Рэферат шаранговіч Дзяніс Аляксандравіч сучасная беларуская гістарыяграфія падзелаў рэчы паспалітай ключавыя словы
Дата канвертавання21.03.2016
Памер44.39 Kb.
РЭФЕРАТ

Шаранговіч Дзяніс Аляксандравіч

СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПАДЗЕЛАЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ

Ключавыя словы: сучасная гістарыяграфія Беларусі, Рэч Паспалітая, паўстанне 1794 года, падзелы Рэчы Паспалітай, палітычныя працэсы, сацыяльна-эканамічныя працэсы.

Дыпломная праца складаецца з уводзін, асноўнай часткі, у якую ўваходзяць агляд выкарыстанай літаратуры, сучасная беларуская гістарыяграфія сацыяльна – эканамічных і палітычных працэсаў, паўстання 1794 года, заключэння і спіса літаратуры.

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі адной з складаных і дыскусійных пытанняў, з’яўляецца праблема падзелаў Рэчы Паспалітай, якая выклікае шырокае кола спрэчных, часам супрацьлеглых, меркаванняў і поглядаў сярод айчынных і замежных гісторыкаў, палітолагаў, мовазнаўцаў.

Гісторыя Беларусі ХVII-XVIII стст. звязана з росквітам і заняпадам Рэчы Паспалітай, канец існавання, якой быў пакладзены палзеламі 1772, 1793 і 1795 гг. Гэтыя падзеі выклікаў і працягвае выклікаць пільную увагу беларускіх гісторыкаў.Мэта працы: вылучыць асноўныя погляды сучасных беларускіх гісторыкаў на праблему падзелаў Рэчы Паспалітай і паказаць асноўныя накірункі ўдасканалення сучаснай беларускай гістарыяграфіі.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская гістарыяграфія; прадметам – працы беларускіх гісторыкаў, прысвечаныя падзелам Рэчы Паспалітай, напісаныя з 1991 года.

Другая палова XVIII ст., а менавіта падзелы Рэчы Паспалітай – гэта перяд, калі ў параўнальна кароткі гістарычны прамежак часу адбываюцца прыкметныя змяненні эканамічных адносін і супярэчнасцяў, сацыяльных структур і дзяржаўнасці феадальна тыпу, нарэшце ідзе працэс хуткіх змяненняў па ўсёй лініі традыцыйных формаў і нормаў успрымання.

Ліквідацыя Рэчы Паспалітай пры падзелах 1772, 1793 і 1795 гг. стала эпахальнай з’явай у гісторыі ўсходнееўрапейскіх народаў. Падзеі канца XVIII ст. паўтарыліся затым ў ланцугу чарговых рэвізій геапалітычнага ландшафту Еўропы. Гэтыя пераасэнсаванні заснавалі пэўныя традыцыі пры выбары саюзнікаў і арыентацыі ў сучасных інтэграцыйных працэсах.

Такім чынам, даследаванне дапамагае выявіць гісторыяграфічную базу і выявіць погляды гісторыкаў на падзеі перыяду падзелаў Рэчы Паспалітай.THE ABSTRACT

Dzianis Aliaksandravich SharanhovichMODERN BELARUSIAN HISTORIOGRAPHY ON PARTITIONS OF THE REPUBLIC OF POLAND AND GRAND DUCHY OF LITHUANIA

Keywords: modern Belarusian historiography B, Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania, rebellion of 1794, partitions of the Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania, political processes, social and economical processes.

Diploma thesis includes an introduction, the main parts of reviews of historical literature, chapters about the modern Belarusian historiography on social and economic processes, and political processes, the 1794 conclusion and bibliography.

In modern Belarusian historiography one of the difficult and controversial issues is the problem of partition of Poland, which is widely disputed wheel, sometimes opposing, views and opinions among domestic and foreign historians, political scientists, linguists.

History of Belarus in the 17-18th centuries linked to the rise and fall of the Republic, the end of existence, which were the provisions of sections 1772, 1793 and 1795. These events call and continue to cause attention Belarusian historians.Objective: To identify the main views of the modern Belarusian historians on the problem of partitions of the Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania.

Object of research is modern Belarusian historiography; subject is studies which have been published on the territory of the Republic of Belarus from the first appearance of its independence, relating to the period of partitions of the Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania.

The second half of the 18th century, namely partitions of Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania, is a period when in a relatively short historical period great changes in economical life and contradictions of social structures and the feudal-type state occured, finally there is a process of fast change along the line of traditional forms and norms of perception.

Liquidation of Republic of Poland and Grand Duchy of Lithuania in during partitions of 1772, 1793, and 1795. became a landmark event in the history of all Eastern European nations. History of the late 18th century repeated in the chain of successive revisions geopolitical landscape of Europe. Rethinking of it was established in certain traditions when choosing allies and orientation in modern integration processes.

Thus, the diploma study helps to identify historiographical base and to find general views of historians on the events of the partitions of the Republic.РЕФЕРАТ

Шарангович Денис Александрович

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Ключевые слова: современная историография Беларуси, исследование, Речь Посполитая, статья, восстание 1794 года, разделы 1772, 1793 , 1795 гг., Политические и социально - экономические процессы, анализ работы.

Дипломная работа состоит из введения, основной части: развитие исследований разделов Речи Посполитой в современной историографии, современная белорусский историография социально - экономических и общественно - политических процессов, восстания 1794 года заключения и списка литературы.

В современном белорусском историографии одной из сложных и дискуссионных вопросов, является проблема разделов Речи Посполитой, которая вызывает широкий круг спорных, иногда противоположных, мнений и взглядов среди отечественных и зарубежных историков, политологов, языковедов.

История Беларуси ХVII- XVIII вв. связано с расцветом и упадком Речи Посполитой, конец существования, которой было положено палзелами 1772, 1793 и 1795 . Эти события вызвал и продолжает вызывать пристальное внимание белорусских историков.

Цель работы: сравнение основных взглядов современных белорусских историков на проблемы разделов Речи Посполитой.

Объектом исследования является белорусский историография; предметом - работы белорусских историков, посвященные разделом Речи Посполитой, написанные с 1991 года.

Вторая половина XVIII в., а именно разделы Речи Посполитой - это перяд, когда в сравнительно короткий исторический промежуток времени происходят заметные изменения экономических отношений и противоречий, социальных структур и государственности феодально типа, наконец идет процесс быстрых изменений по всей линии традиционных форм и норм восприятия .Ликвидация Речи Посполитой при разделах 1772, 1793 и 1795 . стало эпохальным явлением в истории восточноевропейских народов. События конца XVIII в. повторились затем в цепи очередных ревизий геополитического ландшафта Европы. Эти переосмысления учредили определенные традиции при выборе союзников и ориентации в современных интеграционных процессах.

Таким образом, исследование помогает выявить историографический базу и выявить взгляды историков на события периода разделов Речи Посполитой.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка