Рэферат Ключавыя словы
Дата канвертавання17.03.2016
Памер35.03 Kb.
Рэферат
Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае, войска, узбраенне, кавалерыя, пяхота, бітва, Статут ВКЛ, пагоня, вайна, унія.

Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена праблемай, якая існавала на працягу ўсей гісторыі нашай краіны ― праблемай тэрытарыяльнай цэласнасці і абароны дзяржавы. Вывучэнне дадзенага пытання мае вялікае значэнне ў наш час, бо дае нам больш поўнае ўяўленне вайсковых традыцый нашага народа ў мінулыя часы, а таксама не дае забыць імены тых, на чые плечы клаўся ўвесь цяжар адказнасці за абарону і супакой нашага краю.

Мэта даследавання ― выявіць асаблівасці развіцця і дзейнасці войска Вялікага Княства Літоўскага праз аналіз структуры, арганізацыі і эвалюцыі ўзбраення, тактыкі і рэгламентацыі вайсковых адносін.

Задачы даследавання: 1) вывучэнне і аналіз гістарыяграфічных матэрыялаў і гістарычных крыніц па праблеме арганізацыі і функцыянаванні войск у Вялікім Княстве Літоўскім; 2) агляд развіцця рэгламентацыі вайсковых адносін на працягу XIV – XVI стст.; 3) вывучэнне ўзбраення і ўплыву на яго заходніх і ўсходніх вайсковых школаў; 4) выяўленне асаблівасцяў вайсковай тактыкі ў дачыненні да розных праціўнікаў.

У працы выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, а таксама метады рэтраспекцыі і рэканструкцыі.

Праца складаецца з уводзін, рэферата, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры. У першай главе праводзіцца агляд гістарыяграфічных матэрыялаў і крыніц; у другой ― разглядаецца пытанне структуры, арганізацыі і развіцця войска ў Вялікім Княстве Літоўскім з сярэдзіны XIV ст. да канца XVI ст.; у трэцяй частцы працы характарызуецца ўзбраенне блізкага і дальняга бою, таксама засцерагальны рыштунак, паказваецца развіццё ўзбраення на працягу разглядаемага перыяду; апошняя глава паказвае разнастайную тактыку дзеяння войска Вялікага Княства Літоўскага ў дачыненні да розных праціўнікаў на прыкладзе бітваў на Сініх Водах 1362г., пад Грунвальдам 1410г. і пад Оршай 1514г. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры змяшчае 51 пункт. Аб’ём працы ― 51 старонка.
Реферат
Ключевые слова: Великое княжество Литовское, войско, вооружение, кавалерия, пехота, битва, война, союз.

Актуальность данного исследования обусловлена проблемой, которая существовала на протяжении всей истории нашей страны – проблемой территориальной целостности и обороны государства. Изучение данного вопроса имеет большое значение в наше время, так как даёт более полное представление о военных традициях нашего народа в прошлом, а также не даёт забыть имена тех, на чьи плечи легла тяжесть ответственности за оборону и спокойствие нашей страны.

Цель исследования – выявить особенности развития и деятельности войска Великого княжества Литовского через анализ структуры, организации и эволюции вооружения, тактики и регламентации военных отношений.

Задачи исследования: 1) изучение и анализ историографических материалов и исторических источников по проблеме организации и функционирования войск в Великом княжестве Литовском; 2) изучение развития регламентации военных отношений на протяжении XIV – XVI вв.; 3) исследование вооружения и влияния на него западных и восточных военных школ; 4) выявление особенностей военной тактики по отношению к разным противникам.

В работе использовались следующие методы исследований: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, а также методы ретроспекции и реконструкции.

Работа состоит из введения, реферата, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе проводится осмотр историографических материалов и источников; во второй - рассматривается вопрос структуры, организации и развития войска в Великом княжестве Литовском с середины XIV в. до конца XVI в.; в третьей части работы проводится характеристика вооружения ближнего и дальнего боя, а также защитное снаряжение, показывается усложнение вооружения на протяжении рассматриваемого периода; последняя глава показывает разнообразную тактику действий войска Великого княжества Литовского по отношению к разным противникам на примере сражений на Синих Водах 1362г., под Грюнвальдом 1410г. и под Оршей 1514г. Список использованных источников и литературы составляет 51 пункт. Объём работы - 51 страница.
Referat
Stichworte: Großfürstentum Litauen, Armee, Waffen, Kavallerie, Infanterie, Schlacht, Statut GFL, Krieg, Gewerkschaft.

Die Relevanz dieser Studie ist es, da ein Problem, das in der Geschichte unseres Landes gegeben hat - das Problem der territorialen Integrität und der Verteidigung des Staates. Die Untersuchung dieser Frage ist von großer Bedeutung in unserer Zeit, denn sie gibt uns ein besseres Verständnis für den militärischen Traditionen unseres Volkes in der Vergangenheit, und nicht zu vergessen die Namen derer, auf deren Schultern lag die ganze Last der Verantwortung für den Schutz und Frieden in unserem Land.

Der Zweck der Forschung - die Merkmale der Entwicklung und Aktivitäten der Armee des Großfürstentums Litauen durch die Analyse von Struktur, Organisation und Entwicklung von Waffen, Taktik zu identifizieren, und die Regulierung der militärischen Beziehungen.

Forschungsziele: 1) die Einarbeitung in die Geschichtsschreibung Materialien und historischen Quellen der Materialien in der Frage der Organisation und Funktionsweise der Truppen in GFL; 2) eine Überprüfung der Regelung der Beziehungen zwischen Militär während des XIV - XVI Jh .; 3) das Studium der Ausrüstung und Einfluss auf seine östlichen und westlichen Militärschulen; 4) die Entdeckung der Eigenschaften der militärischen Taktiken gegen verschiedene Gegner.

Wir haben die folgenden Methoden benützt: historisch-genetischen, historisch-vergleichenden, historisch-typologischen, historisch-systematischen, sowie Methoden der Retrospektion und Wiederaufbau.

Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Referat, vier Kapitel, den Schlussfolgerungen, der Liste der verwendeten Quellen und Literatur. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über Materialien und historiographischen Quellen; in der anderen - ist als die Struktur, Organisation und Entwicklung des Heers vom Großfürstentum Litauen an, von der Mitte des Jahrhunderts XIV Jahrhundert bis zum Ende des Jahrhunderts XVI . Im dritten Teil der Arbeit wird von Waffen vom Fern- und Nahkampf, und Schutzausrüstung ist, zeigte die Entwicklung von Waffen im Berichtszeitraum; das letzte Kapitel zeigt die verschiedenen Taktiken des Großfürstentum Litauen gegen verschiedene Gegner am Beispiel von den Schlachten von Blaue Gewässer in 1362, in 1410 von Grunwald. und in der Nähe von Orscha 1514. Liste der verwendeten Quellen und Literatur enthält 51 Punkte. Umfang der Arbeiten - 51 Seiten.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка