Программа Intel ® «Обучение для будущего»
Дата канвертавання11.06.2016
Памер86.55 Kb.

Программа Intel® «Обучение для будущего» Ресурсы

Візітная картка праекта


Автор проекта

Фамилия, имя, отчество

Горань Ірына Геннадзьеўна

Город, область

Віцебск

Номер, название школы

ВГУ

Описание проекта

Название темы вашего учебного проекта

Гісторыя жыцця герояў аповесці “Жураўліны крык”

Краткое содержание проекта

Праект «Гісторыя жыцця герояў аповесці “Жураўліны крык”» рэалізоўваецца ў рамках вучэбнага прадмета беларуская літаратура па тэме «Эпічныя творы». У ходзе выконвання пректа вучні раздзяляюцца на 6 груп. Группы фарміруюцца з улікам зацікаўленасці вучняў героямі твора.Зацікаўленасць вучняў выяўляецца з дапамогай “дрэва прадказанняў”, якое яны павінны будуць запоўніць. Далей кожная з груп атрымлівае заданне на даследванне таго ці іншага героя твора, яго вобраза, паводзін ў тых ці іншых абставінах.У ходзе выканання праекта вучні змогуць памеркаваць аб паводзінах чалавека ў экстрымальных абставінах. Для выконвання праекта вучні выкарыстоўваюць інтэрнэт, а такжа выкладаюць свае думкі і разважанні. Выкладанне сваіх думак і разважанняў дазволяць вучням больш прнікнуцца творам і праблемай ваеннага часу. Канчатковы вынік выконвання пректа – гэта прэзентацыя кожнай группы, якая ўтрымлівае ў сабе вынікі даследавацльскай работы і асабістых разважанняў.

Предмет(ы)

Беларуская літаратура

Класс(-ы)

8 клас

Приблизительная продолжительность проекта

6 урокаў

Основа проекта

Образовательные стандарты

Вучань павінен ведаць:

 • Асноўныя звесткі пра жыццё і творчасць пісьменнікаў

 • Змест, праблематыку, сістэму вобразаў вывучанага твора

 • Змест асноўных тэарэтыка-літаратурных паняццяў

Вучань павінен умець:

 • Выразна чытаць тэксты мастацкіх твораў з улікам іх родавай і жанравай спецыфікі, выяўленага аўтарам пафпсу ці настрою

 • Вызначаць асноўныя праблемы літаратурнага твора

 • Характарызаваць літаратурнага героя

 • Вызначаць сувязь паміж героямі і эпохай; аргументаваць сваю ацэнку герояў і падзей

 • Умець падрабязна або сцісла пераказваць змест прачытанага, будаваць вуснае паведамленне або разважанне пра твор

 • Самастойна ацэньваць вывучаныя творы з улікам іх мастацкай спецыфікі і абгрунтоўваць гэтую ацэнку

 • Выкарыстоўваць вытрымкі з крытычных прац пры разглядзе творчасці пістменніка ці пры аналізе літаратурнага твора

 • Рыхтаваць вусны (або пісьмовы) разгорнуты адказ на праблемнае пытанне па вывучаным творы, карыстаючыся літаратуразнаўчымі крыніцамі

Вучань павінен валодаць:

 • Навыкамі абагульнення і сістэматызацыі вывучанага, вылучэння галоўнага, істотнага, бачання своеасаблівага, адметнаг пры параўнанні вывучаных твораў

 • Навыкамі працы з навукова-крытычнай і даведачный літаратурай па вызначанай тэме

 • Уменнямі і навыкамі вуснага і пісьмовага маўлення, лагічнага і выразнага выказвання думак, дастатковым запасам маўленчых сродкаў

Планируемые результаты обучения

Пасля заканчэння праекта вучні набудуць наступныя прадметныя уменні:

 • Рыхтаваць пісьмовы разгорнуты адказ на праблемнае пытанне

 • аргументавать выбор способа пошука инфармацыі ў глабальнай сетцы інтэрнэт;

 • праводіць параўнальны аналіз пашуковых сістэт ў залежнасці ад віда інфармацыі

Асобасныя ўменні:

- повысіць ступень талерантнасці як нормы ўсвядомленный і добразычлівых адносін да другога чалавека, яго погляду і магчымасцям

- арганізаваць сваю дзейнасць у адпаведнасці з сацыяльнымі нормамі і правіламі паводзін ў групах і зруртаваннях

- атрымаць навыкі ў зносінах і супрацоўніцтве з равеснікамі

Метапрадметныя ўменні:

- самастойна планаваць пуці дасягення мэтаў на аснове аналіза ўмоў і сродкаў іх дасягнення, вылучыць альтэрнатыўныя спосабы дасягнення мэтаў і выбіраць з іх найбольш эффектыўныя

-ажыццяўляць самакантроль сваіз ведаў і уменняў

- навучыцца прыёмам самаарганізацыі

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Як пражыць жыццё так, каб памяць засталася жыць?

Проблемные вопросы учебной темы

1. Якім вам уяўляецца герой?

2. Як герой апісаны ў аповесці: яго

знешні выгляд?

3. Якія ўчынкі характарызуюць героя?

4. Якім было жыццё героя да вайны?

5. Вашы адносіны да героя.

Учебные вопросы

1. Што такое аповесць?

2. Якія адметныя рысы праслежваюцца ў творах

Васіля Быкава?

2. Што значыць для вас слова "ВАЙНА"?

3. Вашы меркаванні аб вайне? Добра гэта ці

дрэнна? Чаму?

4. Што асабліва вам запомнілася ў аповесці

"Журыўліны крык"?

5. Што вас ўсхвалявала?

6. Ці можна ў творы "Жураўліны крык" па паводзінах

прыроды заўважыць ход падзей, якія

набліжаюцца?

7.Чаму твор называецца менавіта "Жураўліны крык"?

8. Які герой вам больш усяго запомніўся?

План оценивания

График оценивания

До работы над проектом

Ученики работают над проектом и выполняют задания

После завершения работы над проектом

- Дрэва прадказанняў да пачатку праекта

- Размеркаванне па групах

- Знаёмства з крытэрыямі ацэнівання

Крытэрыі самаацэнівання ў групах – Размеркаванне роляў і арганізацыя супрацоўніцтва ў групе

- Вядзенне індывідуальнага дзённіка работы над праектам

- Самаацэніванне сумеснай работы

- Адзнака навыкаў супрацоўніцтва

Самаацэніванне ўклада ў праццу групы

- Прэзентацыя ў prezi.com


Описание методов оценивания

Работа над праектом дапускае карыстанне разнастайных стратэгій ацэнівання. На першым занятку выяўляюцца цікавасць вучняў (дрэва прадказанняў да пачатку праекта), пасля чаго вучні разбіваюцца на групы. З улікам патрабаванняў стандарта асноўнй агульнай адукацыі па беларускай літаратуры састаўляюцца крытэрыі ацэнівання будучых работ вучняў, па якіх адбываецца кантроль і самакантроль ў групах. Перад пачаткам работы вучні знаймяцца з гэтымі крытэрыямі.У ходзе работы кожны член групы вядзе дзённік работы над праектам і запаўняе табліцу самаацэнівання сумеснай працы і запаўняе форму “Адзнака навыкаў супрацоўніцтва”.

Вучні выбіраюць матэрыялы для свайго праекта як з рэсурсаў, прпанаваных настаўнікам, і і выкарыстоўваюць рэсурсы інтэрнэта самастойна. Пасля завяршэння і прадстаўлення работы(прэзентацыі ў prezi.com) запайняецца форма для ацэнівання ў згодзе з крытэрыямі ацэнівання. Гэту форму запаўняе клас, сама група і настаўнік і на базе гэтага выстаўляецца канчатковая адзнака за прект. Выніковы занятак пройдзе ў фармаце міні-канферэнцыі «Гісторыя жыцця герояў аповесці Васіля Быкава “Жураўліны крык”» з запрашэннем вучняў з другога класа

Сведения о проекте

Необходимые начальные знания, умения, навыки

Веды папярэдніх класаў па беларускай літаратуры.

Уменні: работа с рознымікрыніцамі інфпрмацыі, накірованіы пошук інфармацыі ў інтэрнэце, стварэнне прэзентацый

Самастойная работа з літаратурай

Учебные мероприятия

На першым занятку адбываецца выяўленне інтарэсу вучня да героя аповесціз дапамогай «Дрэва прадказанняў».ПАсля чаго вучні разбіваюцца на группы. Пасля гэтага дэмантруецца прэзентацыя настаўніка. Пасля якой кожнай группе аб'яўляецца адпаведная тэма (1. "...Карпенку – мужнаму, прысадзістаму, шыракатвараму, з рашучымі вачыма..."; 2. "...у акулярах, высокі баец Фішар..." ; 3. "...малады, са свежымі сумнымі вачыма радавы Гдна ятэмалечык..."; 4. "...пэтээравец Свіст,...,жулікаваты з выгляду хлопец..."; 5. "...непаваротлівы мардаты Пшанічны..."; 6. "...чарнявы, прыгожы Аўсееў.") Кожная группа ў сваім прекце павінна даць адказы на асноўнае пытанне: Як пражыць жыццё так, каб памяць засталася жыць?, з дапамогай успамагальных пытанняў (1. Якім вам уяўляецца герой?; 2. Як герой апісаны ў аповесці: яго знешні выгляд?; 3. Якія ўчынкі характарызуюць героя?; 4. Якім было жыццё героя да вайны?; 5. Вашы адносіны да героя.) Пасля абмеркаванняў і абагульнення матэрыяла , вучні, працуючы ў группах , ствараюць справаздачу-прэзентацыю аб зробленай рабоце. Ў завяршэнні праводзіцца канферэнцыя. Кожны з вучняў павінен пабываць ў ролі прамоўца і ў ролі апанента.

Материалы для дифференцированного обучения

Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик)

Праца ў прекце дапамагае фарміраванню інфармацыённай культуры: зносіны ў ходзе выканання сумеснай працы дапаможа здолець адставанне ў некаторай вобласці

Ученик, для которого язык преподавания не родной

____________________________

Одаренный ученик

Тэмы даследванняў дазваляюць вучням адчуць сябе і ў ролі пісьменнікаў, і крытыкаў ў залежнасці ад творчых здольнасцей. У кожным заданні ёсць магчымасць акунуцца глыбей ў даследванне, разважанне

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты)

Фотоаппарат, лазерный дыск, кампьютер(ы), прынтар, праекцыённая сістэма, сканер, другіе тыпы інтэрнэт-сувязяў

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты)

Праграмы абработкі відарысаў, тэкставые редактары, праграмы электроннай почты, мульцімедыйныя сістэмы

Материалы на печатной основе

Учебники, методические пособия, хрестоматии, справочный материал и т.д.

Другие принадлежности

____________________________________________________

Интернет-ресурсы

http://toxa-vorozheev.livejournal.com/10083.html?thread=38499 – Маленькі агляд сервісаў Googl

http://prezi.com/ - Сайт для стварэння прэзентацыі

Другие ресурсы

Можна запрасіць вучняў іншага класа
Intel Education Viewer


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка