Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Средна гора, с идентификационен код bg0002054
Дата канвертавання19.04.2016
Памер38.04 Kb.
Проект!
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А П О В Е Д

№………………София, ……………..

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от 04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.):


1. Обявявам защитена зона Средна гора, с идентификационен код BG0002054, в землищата на, с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с. Антон, община Антон, област София, гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, община Златица, област София, гр. Копривщица, община Копривщица, област София, с. Бенковски, община Мирково, област София, с. Душанци, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Чавдар, община Чавдар, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София, с обща площ 990 623,947 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона „Средна гора”, с идентификационен код BG0002054, са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка (Bonasa bonasia), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);


2.2. видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster).


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

3.2. възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

4. Координатният регистър на границите на защитена зона „Средна гора”, с идентификационен код BG0002054, е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед.
5. В границите на защитената зона се забранява:

5.1. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;5.2. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
6. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона „Средна гора”, с идентификационен код BG0002054, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
7. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – Пазаджик , РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в картата на възстановената собственост, Кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища.
8. Защитена зона „Средна гора”, с идентификационен код BG0002054, да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Пазаджик , РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от обнародването и в „Държавен вестник”.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.


МИНИСТЪР:
/ НОНА КАРАДЖОВА /

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка