Реферат комиссарова Елена Викторовна
Дата канвертавання30.03.2016
Памер48.25 Kb.
РЕФЕРАТ

Комиссарова Елена Викторовна

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ключевые слова: религия, религиозный догмат, религиозные тексты, Библия, православие, печатные издания, интерпретация, публикации религиозных текстов.

Объём работы: 77 страницы, включая приложения и реферат.

Актуальность определяется значимостью научного анализа публикаций религиозных текстов в современных условиях, когда идет возрождение православной культуры, духовности и веры; их ролью в распространении религиозных знаний и помощи учению Православной церкви в решении важной социальной задачи - внутреннее сплочение народа, которое является необходимым условием для стабильности государства.

Объект исследования: опубликованные религиозные тексты.

Предметом исследования: православные религиозные тексты на страницах печатных изданиях Беларуси.

Цель исследования: выявление места, роли, значения религиозных текстов в системе современных источников о деятельности Белорусской Православной церкви в социокультурном пространстве.

Методы исследования: основными методами исследования стали сравнительно-исторический с использованием конкретно-исторического подхода и библиометрический методы. Исторический и логический методы позволили выявить основные закономерности и характерные особенности развития религиозных текстов, их идеологическую сущность. На основе метода компаративного анализа соотнесены процессы развития религиозных текстов с современными тенденциями в православной прессе.

Научная новизна: Дипломная работа представляет собой первое комплексное исследование религиозных текстов, которые публиковались на территории Беларуси. Изучены как их количественные и содержательные параметры, так и идейно-тематическое содержание, миссионерская направленность публикаций в светских и религиозных изданиях.

Значимость полученных результатов определяется проведенным автором исследованием жанрового, идейно-тематического содержания публикаций религиозных текстов, опубликованных в белорусской печати.

Рекомендации по практическому применению: использование доработанного классификационного ряда современных религиозных текстов в научных разработках и методических материалах по их библиографической обработке и отражению в справочно-поисковом аппарате, использование выявленных публикаций религиозных текстов и их интерпретаций в текущей работе библиотечных учреждений и духовных просветительских центров для популяризации религиозных знаний и деятельности православной церкви, создания различной аналитической информации.

РЭФЕРАТ

Камісарава Алена Виктараўна

АПУБЛІКАВАНЫЯ РЭЛІГІЙНЫЯ ТЭКСТЫ У СІСТЭМЕ СУЧАСНЫХ КРЫНІЦ АБ ДЗЕЙНАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ
Ключавыя словы: рэлігія, рэлігійны дагмат, рэлігійныя тэксты, Біблія, праваслаўе, друкаваныя выданні, інтэрпрэтацыя, публікацыі рэлігійных тэкстаў.

Аб’ём працы: 77 старонкі, уключаючы прыкладання і рэферат.

Актуальнасць вызначаецца значнасцю навуковага аналізу публікацый рэлігійных тэкстаў у сучасных умовах, калі ідзе адраджэнне праваслаўнай культуры, духоўнасці і веры; іх роляй у распаўсюджванні рэлігійных ведаў і дапамогі вучэнню Праваслаўнай царквы ў вырашэнні важнай сацыяльнай задачы - ўнутранае згуртаванне народа, якое з'яўляецца неабходнай умовай для стабільнасці дзяржавы.

Аб'ект даследавання: апублікаваныя рэлігійныя тэксты.

Прадмет даследавання: праваслаўныя рэлігійныя тэксты на старонках друкаваных выданнях Беларусі.

Мэта даследавання: выяўленне месца, ролі, значэння рэлігійных тэкстаў у сістэме сучасных крыніц аб дзейнасці Беларускай Праваслаўнай царквы ў сацыякультурнай прасторы.

Метады праведзенага даследавання: асноўнымі метадамі даследавання сталі параўнальна-гістарычны з выкарыстаннем канкрэтна-гістарычнага падыходу і бібліяметрычны метады. Гістарычны і лагічны метады дазволілі выявіць асноўныя заканамернасці і характэрныя асаблівасці развіцця рэлігійных тэкстаў, іх ідэалагічную сутнасць. На аснове метаду кампаратыўнага аналізу суаднесены працэсы развіцця рэлігійных тэкстаў з сучаснымі тэндэнцыямі ў праваслаўнай прэсе.

Навуковая навізна: Дыпломная праца ўяўляе сабой першае комплекснае даследаванне рэлігійных тэкстаў, якія публікаваліся на тэрыторыі Беларусі. Вывучаны як іх колькасныя і змястоўныя параметры, так і ідэйна-тэматычны змест, місіянерская скіраванасць публікацый у свецкіх і рэлігійных выданнях.

Значнасць атрыманых вынікаў: Значнасць атрыманых вынікаў вызначаецца праведзеным аўтарам даследаваннем жанравага, ідэйна-тэматычнага зместу публікацый рэлігійных тэкстаў, апублікаваных у беларускім друку.

Рэкамендацыі па практычным ўжыванні: выкарыстанне дапрацаванага класіфікацыйнага рада сучасных рэлігійных тэкстаў у навуковых распрацоўках і метадычных матэрыялах па іх бібліяграфічнай апрацоўцы і адлюстраванні ў даведачна-пошукавым апараце, выкарыстанне выяўленых публікацый рэлігійных тэкстаў і іх інтэрпрэтацый ў бягучай працы бібліятэчных устаноў і духоўных асветніцкіх цэнтраў для папулярызацыі рэлігійных ведаў і дзейнасці праваслаўнай царквы, стварэння рознай аналітычнай інфармацыі.

ABSTRAKT

Komissarovа Elena

PUBLISHED RELIGIOUS TEXTS IN THE MODERN SOURCES OF ACTIVITY BЕLARUSIAN ORTHODOX CHURCH
Keywords: religion, religious dogma, religious texts, the Bible, Orthodoxy, publications, interpretation, publication of religious texts.

Scope of work: 77 pages, including attachments and abstract.

Relevance determined by the importance of scientific analysis of the publications of religious texts in modern conditions, when there is a revival of the Orthodox culture, spirituality and faith; their role in the dissemination of religious knowledge and the teaching of the Orthodox Church help in solving important social problems - internal unity of the people, which is a prerequisite for the stability of the state.

Object of research: published religious texts.

Subject of study: Orthodox religious texts in the printed editions of Belarus.

Objective: to identify the place, role, value system of religious texts in contemporary sources on the activities of the Belarusian Orthodox Church in the social and cultural space.

Methods: basic methods of research were comparative historical using concrete historical approach and bibliometric methods. Historical and logical methods revealed the basic properties and characteristics of the development of religious texts, their ideological essence. On the basis of comparative analysis of correlated development processes of religious texts with modern trends in the Orthodox press.

Scientific novelty: Diploma work represents the first comprehensive study of religious texts, which were published in Belarus. Studied both their quantitative and meaningful parameters and ideological and thematic content, the missionary thrust of publications in both secular and religious publications.Significance of the results is determined: by research conducted by the author of the genre, ideological and thematic content of the publication of religious texts .

Recommendations for practical application: Recommendations for practical application: the use of the modified classification of some modern religious texts in scientific research and teaching materials in their bibliographic processing and reflection in the reference and search tools, the use of the identified publications of religious texts and their interpretations in the current work library institutions and spiritual educational centers for the promotion of religious knowledge and activities of the Orthodox Church, the creation of various analytical information.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка