Реферат Колевко Надежда Васильевна
Дата канвертавання29.06.2016
Памер35.1 Kb.
Реферат

Колевко Надежда Васильевна

Номотетические теории развития общества

в историческом материализме

Ключевые слова: номотетические теории, исторический материализм, немецкая классическая философия, концепция матриархата, теория классов и классовой борьбы.

В дипломной работе рассматриваются номотетические теории развития общества, анализируется влияние этих идей на теорию исторического материализма.

Актуальность выбранной темы, заключается в том, что в дипломной работе теория исторического материализма рассматривается с точки зрения истории идей. Такое рассмотрение дает возможность понять, как формировалась данная теория, объяснить психологические аспекты ее трансформации и влиятельности, а также пролить свет на то, почему исторический материализм широко распространённый в XIX-XX веках, в настоящее время потерял свою значимость.

Цель дипломной работы состоит в выявлении влияния номотетических теорий развития общества (вторая половина XVIII – XIX вв.) на формирование концепции исторического материализма.

Задачи данной работы: выявить степень разработанности темы в историографии; проанализировать взгляды немецких философов-романтистов на закономерность всемирно-исторического процесса и влияние этих идей на теорию исторического материализма; проследить формирование взглядов на развитие общества в XIX веке и их влияние на теорию исторического материализма.

Объектом исследования являются теории исторического развития общества второй половины XVIII - XIX вв.

Предметом исследования являются идеи исторического развития, оказавшие влияние на формирование концепции исторического материализма.

Методологическую основу исследования составили принципы объективности, историзма, системности, ценности в истории, которые использовались в отношении анализа влияния номотетических теорий развития общества на формирование исторического материализма. Были использованы общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение), а также специальные исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный).

Количество страниц – 6

Рэферат


Калеўка Надзея Васільеўна

Наматэтычныя тэорыі развіцця грамадства

ў гістарычным матэрыялізме

Ключавыя словы: наматэтычныя тэорыі, гістарычны матэрыялізм, нямецкая класічная філасофія, канцэпцыя матрыярхату, тэорыя класаў і класавай барацьбы.

У дыпломнай працы разглядаюцца наматэтычныя тэорыі развіцця грамадства, аналізуецца ўплыў гэтых ідэй на тэорыю гістарычнага матэрыялізму.

Актуальнасць абранай мной тэмы заключаецца ў тым, што ў дыпломнай працы тэорыя гістарычнага матэрыялізму разглядаецца з пункту гледжання гісторыі ідэй. Такі разгляд дае магчымасць зразумець, як фарміравалася дадзеная тэорыя, растлумачыць псіхалагічныя аспекты яе трансфармацыі і ўплывовасці, а таксама асвяціць тое, чаму гістарычны матэрыялізм шырока распаўсюджаны ў XIX -XX стагоддзях , у цяперашні час страціў сваю значнасць .

Мэта дыпломнай працы складаецца ў выяўленні ўплыву наматэтычных тэорый развіцця грамадства (другая палова XVIII-XIX стст.) на фарміраванне канцэпцыі гістарычнага матэрыялізму.

Задачы дадзенай працы: выявіць ступень распрацаванасці тэмы ў гістарыяграфіі; прааналізаваць погляды нямецкіх філосафаў-раманцістаў на заканамернасць сусветна-гістарычнага працэсу і ўплыў гэтых ідэй на тэорыю гістарычнага матэрыялізму; прасачыць фарміраванне поглядаў на развіццё грамадства ў XIX стагоддзі і іх уплыў на тэорыю гістарычнага матэрыялізму.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца тэорыі гістарычнага развіцця грамадства другой паловы XVIII - XIX стст.

Прадметам даследавання з'яўляюцца ідэі гістарычнага развіцця, якія аказалі ўплыў на фарміраванне канцэпцыі гістарычнага матэрыялізму.

Метадалагічную аснову даследавання склалі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, каштоўнасці ў гісторыі, якія выкарыстоўваліся ў дачыненні да аналізу ўплыву наматэтычных тэорый развіцця грамадства на фарміраванне гістарычнага матэрыялізму. Былі выкарыстаны агульналагічныя метады (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, абагульненне), а таксама спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка- параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны) .

Колькасць старонак - 68


Summary


Nadzeya Kaleuka

Nomothetic theories of social development in historical materialism.

Descriptive in formation: nomothetic theories, historical materialism, German classical philosophy, the concept of matriarchy, theory of classes and class struggle.

Nomothetic theories of social development are examining in the diploma, the influence if these views on the theory of historical materialism is analyzing.

The actuality of the them e chosen is that the theory of historical materialism is considered from the history of ideas point of view. This consideration makes it possible to understand, how the theory was developed, to explain psychological aspects of its transformation and influence, and find out why the historical materialism that was widely distributed in XIX-XX centuries, has now lost its significance.

The objective of the diploma is to determine the influence of nomothetic theories of social development (second half of the XVIII-XIX centuries) on the formation of the concept of historical materialism.

The tasks of the diploma is to determine the level of development of this theme in the historiography; to analyze the views of German philosopher-novelists on regularity of the world-historical process and the influence of these ideas on the theory of historical materialism; to trace the formation of views about social development in the XIX century and its influence on the theory of historical materialism.

The object of research is the theory of historical social development of the second half of the XVIII-XIX centuries.

The subject of research is the idea of historical development having influenced on the formation of the concept of historical materialism.

The methodological basis of the research were the principles of objectivity, historicism, systemacy, value in history which were used for the analyses of the influence of nomothetic theories of social development on formation of historical materialism. General-logical methods were used (analysis, induction, deduction, generalization), and also special historical methods (historical-genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-systemic).Page count – 68.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка