Prof dr hab. Leszek Zasztowt (ur. 25 lutego 1953 r w Olsztynie)Дата25.04.2016
Памер37.15 Kb.
#32440

  Prof dr hab. Leszek Zasztowt (ur. 25 lutego 1953 r. w Olsztynie)
 1. Wykształcenie:

2009: profesor zwyczajny mianowany przez Prezydenta RP.

2004: profesor Uniwersytetu Warszawskiego.  1998: docent w Instytucie Historii Nauki PAN.

  1998: habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN.

  1987: doktorat w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN.

  1978: magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

  1972-1978: studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

  1959-1971: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Warszawie.Stopnie naukowe: jak wyżej.

Miejsca pracy: - Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, p.9, 00-330 Warszawa;

- Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Browarna 8/10, p. 22, 00-311 Warszawa;
 1. Zainteresowania naukowe:

  Dzieje Rosji carskiej okresu imperialnego: zwłaszcza przemiany polityczne, społeczne, kulturowe, naukowe i oświatowe, a także etniczne, narodowościowe i wyznaniowe w jej zachodnich prowincjach tj. na Litwie, Białorusi i Ukrainie XVIII-XIX i w początkach XX w.; dzieje ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Dzieje Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Dzieje nauki i oświaty oraz popularyzacji wiedzy na obszarach jak wyżej, w tym organizacji naukowych, tajnego nauczania, szkół i uniwersytetów.III. Ważniejsze publikacje:

Książki: 1. (red.) East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, ,,Bibliotheca Europae Orientalis, t. XXXIV, didactica 5, Warszawa 2009, ss. 338.

 2. Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, t. XXVII, studia 3, Warszawa 2007, ss. 561.

 3. (red.) Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-203, red. L. Zasztowt, J. Schiller, Warszawa 2004, ss. 508.

 4. Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1997, ss. 456+16 nlb+2 mapy.

 5. (red.) Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki 1881-1991, nakładem Kasy Mianowskiego, Warszawa 1992, ss. 70. (red. i autorstwo: L. Zasztowt, P. Huebner, J. Piskurewicz).

 6. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905, Ossolineum, Wrocław 1989, ss. 278.

Rozdziały w pracach zbiorowych:


 1. Illegale Schulen im Wilnaer Lehrbezirk in den 1870er Jahren, [in:] Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordost-europa (19. Jahrhundert), Anja W i l h e l m i (Hg.), Wissbaden: Harrasowitz Verlag 2010, p. 193-218 (Veröfentlichungen des Nordost-Instituts, 13).

 2. Towarzystwo Naukowe Warszawskie w I połowie XX w., [w:] Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, pod red. Ewy W o l n i c z – P a w ł o w s k i e j i W ł o d z i m i e r z a Z y c h a, Warszawa 2009, s. 29-38.

 3. Modernization of Structure. Implementation of the ‘honorary citizen’ category into the social structure of the Russian Empire, 1830-1900, [in:] Defining Self. Essays on Emergent Identities in Russia. Seventeenth to Nineteenth Centuries, compiled and edited by Michael Branch, ,,Studia Fennica. Ethnologica 10”, Helsinki 2009, p. 449-461.

 4. Pojęcie kresów w tradycji europejskiej, [w:] Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, pod red. Zygmunta P r z y c h o d z e n i a, tom XII, Warszawa 2009, s. 91-111.

 5. Inconvenient Neighbor: Some reflections on Polish historical research concerning Russia and the USSR, [w:] East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, edited by J. M a l i c k i, L. Z a s z t o w t, ,,Bibliotheca Europae Orientalis, vol. XXXIV, didactica 5, Warsaw 2009, s. 305-323.

 6. Dobroczynność oficjalnie inspirowana – honorowi kuratorzy i nadzorcy szkół w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. [w:] Na ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, pod red, Włodzimierza B e r n a c k i e g o, Zbigniewa N a w r o c k i e g o, Wita P a s i e r b k a, Zbigniewa K. W ó j c i k a, Instytut Pamięci Narodowej, ,,Ignatianum”, wyd. WAM, Kraków 2009, s. 679-694.

 7. Granice ugody z Rosją w koncepcjach wileńskich krajowców – od Eustachego Tyszkiewicza do Michała Römera, [w:] Rosja i Europa Wschodnia: ,,imperiologia” stosowana, pod red. Andrzeja N o w a k a, Kraków 2006, s. 244-260.

 8. Z dziejów Kasy Mianowskiego. W kręgu pozytywistycznej tradycji instytucji społecznych zaboru rosyjskiego, [w:] Życie jest wszędzie... Ruchy społeczne w Polsce i w Rosji do II wojny światowej, pod red. Anny B r u s, IH PAN, Warszawa 2002, s. 223-236.

 9. Ludwik Janowski i początki polskich badań nad historią uniwersytetów w Cesarstwie Rosyjskim, [w:] Ludwik Janowski, Uniwersytet Charkowski w początkach jego istnienia (1805-1820); Kharkivskii universitet na počatku svoeogo isnuvannia (1805-1820), Charków-Kharkiv 2004 (druk 2005), s. XIX- XXVIII (w języku polskim), XXIX-XXXVIII (w języku ukraińskim), ss. LXXXI + 238 + 24 nlb.

 10. Kilka refleksji na temat badań wschodnich w Instytucie Historii Nauki PAN, [w:] Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, Warszawa 2004 (druk 2005), s. 409- 416.

 11. Wprowadzenie kategorii poczetnych grażdan do struktur stanowych Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi B a r d a c h o w i w dziewięćdziesięciolecie urodzin, pod red. Marka W ą s o w i c z a et alt., Warszawa 2004, s. 169-180.

 12. Drobna szlachta w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego – aneks do dyskusji o

liczbie zdegradowanych, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga dedykowana Profesorowi Józefowi M i ą s o, pod red. Kaliny B a r t n i c k i e j, przy współpracy Joanny S c h i l l e r, Pułtusk-Warszawa 2004, s. 529-536.

 1. Wilno w latach 1911-1912 w świetle ,,Dzienników” Michała Römera, [w:] Edukacja, Religia, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi L i t a k o w i, pod red. Mariana S u r d a c k i e g o, TN KUL, Lublin 2002, s. 685-693.

 2. Szkolnictwo na ziemiach litewsko-ruskich (od 1795 r.), [w:] Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, pod red. Irydy G r e k – P a b i s o w e j, Wyd. Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 1998, s. 202-298.

 3. Naczało po’lskich issledowanii po istorii uniwersitetow w Rossijskoj imperii – primier Ludwika Janowskogo, [w:] Pol’skije professora i studenty w uniwersitetach Rossii (xix-naczało XX wieka), Komissia Istorikowa Rossii i Pol’szy RAN i PAN, Kaznaskij Uniwersitet, Warszawa 1995, s. 57-62.

 1. Między Wschodem a Zachodem. Etapy rozwoju edukacji na Białorusi w kontekście wyznaniowym i narodowościowym (do 1991 r.), [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Arturowi K i j a s o w i, pod red. G. B ł a s z c z y k a, P. K r a s z e w s k i e g o, Poznań 2010, s. 181-192.

 2. Popularyzacja nauki w Polsce w latach 1918-1951 (1.Lata 1918-1939 –J. Sutyła; 2. Lata 1939-1951-L. Zasztowt), T. V, cz. 1, pod red. B. S u c h o d o l s k i e g o i Z. S k u b a ł y – T o k a r s k i e j, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 604-673.

 3. Zarys historii Kasy Mianowskiego (współautorzy: P. H ü b n e r, J. P i s k u r e w i c z), [w:] Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki 1881-1991, nakładem Kasy Mianowskiego, Warszawa 1992, ss. 70.

 4. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1914, [w:] Historia nauki polskiej, T. IV, cz. I i II, pod red. B. S u c h o d o l s k i e g o i S. B r z o z o w s k i e g o, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 599-633.

Artykuły i rozprawy:
 1. Kasa im. J. Mianowskiego – dorobek i znaczenie. W kręgu Tytusa Chałubińskiego i warszawskich społeczników, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", R. LV: 2010, nr 3-4, s. 43-47.
 1. Profesor Jerzy Róziewicz (1939-2009) – historyk nauki i bibliotekoznwaca – in memoriam, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIV: 2009, nr 3-4, s. 7-30 (z bibiografią prac J.R.; współautor Dorota Kozłowska).

 2. Science for the masses. The political background of Polish and Soviet science popularization in the post-war period, [in:] Communicating Science in 20th Century Europe. A Comparative Perspectives, edited by Arne S c h i r r m a c h e r, ,,Max Planck Institute for the History of Science Preprints”, No. 385, 2009, p. 133-145.

 3. Wychowanie na styku kultur. Procesy etniczne, wyznaniowe i polityczne a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej, ,,Przegląd Wschodni”, T. X: 2006 (2007), z. 2 (38), s. 361-376.

 4. Prace z zakresu dziejów oświaty i wychowania na łamach ,,Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LI: 2006, nr 1, s. 67-81.

 5. Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych z 1944/1945 roku, ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLIV: 2005, s. 173-182 (wyd. 2006; współautor Jan Draus).

 6. Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004), ,,Rocznik TNW”, T. LXVII: 2004, s. 102-109 (wyd. 2006).

 7. In search of Copernicus’ clue: Professor Jerzy Dobrzycki – scholar, astronomer and historian, ,,Organon”, 2004, vol. 33, p. 3-27 (with JDB bibliography; edited in 2005)

 8. Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004), wraz z bibliografią prac, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 49: 2004 (wyd. 2005), nr 3-4, s. 7-38.

 9. Józef Mianowski w humańskiej szkole bazylianów, ,,Przegląd Wschodni”, T. IX: 2004, z. 1 (33), s. 131-147.

 10. Niepokorne życie: Bohdan Brodziński (1921-2002), wraz z wykazem wybranych publikacji B.B. za lata 1955-1998, ,,Przegląd Wschodni”, T. VIII: 2002, z. 2(30), s. 491-504.

 11. Jozef Mianowski – pomiędzy Polską a Rosją. Przegląd materiałów do biografii, ,,Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, T. XI (XXXVI): 2002, s. 109-130.

 12. Dwie rosyjskie kolekcje w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda (współautor: M. S i e k i e r s k i), ,,Przegląd Wschodni”, T. VII: 2000, z. 1(25), s. 159-182.

 13. Eustachy Tyszkiewicz 19th c. Archaeologist and Antiquary. On his Approach to the History of the Grand Duchy of Lithuania, ,,Organon”, 1997-1998, nr 26-27, s. 31-38.

 14. Zsyłka i przesiedlenia ludności polskiej z zachodnich guberni w głąb Cesarstwa Rosyjskiego po powstaniu styczniowym, ,,Przegląd Wschodni”, T. V: 1998, z. 2 (18), s. 237-262.

 15. Na marginesie kwestii polsko-rosyjskiej, ,,Studia Rzeszowskie”, T. V: 1998, s. 23-28.

 16. Tymczasowy Komitet Szkolny w Wilnie (1832-1836) – przyczynek do dziejów likwidacji Wszechnicy Wileńskiej, ,,Kwartalnik Pedagogiczny”, R. LX: 1995 (druk: 1997), nr 3 (157), s. 233-246.

 17. Profesor Juliusz Bardach doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLII: 1997, nr 1, s. 117-123.

 18. Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w., ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVII: 1996, s. 119-143.

 19. Alama Mater Vilnensis Clandestina (1939-1945), ,..Lithuania”, 1994 (druk: 1995), z. 4 (13), s. 104-119.

 20. Procesy karne na ziemiach litewsko-ruskich po likwidacji unii w 1839 r., ,,Przegląd Wschodni”, T. II: 1992/1993 (druk: 1994), s. 611-631.

 21. Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831-1868, ,,Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 3, s. 615-640.

 22. The Warsaw Scientific Society, (współautor: J. P i s k u r e w i c z), ,,Annals of the Warsaw Scientific Society”, Vol. XLIX: 1986 (druk: 1992), pp. 25-71.

 23. ,,History of Education Quarterly” – amerykańska historiografia oświatowa u progu lat dziewięćdziesiątych, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIV: 1991, s. 182-186.

 24. Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919), (współautor: J. R ó z i e w i c z), ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIV: 1991, s. 93-123.

 25. Wileńscy miłośnicy ,,starożytności” w latach 1899-1914, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 1990, nr 2-3, s. 259-283.

 26. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (współautor: J. P i s k u r e w i c z), ,,Rocznik TNW”, R. XLIX: 1986 (druk: 1990), s. 35-103.

 27. Recent studies of Polish education in the interwar period, ,,History of Education Quarterly”, Vol. 30, jesień 1990, nr 3, 389-394 (U.S.A.).

 28. Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIII: 1990, s. 87-105.

 29. Under constraint or in self-defence? Polish school funds and scholarships in Lithuania, Belarus amd Ukraine territories, ,,History of Education"” Vol. 19, czerwiec 1990, nr 2, s. 149-160 (Anglia).

 30. Polskie fundusze i stypendia szkolne na obszarach Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1832-1914, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXII: 1989, s. 3-30.

 31. Z dziejów tajnej działalności studentów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Oświaty Ludowej (1894-1898), ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXX: 1987, s. 65-89.

 32. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim na tle dyskusji teoretycznych przełomu XIX w., ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXV: 1983, s. 59-92.

 33. Współczesne problemy amerykańskiej i brytyjskiej historiografii oświatowej, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXIII: 1980, s. 205-216.

Recenzje:

 1. Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007, XIV-466 pp., ,,Acta Poloniae Historica", 2010, vol. 102, p. 197-204.

 2. Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, Warszawa 2004, 776 s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 2009, s. 182-186.

 3. Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007, 446+XIV s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 209, s. 197-203.

 4. Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX w., Toruń 2005, 480 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LII: 2007, nr 2, s. 263-260.

 5. Barbara Jędrychowska, Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881, Wrocław 2005, 444 s. ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LI: 2006, nr 2, s. 249-256.

 6. Piotr Hübner, Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Refleksje jubileuszowe M. Offmańskiego, T. Sinki, S. Wróblewswkiego, S. Kutrzeby, Kraków 2002, 283 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLVIII: 2003, nr 3-4, s. 229-233.

 7. Natalia Sejko, Pol’skie szkilnictwo na Wołyni-Żytomirszczyni u XIX-perszyj połowini XX st., Żytomir 2002, 158 s., ,,Wołyń-Żytomirszczyna. Istoriko-Fiłołogicznyj Zbirnyk z Regionalnych Problem”, 2002, nr 8, s. 187-189 (w języku ukraińskim).

 8. John Connelly: Captive University. The Sovietization of East German, Czech and Polish Education, 1945-1956. The North Carolina University Press, Chapel Hill and London 2000, ss. XVIII, 432. „Roz. Z Dz. Ośw.”, T.XLI: 2002, s. 266-271.

 9. Johannes Remy: Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia 1832-1866, Helsinki 2000, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XL: 2000, s. 197-201.

 10. Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, pod red. L. P i e c h n i k a i K. P u c h o w s k i e g o,Kraków 1996, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVIII: 1998, s. 160-162.

 11. Przegląd Wschodni” – kwartalnik poświęcony historii i współczesności Polaków na Wschodzie pod red. Jana Malickiego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVI: 1994, s. 193-194.

 12. Wilno jako ognisko oświaty. Świadectwa o szkole lat 1939-1945. Białystok 1991, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXV: 1992, s. 207-209.

 13. Andrzej Mencwel: Etos lewicz. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego. Warszawa 1990, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXV:1992, s. 200-203.

 14. Włodzimierz Tyburski: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy- załamania, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXXIV: 1991 (druk: 1992), nr. 1-2 (132), s. 115-117.

 15. Franciszek Nowiński: Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884, Wrocław 1986, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXII: 1989, s. 277-282.

 16. Eugeniusz Tryniszewski: Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXX: 1987, s. 220-226.

 17. Eleonora A. Łazarkiewicz: S wiekom narawnie. Popularyzacja nauki w Rosii. Kniga-gazieta-żurnał, Moskwa 1984, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXIX: 1986, s. 227-234.

 18. Zofia Maresz: Problemy wykształcenia średniego w polskich czasopismach literackich z lat 1850-1867, Wrocław 1981, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXVII: 1984, s. 260-263.

 19. Stanisław Fita: Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXV: 1983, s. 265-269.

 20. Jadwiga Krajewska: Czytelnictwo wśród robotników w Królestwie Polskim 1870-1918, Warszawa 1979, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXIV: 1981, nr. 2, s. 296-299.

 21. Tadeusz Kamiński, „Przegląd Pedagogiczny” (1882-1905). Zarys monograficzny, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1980, nr 1, s. 151-154.

Edycje tekstów źródłowych:
 1. Protokoły przesłuchań profesora Ludwika Chmaja przez NKGB Litewskiej SRS w 1944/45 roku, ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLIV: 2005, s. 182-202 (wyd. 2006; współautor Jan Draus).

 2. Raport hrabiego Strogonowa z 21 września 1841 roku: O sposobach usunięcia niedogodności napotykanych przy przywracaniu byłych unitów prawosławiu (współautor przekładu: Ola H n a t i u k), ,,Przegląd Wschodni”, T. II: 1992/1993 (druk: 1994), z. 3 (7), s. 633-644.

 3. Materiały dotyczące tajnego nauczania w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939-1946, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXVIII: 1993, nr 4, s. 71-118.

 4. Ukaz Mikołaja I z 1831 roku o utworzeniu kategorii jednodworców i grażdan zachodnich guberni i przeniesieniu do tej kategorii drobnej szlachty (współautor przekładu: Ola H n a t i u k), ,,Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 3, s. 630-640.

Referaty:


 1. Deportacii i piereselenia pol’skogo nasielenia iż zapadnych gubernii w głub Rossijskoj imperii pos’le Janwarskogo wosstania 1863-1864 gg , [w:] Pol’skaja syłka w Rossii XIX-XX wiekow: regional’nyie centry, Kazan’ 1998, s. 165-169.

 2. Social Stratification and Russian Schools: a Case of the Education System in the Western Gubernias of the Russian Empire in the 19th c., [w:] Schooling in Changing Societies – Historical and Comparative Perspectives (c. 1750-1996), International Standing Conference on History of Education XVIII, Kraków 1996, s. 197-199.

Hasła i biogramy:


 1. Sulistrowski Kazimierz (1778-1818), wileński marszałek gubernialny, gubernator cywilny guberni mińskiej, Polski Słownik Biograficzny, 2008, T. 45/4, z. 187, s. 483-485 (współautor: Tamara Bairašauskaitė).

 2. Strumiłło Józef (1774-1847), ogrodnik, botanik, Polski Słownik Biograficzny, 2007, T. 44/3, z. 182, s. 433-435.


Encyklopedia historii II Rzeczypospolitej, Wiedza Powszechna, Bellona, Warszawa 1999:


 1. Ateneum Wileńskie”, s. 24

 2. Birkenmajer Aleksander Ludwik, s. 39

 3. Birkenmajer Ludwik Antoni, s.39.

 4. Brückner Aleksander, s. 44.

 5. Ehrenkreutz Stefan, s. 85.

 6. Gebethner i Wolf, s. 10.2

 7. Halecki Oskar, s. 118.

 8. Iwaszkiewicz Janusz, s 136.

 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 150.

 10. Komarnicki Tytus, s. 159.

 11. Konopczyński Władysław, s. 166.

 12. Kościałkowski Stanisław, s. 172-173.

 13. Książnica Atlas, s. 179

 14. Lam Stanisław, s. 184.

 15. Liceum Krzemienieckie, s. 190.

 16. Łempicki Stanisław, s. 208.

 17. Mościcki Henryk Stanisław, s. 241.

 18. Polska Macierz Szkolna, s. 314.

 19. Po prostu”, s. 331.

 20. Sempołowska Stefania, s. 403.

 21. Spółka Akcyjna M. Arct – Zakłady Wydawnicze, s. 420.

 22. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, s. 461.

 23. Towarzystwo Szkoły Ludowej, s. 462.

 24. Trzaska, Evert i Michalski, s. 466.

 25. Wielhorski Władysław, s. 487.

 26. Wołyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 501.

 27. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 512.

 28. Zdziechowski Marian, s. 518.

 29. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (współautor Jerzy D o b r z y c k i), [w:] Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1997, T. VI s. 430.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка