Публикации (за последние 5 лет) 2010 год
Дата канвертавання15.03.2016
Памер44.72 Kb.
ПУБЛИКАЦИИ (за последние 5 лет)

2010 год

 • Клімуць, Я. І. Балада «Млынар» А. Куляшова ў кантэксце беларускай паэзіі часу вайны // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Магілёў, 29–30 красавіка 2010 г. : у 2 ч. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэд. савет : Т. І. Борбат, І. Б. Гуляева, Л. Ц. Кілевая [і інш.]. — Магілёў, 2010. — Ч. 1. — С. 3–8.

 • Клімуць, Я. І. Выяўленне афганскай вайны ў беларускай прозе першай паловы 90-х гг. / Я. І. Клімуць // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2009 году, г. Могилев, 3–4 февраля 2010 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Иванова. — Могилев, 2010. — С. 153–155.

 • Клімуць, Я. І. Выяўленне другой сусветнай вайны ва ўсходнеславянскай прозе 90-х гадоў XX ст. / Я. І. Клімуць // Романовские чтения – 6 : сб. статей Междунар. науч. конф., г. Могилев, 24–25 ноября 2009 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; редкол. : И. А. Марзалюк [и др.]. — Могилев, 2010. — С. 151–152.

 • Клімуць, Я. І. Выяўленне другой сусветнай вайны ў беларускай і рускай дакументальна-мастацкай прозе канца XX — пачатку XXI ст. («Веселый солдат» В. Астаф’ева і «Доўгая дарога дадому» В. Быкава) / Я. І. Клімуць // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2010. — С. 147–149.

 • Клімуць, Я. І. Масей Сяднёў : лёс і творчасць / Я. І. Клімуць // Studia i szkice slawistyczne. — Opole : Wyd-wo UO, 2010. — T. X. Słowianie wschodni na emigracji : literatura, kultura, język / pod red. B. Kodzisa i M. Giej. — S. 163–169.

 • Клімуць, Я. І. Уводзіны ў літаратуразнаўства : мастацкі твор : метад. рэкамендацыі [для студ. фак-таў замеж. моў і слав. філалогіі] / Я. І. Клімуць. — Магілеў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — 56 с.

 • Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Кандрат Крапіва : жыццёвыя і творчыя стасункі / Я. І. Клімуць // Каласавіны : Якуб Колас і яго сучаснікі : да вывучэння беларускіх і іншанацыянальных літаратурных і культурных узаемасувязей : мат-лы XXIV навук. канф., прысвеч. 50-годдзю з дня адкрыцця Дзярж. літ.-мемарыял. музея Я. Коласа, г. Мінск, 3 лістапада 2009 г. / Дзярж. літ. мемарыял. Музей Я. Коласа ; склад. : З. М. Камароўская, Г. І. Зайцава. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. — С. 43–48.

2011 год

 • Клімуць, Я. І. Вобразы сяброў-паэтаў у творчасці Аркадзя Куляшова / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., г. Могилев, 27–28 апреля 2011 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; редкол. : Е. А. Болтовская, Т. С. Воробьева, И. С. Елисеева [и др.]. — Могилев, 2011. — С. 112–115.

 • Клімуць, Я. І. Выяўленне драматызму партызанскай барацьбы ў рамане І. Шамякіна «Глыбокая плынь» / Я. І. Клімуць // У ракурсе сучаснага асэнсавання : філалогія : міжкаф. зб. навук. прац. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — Вып. 4. Творчая спадчына І. Шамякіна / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — С. 99–112.

 • Клімуць, Я. І. Кіраўшчына літаратурная / Я. І. Клімуць // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — Вып. 4. — С. 125–134.

2012 год

 • Клімуць, Я. І. Рамантызацыя гераічнага подзвігу / Я. І. Клімуць // Шамякін, І. П. Збор твораў : у 23 т. / І. П. Шамякін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — Т. 9. — С. 288–308.

 • Клімуць, Я. І. Рамантычнае ўспрыняцце рэчаіснасці (першыя паэтычныя творы Аркадзя Куляшова) / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., г. Могилев, 26–27 апреля 2012 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; редкол. : Е. А. Болтовская, Я. И. Климуть, О. А. Лавшук [и др.]. — Могилев, 2012. — С. 148–150.

 • Клімуць, Я. І. Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце французскай паэзіі другой паловы ХІХ — пачатку ХХ ст. / Я. І. Клімуць // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2012. — С. 104–107.

2013 год

 • Клімуць, Я. І. Антанюк : яго аднадумцы і праціўнікі ў віхурах зменлівага часу : пасляслоўе да рамана І. Шамякіна «Снежныя зімы» / Я. І. Клімуць // Шамякін, І. Збор твораў : у 23 т. / І. Шамякін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. — Т. 14. — С. 360–385.

 • Клімуць, Я. І. Асоба ў віхурах зменлівага часу : Міхась Ларчанка (1907–1981) / Я. І. Клімуць // Брама : літ.-маст. альманах Магілёўскага абл. аддзялення ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў». — Мінск : Кнігазбор, 2013. — С. 229–240.

 • Клімуць, Я. І. Выбітны беларускі крытык : Рыгор Бярозкін (1918–1981) / Я. І. Клімуць // Брама : літ.-маст. альманах Магілёўскага абл. аддзялення ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў». — Мінск : Кнігазбор, 2013. — С. 240–251.

 • Клімуць, Я. І. Выданне акадэмічнага навукова-каментаванага збору твораў Аркадзя Куляшова — покліч часу / Я. І. Клімуць // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сб. науч. статей / редкол. : Е. Н. Грушецкая [и др.]. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 3–6.

 • Клімуць, Я. І. Выяўленне першай сусветнай і грамадзянскай войнаў ва ўсходнеславянскіх літаратурах / Я. І. Клімуць // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Вып. 5. — С. 115–126.

 • Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Павел Кавалёў : жыццёвыя і творчыя стасункі / Я. І. Клімуць // Каласавіны : Якуб Колас : Чалавек. Эпоха. Час : мат-лы XXVII навук. канферэнцыі, прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, г. Мінск, 2–3 лістапада 2012 г. / Дзярж. літ.-мемарыял. музей Я. Коласа ; [склад. : З. М. Камароўская, Г. С. Спорыш]. — Мінск : Ковчег, 2013. — С. 47–53.

2014 год

 • Клімуць, Я. І. Выхаваўча-пазнавальнае значэнне твораў Галіны Васілеўскай / Я. І. Клімуць // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. прац. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — Вып. 7. — С. 17–22.

 • Клімуць, Я. І. Жыццёвыя і творчыя праблемы ў перапісцы Аркадзя Куляшова / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння А. А. Куляшова, г. Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў, 2014. — С. 3–7.

 • Клімуць, Я. І. Іван Новікаў / Я. І. Клімуць // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. : 4 т. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — Т. 4. — Кн. 3. — С. 239–260.

 • Клімуць, Я. І. Магілёў : літаратурнае жыццё / Я. І. Клімуць // Культура Беларусі : энцыклапедыя. — Мінск : БелЭн, 2014. — Т. 5. — С. 221.

 • Клімуць, Я. І. Творчасць Аркадзя Куляшова ў кантэксце еўрапейскай паэзіі ХХ ст. Куляшова / Я. І. Клімуць // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур : традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць : мат-лы Міжнар. навук. канф. да 100-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры, г. Мінск, 29 студзеня 2014 г. / НАНБ, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял «Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы» ; рэдкал.: А. А. Манкевіч [і інш.]. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 51–54.

 • Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Яўген Мазалькоў: жыццёвыя і творчыя стасункі / Я. І. Клімуць // Каласавіны : мат-лы XXVII навук. канф. «Зямля — аснова ўсёй Айчыне», прысвеч. 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», г. Мінск, 2–3 лістапада 2013 г. / Дзярж. літ.-мемарыял. музей Я. Коласа ; [склад. : З. М. Камароўская, Ю. В. Кішкурна]. — Мінск : Ковчег, 2014. — С. 220–228.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка