Pulsatilla pratensis subsp hungarica (Soó) Soó (poniklec lúčny maďarský) I. Zhodnotenie súčasného stavuДата25.04.2016
Памер44.95 Kb.
#32653
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó

(poniklec lúčny maďarský)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Suché pasienky, piesočnaté stepi, vzácne aj svetliny krovín a riedke dubiny, na nevápenatých substrátoch (piesky, ryolit, andezit, permské bridlice) v nížinnom vegetečnom stupni v spoločenstvách zväzov Festucion vaginatae, prípadne Quercion pubescenti-petraeae.


I.2. Areál

Pravdepodobný endemit východopanónskych nížin. Ťažisko rozšírenia má druh v SV Maďarsku, odkiaľ zasahuje na JV Slovensko a SZ Rumunsko. Populácie nejasnej taxonomickej príslušnosti sa vyskytujú aj v SV časti Rumunska, mimo nížinnú oblasť.

Na Slovensku sa druh vyskytuje na 3 lokalitách na Východoslovenskej nížine. V minulosti sa druh vyskytoval na Východoslovenskej nížine aj na ďalších 9 lokalitách.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Zachoval sa na troch lokalitách, kde tvorí populácie od 50 do 2000 jedincov.

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach výrazne znížili a druh je na našom území ohrozený zánikom.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 66,67 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0019 – Tarbucka

SKUEV0030 – Horešské lúky
I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

Pre druh bol vypracovaný program záchrany (PZ).
III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia


  • V prípade lokalít s pokročilou sukcesiou je potrebné preriedenie krovín a sukcesných drevín tak, aby ostali na lokalite solitérne dreviny približne na 5 % plochy. Zásah je potrebné realizovať v jesennom až zimnom období.

  • V prípade zarastania lokality expanzívnymi druhmi bylín zabezpečiť kosenie lokality, raz za 2 roky po odkvitnutí a vysemenení druhu (jún – júl) alebo extenzívnu pastvu oviec, prípadne aj kôz so zaťažením 0,3 – 0,5 VDJ/ha v termíne od konca mája.

  • Zabrániť ťažbe horninového podkladu v miestach výskytu druhu, úmyselnému zalesňovaniu lokality a vypaľovaniu porastov vo vegetačnom období.

  • Na lokalitách ohrozených vykopávaním druhu do záhrad zabezpečiť stráženie lokality.

  • V niektorých prípadoch je vhodným opatrením aj riadené vypálenie porastu v zimnom období bez snehovej pokrývky, počas mrazov. Zásah sa nemá realizovať celoplošne, ale len na časti porastu.

  • V prípade potreby sú možné aj aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.


III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (apríl-máj).
Taxón rastie spoločne s jedincami blízkymi (možno totožnými) druhu Pulsatilla zimmermanii Soó, pričom sa tu vyskytujú aj prechodné jedince (krížence) uvedených taxónov. Taxonomická príslušnosť slovenských jedincov P. zimmermanii je v súčasnosti predmetom štúdia (P. Mráz) a keďže ide o ťažko rozlíšiteľné taxóny, na lokalite sa všetky jedince z tohto okruhu mapujú ako P. pratensis subsp. hungarica. V poznámke k lokalite je vhodné upozorniť, koľko jedincov je typických a koľko ich je prechodných k P. zimmermanii.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3
Tab. 1.34: na lokalitnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,1

> 5 000

500 – 5 000

20 - 499

 20

I.2. Počet trsov

0,3*

> 500

70 – 500

10 – 69

 10

I.3. Vitalita populácie (= % kvit. alebo plodných trsov)

0,1

kvit. rastlín >70% alebo plod. rastlín >60%

kvit. rastlín 50% alebo plod. rastlín 30-60%

kvit. rastlín 20-49% alebo plod. rastlín 10-29%

kvit. rastlín 20% alebo plod. rastlín 10%

I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

2 000 – 20 000

200 - 1 999

 200

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  5 %

6 - 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 15 %

15  40 %

41 – 60 %

> 60 %

I.4.4. nepriaznivé vplyvy**

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**** Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. (miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi; zber a zošliapávanie rastlín; ťažbu materiálu; zalesňovanie lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom období;

*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokovTab. 2.34: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 10

7 – 10

3 – 6

 3

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 18

10  18

5 - 9


 5

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка