Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
старонка5/7
Дата канвертавання14.03.2016
Памер1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХІ–ХVIII СТАГОДДЗЯЎ
Спіс мастацкіх тэкстаў

 1. Нестар. Аповесць мінулых гадоў.

 2. Кірыла Тураўскі. Прытча пра чалавечую душу і цела.

 3. Жыццё Еўфрасінні Полацкай.

 4. Жыццё Аўрамія Смаленскага.

 5. Слова пра паход Ігаравы.

 6. Летапісец вялікіх князёў літоўскіх.

 7. Хроніка Быхаўца.

 8. Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра.

 9. Францыск Скарына. Прадмова да ўсёй Бібліі. Прадмова да кнігі «Юдзіф». Прадмова да «Псалтыра».

 10. Сымон Будны. Прадмова да «Катэхізіса».

 11. Мялеці Сматрыцкі. Трэнас.

 12. Аповесць пра Трышчана.

 13. Афанасій Філіповіч. «Навіны...»

 14. Васіль Цяпінскі. Прадмова.

 15. Фёдар Еўлашэўскі. Урыўкі з дзённікаў.

 16. Баркулабаўская хроніка.

 17. Прамова Мялешкі.

 18. Ліст да Абуховіча.

 19. Андрэй Рымша. На гербы Льва Сапегі.

 20. Сімяон Полацкі. Віршы (4–5).

 21. Саламея Пільштынова. Авантуры майго жыцця.

 22. Каэтан Марашэўскі. Камедыя.


Зборнікі тэкстаў

 1. Анталогія беларускай паэзіі. – Т. 1. – Мн., 1993.

 2. Анталогія даўняй беларускай літаратуры. – Мн., 2003.

 3. Беларуская дакастрычніцкая драматургія. – Мн., 1978.

 4. Беларускія летапісы і хронікі. – Мн., 1997.

 5. Кніга жыцій і хаджэнняў. Мн., 1994.

 6. Мельнікаў А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Мн., 1997.

 7. Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра. Мн., 1980.

 8. Мікола Гусоўскі. Песьня пра зубра. Мн., 1994.

 9. Пільштынова С. Авантуры майго жыцця. Мн., 1992.

 10. Помнікі мемуарнай літаратуры. Мн., 1983.

 11. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Скарыны. Мн., 1991.

 12. Симеон Полоцкий. Вирши. Мн., 1990.

 13. Скарына Ф. Творы. Мн., 1990.

 14. Слова пра паход Ігаравы. Мн., 1986.

 15. Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. Мн., 2002.

 16. Старажытная беларуская літаратура: Хрэстаматыя. Мн., 1959.


Дапаможная літаратура

 1. Арлоў У. Ефрасіння Полацкая. Мн., 1992.

 2. Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. Мн., 1992.

 3. Гісторыя беларускай дакастрычнійкай літаратуры. У 2 т. Мн., 1968–1969.

 4. Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд. 4-е выд. Мн., 1998.

 5. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ ст.ст. У 2 т. Т. 1. – М., 2006.

 6. Ермаловіч М. Старажытная Беларусь. Мн., 1994.

 7. История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1997.

 8. Короткий В.Г. Творчество Мелетия Смотрицкого. Мн., 1987.

 9. Коршунов А. Афанасий Филипович. Мн., 1965.

 10. Лойка А. Старабеларуская літаратура. Мн., 2002.

 11. Мальдзіс А. На скрыжаванні славянскіх традыцый. Мн., 1980.

 12. Саверчанка І. Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар. Мн., 1983.

 13. Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.). Мн.: Кнігазбор, 2007.

 14. Чамярыцкі В. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Мн., 1969.


ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХІХ СТАГОДДЗЯ

Спіс мастацкіх тэкстаў

 1. Міцкевіч Адам. Ода да маладосці. Пралеска. Рамантычнасць. Свіцязь. Свіцязянка. Рыбка. Гражына. Конрад Валенрод. Дзяды. Пан Тадэвуш. Крымскія санеты.

 2. Чачот Ян. Яжовыя імяніны. На прыезд Адама Міцкевіча. Свіцязь. Узногі. Мышанка. Да мілых мужычкоў. Толькі Айчына і Зося.

 3. Зан Тамаш. Цыганка. Прамова на першай маёўцы прамяністых. Выгнанец. Трыялет.

 4. Адынец Эдвард Антоні. Песня філарэтаў. Надпіс на надмагільным помніку Яну Чачоту ў Ротніцы. Хохлік.

 5. Ходзька Ігнат. Успаміны квестара.

 6. “Багрым Паўлюк”. Зайграй, зайграй, хлопча малы...

 7. Савіч Францішак. Успаміны. Споведзь пакутніка. Там блізко Піньска...

 8. Ананімныя творы: Віншаванне бондара Савасцея. Паўстанцкая песня. Хто я?

 9. Энеіда навыварат.

 10. Асорыя Марцін. Нешта тут сабакам смярдзіць.

 11. Лада-Заблоцкі Тадэвуш. Вілія. Да Дзвіны. Ваколіцы Віцебска. Ляшка.

 12. Баршчэўскі Ян. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях. Душа не ў сваім целе. Драўляны дзядок і кабета інсекта. Рабункі мужыкоў.

 13. Падбярэскі Рамуальд. Беларусь і Ян Баршчэўскі.

 14. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт. Ідылія. Гапон. Залёты. Пінская шляхта. Хіба я стары? Партрэт Стэфы. Трэба кахаць! Яна!

 15. Сыракомля Уладзіслаў. Добрыя весці. Ужо птушкі пяюць усюды. Не я пяю – народ Божы. Вызваленне сялян. Лірнік вясковы. Паштальён. Хадыка. Ілюмінацыя. Жменя пшаніцы. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах.

 16. Кіркор Адам. Живописная Россия.

 17. Каратынскі Вінцэсь. Уставайма, братцы. Туга на чужой старане.

 18. Вярыга-Дарэўскі Арцём. Думка. Бо шчасце, бо долю. Альбом.

 19. Тарас на Парнасе.

 20. Шпілеўскі Павел. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю.

 21. Каліноўскі Кастусь. Мужыцкая праўда. Лісты з-пад шыбеніцы. “Марыська,чарнабрэва, галубка мая...”

 22. Багушэвіч Францішак. Прадмова да зб. “Дудка беларуская”. Мая дудка. Смык. Немец. Дурны мужык, як варона. Бог не роўна дзеле. Кепска будзе. У судзе. У астрозе. Тралялёначка. Сведка. Палясоўшчык. Дзядзіна.

 23. Лучына Янка. Роднай старонцы. Што думае Янка, везучы дровы ў горад. Раскоша натхнення. Што люблю. Дзве зоркі. Змрочныя думкі. Не хачу памерці. Паляўнічыя акварэлькі з Палесся. З крывавых дзён.

 24. Ажэшка Эліза. Хам. Дзюрдзі. Нізіны.

 25. Гурыновіч Адам. Што ты спіш, мужычок. Перш душылі паны. Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею. Каток.


Навуковая і крытычная літаратура

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзя. У 2 т. Т. 2. Новая літаратура: другая палова ХVІІІ–ХІХ стагоддзе. – Мн.: Беларуская навука, 2007.

 2. Адам Міцкевіч і Беларусь. – Мн., 1998.

 3. Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. – Мн., 1992-1995.

 4. Гісторыя беларускай літаратуры (ХVIIІ-ХІХ стст.): вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 02 Беларуская філалогія / складальнікі Хаўстовіч М.В., Запрудскі І.М., Тарасюк Л. К. – Мн.: БДУ, 2005.

 5. Запрудскі І. Нарысы гісторыі беларускай літ. ХІХ ст. – Мн., 2003.

 6. Каваленка В. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. – Мн., 1975.

 7. Кісялёў Г. Ад Чачота да Багушэвіча. – Мн., 1993.

 8. Кісялёў Г. Радаводнае дрэва: Каліноўскі-эпоха-наступнікі. – Мн., 1994.

 9. Кісялёў Г. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча. – Мн., 1988.

 10. Лойка А. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. – Мн., 1959.

 11. Лойка А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. У 2 ч. Ч. 1. – Мн., 1989.

 12. Мальдзіс А. Падарожжа ў ХІХ стагоддзе. – Мн., 1969.

 13. Мархель У. Прадвесце: бел.-поль.літ.узаемасувязі. – Мн., 1991.

 14. Мархель У. Прысутнасць былога: нарысы, артыкулы, эсэ. – Мн., 1997.

 15. Мархель У. Творчасць У. Сыракомлі. – Мн., 2005.

 16. Мархель У. Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуры ХІХ ст. – Мн., 1972.

 17. Навуменка І. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. – Мн., 1992.

 18. Пачынальнікі: З гіст.-літ. матэрыялаў ХІХ ст. / Укл. Кісялёў Г. – 2003.

 19. Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры БДУ. – 2003–2005.

 20. Тарасюк Л. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ – пач. ХХ ст. – Мн., 1999.

 21. Хаўстовіч М. Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. ХІХ ст. – Мн., 2001.

 22. Хаўстовіч М. На парозе забытае святыні: Творчасць Я. Баршчэўскага. – 2002.

 23. Шляхам гадоў: Гіст.-літ. зб. Укл. Я. Янушкевіча. – Мн., 1994.

 24. Янушкевіч Я. Беларускі Дудар. – Мн., 1991.

 25. Witkowska A. Rówieśnicy Mickiewicza. – W-wa, 1998.

 26. Zakrzewski B. Konterfekty z „Pana Tadeusza”. – Wrocław, 1997.

 27. Noworolska B. Eliza Orzeszkowa: trwanie, pamięć, historia. – Białystok, 2005.

 28. Mickiewicz: Encyklopedia. – W-wa, 2001.

 29. Pigoń S. Zawsze o nim: Studia i odczyty o Mickiewiczu. – W-wa, 1998.

 30. ХІХ стагоддзе: навукова-літ. альманах. Кн.1. – Мн., 1999.ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ –
ПАЧАТКУ ХІХ СТАГОДДЗЯ


Спіс мастацкіх тэкстаў

 1. К. Каганец

Вершы “Нёман”, “Згадка пра Галубка”, “Кабзар”, “Старажавы курган” і інш.

Камедыя “Модны шляхцюк”.

Апавяданні “Прылукі”, “Навасадскае замчышча”, “Адкуль зязюля ўзялася”. Публі­цыстыка.

 1. Цётка (Алаіза Пашкевіч)

Прадмова да зб. “Скрыпка беларуская”.

Вершы “Скрыпка”, “Артыст, грайка”, “Мора”, “На магіле”, “Вера беларуса”, “Хрэст на свабоду”, “Вясковым кабетам”, “Добрыя весці”, “З чужыны”, “Мой сад”, “Лес” і інш.

Апавяданні “Прысяга над крывавымі разорамі”, “Міхаська”, “Зялёнка”, “Асеннія лісты”.

Артыкулы “Як нам вучыцца”, “Да дзяўчатак”, “Наша беларуская песня”, “Да вясковай моладзі”, “Шануйце роднае слова”, “Аб душы маладзёжы”.

Нарысы “З дарогі”, “Упаміны з паездкі ў Фінляндыю”.

 1. Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі)

Апавяданні “З бальнічнага жыцця”, “Гаротная”, “Зарабляюць”, “Дуб-Дзядуля”, “Бярозка” і інш.

Байкі ў прозе “Падласенькі”, “Рабы”, “Суд”, “Важная фіга”, “Павук”, “Вучоны бык”, “З маленькім білецікам”.

Раман “Золата”.

Артыкулы “Люди – людьми забытые”, “Не убивайте их!..”, “К борьбе с холерою”.

Нарыс “Лісты з дарогі”.

 1. Я. Купала

Зборнік вершаў “Жалейка”, “Гусляр”, “Шляхам жыцця”, “Спадчына”.

Паэмы “Курган”, “Бандароўна”, “Магіла льва”, “Адвечная песня”, “Сон на кургане”, “На Куццю”, “На Дзяды”, “Яна і я”, “Безназоўнае”.

П’есы “Раскіданае гняздо”, “Паўлінка”, “Тутэйшыя”.

Вершы “Свайму народу”, “На сход!”, “Спадчына”, “Час!”, “Паязджане”, “Забытая карчма”, “Паўстань…” і інш.

Артыкулы “Ці маем мы права выракацца роднай мовы”, “Чаму плача песня наша?”, “Вера і нацыянальнасць”, “Больш самачыннасці”, “Незалежнасць”, “Незалежная дзяржава і яе народы”, “Моладзь ідзе”, “Беларускае войска”, “Справа беларускага нацыянальнага гімна”.

 1. Я. Колас

Зборнік вершаў “Песні-жальбы”.

Паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”.

Апавяданні “Васіль Чурыла”, “Малады дубок”, “Дзеравеншчына”, “Соцкі падвёў”, “Пісаравы імяніны”, “Курская анамалія”, “У двары пана Тарбецкага”, “Недаступны”, “Крывавы вір”, “Сяргей Карага”, “Балаховец”, “Туды, да Нёмана!”.

Трылогія “На ростанях”.

“Казкі жыцця”. 1. М. Багдановіч

Зборнік вершаў “Вянок”.

“Вершы беларускага складу”, “Страцім – лебедзь”, “Максім і Магдалена”, “Вераніка”, “У вёсцы”.Апавяданні “Музыка”, “Апокрыф”, “Апавяданне аб іконніку і залатару”, “Шаман”, “Марына”.

Літаратурна-крытычныя артыкулы “Глыбы і слаі”, “За тры гады”, “Забыты шлях”, “Краса і сіла”, “Белорусское возрождение”.

Публіцыстычныя артыкулы “Белорусы”, “Хто мы такія?”, “На белорусские темы”, “Белорусский беженский приют”, “Аб веры нашых прашчураў”, “Голос из Белоруссии”.

 1. М. Гарэцкі

Апавяданні “У лазні”, “Роднае карэнне”, “Што яно?”, “Страхаццё”, “Лірныя спевы”, “Літоўскі хутарок”, “На этапе”, “Генерал”, “Рускі”, “Фантазія”, “Апостал”, “Незадача”, “У 1920 годзе (Апавяданне народнага чалавека)”, “Усебеларускі з’езд 1917-га года”.

Аповесці “Дзве душы”, “Меланхолія”, “Ціхая плынь”, “У чым яго крыўда?”.

Дакументальна-мастацкія запіскі “На імперыялістычнай вайне”, “Сібірскія абразкі”, “Люстрадзён”, “Камароўская хроніка”.

Драма “Антон”, драматычны абразок “ Жартаўлівы Пісарэвіч” і інш.

Дзённік “Браму скарбаў сваіх адчыняю...”.

Артыкулы “Наш тэатр”, “Развагі і думкі”.

 1. А. Гарун

Зборнік вершаў “Матчын дар”. Вершы “Народ”, “Кліч”, “Брацця, к агульнаму шчасцю”, “Ты мой брат, каго зваць беларусам”, “Юдам”, “Як надарыцца мінута”, “Жыццё”, “Мае Коляды”, “Самсон”. Байкі “Апякун”, “Спогадзь”.

Апавяданні “Першы снег”, “Маладое”, “Пан Шабуневіч”, “Чалавек без крыві”, “П’ера і Каламбіна”, “Свята”.

П’есы для дзяцей “Жывыя казкі”, “Хлопчык у лесе”, “Шчаслівы чырвонец”, “Дзіўны лапаць, або Не ўсё тое порах, што ў пораху ляжыць”.

Публіцыстыка “Одгукі”, “Увагі да нацыянальнага руху”.

 1. Ц. Гартны

Зборнікі вершаў “Песні”, “Песні працы і змагання”, “Урачыстасць”.

Апавяданні “Бегунец”, “Трэскі на хвалях”, “Чырвонаармеец Панкел Ліпа”, “Больш за ўсіх”, “Таварыш інспектар”, “Прысады”, “Свае блінцы”, “Гаспадар”.

Раман “Сокі цаліны”.

 1. Зм. Бядуля

Вершы “На горне душы…”, Начлежнікі пяюць…”, “Мары паэта”, “Ад крыві чырвона…”, “Юда жэніцца…”, “Кат” і інш.

Зборнік “Абразкі” (“Плач пралескаў”, “Прытуліся ка мне”, “Кветка” і інш.).

Апавяданні “Малітва малога Габрусіка”, “Гора ўдавы Сымоніхі”, “Ашчаслівіла”, “На Каляды к сыну”, “Дэлегатка”, “Летапісцы”, “Умарыўся”, “Пяць лыжак заціркі”.

Аповесць “Салавей”, аповесць-казка “Сярэбраная табакерка”.

Артыкулы “Не адным хлебам...”, “Купальская ноч”, “Падмогі”, “К жыццю!”, “Святло”, “Натхненне і гармонія”, “Мае ўспаміны”.

 1. В. Ластоўскі

Апавяданні і легенды “Прывід”, “Дзень ружовай кветкі”, “Каменная труна”, “Лебядзіная песня”, “Сож і Дняпро”, “Разбойнік”, “Князёўна Рагнеда” і інш.

Аповесць “Лабірынты”.

Вершы “Наперад, змагарна наперад!”, “О, Крыўская зямля…”, “Чала я не хіліў прад сілай…” і інш.

Артыкулы “З нашага жыцця”, “Памяці Сяргея Палуяна”, “Перапіска ў беларускай мове”, “Родная мова”, “Сплачвайце доўг”, “Да ўбогіх духам”, “Прадмова да “Кароткай гісторыі Беларусі”, “Мае ўспаміны аб М. Багдановічу”.

 1. Ф. Аляхновіч

“Няскончаная драма”, запіскі “У кіпцюрах ГПУ”.

 1. У. Галубок

П’есы “Пісаравы імяніны”, “Суд”, “Ганна”, “Пан Сурынта”, “Плытагоны”.

Апавяданні “На вяселле”, “Журавінка”, “Як Сымон у воласці выкруціўся”, “Абмылка вучонага”, “Навальніца”, “Мінуўшчына”.

 1. М. Зарэцкі

Апавяданні “Ворагі”, “Бель”, “Дзіўная”, “Кветка пажоўклая”, “Ракавыя жаронцы”, “Ой, ляцелі гусі...”, “Максімаліст”, “Адна партыя ў шашкі”, “Паэма пра чорныя вочы”, “Двое Жвіроўскіх” і інш.

Аповесць “Голы звер”.

Раман “Вязьмо”.

Нарысы “Падарожжа на новую зямлю”, “Лісты ад знаёмага”.

 1. А. Мрый

Апавяданні “Камандзір”, “Няпросты чалавек”, “Рабін”, “Калектыў Яўмена”.

Раман “Запіскі Самсона Самасуя”, “Пісьмо Сталіну”.

 1. Ул. Дубоўка

Зборнікі вершаў “Строма”, “Там, дзе кіпарысы”, “Трысцё”, “Credo, “Наля”.

Паэмы “Кругі”, “І пурпуровых ветразяў узвівы”, “Штурмуйце будучыні аванпосты!”

Вершаваныя нізкі “Чакае ля берагу човен мяне”, “Палеская рапсодыя”, “Светлыя ўспаміны”, “Дыкталічныя рытмы”.

Кніга апавяданняў-абразкоў “Пялёсткі”.

 1. К. Крапіва

Зборнікі сатыры і гумару “Асцё”, “Крапіва”, “Біблія”, “Байкі”, “Ухабы на дарозе” і інш.

Раман “Мядзведзічы”.

П’есы “Мілы чалавек”, “Хто смяецца апошнім”, “Брама неўміручасці”.

Артыкул “Думкі пра сатыру”.

 1. М. Лынькоў

Апавяданні “Над Бугам”, “Радо”, “Крот”, “Андрэй Лятун”, “Сустрэчы”, “Саўка-агіцірнік”, “Васількі”, “Дзіцячы башмачок”, “Астап”, “Дзед Аўсей і Палашка”.

 1. К. Чорны

Апавяданні “Новыя людзі”, “Бяздонне”, “Пачуцці”, “На пыльнай дарозе”, “Парфір Кіяцкі”, “Захар Зынга”, “Буланы”, “Срэбра жыцця”, “Буры”, “Хвоі гавораць”, “Вераснёвыя ночы”, “Справа Віктара Лукашэвіча”, “Вялікае сэрца”, “Прасторны дом”, “Расплата”, “Маленькая жанчына”, “Матчына благаславенне”, “Бацька”, “Аксеніны сляды”.

Аповесці “Лявон Бушмар”, “Люба Лукьянская”.

Раманы “Зямля”, “Бацькаўшчына”, “Трэцяе пакаленне”, “Пошукі будучыні”, “Млечны шлях”.

Дзённік К. Чорнага.

Артыкулы “Рэальная шматграннасць”, “Перад другім дзесяцігоддзем”.

Зборнік фельетонаў “Кат у белай манішцы”.

 1. М. Чарот

Зборнік вершаў “Завіруха”.

Паэмы “Босыя на вынішчы”, “Карчма”.

Зборнік апавяданняў “Веснаход”.

 1. А. Дудар

Зборнік вершаў “Вежа”.

 1. Я. Пушча

Зборнік вершаў “Раніца рыкае”.

Цыклы вершаў “Асеннія песні”, “Лісты да сабакі”.

Паэма “Цень консула”.

 1. У. Жылка

Зборнік вершаў “Пожні”.

 1. К. Сваяк

Зборнік вершаў “Мая ліра”.

 1. Ю. Таўбін

“Выбраныя вершы”.

 1. Т. Кляшторны

Зборнік вершаў “Залатое вязьмо”.

Паэма “Калі асядае муць”.

 1. А. Александровіч

Зборнік “Галубінае крыло”.

Паэма “Цені на сонцы”.

 1. М. Грамыка

Зборнік “Родная пушча”.

Паэма “Гвалт над формай”.

 1. П. Трус

Зборнік “Выбранае”.

 1. Л. Калюга

Апавяданні “Трахім з Пагулянкі”, “Іллюк-даследчык”, “Тахвілін швагер”, “Трахім – штучны чалавек”, “Валачашчай натуры чалавек”.

Аповесць “Ні госць, ні гаспадар”.

 1. В. Каваль

Апавяданні “Як вясну гукалі”, “Сяльчане”, “На загонах”, “Ліпы”, “За доляю”, “Ноч на моры”.

 1. Б. Мікуліч

Дзённік “Аповесць для сябе”.

Аповесць “Чорная вірня”.

 1. Я. Нёманскі

Апавяданні “Дэзерцір”, “Маці”, “Рамэо і Джульета на Беларусі”.

Раман “Драпежнікі”.

 1. С. Баранавых

Апавяданні “Адступленне”, “Два кастры”, “Фантазія”.

Аповесць “Межы”.

 1. П. Галавач

Апавяданні “Загубленае жыццё”, “Рубанаўскі вузел”, “Кнак”, “Дзве сцежкі”, “Дасужая”.

Аповесць “Спалох на загонах”.

 1. Хв. Шынклер

Апавяданні “Апошні рэйс”, “Пас зачапіў”, “Стрэлачнік Мігай”, “Iчэ”.

Аповесць “Сонца пад шпалы”.

 1. В. Таўлай

Зборнік вершаў “Творы”.

 1. М. Танк

Зборнікі вершаў “На этапах”, Журавінавы цвет”, “След бліскавіцы”, “Мой хлеб надзённы”, Прайсці праз вернасць”, “Збор калосся”, Дарога, закалыханая жытам”, “Мой каўчэг”, “Errata”

Паэмы “Нарач”, “Кастусь Каліноўскі”, “Сказ пра Вяля”, “Янук Саліба”, “Люцыян Таполя”.

 1. П. Броўка

Зборнікі “Пахне чабор”, “Далёка ад дома”, “Між чырвоных рабін”, “Калі ласка”.

Паэмы “Ясны кут”, “Паланянка”, “Голас сэрца”.

 1. А. Куляшоў

Цыклы вершаў “Сонечнае заўтра”, “Юнацкі свет”, “Маналог”.

Балады “Над брацкай магілай”, Балада аб чатырох заложніках”, “Ліст з палону”.

Зборнік вершаў “Новая кніга”.

Паэмы “Сцяг брыгады”, “Далёка да акіяна”, “Варшаўскі шлях”, “Хамуціус”.

 1. Я. Брыль

Апавяданні “Марыля”, “Mеmento mori”, “Адзін дзень”, “Галя”, “Маці”, “На сцежцы – дзеці”, “Гуртавое”, “Яшчэ раз першы снег” і інш.

Зборнікі лірычных мініяцюр “Жменя сонечных промняў”, “Вітраж”, “Сёння і памяць”, “Пішу як жыву”, “Вячэрняе”, “Дзе скарб ваш”, “Сцежкі, дарогі, прастор”, “З людзьмі і сам-насам”, “Блакітны зніч”.

Аповесці “Золак, убачаны здалёк”, “Ніжнія Байдуны”.

Раман “Птушкі і гнёзды”.

 1. П. Панчанка

Зборнікі вершаў “Упэўненасць”, “Дарога вайны”, “Кніга вандраванняў і любові”, “Нью-йоркскія малюнкі”, “Тысяча небасхілаў”, “Крык сойкі”, “І вера, і вернасць, і вечнасць”, “Горкі жолуд”, “Зямля ў мяне адна”.

Паэмы “Маладосць у паходзе”, “Паэма сораму і гневу”.

 1. І. Мележ

Апавяданні “У завіруху”, “Сустрэча ў шпіталі”, “У гарах дажджы”, “Апошняя аперацыя”, “Спатканне за горадам”.

Ваенныя дзённікі “Першая кніга”і запісныя кніжкі.

“Палеская хроніка” (раманы “Людзі на балоце”, “Подых навальніцы”, “Завеі, снежань…”).Кніга “Жыццёвыя клопаты” (артыкулы “Майстэрства – гэта імкненне”, “Трохі згадак і думак”, “Пра творчасць” “Развагі пра нашу крытыку”).

 1. А. Макаёнак

Песы “Трыбунал”, “Таблетку пад язык”, “Святая прастата”, “Пагарэльцы”.

 1. М. Стральцоў

Аповесць “Адзін лапаць, адзін чунь”, “Смаленне вепрука”.

Апавяданні “Сена на асфальце”, “Блакітны вецер”, “На вакзале чакае аўтобус”, “На чацвёртым годзе вайны”, “Там, дзе зацішак, спакой”. “Трывожна крычыць птушка”, “Жураўліная песня”, “Падарожжа за горад”.

Эсэ “Загадка Багдановіча”, “Шырокасць”, “Чалавек з Малой Багацькаўкі”, “Служэнне”, “Дзяцінства, якое мы помнім”.

Зборнікі вершаў “Ядлоўцавы куст”, “Цень ад вясла”, “Мой свеце ясны”.

 1. В. Быкаў

Аповесці “Альпійская балада”, “Жураўліны крык”, “Мёртвым не баліць”, “Дажыць да світання”, “Пайсці і не вярнуцца”, “Яго батальён”, “Абеліск”, “Сотнікаў”, “Знак бяды”, “Аблава”, “Сцюжа”, “Пакахай мяне, салдацік”, “Ваўчыная яма”, “Балота”.

Апавяданні “Сваякі”, “На чорных лядах”, “Бедныя людзі”, “Жоўты пясочак”, “Пакахай мяне, салдацік”, “Сцяна”, “Ваўчыная яма”, “Труба”, “Дваццаць марак”, “Мальбара”, “Глухі час начы”.

Прытчы Сцяна”, “Труба”.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка