Protokolo de la kunveno de la Komitato de uea en 2014 1-a kunsido: Sabato 26. 07. 2014, horoj 14. 00-17. 00
Дата канвертавання19.04.2016
Памер85.54 Kb.
Protokolo de la kunveno de la Komitato de UEA en 2014
1-a kunsido: Sabato 26.07.2014, horoj 14.00-17.00
01 Malfermo

01.01 Bonvenigo de la komitatanoj

Prezidanto Mark Fettes bonvenigas la komitatanojn je 14.15.


01.02 Informo pri la konsisto de la Komitato

Buller informas, ke la konsisto de la Komitato estas 50 komitatanoj A, 6 komitatanoj B kaj 5 komitatanoj C, entute 61 komitatanoj kio signifas ke la kvorumo estas 32. Krome estas 12 observantoj.


01.03 Kontrolo de kvorumo

Buller kontrolas la kvorumon. Ĉeestas 36 komitatanoj, sekve la kunsido havas kvorumon.


01.04 Elekto de protokolantoj

Estas elektitaj Jukka Pietiläinen kaj Lucille Harmon.


01.05 Elekto de voĉdonaj kontrolantoj

Estas elektitaj el la publiko Uriel Enoc Gurdián Méndez, Maria Rosario Spanó kaj Carlos Fernando Hernández Loarca.


01.06 Akcepto de la tagorda propono

La tagorda propono estas akceptita unuanime.


02 La kunveno en Rejkjaviko

02.01 Aprobo de la protokolo pri la kunveno en Rejkjaviko

La protokolo pri la kunveno en Rejkjaviko estas akceptita kun du sindetenoj.


02.02 Informo kaj diskuto pri plenumo de la decidoj alprenitaj en Rejkjaviko

Okazas diskuto pri la plenumo de decidoj sen antaŭe havebla dokumento. Plejparte temas pri subkomitataj rekomendoj.

La Estraro informis, ke ĝis nun ne estis bezono utiligi la rezervitan sumon de 100.000 eŭroj por renovigo de la asocia retejo, ĉar la ĝisnuna renovigo estis plenumita per mono el la normala buĝeto. Aliaj planoj ankoraŭ ne estis maturaj por realigo.

En tereno de eksteraj rilatoj la ĉefa progreso okazis ĉe trejnado, kie komenciĝis trejnado-seminarioj, sed ne okazis trejnado pri eksteraj rilatoj.

La banko de modelaj tekstoj ne realiĝis. Estis realigita simpla informilo, unue en la hispana, kiu haveblis en kongresej dokumentujoj.

Maurelli atentigas ke TEJO organizis aktivulan trejnadon pri eksteraj rilatoj.

La interlingvistikaj studoj en Poznan multe faris por edukado, sed ne okazis oficialigo de la unujara instruista trejnado en Poznan kaj ĝi daŭre dependas de la bonvolo de la universitato. La komenco de instruista trejnado atendas, ĉar la aktivuloj volas koncentriĝi al konservado de la trijara kurso.

Okazis jam 3 AMO-seminarioj kaj aperis 14 partoj de retkurso, kio estas malrapida progreso sed tamen al tiu direkto kiun la Komitato volis.

En landa kaj regiona agado estis plej malmulte da progreso. La kialo estis ke la subteamo pri la landa kaj regiona agado havis plenajn manojn pro aliaj iniciatoj, AMO-seminarioj ktp. La subteamo venis al konstato ke pli da laborfortoj estas bezonataj por realigo de bonaj rekomendoj. Estis plenumita nur listigo de lokaj kursoj ĉe edukado.net sed la listo pri kursoj ne estas ankoraŭ ampleksa.

Ĉe junulara agado okazis pli proksima kunlaboro kuninter UEA kaj TEJO; ekzemple okazis iom da interŝanĝo de spertoj inter la estraroj.

Maurelli atentigas ke skriba listo pri plenumo de decidoj estu havebla pli frue por ke oni povu konatiĝi kun ĝi kaj ke en kunsido okazu nur diskuto kaj ke estu vivanta dokumento daŭre ĝisdatigata pri novaj plenumoj.

Nourmont konstatas ke antaŭe estraroj raportis pli sisteme kaj serĉis kialon kial io ne estis plenumita.

Estas konstatite ke pli konstanta raportado estus pli bona por la Komitato.

03 Elektoj
03.01 Elekto de la Elekta Komisiono

Kun kvar sindetenoj tiu ĉi punkto estas prokrastita ĝis la dua kunsido post la tagordero novaj aliĝoj.


03.02 Elekto de Komitatanoj C

03.02.01 Decido pri nombro de elektotaj komitatanoj C

03.02.02 Elekto de Komitatanoj C
Prokrastitaj al la dua kunsido.
04 Honoraj Membroj, distingoj

04.01 Elekto de Honoraj Membroj

Gersi Alfredo Bays estas elektita per sekreta voĉdono.


Dekminuta paŭzo je 15.28
04.02 Informo pri Diplomoj pro Elstara Agado kaj Elstara Arta Agado

La Estraro informas, ke ĝi aljuĝis Diplomon pro Elstara agado al Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, So Gilsu, Gotoo Hitoshi, Wim Jansen, Christer Kiselman, Ellen Eddy kaj Rubén Diaconu, kaj Diplomon pro Elstara Arta Agado al Sten Johansson, Dimitrij Ŝevĉenko, Bertilo Wennergren kaj Eugen de Zilah.


05 Raporto de la prezidanto de LKK

La prezidanto de LKK Jorge Enrique Cabrera prezentas raporton pri la preparoj por la kongreso.


06 Kongresaj laboroj

06.01 Celoj kaj gvidado de la UEA-kunsidoj dum la kongreso

Fettes klarigas pri la novaj aŭ novetaj aferoj kiujn oni enkondukis:

- la tradicia ero Estaro respondas inkluzivos traktadon de la jarraporto por provi pli bone plenumi la principon de la statuto, kiu postulas ke la membraro havu eblecon pridiskuti la jarraporton; komitatanoj estos bonvenaj,

- seminarioj: oni enkondukis iom pli da aktivula trejnado, sed oni ne havas ideon kiom da homoj venos,

- en vendredo estos komitatkunsido matene, ĝi havos gravan kunordigan rolon, ne maniero okazigi ĉion en vendredo, ĉi-jare estos tri seminarioj kun unuhora kunordiga kunsido; pli konkreta parto estos la laborgrupoj dum preskaŭ du horoj, por tiuj kiuj volas okupiĝi pri io specifa: konsciigo, laborgrupoj pri loka kaj landa agado, UN, daŭripova evoluo, kaj pri gazetara agado lige kun UK,

- kapabligo, kiel en la Kongresa Libro

- ĵaŭde 2, faka agado per interreto

- oni celas, ke ĉiu komitatano partoprenu almenaŭ unu seminarion,

- komitataj forumoj daŭrigas la tradicion de subkomitatoj sed kun pli alloga nomo por nekomitatanoj; ili kunigas diversajn parencajn temojn,

- strategia forumo post la dua komitatkunsido traktos strategiajn demandojn.

Necesos protokolantoj por la forumoj
06.02 Komisiono pri la kongresa rezolucio

Al la komisiono estas elektitaj Jose Antonio Vergara, Rafael Hernique Zerbetto, Sebastian Kirf kaj Brian Moon, kun unu sindeteno.


06.03 Komisiono pri reta voĉdonado

Fettes prezentas la proponon pri reta voĉdonado kun du variantoj, unu kiu ebligus retan kunvenon kaj alia kiu ebligus nur retan voĉdonadon apud la nuna perpoŝta voĉdonado.

Moon: pro eventualaj konfliktoj ene de dokumentoj estas preferinde nur aprobi voĉdonadon ĉar ebligo de retaj kunvenoj kaŭzos pliajn problemojn: se oni konfirmos decidojn en alia kunsido, ĉu tiu kunsido povus esti reta. Weidmann: tekniko por retaj kunsidoj ankoraŭ ne estas matura por grandaj grupoj, funkcias maksimume ĝis 10 personoj. Favoras nur retan voĉdonadon, ne retajn kunsidojn.

Raola: la propono de Fettes estas sufiĉe kompleksa; kial ne starigi komisionon de teknikaj spertuloj.

Mueller estas hezitema pri tia regularo sen teknike testi kio praktike eblas; necesas ke la voĉdonado ne estu falsebla; unue oni havu teknikan solvon kaj poste decidu pri regularo.

MacGill: regularo ne difinu teknikan solvon; ILEI havas primitivan voĉdonmanieron, kiu funkcias sed ne estas la plej bona solvo,

Maurelli dankas la Estraron pro plenumo de la komitata decido el 2010, gratulas kaj subtenas la vortojn de Raola, ke per starigo de komisiono eblus iom plibonigi la regularon,

Moon: ne estas malkonsento pri la neceso proponi ion kio realiĝos dum tiu ĉi kongeso; dum tiu ĉi kongreso ni povas decidi nur se ni limiĝos al akcepto de nur interreta voĉdonado; debada fazo de la voĉdonado ne egalos al kunsido.

Fettes: resume, la sinteno estas unuanima havi komisionon kaj regas konsento ke estus pli saĝe limigi ĝian mandaton al plivastigo de skriba voĉdonado, sen reta kunsido.

Maurelli: ne estas konsento; se la teksto estos preta pri ĉio, ni voĉdonu pri ĉio.

Weidmann: estu eksperimento dum unu jaro kaj poste oni akceptu ĝin, se ĝi funkcios.

Maurelli: teknike ĝi jam eblas, do ni uzu ĝin.

Mueller, subtenas starigon de komisiono kaj volonte partoprenus en ĝi.

Al la komisiono estas unuanime elektitaj Kirf, Maurelli, Mueller, Raola, Moon kaj MacGill, kiuj konsultu Schäffer.


06.04 Aliaj dumkongresaj komisionoj

Ne estas propono pri aliaj komisionoj.


07 Estrara jarraporto pri la agado en 2013
07.01 Estrara raporto, prezento kaj diskuto

Okazas diskuto pri la estrara raporto. Ĝi malfruis kaj haveblis nur kelkajn tagojn antaŭ la kunsido. La Estraro repripensis la traktadon kaj rezervis por ĝi tempon en la programero Estraro respondas.

Okazas diskuto kun komentoj pri la raporto, kies enhavo estas aranĝita laŭ nova maniero, havante la strukturon de la strategia laborplano.
07.02 Spezokonto 2013, diskuto

Fettes atentigas pri ŝanĝo en la rubriko Movada Evoluigo: ”edukado” fariĝis ”kapabligo” kaj ”informado” fariĝis ”konsciigo”. Komitatanoj faras demandojn pri unuopaj punktoj kaj ricevas respondojn de estaranoj aŭ la Ĝenerala Direktoro.


07.03 Bilanco 2013, diskuto

Oni konstatas, ke la asocio estas finance sufiĉe sana. Evoluo de akcioj komencis pliboniĝi en la unua duono de 2014. Donacoj emas malkreski ĉe fondaĵoj. Ankaŭ la rento estas malalta nuntempe.


07.04 Raporto de la komitataj reviziantoj pri 2013, diskuto

Fettes prezentas la raporton.

fino 17.30.

2-a kunsido: Vendredo 02.08.2014, horoj 09.00-12.00
Buller kontrolas la kvorumon. Ĉeestas 32 komitatanoj, sekve la kunsido havas kvorumon. Estas ligitaj per skajpo al la kunsido ankaŭ la neĉeestantaj estraranoj Keller kaj Schäffer, kiuj salutas la Komitaton.
Kiel kroma protokolanto anstataŭ la neĉeestanta Harmon estas elektita Buller.
07.05 Akcepto de la raportoj pri 2013

Jarraporto de 2013: En la programero “Estraro respondas” tamen ne venis demandoj pri la raporto.

Aldona raporto pri TEJO estas prezentita de Veronika Poór kaj estos ligita al la parto Kunordigo de la raporto de UEA.

Nourmont: ĉe 3.4. aperas la nomoj de tiuj, kiuj ricevis Diplomon pri Elstara Agado, sed mankas tiuj pri Elstara Arta Agado.

La raporto estas akceptita kun ok sindetenoj.

Spezokonto kaj bilanco 2013 estas akceptitaj kun kvar sindetenoj.


08 Konsciigo (Eksteraj rilatoj, Informado k. a.)
08.01 Raporto el la Komitata Forumo pri Konsciigo

Fettes prezentas la rekomendojn. Ili esprimas ian direkton kaj ne estas tro ambiciaj sed espereble saĝaj, kvankam verŝajne ne ĉiuj plenumiĝos.


08.02 Diskuto kaj decido pri proponoj el la foruma raporto

Fettes klarigas, ke la rekomendoj estos bazo por la laborplano por la venonta jaro.

Raola: ĉu temos pri laborplano nur kiel bela dokumento aŭ ĉu en Lillo estos raporto pri ĝia plenumo?

Fettes: necesas pli bona sistemo de konstanta raportado. Post la UK la Estraro trovos manieron afiŝi la rekomendojn en la retejo de UEA, kie ilia plenumo estos facile kontrolebla. La Estraro raportos ĉiun duan monaton, por ke oni vidu, kie estas progreso kaj kie mankoj. Tio ebligos kunlabori por trovi rimedojn, ĉar mankas ofte homaj rimedoj, kaj ne necesos atendi ĝis la venonta UK por scii kio plenumiĝis kaj kio ne.

Raola: ĉu estas iu estrarano, al kiu la landaj asocioj sendu siajn raportojn pri progreso, kaj ĉu iu kontrolos tion. Fettes: ne estas respondo al tiu serioze traktenda punkto, sed eltiri raportojn el landaj asocioj estas pli malfalice ol oni supozus.

Weidmann: UEA devus krei du novajn membrokategoriojn kaj fari tiurilate amendojn al la statuto: unu estu subtenanto kun kotizo sufiĉe alta, kaj alia simpatianto kun mem difinita kotizo, kiu povus esti eĉ nulo.

Fettes ne favoras al proponon, ĉar jam ekzistas Societo Zamenhof.

Demmendaal esprimas malkontenton, ke oni ne havas tekston antaŭ si, kio ne estas bona maniero fari komitatajn rekomendojn. Fettes konsentas.

Raola: ĉu eblus testi retan voĉdonadon kaj okazigi retan voĉdonadon pri la rekomendoj post la kongreso?

Fettes: tio estas interesa ideo, sed la rekomendoj venas el komitataj forumoj, kaj se la Komitato nun akceptas ilin, la Estraro povos poste krei surbaze de ili laborplanon, pri kiu oni voĉdonu rete.

Weidmann: estus absurde ne voĉdoni nun.

Fettes: estas tro longa tempo inter la kongresoj; la Estraro devus povi konsulti la Komitaton regule kaj proponoj pri manieroj antaŭenigi tion estas tre bonvenaj.

La rekomendoj estis akceptitaj unuanime.
9 Kapabligo (Instruado, Aktivula Trejando k.a.)
9.01 Raporto el la Komitata Forumo pri Kapabligo

Stefan MacGill prezentas la raporton.


9.02 Diskuto kaj decido pri aliaj proponoj el la foruma raporto

Osibov: ĉu ne estus pli bone rekomendi kapabligi administran aparaton ol krei iun novan administran aparaton ekster la Estraro?

MacGill: la administra aparato plejparte temas pri servoj al la membroj, sed la bezono (?)temas pri movada evoluiigo, por kiu devas esti profesia helpo, ne nepre dungitoj, por stimuli kaj apogi movadan evoluon. La estraranoj ne havas tempon por tio; nun la AMO-seminarioj estas en la manoj de estraranoj, sed ili ne povos fari tion daŭre. Necesas homoj ie ajn en la mondo kun la necesaj fakaj spertoj kaj fidinda retkonekto. Tio estus kostefika maniero.

Fettes: ĉu perspektive la Centra Oficejo povus fari tion?

Buller: plej nature estus, se pri tiuj aferoj okupiĝus CO, ekz. la Ĝenerala Direktoro, sed ĝiaj fortoj tiom malkreskis pro la reduktiĝo de la oficistoj, ke apenaŭ eblas fari tiajn aldonajn taskojn.

Demmendaal konsentas, ke tio devus esti tasko ene de CO aŭ devus esti komisiito kun honorario kaj daŭra buĝeto. Principe ĝi estas tasko de la CO kaj ni ne kreŭ administrajn sistemojn ekster tio kion ni jam havas.

Osibov absolute kontraŭas MacGill, ĉar la taskoj de CO ne povas esti nur servoj al la membroj, sed CO devas servi al la movado. Ĉu la nuna CO estas ekipita por tio? Ni devus pensi kiel kapabligi COn por tia laboro. Kunlaboro de fakuloj bonvenas, sed la teknika, eja kaj personara bazo jam troviĝas en CO. Ne estus pli efike, se tio estus ekster CO.

Maurelli konsentas, ke ni havu CO, kiu laboru por la movado.

Fettes: la demando estas esence nur pri tempo kaj ke necesas malaltigi kostojn de agadoj kiuj ne kontribuos al niaj prioritatoj.

Buller: origine la posteno de Ĝenerala Direktoro estis kreita por ke la direktoro de CO zorgu pri administrado kaj Ĝenerala Direktoro pri rilatoj kun la Komitato kaj Estraro kaj pri eksteraj rilatoj. En la 90-aj jaroj, kiam estis du direktoroj, li kiel Ĝenerala Direktoro povis, ekzemple, iri kelkfoje jare al Unesko en Parizo, sed en sia nuna periodo li eĉ ne unufoje iris al Unesko ĉar lian tempon preskaŭ plene prenas administrado. Estis eraro resti kun unu direktoro. La taskoj de la oficeja direktoro estas nepre farendaj, dum tiuj de Ĝenerala Direktoro estas kvazaŭ aldonaj, ne leĝe devigaj, kaj riskas resti ne faritaj, dum la burokrataĵoj nepre farendas.

MacGill aldons ke ekzistas prezica listigo de taskaro por la AMO-administranto, kiu grupigas la taskojn en tri kategoriojn: administraj, financaj kaj komunikaj. Sendepende de tio ĉu ilin faros CO aŭ komisito, la priskribo de taskoj jam ekzistas; ju pli rapide ĝi povos ekfunkcii, des pli li ĝojos.

Fettes: tio montras la direkton al kiu ni devus iri.

Maurelli proponas ke ”laŭeble Centra Oficejo” estu sanĝita al ”laŭeble aŭ kunlabore kun centra oficejo”.

Osibov proponas ke estu forigita ankaŭ ”ekster Estraro”.


Ĉe la dua punkto, kunlaboro kun ILEI, MacGill prezentas la raporton.

Laŭ ĝi la interlingvistikaj studoj en Poznan ege bezonas aliĝintojn. Estas longa listo de interesitoj, sed aliĝintoj estas malmultaj. Se la studoj ne povos eki en septembro, ni perdos ion, por kio ni batalis dum jaroj.

Fettes: la situacio en Poznano estas pli esperiga danke al financaj rimedoj de ESF.
La raporto estis akceptita kun unu kontraŭa voĉo kaj du sindetenoj.
10 Komunumo (Kulturo, Servoj, Faka Agado k.a.)
10.01 Raporto el la Komitata Forumo pri Komunumo

Piertzak prezentis la raporton kaj rekomendojn.


10.02 Diskuto kaj decido pri proponoj el la foruma raporto

Nourmont: kunlaboro kun TEJO kaj Vinilkosmo ne komenciĝos sed plu daŭros.

Poór: temas pri kunlaboro de kvin organizoj, UEA, TEJO, Eurokka, E@I kaj Muzaiko.

Mueller: ĉu “esenca vikipedieto” celas Vikipedion aŭ Vikion?

Fettes redaktas la raporton tiurilate.

Moerbeek: la kvindeka numero de Serio Oriento-Okcidento, laŭ rezolucio de ILEI, estu laŭeble asignita al traduko de ekstereŭropa pinta verko.

Fettes opinias tion tro detala propono, kiu tro ligus la manojn de la Estraro.

Nourmont: dum tiu ĉi UK kulturo ne ricevis kutiman atenton; ŝokis ŝin, ke en la kunsido Libroj de la jaro estis prezentita nur unu libro kaj ke en la programo ne estis ero pri Belartaj Konkursoj. Manko de teatraĵo estas alia problemo. Temas pri preskaŭ rutinaj taskoj; ni flegu almenaŭ la jam ekzistantajn aferojn.

Fettes: ĉiukaze la programo por la venonta kongreso estos tre vigla.

Du Temple: en multaj landaj asocioj troviĝas bibliotekoj de mortitintaj esperantistoj; iu komisiito povus fari necesajn katalogojn kunlabore kun ILEI.

Tio estis aldonita kiel rekomendo al landaj asocioj.
Estas aldonita nova ĉapitro 4; voĉdono estas prokrastita por lasi tempon por redakti la kvaran rekomendon.
11 Kunordigo (Financoj, Gvidorganoj, Oficejo k.a.)

11.01 Raporto el la Komitata Forumo pri Kunordigo

Fettes prezentas la raporton. Ne venis proponoj pri ŝanĝoj al la buĝeto sed estis rekomendoj kiel havigi pli da rimedoj. Estis kolektita listo de diversaj bonaj ideoj.


11.02 Diskuto kaj decido pri proponoj el la foruma raporto

Fettes: la asocio ne estas preta por pliaj membrokategorioj.

Weidemann: venontjare estu propono pri tio. La enkonduko de nova membrokategorio tuŝos la statuton kaj necesas taski nun la Estraron por prilabori konkretan proponon.

Buller: se estos kreita nova kategorio por simpatiantoj, necesas memori, ke membro havas rajtojn; do la demando estas, ĉu la simpatiantoj estus membroj aŭ io alia.

Weidemann: la Estraro venu al Lillo kun klara propono.

Osibov esprimas subtenon al tio, kion diris Buller.

Maurelli: baldaŭ estos traktata la reta voĉdonado; ne necesos atendi ĝis Lillo.
La raporto estas akceptita unuanime.
10. aldono al rekomendoj pri komunumo:
La raporto kaj rekomendoj pri komunumo, kun la aldono 4. Kulturaj aranĝoj, estas akceptitaj unuanime.
Fettes deklaras paŭzon 10.55-11.10.
11.03 Decido pri Regularo por Interreta Voĉdonado (eventuale elekto de Komisiono)

Moon prezentas la proponon. Ĝi ne specifas la uzotan teknikan sistemon, sed la voĉdonado okazos per alia sistemo ol simpla sendo de retpoŝto; pri tio decidos la komisiono menciiata en la regularo. Per reta voĉdonado ne eblos malfondi la asocion aŭ fari ŝanĝojn al la Statuto.

Weidmann: bona propono, sed afero, kiun necedas prezicigi, estas agnosko de la teknika sistemo. Ni devus elprovi ĝin, kaj nur tiam decidi, ĉu akcepti ĝin. Komence oni voĉdonu per la tradicia maniero pri la uzota sistemo.

Moon: tio ne rilatas al vortumado de la regularo; oni elektos ĉiun trian jaron komisionon, kiu traktos la realigon.

Weidmann proponas amendi la regularon tiel, ke por enkonduki novan voĉdonsistemon, oni devos akcepti validan sistemon per tradicia voĉdonsistemo, ekzemple per poŝta voĉdonado.

Du Temple: simila sistemo estas uzata en Kanada Esperanto-Asocio; ne necesas provi ĝin, ĉar ĝi estas provita jam 20 jarojn en Kanado.

Demmendaal: ĉu tio kongruas kun la nederlanda leĝo?

Fettes: necesos konsulti nederlandan juriston.

Fettes proponas unue voĉdoni pri la regularo, poste elekti komisionon, al kiu oni donu apartajn taskojn, i.a. pri la jura valideco kaj elprovado.

Weidmann: la elektota sistemo devos esti agnoskita de la Komitato antaŭ ol ĝi estos uzata, kaj ĉiam kiam nova sistemo estos elektita, necesos agnoski ĝin per tradicia voĉdono.

Maurelli komentas, ke surbaze de lia vizito kaj diskuto en alia neregistra asocio nederlanda, reta voĉdonado ne estas problemo laŭ la nederlanda juro.

MacGill: kiam ni havos sistemon por reta voĉdonado, ĝi iros tra testa fazo; unu el la taskoj de la komisiono estos krei gvidilon por la Komitato kiel uzi la elektitan sistemon.

Moon: la propono de Weidmann estas nebezonata, ĉar la voĉdono okazos en nia rondo kaj la interrpreto estas en niaj manoj.

Weidmann proponas amendon: aldoniĝu al la regularo artikolo 9: “Valideco de sistemo: La valideco de nova teknika sistemo por reta voĉdono devas esti konfirmita per alia voĉdono antaŭ ol ĝi estu uzata.”

Neniu subtenas la proponon de Weidmann.

Demmendaal opinias, ke por akcepto de la sistemo necesus subteno de duono de la Komitato plus unu voĉo.

Mueller atentigis, ke necesas havi sistemon, kiu estu alirebla al ĉiu komitatano.
La regularo estas akceptita kun unu kontraŭa voĉo kaj unu sindeteno.
11.04 Decido pri ŝanĝo de la Komitata Regularo (eventuale elekto de Komisiono)

Moon prezentas la proponon por ebligi interretan kunsidon kaj perretan voĉdonadon: fine de art. 2(4) aldoniĝu la vortoj “au pere de interreta sistemo”, en art. 20(1) kaj 20(2) post la vortoj “per poŝto” aldoniĝu “aŭ interreto”, en la titolo de art.21 aldoniĝu “aŭ interreto”, post art. 21(5) aldoniĝu “B. Interreta Voĉdono. (6) Detaloj, kiel okazigi interretan voĉdonadon estas priskribitaj en la Regularo pri Interreta Voĉdono de la Komitato de UEA.”

Moon klarigas, ke la ŝanĝoj forigas la postulon konfirmi la decidojn en sekva komitata kunveno. Estus absurde, se interreta kunsido devus konfirmi decidojn de interreta voĉddono.

Moerbeek: en Kubo la situacio kun interreto pliboniĝis, sed necesas aŭ havi fiksan ritmon aŭ averti telefone komitatanojn kun malfacila retligo.

Fettes: pri la praktika plenumo temos en posta punkto.

Osibov: ĉu estas klare, ke ne eblas kombini interretan kaj poŝtan voĉdonadon, kaj ĉu tio signifas, ke kondiĉo de komitataneco devus esti aliro al interreto? Ne ĉiuj eblaj komitatanoj havas eblon aliri interreton.

Moon: se la Komitato akceptos, ĝi implice decidos, ke la komitatanoj havu aliron al la reto.

Raola: la nova sistemo plidemokratiigos la voĉdonadon, ĉar la nuna sistemo implicas ke komitatano devas povi vojaĝi 10 mil kilometrojn al UK ĉiujare; la reta voĉdonado kapabligos ĉiujn partopreni, ĉar estas multe da tiuj, kiuj havas aliron al la reto ol tiuj, kiuj povas elspezi 2000 dolarojn aŭ ekvivalenton por vojaĝi al UK.

Brian: en reta voĉdonado partoprenos pli da komitatanoj,
La ŝanĝo de la komitata regularo estas akceptita unuanime.
Elekto de komisiono por interreta voĉdonado:

Por tri jaroj ĝis 2017 estas elektitaj, kun ok sindetenoj:


Du komitatanoj: Orlando Raola, Francesco Maurelli;

du nekomitatanoj: Johannes Mueller, Sebastian Kirf.

kaj la Ĝenerala Direktoro Osmo Buller.
La prezidanto proponas plilongigi la kunsidon per duona horo, kio estas akceptita kun unu sindeteno.
11.05 Elekto de Komisiono por plani ŝanĝon de la Statuto de UEA

Ne estas traktata.


12 Buĝeto 2015

12.01 Raporto de la Komisiono pri Financo

La komisiono ne kunvenis kaj ne estas raporto por prezenti.


12.02 Decido pri baza membrokotizo en 2015

La Estraro proponas altigo la bazan membrokotizon je unu eŭroj al 64 eŭroj. Akceptita kun unu sindeteno.


12.03 Decido pri buĝeto por 2015

Ne venis proponoj pri ŝanĝoj en komitata forumo.

Akceptita unuanime.
12.04 Decido pri buĝetoj de la fondaĵoj por 2015

Maurelli: kial la saldoj jarfine 2014 estas malsamaj ol komene de 2015?

Buller: la saldoj estas nur taksoj; ekzemple neatenditaj donacoj povas tute ŝanĝi la efektivan evoluon.

La propono pri buĝetoj de la fondaĵoj estas akceptita kun unu sindeteno.13 Strategio

13.01 La unua jaro de la Strategia Laborplano: diskuto

Fettes: la Estraro intencas fari la strategian planadon konstanta afero. Komunikado al la Komitato ne estis kia ĝi devus esti. Necesas povi montri, kiel ni antaŭeniras en iu kampo; la Estraro planas fari tion post la UK. Li nun havas pli klaran ideon pri bezonoj sur tiu kampo ol antaŭ unu jaro. Ni ne ankoraŭ kutimiĝis al trajara kontrolado de la laboro, kun intersanĝo de ideoj kaj reviziado de la planoj. Por fari UEA pli efika, ni devos adapti niajn labormanierojn. Ni estas sur bona vojo, eĉ se la komenco estis malpli rapida ol ĝi devus esti.

Pri la konsilio la sperto ne estis tia, kian Fettes esperis. La konsilianoj mem jam havas multajn taskojn, kaj kvankam ili estas tre bona fonto de valoraj konsiloj, ne okazis ia ampleksigo de ĝia laborkapablo.
Pro la manko de tempo ne estas diskuto.
13.02 Raporto de la komisiono pri reta voĉdonado

Estis traktita pli frue.


13.03 Aliaj aspektoj de la funkciado de la Komitato
13.04 Strategiaj prioritatoj kaj planado ĝis la venonta kongreso
14 Novaj aliĝoj

14.01 Aliĝpetoj de landaj asocioj

14.02 Aliĝpetoj de fakaj asocioj

14.03 Kunlaboraj kontraktoj kun fakaj asocioj

Ne estis petoj pri aliĝo aŭ kunlabora kontrakto.


03 Elektoj
03.01 Elekto de la Elekta Komisiono

Estas elektitaj Ulrich Lins, Ileana Schroeder kaj Michael Boris Mandirola, kun unu sindeteno.03.02 Elekto de Komitatanoj C

03.02.01 Decido pri nombro de elektotaj komitatanoj C

03.02.02 Elekto de Komitatanoj C
Ne estas proponoj pri novaj Komitatanoj C.
15 Rezolucioj

15.01 Raporto de la reĝisoro de la kongresa temo

Zerbetto raportas mallonge.


15.02 Raporto de la komisiono pri la kongresa rezolucio; diskuto kaj decido

Zerbetto prezentas la rezolucion. Akceptita kun la kompreno, ke redaktaj ŝanĝoj estos fareblaj. Du sindetenoj.


16 Fino

16.01 Ceteraj demandoj

Fettes sciigas, ke post la fermo estos monkolekto por helpi sudamerikanojn partopreni en la interlingvistikaj studoj en Poznan. Li krome informas, ke la Estraro decidis okazigi UK en 2016 en Nitra, Slovakio.

Poór transdonas al la Estraro petskribon pri landnomoj en la nova retejo de UEA, akceptitan en la Eŭropa Kongreso.
16.02 Decido pri la venonta kunveno de la Komitato

La venonta kunveno de la Komitato okazos la 25-an de julio 2015 je 14-17 en Lillo kadre de la 100-a UK.


16.03 Fino de la kunveno

Fettes dankas la komitatanojn kaj finas la kunsidon je 12.38


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка