Релігієзнавство специфічна сфера гуманітарного знання 10
старонка1/67
Дата канвертавання30.04.2016
Памер13.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

З М I С Т


З М I С Т 1

ВСТУП 5


Розділ І 10

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 10

ТЕМА І 10

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА 10

1. Предмет і об'єкт релігієзнавства 10

2. Структурні поділи й особливості релігієзнавства 18

3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства 23

4. Герменевтичний аспект релігієзнавства 28

5. Релігієзнавство і теологія 34

ТЕМА II 42

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 42

1. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени 43

2. Принцип об'єктивності 45

3. Принцип історизму 51

4. Принципи дуальності і загальнолюдськості 57

5. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві 60

Тема III РЕЛІГІЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 68

1. Зародки науки про релігію 68

2. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу 70

3. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання 71

4. Дисциплінарні вияви релігієзнавства 76

5. Релігієзнавча думка України 77

Тема IV ДИСЦИПЛІНАРНА СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 83

1. Філософія релігії 84

2. Феноменологія релігії 89

3. Соціологія релігії 94

4. Психологія релігії 105

5. Історія та історіософія релігії 108

6. Географія релігії 113

7. Лінгвістичне релігієзнавство 115

РОЗДІЛ II 121

ФІЛОСОФСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ 121

Тема V МЕТАФІЗИКА РЕЛІГІЇ 121

1. Сутність і визначення феномену релігії 122

3. Релігія - духовно-онтологічна основа буття антропологічної цілісності 133

4. Витоки релігії: багатоманіття їх концептуального визначення 137

ТЕМА VI 141

ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 141

1. Ідея подвійності світу - головна риса релігійної свідомості 141

2. Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога 144

3. Питання походження світу в релігії. 151

4. Релігійне витлумачення людини 156

5. Есхатологічна перспектива світу 161

Тема VII 166

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 166

1. Проблема можливості пізнання релігії 166

2. Релігія як знання 169

3. Поняття релігійної істини 170

4. Проблема богопізнання 171

5. Відображальне відношення і власний зміст релігійного феномену 173

Тема VIII 179

ПРАКСЕОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 179

1. Релігійна діяльність: сутність та форми вияву 179

2. Особливості інтелектуальної діяльності в релігії 184

3. Культова діяльність в її праксеологічному вимірі 185

4. Релігійне виправдання підприємницької діяльності 187

5. Культова особливість як основа конфесійної диференціації 188

Тема IX 193

АНТРОПОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 193

1. Людина - вінець Божого творіння і образ Божий 194

2. Божественний промисел і свобода людини. Теодіцея і антроподіцея 198

3. Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння 202

РОЗДІЛ III 206

ІСТОРИЧНЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ 206

ТемаХ 206

РЕЛІГІЯ ЯК ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ 206

1. Історична природа релігії 207

2. Проблема періодизації історії релігії і її типологізація 208

4. Роль особи в релігійному житті: особа як фундатор та ідеолог релігії 216

5. Закономірності релігійного процесу в Україні 224

Тема XI 228

ПЕРВІСНІ РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ 228

1. Час та умови виникнення вірувань 229

2. Чуттєво-надчуттєві вірування 231

3. Демоністичні вірування 234

4. Первісна магія 235

5. Первісні вірування, міфологія, світогляд 237

ТЕМА XII 240

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ 240

2. Народні релігії 241

3. Національні або етнодержавні релігії 243

4. Різновиди етнічних релігій 246

5. Іудаїзм як національна релігія 251

Тема ХШ 257

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 257

1. Особливості світових релігій 257

2. Буддизм 258

3. Християнство 261

4. Іслам 266

Тема XIV 271

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ І КУЛЬТУ 271

1. Біблія як священна книга християнства 272

2. Засади християнського віровчення 278

3. Християнська моральна доктрина 281

4. Культ в системі християнської релігії 286

Тема XV 290

КОНФЕСІЙНА ФІЛОСОФСЬКА ТЕОЛОГІЯ 290

1. Особливості і метатеологічні функції філософської теології 291

2. Буддійська філософія і її основні школи 293

3. Християнська філософія 297

ТЕМА XVI 311

РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 311

1. Дохристиянські вірування на українських теренах 311

2. Українське язичництво 315

3. Прийняття і поширення християнства в Україні 319

4. Українське християнство: особливості, віхи історії 321

5. Релігія і Церква в тоталітарну добу 326

6. Багато конфесійність України. Міжконфесійні колізії - трагедія українського народу 332

7. Секулярні процеси в Україні і формування "нової релігійності" 334

РОЗДІЛ IV 338

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ 338

ТЕМА XVII 338

РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 338

1. Релігія і суспільство 338

2. Форми соціально-функціональних виявів релігії 341

3. Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій 343

4. Аксіологічний статус релігії 346

5. Природа і особливості світських релігій 349

Тема XVIII 354

РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 354

1. Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання 354

2. Релігійний досвід і його типи 358

3. Релігійна віра: природа, вияви, структура 361

4. Психологічні функції релігії. Релігія і духовне здоров'я особи й народу 363

ТЕМА XIX 367

РЕЛІГІЙНІСТЬ - ФОРМА БУТТЯ РЕЛІГІЇ 367

1. Співвідношення понять "релігія" і "релігійність" 367

2. Компоненти релігійності 369

3. Релігійність особи: мотиви і вияви 373

4. Показники та критерії релігійності 376

5. Релігійна духовність 378

6. Релігійне життя як релігійне діяння 384

7. Релігійна громада - первинний осередок життя віруючих 388

ТЕМА XX 392

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ 392

1. Функціональність як сутнісна характеристика релігії 392

2. Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу 395

3. Рівні вияву функціональності релігії 398

4. Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії 399

5. Релігія і культуротворення 400

6. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії 404

Тема XXI 411

ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 411

1. Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики 412

2. Функціональний рівень взаємовпливу релігії і політики 413

3. Еволюція теократичної ідеї походження влади 417

5. Держава і Церква: основні моделі взаємодії 423

6. Державно-церковні відносини в Україні 427

1. Релігія як етнічна ознака народу 437

2. Космополітизм та етнічність релігії 438

3. Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу 440

4. Функції і роль релігії в етнічних процесах людства 443

5. Релігія в національному бутті українського народу 445

ТЕМА XXIII 448

РЕЛІГІЯ ЯК МОРАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 448

1. Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії 448

2. Смисложиттєві проблеми в контексті їх релігійного розуміння 454

3. Особливості моральних концепцій різних типів релігії 458

4. Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій 461

5. Бізнес і релігійна мораль 463

Тема XXIV 470

СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ 470

1. Свобода совісті: зміст і структура 471

2. Свобода релігії, свобода віросповідання, свобода церкви, свобода в релігії 473

3. Свобода совісті й толерантність 475

4. Державні гарантії свободи совісті 477

5. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та Церкви 478

РОЗДІЛ V 482

РЕЛІГІЯ І СУЧАСНІСТЬ 482

Тема XXV 482

СТАТИСТИКА І ГЕОГРАФІЯ СУЧАСНИХ РЕЛІГІЙ 482

1. Кількісні показники сучасних релігій 482

2. Поширення релігій у світі 484

3. Конфесійна структура і географія релігій в Україні 496

Тема XXVI 502

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 502

1. Кризові явища в сучасному релігійному житті 503

2. Політизація релігії. Еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій 505

3. Глобальні проблеми сучасності в їх релігійному тлумаченні і розв'язанні 508

4. Міжконфесійні відносини у світі. Проблема християнського екуменізму 512

5. Природа громадянської релігії 515

ТЕМА XXVII 520

ХРИСТИЯНСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 520

3. Антропологічна пантеїзація християнства 527

4. Онтологічна пантеїзаціп християнства 531

5. Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї 534

6. Церква і культура: "обновленські" спроби здолати розрив 539

7. Християнство на межі тисячоліть 542

Тема XXVIII 550

НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 550

2. Неорелігії в контексті світових суспільних процесів 553

3. Причини появи новітніх релігійних течій 556

4. Неоднорідність новітніх релігійних течій і рухів 559

5. Перспективи новітніх релігійних течій 561

ТЕМА XXIX 563

ВІЛЬНОДУМСТВО, СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА НАТУРАЛІСТИЧНА МІФОТВОРЧІСТЬ - ВИЯВИ ЗМІН ДУХОВНОСТІ 563

1. Вільнодумство - традиційне явище духовного життя 563

2. Основні напрямки сучасного вільнодумства. Доля атеїзму в світі 569

3. Секуляризація і секулярні процеси сучасності 574

4. Натуралістичні міфи - феномен нової біля релігійної свідомості 577

ТЕМА XXX 585

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 585

1. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини 585

2. Становлення національних церков як складова національного відродження 589

3. Релігійний чинник в контексті політичного життя України 593

4. Національна безпека і релігійне життя 599

5. Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні 603

6. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні 606
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка