Реферат бежок Ольга Викторовна «Новые технологии музеев России в XXI веке
Дата канвертавання11.06.2016
Памер33.05 Kb.
РЕФЕРАТ

Бежок Ольга Викторовна

«Новые технологии музеев России в XXI веке (2001-2015 гг.)»

Основные понятия– Новые технологии, музеи России, экспозицио-выставочная деятельность, культурно-образовательная деятельность, менеджмент, маркетинг.

Данная дипломная работа направлена на изучение новых технологий в музеях России в XXI веке.Актуальность данной темы заключается в том, что многие музеи в мире на современном этапе стали ориентироваться на создание культурных, досуговых комплексов, куда входят, наряду с музеями, аудиовизуальные представления, всевозможные развлечения, рестораны и т.д. Соответственно отсюда появляется и следующий вопрос «Что же должны или могут предложить современные музеи посетителю, для его привлечения? Также актуальность работы состоит в том, что данная тема ранее ни кем не рассматривалась и опыт применения новых технологий в музеях России может пригодиться при внедрении технологий в музеи нашей страны.

Целью исследования является выявление направлений новых технологий в музеях России

Предмет исследования – новые технологии, применяемые в работе музеев России.

Объект исследования – музеи России.

Методы исследования – базовые принципы научного познания - объективность, системность; общенаучные (анализ, синтез, обобщение).

Выводы: в результате проведенного исследования былирассмотрены особенности автоматизации учётной работы в научно-фондовых отделах музея, выявлены наиболее интересные технологии, применяемые в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности в музеях России, также рассмотрен менеджмент и маркетинг музеев.

Результаты данного исследования могут использоваться музеями других стран при внедрении новых технологий в свои музеи, в качестве примера и опыта.Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений.

Объём работы составляет 73 страницы.

РЭФЕРАТ

Бежок Вольга Віктараўна«Новыя тэхналогіі музеяў Расіі ў XXI стагоддзі (2001-2015 гг.)»
Асноўныя паняцці - новыя тэхналогіі , музеях Расіі , экспазіцыйна -выставачная дзейнасць , культурна - адукацыйная дзейнасць , менеджмент , маркетынг.

Дадзеная дыпломная праца накіравана на вывучэнне новых тэхналогій у музеях Расіі ў XXI стагоддзі.

Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што многія музеі ў свеце на сучасным этапе сталі арыентавацца на стварэнне культурных, забаўляльных комплексаў, куды ўваходзяць, нараўне з музеямі, аўдыёвізуальныя прадстаўлення, разнастайныя забавы, рэстараны і г.д. Адпаведна адсюль з'яўляецца і наступнае пытанне «Што ж павінны або могуць прапанаваць сучасныя музеі наведвальніку, для яго прыцягнення? Таксама актуальнасць працы складаецца ў тым, што дадзеная тэма раней ні кім не разглядалася і вопыт прымянення новых тэхналогій у музеях Расіі можа спатрэбіцца пры ўкараненні тэхналогій у музеі нашай краіны.

Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне напрамкаў новых тэхналогій у музеях Расіі

Прадмет даследавання - новыя тэхналогіі, якія прымяняюцца ў рабоце музеяў Расіі.

Аб'ект даследавання - музеі Расіі.

Метады даследавання - базавыя прынцыпы навуковага пазнання - аб'ектыўнасць, сістэмнасць; агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абагульненне).

Высновы: у выніку праведзенага даследавання былирассмотрены асаблівасці аўтаматызацыі ўліковага працы ў навукова-фондавых аддзелах музея, выяўлены найбольш цікавыя тэхналогіі, якія прымяняюцца ў экспазіцыйна-выставачнай і культурна-адукацыйнай дзейнасці ў музеях Расіі, таксама разгледжаны менеджмент і маркетынг музеяў.

Вынікі дадзенага даследавання могуць выкарыстоўвацца музеямі іншых краін пры ўкараненні новых тэхналогій у свае музеі, у якасці прыкладу і вопыту .

Структура працы: дыпломная праца складаецца з ўвядзення, пяці глаў, заключэння, спісу літаратуры і прыкладанняў.

Аб'ём працы складае 73 старонкі .
ESSAY

Bezhok Olga Victorovna

" New technologies are the museums of Russia in XXI century

(2001-2015 years)."


Main concepts - New technologies, russian museums , exposition and exhibition activities , cultural and educational activities, management, marketing .

This thesis aims to explore new technologies in museums in Russia in the XXI century.

The relevance of this topic is that many museums in the world at the present stage began to focus on the creation of cultural and leisure complex, which includes, along with museums, audiovisual performances, all sorts of entertainment, restaurants, etc. Accordingly, here and there the following question, "What should or could offer a modern museum visitor, for his involvement? Also, the relevance of the work lies in the fact that this issue previously not seen by anyone and the experience of the application of new technologies in museums in Russia can be useful in the implementation of technologies in the museums of our country.

The aim of the study is to identify the areas of new technologies in museums in Russia

Subject of research - the new technologies used in the work of museums in Russia.

The object of study - a museum of Russia.

Methods of research - basic principles of scientific knowledge - the objectivity, consistency; general scientific (analysis, synthesis, generalization).

Conclusions: The study bylirassmotreny features automation of accounting work in the research department of the museum, found the most interesting technologies used in exposition and exhibition, cultural and educational activities in the museums of Russia, also reviewed management and marketing of museums.

The results of this study can be used in museums other countries new technologies in their museums, by way of example and experience.

Structure: Thesis consists of an introduction, five chapters , conclusions , bibliography and appendices.The volume of work is 73 pages .


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка