Przedmiot: Edytorstwo źródeł historycznych Kod ects: 08. 3-xxxx-140
Дата канвертавання27.04.2016
Памер62.39 Kb.
Przedmiot: Edytorstwo źródeł historycznych
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia III rok, spec. archiwistyka

Liczba godzin: 22

Prowadzący: dr Andrzej Jureczko

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie

Wykaz tematów:


 1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie i zakres edytorstwa

 2. Analiza metod wydawniczych w polskich edycjach źródłowych XVIII i XIX w.

 3. Analiza metod wydawniczych w polskich edycjach źródłowych XX w.

 4. Instrukcje wydawnicze.

 5. Przypisy tekstowe, rzeczowe i osobowe

 6. Odczytanie dokumentu średniowiecznego

 7. Krytyka źródła historycznego: zewnętrzna i wewnętrzna

 8. Krytyczne ustalenie tekstu poprawnego

 9. -10. Przygotowanie do wydania dokumentu średniowiecznego

11. Korekta wydawnicza


Lp.

1


Temat zajęć:

Zagadnienia wstępne. Pojęcie i zakres edytorstwa.Zakres tematyczny:

Pojęcie i cel edytorstwa.

Specyfika edytorstwa historycznego.

Komputer w pracy wydawcy źródeł.

Omówienie podstawowej literatury przedmiotu.


Literatura podstawowa:

J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956


Literatura pomocnicza:

M. Handelsman , Historyka, Zamość 1921

M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

L. Marszałek, Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa, Warszawa 1988

J. Siemieński, Metodologia wydawnictw, „Przegląd Historyczny”, t. XXIII 1922

J. Tazbir, Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997

J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, wyd. 3 uzup., Warszawa 1983.

Zarys edytorstwa, oprac. M. Długosz-Kędziora, M. Wach, Sandomierz 1997.

Zasady typowego opracowania edytorskiego, Warszawa 1962
Lp.

2


Temat zajęć:

Analiza metod wydawniczych w polskich edycjach źródłowych XVIII i XIX w.Zakres tematyczny:

Demonstracja edycji wydawniczych XVIII i XIX w.(Volumina legum, MGH, MPH, SPPP, MMA, Opera Omnia J. Długosza)


Analiza metod wydawniczych

Literatura podstawowa:

B. Kürbisówna, Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze”, t, I 1957Literatura pomocnicza:

J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956Zarys edytorstwa, oprac. M. Długosz-Kędziora, M. Wach, Sandomierz 1997.Lp.

3


Temat zajęć:

Analiza metod wydawniczych w polskich edycjach źródłowych XX w.Zakres tematyczny:

Demonstracja polskich wydawnictwa źródeł XIX w. (ZDM, ZDKK, KDŚ, Bullarium Poloniae, Roczniki Jana Długosza)

Analiza metod wydawniczych


Literatura podstawowa:

B. Kürbisówna, Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze”, t, I 1957Literatura pomocnicza:

J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

P. Dymmel, O edytorstwie naukowym, „Przegląd Biblioteczny”, t. LIII {185) , z. 1, s. 62-71.

P. Dymmel, O metodzie i podstawie wydania Annales Jana Długosza, „Studia

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956Zarys edytorstwa, oprac. M. Długosz-Kędziora, M. Wach, Sandomierz 1997.Lp.

4


Temat zajęć:

Instrukcje wydawnicze.Zakres tematyczny:

Analiza poszczególnych instrukcji wydawniczychLiteratura podstawowa:

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963Literatura pomocnicza:

Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. Komisja Historyczna PAU, Kraków 1925

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., Wrocław 1953

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku , „Studia Źródłoznawcze” t. I 1957.
Lp.

5


Temat zajęć:

Przypisy tekstowe, rzeczowe i osobowe.Zakres tematyczny:

Praktyczna konstrukcja przypisów tekstowych, rzeczowych i osobowych.Literatura podstawowa:

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963Literatura pomocnicza:

.J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Warszawa 2003.

L. Bogusławski, Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1964.

Kodeks wydawcy, wprow. A. Karpowicz, Kraków 1997

M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001

T. Malinowska, L. Syta, Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004

P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.
Lp.

6


Temat zajęć:

Odczytanie dokumentu średniowiecznego.Zakres tematyczny:

Odczytanie dokumentu lokacji Łęcznej.Literatura podstawowa:

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2002Literatura pomocnicza:

 1. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1929

Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957

St. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934

K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951

.P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960Lp.

7


Temat zajęć:

Krytyka źródła historycznego: zewnętrzna i wewnętrzna.Zakres tematyczny:

Krytyka źródła historycznego: zewnętrzna i wewnętrzna.Literatura podstawowa:

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej Warszawa 1963Literatura pomocnicza:

Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957

J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956

St. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934

K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951

.P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.

Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002
Lp.

8


Temat zajęć:

Krytyczne ustalenie tekstu poprawnego.Zakres tematyczny:

Skażenia tekstu

Praca wydawcy nad przygotowaniem tekstu

Oryginał i kopieLiteratura podstawowa:

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej Warszawa 1963Literatura pomocnicza:

T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956.

J. Siemieński, Metodologia wydawnictw, „Przegląd Historyczny”, t. XXIII 1922

J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, wyd. 2 poszerz., Wrocław 1992

St. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934

.P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.

Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002
Lp.

9-10


Temat zajęć:

Przygotowanie do wydania dokumentu średniowiecznego.Zakres tematyczny:

Przedmowa, wstęp, nagłowki

Przypisy tekstowe i rzeczowe

Luki w tekście

Błędy i korektury


Literatura podstawowa:

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej Warszawa 1963Literatura pomocnicza:

T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954


 1. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów,„Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

J. Siemieński, Metodologia wydawnictw, „Przegląd Historyczny”, t. XXIII 1922

J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, wyd. 2 poszerz., Wrocław 1992

.P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.
Lp.

11


Temat zajęć:

Korekta wydawnicza .Zakres tematyczny:

Maszynopis

Adiustacja

Korekty


Literatura podstawowa:

J. Billingham, Redagowanie tekstów, Warszawa 2006Literatura pomocnicza:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Warszawa 2003.

L. Bogusławski, Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1964.

T. Malinowska, L. Syta, Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977.

P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.

Kodeks wydawcy, wprow. A. Karpowicz, Kraków 1997.

M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.LITERATURA


J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Warszawa 2003.

J. Billingham, Redagowanie tekstów, Warszawa 2006.

L. Bogusławski, Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1964.

T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957

R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

P. Dymmel, O edytorstwie naukowym, „Przegląd Biblioteczny”, t. LIII {185) , z. 1, s. 62-71.

P. Dymmel, O metodzie i podstawie wydania Annales Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXVII, 2000

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych, Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963

M. Friedberg, Zagadnienie wydawnictw źródeł historycznych, „Archeion” t. XXII 1954

M. Friedberg, T. Mencel, Archiwa jako warsztat pracy wydawniczej, „Archeion”, t. XXV 1956

A. Gąsiorowski, O metodzie wydawania średniowiecznych dokumentów, „Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVIII 1986 z. 1

K. Górski, Sztuka edytorska, zarys teorii, Warszawa 1956

M. Handelsman , Historyka, Zamość 1921 Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. Komisja Historyczna PAU, Kraków 1925

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., Wrocław 1953

St. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934

Kodeks wydawcy, wprow. A. Karpowicz, Kraków 1997.

M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.


B. Kürbisówna, Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze”, t, I 1957

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951

T. Malinowska, L. Syta, Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977.

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

L. Marszałek, Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa, Warszawa 1988.

M. Mejor, Wstępny projekt edycji poezji łacińskiej w Polsce XII-XV wieku, [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, red. Teresa Michałowska, W-wa 2003

P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960

J. Siemieński, Metodologia wydawnictw, „Przegląd Historyczny”, t. XXIII 1922

J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, wyd. 2 poszerz., Wrocław 1992.

Sucheni- Grabowska, W sprawie wydawania źródeł nowożytnych, „Studia Źródłoznawcze”, t. VII 1962 , s. 125-134

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002

J. Tazbir, Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.

F. Trzaska, Podstawy techniki wydawniczej, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1987.

F. Trzaska, Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, wyd. 3 uzup., Warszawa 1983.

A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku , „Studia Źródłoznawcze” t. I 1957.Zasady wydawania tekstów staropolskich . Projekt, Wrocław 1955

Zarys edytorstwa, oprac. M. Długosz-Kędziora, M. Wach, Sandomierz 1997.

Zasady typowego opracowania edytorskiego, Warszawa 1962.

Zasady typowego opracowania edytorskiego naukowych wydawnictw ciągłych, Warszawa 1964.


DIII1-21c
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка