Програма навчальної дисципліни теорія літератури: літературна критика галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
Дата канвертавання30.04.2016
Памер218.08 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Історія української літературної критики»:

формування у студентів знання основ літературної критики та вироблення у них навичок літературно-критичної діяльності.

Основні завдання:


 1. удосконалення навичок сприйняття й осмислення конкретного літературного твору і всього літературно-художнього процесу;

2) з’ясування природи літературної критики, її методів, жанрів,

функціонально-стильових різновидів;

3) спрямування самостійної роботи студентів на вивчення кращих зразків літературно-художньої критики.

Актуальним для студентів філологічного факультету є можливість оволодіти методикою аргументації своїх висловів про ідейно-естетичні особливості твору, індивідуальний стиль автора, удосконалити естетичний смак.

На практичні заняття з курсу "Історія української літературної критики" виносяться теми, які, на наш погляд, є найбільш важливими в розумінні історичного розвитку, становлення і функціонування літературної критики. Явища літературної критики розглядаються з точки зору їх феноменального осмислення.

Літературна критика осмислюється як конкретна наука, тому вживається термін літературно-наукова критика, а не літературно-художня, як це прийнято у вітчизняному теоретичному дискурсі. Важливим моментом розуміння феномену явища є розгляд літературно-критичної діяльності як літературної творчості взагалі.

Вибір імен є критиків, творчість яких пропонується вивчати, є

показовими для національного критичного дискурсу і засвідчують його широкий горизонт, укоріненість у європейські традиції.

Курс засвідчує тісний зв’язок з такими дисциплінами, як історія української літератури, історія українського літературознавства, естетика, структуралізм, герменевтика та ін.

Методика проведення практичних занять орієнтована на активізацію процесу самостійного осмислення і тлумачення, на творче обдумування історичного і текстуального матеріалу.

Студенти повинні знати:

1. Предмет, завдання, роль курсу в системі літературознавства.

2. Систему жанрів літературної критики, методи і критерії оцінки твору.

3. Періодизацію української літературної критики, її передумови і особливості зародження, становлення, стан і функціонування у різні періоди.

4. Сучасний стан української літературної критики, особливості розвитку сучасного літературного процесу і ролі критики в цей період.

Студенти повинні вміти:

1. Аналізувати явища художньої літератури, давати їм критичну оцінку на основі критеріїв-передумов та критеріїв-прикмет.

2. Самостійно створювати різні за жанровими формами твори літературно-художньої критики. Вільно володіти логіко-понятійним апаратом, термінами, даними літературознавства, цитатами художніх творів.Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Літературна критика як відносно самостійний вид творчої діяльності. Літературна критика як соціальне, культурне та наукове явище.

Передумови та початкові форми критики (герменевтика або екзегетика). Принципи інтерпретації, мистецтво розуміння й філологічного тлумачення у період античності. Органічний зв'язок з філософією мистецтв та ін. видами творчої діяльності. Літературна критика як своєрідний авангард літературознавства. Етапи становлення і розвитку укр.літературної критики. Функції літературної критики: від філологічного аналізу й оцінки жанрово-стильових елементів творів - до проблем змісту й образної системи.


Тема 2. Передумови й особливості формування української літературної критики. Нормалізаційні та аксіологічні традиції давньої літератури. Критичні інтонації й критерії І.Вишенського, Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського, Петра Могили. Орієнтація на античні зразки та ренесансні західноєвропейські підручники в курсах з поетики й риторики в Києво-Могилянській академії. М.Максимович про принципи наукового аналізу літературних творів. Літературно-критична діяльність О.Бодянського. Утвердження національної самобутності української літератури у працях М.Костомарова, П. Куліша. Естетичні погляди й естетичні критерії Т. Г. Шевченка.
Тема 3. Розвиток української літературної критики у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст. Занепад літературно-критичної діяльності в Україні у зв'язку із заборонними актами. Дискусії 70-80-х років про стан, перспективи розвитку вітчизняної літератури, принципові теоретико-естетичні проблеми. Подвижництво І. Франка-критика. Історико-порівняльні студії М.Драгоманова. Літературні дискусії поч. ХХ ст.

Зародження традиції монографічного узагальнення й історико-літературного осмислення фактичного матеріалу. Проблематика, специфіка творення і стильова манера літературно-критичних праць Лесі Українки. Зміцнення наукових основ українського літературознавства. Філологічний семінар В.Перетца. Діяльність літературного угрупування "Українська хата". Естетико-психологічна концепція М.Євшана.


Тема 4. Літературно-критична думка в Україні у міжвоєнний період (1917-1940 рр.) Здобутки української критики в Західній Україні. Літературно-критичні матеріали на сторінках галицьких часописів. Елементи історико-порівняльної школи. Літературно-мистецька періодика 1917-1920 рр. Активізація літературно-критичної думки в Україні у 20-ті роки. Спроби розробок методологічних засад нової науки про літературу. Прогресивні концепції літературознавства 20-х років: ідеї М.Хвильового, О.Білецького, неокласиків. Українська літературно-художня періодика 20-х рр.: піднесення і падіння. Естетична специфіка рецепції літератури М. Зерова, М. Драй-Хмари, П. Филиповича та ін. Осмислення літератури в контексті "марксистського літературознавства" (В. Коряк, Д. Загул, Я. Савченко та ін.) Позиції М.Хвильового в літературній дискусії 1925-1928 рр. Осмислення літературного процесу 20-30-х років в дусі вимог соціалістичного реалізму. Нещадна критика творів репресованих протягом 1933-1937 рр. письменників
Тема 5. Літературна критика другої половини ХХ ст. в Україні та діаспорі. Вульгаризація науки про літературу на рубежі 40-50-х рр. Особливості літературної критики української діаспори і "материкової" України. Літературно-критичні погляди "пражан". Проблеми розвою української літератури в діяльності МУРу. Літературознавча діяльність Ю.Шевельова (Шереха). Огляд української еміграційної літератури. Творчість репресованих письменників у критичних студіях діаспори.

Догматичний характер дискусії про літературного героя на рубежі 50-60-х років. Вульгаризоване дослідження класичної спадщини. Суспільно-класовий принцип української літератури у виданнях підручникового типу 60-х років. Естетичне осмислення літератури шістдесятників. Літературна полеміка літературних критиків про девальвацію художнього слова. Метод накладання критичних табу на літературні твори. Позиція критиків-дисидентів. Вагомі позаідеологічні здобутки літературознавства 60-80-х років.

Дослідження сталих явищ українського літературного процесу у 80-90-х роках. Фрагментарність літературних оглядів часописів. Активізація контактів літературознавців і критиків України та української діаспори 80-90-х років. Розвал ідеологічно-кон'юнктурного соцреалізму, пріоритет у мистецтві загальнолюдських цінностей. Повернення в літературний процес призабутої і репресованої спадщини. Літературно-критична концепція часопису "Критика".
Тема 6. Основні тенденції розвитку сучасної української літературно-наукової критики (ХХІ століття). Огляд періодичних видань та концепцій. Осмислення процесів у літературній критиці в наукових дослідженнях. Особливості методології літературної критики. Сучасні дискусії навколо визначних літературних подій початку ХХІ ст.

менства. Розмаїття проблем в сучасній критиці. Осмислення творчого процесу у доробку В. Дончика, Т. Салиги, М. Ільницького, Є. Барана, М. Слабошпицького, Р. Харчук, В. Брюховецького та ін. критиків. Молодше покоління поціновувачів літератури та перспективи розвитку літературної критики в Україні.


Структура навчальної дисципліни

Назва теми

Всього

Лекції

Практ.

Самос.

Форма

контр.

1

2

3

4

5

6
Змістовий модуль 1

Сутність і призначення літературно-наукової критики.

Еволюція розвитку критики в Україні.

Тема 1. Вступ. Літературна критика як відносно самостійний вид творчої діяльності.

1414Тема 2. Передумови й особливості формування української літературної критики.

16

2
14Тема 3. Розвиток української літературної критики у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст.

1414Тема 4. Літературно-критична думка в Україні у міжвоєнний період (1917-1940 рр.) Здобутки української критики в Західній Україні.

1414Тема 5. Літературна критика другої половини ХХ ст. в Україні та діаспорі.

16

2
14Тема 6. Основні тенденції розвитку сучасної української літературно-наукової критики (ХХІ століття).

1616Усього

90

4
86
Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


С.р.

Змістовий модуль 1

1

Літературна критика в системі мистецтва. Сутність літературної критики. Параметри літературно-художньої критики.
16

2

Стан і функціонування української літературної критики 40-80-х років ХІХ ст. Вияви естетичної свідомості. М.Костомаров - критик. Елементи літературно- критичних суджень у творчості членів "Руської трійці". Внесок в українську критику П. Куліша.
16

3

Літературно-критична діяльність І. Франка. Ппробоематика критичних студій часопису «Українкська хата». Літературно-критичні полеміки поч. ХХ ст.
16

4

Шукання літераторів доби Розстріляного відродження у дзеркалі критики. Періодика епохи. Полеміки та дискусії.
18

5

Формування критичного мислення поза ідеологічним пресингом (80-90-і рр.) ХХ ст. Збагачення жанрових форм літературної критики. Стратегічні пріоритети періодичних видань.
20
Усього
86


Самостійна робота

1.Передумови та початкові форми критики (герменевтика або екзегетика)

2.Основна сфера уваги критики - проблематика, теми, зміст і форма, ідейна єдність, особистість митця, поетика тощо.

3.Літературна критика як суспільний феномен. Формування національної періодичної преси.

4.Функції літературної критики: від філологічного аналізу й оцінки жанрово-стильових елементів творів - до проблем змісту й образної системи.

5.Значення естетики Г.Сковороди у процесі формування критично-інтерпретаторської традиції в Україні.

6.Орієнтація письменників на народне буття, сприйняття літератури масовим читачем ("Супліка до пана іздателя" Г.Квітки-Основ'яненка) і на фольклорні джерела художньої творчості.

7.Критичні зауваги П.Гулака-Артемовського. М.Максимович про принципи наукового аналізу літературних творів ("Полемическое обозрение малориссийской словесности", "Об историческом романе П.Кулиша "Черная рада").

8.Літературно-критичні розвідки діячів "Руської трійці" ("Передслів'я" М.Шашкевича, "Замітки о руській літературі" І.Вагилевича, "Іван Котляревський", "О житті й сочиненіях Грицька Основ'яненка" Я.Головацького).

9.Літературно-критична діяльність О.Бодянського.

10.Утвердження національної самобутності української літератури у статті М.Костомарова "Обзор сочинений, писанньїх на малороссийском язьіке". Літературно-естетичні погляди Г.Квітки-Основ'яненка.

11.Поняття "етнографічної достовірності" у літературній творчості (літературно-критичні статті П.Куліша).

12.Естетичні погляди й естетичні критерії Т.Г.Шевченка (звернення до передплатників поеми "Гайдамаки", "Передмова до нездійсненого видання "Кобзаря" 1847 р.", "Автобіографія", "Щоденник").

13.Дискусії 70-80-х років про стан, перспективи розвитку вітчизняної літератури, принципові теоретико-естетичні проблеми (з участю М.Драгоманова, О.Кониського, В.Барвінського, І.Франка).

14.Полеміки між І.Франком і Лесею Українкою, М.Драгомановим і Б.Грінченком.

15.Історико-порівняльні студії М.Драгоманова ("Славянское литературное обозрение", "Література російська, великоруська, українська і галицька") та ін.

16. М.Коцюбинський як літературний критик. Стаття М.Коцюбинського "Іван Франко".

17. Леся Українка як літературний критик.

18.Еволюція й різні аспекти естетичних та історико-літературних поглядів І.Франка.

19.Критичні огляди І.Франка сучасної йому української літератури.

20.Літературно-критичні праці М.Дашкевича, С.Єфремова.

21.Літературно-критична діяльність в Західній Україні кінця XIX -початку XX ст.: умови, специфіка та шляхи розвитку.

22.Літературно-критичні матеріали на сторінках галицьких часописів "Правда" (1867-1896), "Зоря" (1880-1897), "Діло" (1880-1939), "Житє і слово" (1894-1897), "Літературно-науковий вісник" (1897-1939, з перервами), "Буковина" (1885-1910) та ін.

23.Гуртування навколо "ЛНВ" духовної еліти усіх регіонів України.

24.Специфіка літературно-критичних праць О.Маковея (стаття О.Маковея "Андрій Чайковський").

25.Естетичний підхід до аналізу літературних явищ молодомузівців.

26.Літературно-мистецька періодика 1917-1920 рр.

27.Спроби розробок методологічних засад нової науки про літературу (Ю.Меженко, Б.Якубський, Я.Савченко, І.Айзеншток.

28. Критична концепція М. Хвильового.

29. Літературно-критична спадщина неокласиків.

30. Праця Л.Білецького "Основи української літературно-наукової критики" (1925) як проблемний аналіз літературознавчих шкіл.

31.Естетична компаративістська специфіка монографії М.Драй-Хмари "Леся Українка, життя й творчість" (1926).

32.Осмислення літературного процесу 20-30-х років в дусі вимог соціалістичного реалізму.

33.Науково-дослідницька робота О.Білецького середини 20-х років.

34.Творчість О.Довженка і вульгаризація критичних оцінок.

35.Літературна критика української діаспори і "материкової"" України. Літературно-критичні погляди "пражан" як поетична візія незалежної України, її високого художнього слова.

36.Проблеми розвою української літератури в діяльності МУРу. Ю.Шевельов, У.Самчук, І.Багряний про органічний національний стиль української літератури.

37.Огляд української еміграційної літератури В.Державіна у монографії "Три роки літературного життя в еміграції" (1948).

38.Спроба філологічного трактування "пізнаваних" традиціоналістів (Є.Маланюк, Ю.Клен, І.Багряний та ін.) і "традиціоналістів", які творили поза українською традицією (І.Костецький, О.Зуєвський та ін.).

39.Догматичний характер дискусії про літературного героя на рубежі 50-60-х років.

40. Естетичне осмислення літератури шістдесятників.

41.Літературна полеміка літературних критиків І.Світличного (стаття "Людина приїздить на село", 1961), Л.Кореневича (стаття "Велика сила прикладу", 1961), О.Ставицького (стаття "Як у житті", 1961) про девальвацію художнього слова.

42. Дія критичних табу (ситуація навколо роману "Собор" О.Гончара, неприйняття романів "Мальви" Р.Іваничука, "Катастрофа" В.Дрозда, "Полтва" Р.Андріяшика та ін.).

43. Критики-дисиденти І.Світличний, Є.Сверстюк, І.Дзюба.

44.Збірники критичної есеїстики О.Гончара, Д.Павличка, І.Драча, Б.Олійника та ін.

45.В.Стус як літературний критик.

46.Фрагментарність літературних оглядів журналу "Сучасність" 80-х років.

47.Активізація контактів літературознавців і критиків України та української діаспори 80-90-х років.

48.Сучасні літературно-критичні дослідження українських науковців (М.Жулинський, М.Ьіьницький, М.Дубина, Т.Салига, Є.Баран, І.Бондар-Терещенко, Л.Тарнашинська та ін.).

49.Огляд літературно-критичних матеріалів на сторінках спеціалізованої української періодики (часописи "Сучасність", "Київ" та ін.).

50. Літературно-критична концепція часопису "Критика".

51. Огляд критичних студій онлайн-проекту «Літакцент».

52. Рейтнги сучасної літератури з погляду критиків.

53.Критичні оцінки сучасних лауреатів Шевченківської премії».

54.Конкурс «Коронація слова» в оцінці критиків і літературознаавців.

55.Огляд критичних відгуків на сторінках журналу «Слово і час».

56.Наукові узагальнення літературної критики в дисертаціях останніх десятиліть.

57. Літературна критика про літературу постмодерну.

58.Стан сучасної поезії та прози.

59.Проблеми розвитку українського театру.

60.Методологічне розмаїття інтерпретацій художнього тексту.

61.Міфопоетика постмодерної літератури.

62.Ґендерні візії сучасної літератури.

63.Творчість рівненських письменників у фокусі критики.

64.Місце критики в сучасних підручниках з української літератури.

65.Написання критичних відгуків та есеїв на найбільш резонансні книги 2014-2015 рр.


Індивідуальні завдання

Ознайомлення з визначними працями літературної критики ХІХ-ХХ сторіч. Написання рефератів про критичні концепції критиків кінця ХІХ – ХХ століття.

Опрацювання окремих літературознавчих праць, присвячених проблемам сучасної критики.

Письмовий критичний аналіз творів письменників початку ХХІ століття.


Методи навчання

1. Пояснювально-ілюстративний.

2. Репродуктивний: проведення опитування, тестування.

3. Еврестичний: підготовка і участь у семінарських заняттях.

4. Частково-пошуковий.

4. Інтерактивний: проведення диспутів, дебатів, інтелектуальних ігор

5. Проблемно-пошуковий: виконання ІНДЗ, самостійне опрацювання теми.

6. Використання мультимедійних технологій


Методи контролю

1. Заслуховування рефератів, доповідей, повідомлень.

2. Написання відгуків, рецензій.

3. Письмове тестування

4. Заслуховування результатів виконання індивідуального завдання

5. Заслуховування аналізу критичних концепцій.

6. Модульна контрольна робота.

5. Залік, іспит.


Розподіл балів, які отримують студенти за курс

Семінарські заняття, поточне тестування, самостійна робота тощо.

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6


Рецензія


Модульлна к/р

Разом
10

10

10

10

10

10

10

30

100
Т1, Т2 ... – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Національна п'ятибальна шкала оцінювання

Стобальна шкала оцінювання

Рейтингово-бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО — відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0 (відмінно)90-100

0,90R<RD<1,00R

В

ДУЖЕ ДОБРЕ — вище середнього рівня з кількома помилками

4,0 (добре)83-89

0,83R<RD<0,89R

С

ДОБРЕ — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75-82

0,75R<RD<82R

D

ЗАДОВІЛЬНО — непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,0 (достатньо)68-74

0,68R<RD<0,74R

E

ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії

60-67

0,60R<RD<0,67R

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО — можливе повторне складання

2,0 (незадовільно)35-59

0,35R<RD<0,59R

F

НЕПРИЙНЯТНО — необхідний повторний курс із навчальної дисципліни

1-34


RD<0,34R


Методичне забезпечення

1. Плани практичних занять.

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять

4. Методичні рекомендації та вимоги щодо виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи.5. Список сучасних текстів для рецензування.
Рекомендована література

 1. Баган О. Корифей ліберальної літературної критики / Олег Ба­ган // Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? / Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич : Вид. фірма «Відродження», 2009. – С. 3–26.

 2. Баран Є. Зоїлові трени...: Літературно-критичні тексти. - Львів: Логос, 1998.- 112с.

 3. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології). - Т.1. - Прага, 1925.

 4. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.М.Ільницький. - К.: Либідь, 1998.-408с.

 5. Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства //Білецький Л. Зібр. праць: У 5-ти т.-К., 1965.-Т.2.- С.72-110.

 6. Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі. - К., 1985.-47с.

 7. Брюховецький В.С. Силове поле критики. — К., 1984.

 8. Брюховецький В.С. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. — К, 1986.

 9. Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики. — К., 1985.

 10. Возняк М. Історія української літератури: У 2-х кн. - Львів: Світ, 1992-1994.-Кн. 1-2.

 11. Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміка. - К: Дніпро, 1991. - 366 с.

 12. Дзюба І. Розрада поезією / Іван Дзюба // З криниці літ : У 3 т. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – С. 790–797.

 13. Дніпро, 1993.-590с.

 14. Донцов Д. Дві літератури нашої доби (Ренринтне відтворення видання 1958 р. Вид-во "Гомін України", Торонто). - Львів, 1991. - 296 с.

 15. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Упор. Н.Шумило. -К.: Основи, 1998.-658 с.

 16. Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Femina, 1995. - 351с.

 17. Єфремов С. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. - 351с.

 18. Єфремов С. Щоденники, 1923-1929.-К.: ЗАТ "Газета "Рада", 1997.-848с.

 19. Жулинський М. Наближення: Літ. діалоги. - К.: Дніпро, 1986. - 278 с.

 20. Зубович В. Літературно-критична діяльність Олеся Гончара. - Луцьк, 1995.-114с.

 21. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний фено­мен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

 22. Ільницький М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х років XX століття. Львів: ВНТЛ, 1998. - 148 с.

 23. Ільницький М. У вимірах часу: Літературно-критичні статті. - К.: Рад. письменник, 1988. -275 с.

 24. Історія української літератури XIX ст.: У 3 кн. - К.: Либідь, 1995-1997. -Кн. 1-3.

 25. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. - К.: Либідь, 1998. -Кн. 1-2.

 26. Історія української літературної критики та літературознавства:

 27. Історія української літературної критики: Дожовтневий період / М.Бернштейн та ін. - К.: Наук. думка, 1988. - 458 с.

 28. Ковалівський А. З історії української літературної критики. -Харків, 1926 / Фотопередрук О.Горбача у кн.: "Нариси історії української літературної критики". - Мюнхен, 1994.

 29. Комариця М. Українська «католицька критика»: феномен 20-30-х рр. ХХ ст. / Мар’яна Комариця / НАН України, ЛНБ ім. В. Сте­фаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики». – Львів, 2007. – 328 с.

 30. Літературно-критичний огляд. Роки 1972-1980. - К., 1973-1981.

 31. Маланюк Є. Книга спостережень. - К.: Атіка, 1995. - 236 с.

 32. Москалець К. Сполохи. Літературна критика і есеїстка. – Львів : Піраміда, 172 с.

 33. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 360 с. Фізер І. До джерел кризи сучасної критики // Сучасність. – 2000. - №9. – С.96-103.

 34. Наєнко М. Літературознавство і критика // Історія української літератури XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 1. – К.: Либідь, 2004. – С.330-357.

 35. Наєнко М. Наука і кон'юнктура. - К., 1993. - 141 с.

 36. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи. Напрями. Тенденції. -К.: ВЦ "Академія", 1997.-320 с.

 37. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – поч. 1970-х р.) : монографія. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 с.

 38. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К.: Либідь, 1997.-368с.

 39. Поліщук Я. Ревізії пам´яті : літературна критика / Я. О. Поліщук. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. - 216 с.

 40. Салига Т. Високе світло: Літ.-крит.студії. - Львів: Каменяр; Мюнхен:

 41. УВУ, 1994.-270с.

 42. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.Романюка. - Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 1997. -Вип.ІУ.-362с.

 43. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини XIX століття. -К., 1982.-380с.

 44. Федченко П. М. Історія української літературної критики (від початків до кінця XIX століття). Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. — 224 с.

 45. Филипович П. Літературно-критичні статті. -К.: Дніпро, 1991. -270 с.

 46. Хрестоматія: УЗ-х кн.-К., 1996-1998. - Кн. 1-2.

 47. Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеологія.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка