Прымянне інфармацыйных тэхналогій пры вывучэнні гісторыі паўстання 1863-1864 гг. Выпускная праца па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Дата канвертавання13.05.2016
Памер205.71 Kb.


БЕЛарускі дзяржаўны УНіверсітэт

На правах рукапісу

УДК 51(075.8)

Петрасян


Мерынэ Андранікаўна

Прымянне інфармацыйных тэхналогій пры вывучэнні гісторыі паўстання 1863-1864 гг.

Выпускная праца па


«Асновах інфармацыйных тэхналогій»

Магістранта кафедры гісторыі Белларусі новага і навейшага часу

Спецыяльнасць:07.00.02 – айчынная гісторыя

Навуковыя кіраўнікі:


кандыдат гістарычных навук, дацэнт Каханоўскі А.Г., старэйшы выкладчык Кожыч П.П.

Мінск, 2012

змест


Змест Error: Reference source not found

Пералік умоўных абазначэнняў Error: Reference source not found

Уводзіны Error: Reference source not found

Агульная характарыстыка працы 7

Глава 1 Гістарыяграфічны агляд 8

Глава 2 Методыка даследавання 9

Глава 3 Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій пры даследванні гісторыі паўстання1863-1864 гг. 10

Глава 4 Абмеркаванне атрыманых вынікаў. 13

Заключэнне 14

Бібліяграфічны спіс 15

Дадаткі Error: Reference source not found

Дадатак А Error: Reference source not found

Прадметны паказальнік да рэферату Error: Reference source not found

Дадатак Б Error: Reference source not found

Інтэрнэт-рэсурсы ў прадметнай вобласці Error: Reference source not found

Б.1 Карысныя спасылкі 17

Б.2 Рэдагаванне старонак у Вікіпедыі Error: Reference source not found

Дадатак В 19

Персанальны сайт Мерынэ Петрасян 19

Дадатак Г 20

Граф навуковых цікавасцяў 20

Дадатак Д 23

Тэставыя пытанні 23

Дадатак Е 24

Прэзентацыя магістарскай дысертацыі 24

Пералік ўмоўных абазначэнняў


ІТ – інфармацыйныя тэхналогіі

БДУ – Беларускі дзяржаўны ўніверстітэт

ПЗ – праграмнае забеспячэнне

уводзіны


Сучасная эпоха дыктуе неабходнасць глыбінных змен сістэмы адукацыі. Змяняюцца звыклыя ўяўленні пра свет, у якім мы жывём, пра чалавека ў цэлым. Змена адукацыйнай парадыгмы дыктуецца працэсам развіцця інфармацыйнага грамадства, зменай каштоўнасных арыентацый. У аснове новай адукацыйнай мадэлі ляжыць і новае ўяўленне пра развіццё чалавека праз адукацыю, пераход да яго сістэмнага этапу развіцця, галоўная мэта якога – рэалізацыя ўнутранага патэнцыялу асобы праз стваральную прафесійную дзейнасць. На змену старому тэхнакратычнаму метаду мыслення і ўзнаўлення тэхнічных кадраў прыходзіць новы– экагуманістычны спосаб тварэння новай асобы, а, такім чынам, і новага інфармацыйнага грамадства ва ўсіх яго выявах [1] Гуманітарная адукацыя ў гэтых умовах вырашае задачу расчынення і рэалізацыі фундаментальных структур чалавечага быцця, якое служыць умовай творчага засваення і эфектыўнага ўжывання сучасных гуманітарных ведаў. Гэта азначае адзінства чалавечай асобы ў яе камунікацыі, разуменні, уяўленні самаарганізаціі і светаўспрымання, умовы якіх здольна прадыктаваць сучасная гуманітарная адукацыя.

У наш час змяняецца стаўленне і да чалавека, як да складанай сістэмы, і да ведаў, якое павінна стаць асновай будучага развіцця выпускніка тэхнічнага ВНУ не толькі ў вузкапрофільным сэнсе, але і яго функцыянавання ў грамадстве ў цэлым.

Авалоданне вызначаным аб’ёмам ведаў павінна навучыць вучыцца: авалоданне рознымі спосабамі і крыніцамі атрымання інфармацыі, неабходнасць сталага набыцця новых ведаў, як сродка атрымання ўстойлівай канкурэнтнай перавагі ў будучай прафесійнай дзейнасці. Уменне самастойна працаваць з інфармацыяй, уменне вучыцца – гэтыя ўмовы шмат у чым вызначаюць поспех у будучым інфармацыйным грамадстве.

Змена прадметнай мадэлі навучання на гнасеалагічную вядзе да таго, што асновай прадмета становіцца не набор навуковых дадзеных, а яго метадалогія, пазнавальныя мэты, тэхналогія. Гэты метад дае магчымасць сфармаваць у навучэнцаў здольнасць да стварэння прадуктыўнага рашэння прафесійных і жыццёва-важных праблем, улічвае патрабаванне бесперапыннага развіцця асобы ў сучасным свеце, не адчужае ад дынамічнага развіцця соцыума [3].

Гуманітарнасць як новая адукацыйная парадыгма набліжае адукацыю да запытаў асобы, яе псіхалогіі, маральнасці дзякуючы накіраванасці навучання да чалавека ў цэлым, стварае ўмовы для развіцця творчай індывідуальнасці. Ядро гуманітарызацыі складае гуманізацыя, мэтавыя ўсталёўкі якой накіраваны на тое, каб закладваць падмурак шырокага светапогляду, фармаваць інавацыйнае мысленне, ствараць культурнае поле, гэта значыць стварыць магчымасць для рашэння праблем светапогляднага, духоўнага і інтэлектуальнага функцыянавання асобы. Здольнасць паспяхова вырашаць сучасныя глабальныя праблемы вызначаецца першым чынам узроўнем адукаванасці і ступенню культуры грамадства, дзе злучальным звяном з’яўляецца гуманітарная адукацыя.

Адной з прыярытэтных задач сучаснай сістэмы адукацыі становіцца распрацоўка канцэптуальных мадэляў інфарматызацыі гуманітарнай адукацыі і навуковай дзейнасці: навукова-метадычнае забеспячэнне, стварэнне сістэмнай мадэлі інфарматызацыі гуманітарнай адукацыі, якая ўключае філасофскую, педагагічную, эканамічную і тэхналагічную кампаненты [4].

Інфарматызацыя выступае як новая якасць сістэмы адукацыі, якая рэалізуе функцыю прагназавання адукацыйнай сістэмы, сувязі навукі і адукацыі, якая дае магчымасць пераадолення раз’яднанасці дзвюх культурнай і гуманітарнай праз іх узаемаабагачэнне. Інфармацыйныя працэсы і структуры, іх забяспечвальныя, змяняюць не толькі тэхнічны бок даследаванняў, формы і спосабы працы з гуманітарным матэрыялам, але і самі становяцца істотным і неабходным прадметам даследавання. Пры гэтым адбываецца знаёмства навучэнцаў з метадамі іншых навук, змешчаных па-за прафесійнай прадметнай зонай, вывучэнне механізмаў іх узаемадзеяння. Актуалізацыя і пашырэнне экалагічнай тэматыкі, ажыццяўленне экалагічных праектаў з’яўляецца неабходнай формай рэалізацыі светапогляднай усталёўкі, фармаванай у рамках сучаснай гуманітарнай адукацыі. Змены апошніх гадоў і сучасны ўзровень гуманітарных даследаванняў вызначаюць кірунак пераўтварэння гуманітарнай адукацыі ва ўмовах станаўлення інфармацыйнага грамадства. Прафесіяналізм гуманітарнай навукі ва ўмовах такой междысцыплінарнасці ужо атрымлівае шырокае распаўсюджванне і прыводзіць да больш высокага метадысцыплінарнага ўзроўню.

Развіццё гуманітарнай адукацыі ва ўмовах інфармацыйнага грамадства накіроўваецца на яго інтэграцыю з натуральнанавуковай і тэхнічнай адукацыяй. Менавіта ў гэтай зоне і з’яўляецца шырокае поле магчымасцяў для міждысцыплінарных даследаванняў. Аб’ектам міждысцыплінарных даследаванняў з’яўляецца інфармацыя са складанай унутранай структурай. Любая навука валодае метадамі даследавання інфармацыі, але сінтэз падыходаў да вывучэння інфармацыі магчымы толькі ў гуманітарнай сферы, дзе існуе сітуацыя пошуку агульнанавуковых падстаў, той асновы, якая дазволіць ажыццяўляць міждысцыплінарныя даследаванні.

Сучаснае інфармацыйны асяродак прад’яўляе новыя патрабаванні да сістэмы гуманітарнай адукацыі: яго методыкі, тэхнолагі і кантролю, дзе інфармацыйныя тэхнолагі ўжываюцца для апрацоўкі, захоўванні, аналізу матэрыялу, а таксама становяцца самастойным аб'ектам гуманітарнага даследавання. Даследаванне гуманітарных праблем інфарматыкі адыгрыве важную светапоглядную ролю, якая фармуе ў якія навучаюцца цэласную сістэмна-інфармацыйную выяву свету, разуменне агульнасці інфармацыйных працэсаў ва ўсіх галінах ведаў.

Важнасць падобных даследаванняў вызначаецца наступнымі фактарамі:

1. Інфармацыя ў сучасным грамадстве з’яўляецца вызначальнай катэгорыяй у эканамічным развіцці і выходзіць на адно з першых месцаў у сістэме грамадскіх каштоўнасцяў, а яе набыццё становіцца асноўнай задачай грамадства.

2. Інфарматызацыя грамадства прыводзіць да змены сацыяльных сувязяў і адносін паміж людзьмі, выклікае змена камунікацыйных працэсаў у грамадстве, іх характар.

3. Развіццё інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій аказвае прыкметны ўплыў на развіццё чалавека, на сістэму асобасных каштоўнасцяў. Чалавек сутыкаецца з неабходнасцю змены стылю жыцця, выявы мыслення, характару ўзаемаадносін з навакольным светам.

4. Далейшае развіццё інфарматызацыі патрабуе вызначанага ўзроўня інфармацыйнай культуры, заснаванай на разуменні заканамернасцяў развіцця інфармацыйнага грамадства [2].

Ужо цяпер пад інфарматызацыяй разумеюць развіццё інфармацыі, пашырэнне інфармацыйных каналаў, паглыбленне іх сувязяў, узмацненне іх уплыву на чалавека і грамадства. Такім чынам, інфарматыку можна вызначыць як навуку гуманітарную, арыентаваную, першым чынам на чалавека [3].

Такім чынам, рашэнне праблем сучаснай гуманітарнай адукацыі звязана з абгрунтаваннем інфарматызацыі як новай якасці сістэмы адукацыі ў інфармацыйным грамадстве і з’яўляецца асновай мадэрнізацыі гуманітарнай адукацыі ва ўмовах новага інфармацыйнага асяроддзя. Укараненне інфармацыйных тэхналогій у структуру гуманітарнай адукацыі прыводзіць да з’яўлення новых галін навуковых ведаў і спецыялізацый гуманітарных кірункаў. Адным з асноўных кірункаў развіцця гуманітарнай адукацыі з’яўляецца падвышэнне яго эфектыўнасці пасродкам дасягнення дакладнасці гуманітарнага спазнання, магчымасці апрацоўваць вялікія аб’ёмы інфармацыі з выкарыстаннем сродкаў інфармацыйных тэхналогій. Інфармацыйныя працэсы арганізуюць не толькі новыя спосабы і вобласці ведаў, але і ляжаць у аснове новага тыпу грамадства, новай сацыяльнай прасторы.


агульная характарыстыка працы


Праблемнае пытанне дадзенага рэферата заключаецца ў наступным: прааналізаваць магчымасці выкарыстання інфармацыйных тэхналогій пры вывучэнні гісторыі паўстання 1863-1864 гг.

Рэферат складаецца уводзінаў, з трох глаў, заключэння і дадатку.

У першай главе праводзіцца аналіз выкарыстанай літаратуры пры напісанні рэферата.

Другая глава раскрывае метады даследвання праблематыкі рэферата.

У трэццяй главе распавядаееца непасрэдна пра інфармацыйныя тэхналогіі, якія могуць быць выкарыстаныя пры вывучэнні гістрыі паўстання і напісанні магістэрскай дысертацыі на тэму: “Палітычная барацьба ў кіраванні паўстаннем 1863-1864 гг”.

Глава 1

ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ агляд


Археалогія адна з першых навук гуманітарнага цыклу звярнулася да матэматычных метадаў і далей да інфармацыйных тэхналогіяў. Расйскія археолагі ўжывалі метады варыяцыйнай статыстыкі і геаметрыі ажно ў 20-я гг ХХ стст. [4]. У Заходняй Еўропе навукоўцы Бернес і Кідэр выкарысталі матэматычныя метады падчас вывучэння палеалітычных індустрый (1936 г.). У 40-я гг. падобныя працы з’явіліся ў Амерыцы. Ужо ў пасляваенны час выйшлі працы Брэйнарда і Робінсана, якія былі прысвечаны такой праблеме як пастаноўка і матэматычнае вырашэнне археалагічнай задачы [7].

Паскарэнне росту дасягненняў у сферы кампутарных тэхналогій вызначала характар археалагічных задач. Напрыклад, калі з’явіліся магутныя кампутары, здольныя ажыццяўляць шматварыянтны статыстычны аналіз, адрадзілася цікавасць археолагаў да класіфікацыяў напрыканцы 60-70-я гг. мінулага стагоддзя [7].

Сёння можна казаць пра існаванне спецыялізаваных навуковых напрамкаў у археалогіі, такіх, як “матэматычная археалогія”, “археалагічная статыстыка” [7]. Завяршыцца працэс іх фармавання тады, калі будуць узгоднены прадметная вобласць і метады ўласна археалогіі з адпаведнымі метадамі матэматыкі і кампутарнай апрацоўкі/аналіза інфармацыі. У Інстытуце Археалогіі і Этнаграфіі СО РАН праводзіцца адпаведная праца, і неўзабаве новыя напрамкі зоймуць месца ў сістэмнай класіфікацыі археалагічнай навукі.

Афармленне новай самастойнай галіны інфарматыкі – тэхналогіі баз дадзеных (БД), дало магчымасць напачатку 60-х гг. ХХ ст. апрацоўкі вялікіх аб’ёмаў археалагічнага матэр’ялу, што паспрыяла развіццю глабалізацыі ў археалогіі, выдзяленню агульных рыс і культурных уплываў на вялікіх тэрыторыях [6].

Значны штуршок ужыванне камп’ютарнай тэхнікі надало даследаванням ў галіне палеанталогіі і дэндрахраналогіі. Пашырылася выкарыстанне фота,касмічных і аэраздымкаў дадзеных археалагічных аб’ектаў [6].

Сёння археалагічная навука мае значны досвед выкарыстання матэматычных метадаў і кампутараў. Існуе вялікая колькасць спецыяльных публікацый па дадзенай тэматыцы, у тым ліку падручнікаў, шэраг аглядаў па гісторыі выкарыстання матэматычных метадаў і кампутараў у археалогіі.

Текст основной части диссертации делят на главы, разделы, подразделы, пункты.

Глава 2

методыка даследавання


Праца пабудавана на асноўных прынцыпах гістарычнага пазнання: аб’ектыўнасці, гістарызме і сістэмнасці. Прынцып аб’ектыўнасці – гэта разгляд кожнай з’явы ў яе супярэчлівасці і шматграннасці.

Прынцып гістарызма дазваляе разглядаць асобныя тэндэнцыі у канкрэтна-гістарычных абставінах, а прынцып сістэмнасці садзейнічае даследаванню аб’ектаў як цэласных сістэм, выяўленне іх унутраных і знешніх сувязей. Пры напісанні рэферата былі выкарыстаны як агульналагічныя метады, такія як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя , так і спецыяльныя метады, такія, як гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны і гісторыка-параўнальны.

Гісторыка-генетычны метад накіраваны на вывучэнне гістарычных з’яў ў працэсе іх развіцця, ад узнікнення да заняпаду або сучаснага стану. Выкарыстанне гісторыка-генетычнага метаду улічвае толькі змены ў аб’ектах і не разглядвае узровень іх незалежнасці[3]. Гэты метад прымяняецца для апісання канкрэтных гістарычных фактаў і падзеяў. У дачыненні да рэферата гісторыка-генетычны метад тлумачыць развіццё інфармацыйных тэхналогій і працэс увядзення іх у сістэму гуманітарных навук.

Гісторыка-сістэмны метад – сінтэз сістэмных элементаў, змешчаных у індывідуальных і непаўторных гістарычных падзеях, сітуацыях і працэсах. Яго этапамі з’яўляюцца: 1) дэкампазіцыя сістэмы з іерархіі гістарычнай рэальнасці, якая нас цікавіць; 2) ажыццяўленне структурнага аналіза, які дае веды пра саму гістарычную сістэму; 3) функціональны аналіз, які раскрывае месца сістэмы ў іерархіі рэальнасцяў.[3]

Рэтраспектыўны метад дазваляе зрабіць погляд у мінулае, прааналізаваць аднастайную сітуацыю, якая развіваецца ў мінулым. Так, у рэфераце паказаны магчымасці выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у мінулым.

Гісторыка-параўнальны або кампаратыўны метад – супастастаўленне гістарычных аб’ектаў ў прасторы і часе, выяўленне ў іх агульнае і рознае. Прапаноўвае выкарыстанне розных прёмаў. Адносна шырока прымяняецца параўнальнае супастаўленне. Яшчэ адным відам гэтага метаду з’яўляеццагісторыка-тыпалагічнае параўнанне.


Глава 3

ПРЫМЯНЕННЕ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ГІСТОРЫІ ПАЎСТАННЯ 1863-1864 ГГ


Крыніцазнаўчая база праблемы даследвання паўстання 1863-1864 гг. даволі шырокая. На дадзены момант у навуковы абарот уведзена вялікая колькасць тэматычных першакрыніц. Расійскімі дарэвалюцыйнымі і савецкімі гісторыкамі, а таксама сучаснымі беларускімі навукоўцамі надрукаваныя шматлікія зборнікі дакументаў і матэрыялаў.

Апублікаваныя матэрыялы падрабязна раскрываюць ваенныя дзеянні падчас паўстання, сувязі паўстання з агульнаеўрапейскай і расійскай рэвалюцыйнай сітуацыяй, арганізацыйна-распарадчую сістэму кіравання як з паўстанцкага боку, так і царскай улады; меры карнай палітыкі царызму і дзейнасць карных органаў, вынікі і наступствы гэтай важнай падзеі. Утрымліваюцца тэксты адозваў і маніфестаў (прычым не заўсёды ў поўнай адпаведнасці з арыгіналам), паказаны ўдзел у паўстанні асобных сацыяльных груп.

Пры напісанні магістэрскай дысертацыі былі выкарыстаны шматлікія дкументы арганізацыйна-распарадчага характару, заканадаўчыя крыніцы. Гэтыя матэрыялы дазваляюць больш аб’ектыўна падыходзіць да даследвання праблемы фарміравання і дзейнасці партыі “белых” на тэрыторыі Беларусі ў перыяд паўстання 1863-1864 гг.

Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій ў сферы даследвання паўстання з’яўляецца мэтазгоднай. Паколькі крыніцы розныя па сваёй форме і зместу, то для іх апрацоўкі патрэбныя розныя дасягненні сучаснай навукі ў сферы ІТ-тэхналогій.

У сетцы Internet можна знайсці вялікую кольскасць матэрыялаў па гісторыі самага рознага кшталту, аднак, вядома, што аб’ём інфармацыі вр’іруе ў залежнасці ад тэмы. Паспрабуем разгледзець магчымасці Internet пры даследаванні ролі прадвадзіцеляў дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў у працэсе падрыхтоўкі і рэалізацыі сялянскай рэформы 1861 г.

Перш-наперш трэба адзначыць, што найбольш карысныя крыніцы па гэтай тэме даследавання захоўваюцца ў архіўных установах Беларусі, Літвы, Польшы, Расіі і нават Францыі. Працаваць з дакументамі, якія захоўваюцца ў гэтых установах, можна толькі непасрэднаў у будынках саміх устаноў. Але ўсе гэтыя архіўныя ўстановы маюць свае сайты, на якіх, як правіла, размяшчаецца інфармацыя аб самім архіве і кароткая характарыстака фондах. Так, на сайце Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, у раздзеле саслоўныя ўстановы Віцебскай губерні (http://niab.belhost.by/an_fondi_pred/sosl_samouprav/) можна карыстацца анатаваным спісам фондаў архіва, дзе можна знайсці інфармацыю аб канцэлярыях губернскіх і павятовых прадвадзіцеляў дваранства, у тым ліку: нумар фонда, колькасць спраў і крайнія даты спраў, што захоўваюцца ў фондах.

Такую ж даведачную функцыю Internet выконвае і ў дачыненні большасці музеяў і бібліятэк. Напрыклад, у адпаведным раздзеле на сайце Літоўскага нацыянальнага музея (http://www.lnm.lt/virtualios-parodos/senasis-vilnius/282.html?task=view) змешчана інфармацыя аб некаторых фотаздымках прадвадзіцеляў дваранства, якія захоўваюцца ў фондах музея.

Пры дапамозе электроннага каталога Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь (http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?submitR=reset&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D), з любой кропкі свету, дзе ёсць падключэнне да Internet, можна правяраць наяўнасць у фондах бібліятэкі патрэбных для напісання дысертацыі кніг, часопісаў і г.д.

Неабходна засяродзіць сваю ўвагу і на інтэрнэт-сервіс Google Books (http://books.google.com/), які мае вялізнае значэнне дзякуючы двум фактарам. Па-першае, пры дапамозе гэтага інтэрнэт-сервісу можна ажыццяўляць пошук па ключавым словам патрэбнай літаратуры, якую, пасля праверкі праз электронны каталог яе наяўнасці ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, можна замовіць на свой чытацкі білет. Так, па фразе “предводители дворянства” ў Google Books можна адшукаць кнігу Карэліна А.П.(Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. М., 1979), якую можна замовіць у Нацыянальнай бібліятэцы РБ.

Акрамя таго, Google Books дазваляе шукаць і карыстацца аблічбаванымі копіямі кніг і артыкулаў, якія размешчаны ў адкрытым доступе. Напрыклад, па тым жа запыце “предводители дворянства” можна лёгка адшукаць лічбавыя копіі матэрыялаў па сялянскай рэформе 1861 г., выдадзеных Скрэбніцкім А. у 1862-1868 гг (Скребницкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т.1-4. Бонн-на Рейне, 1862-1868), за выключэннем тома №3.

Практыка па размяшчэнню лічбавых копій кніг у т.зв. электронных бібліятэках апошнім часам значна пашыраецца, як у Расіі, так і ў краінах Заходняй Еўропы.

Сярод расійскіх сайтаў азначанай тэматыцы можна вылучыць лічбавую бібліятэку Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (http://elibrary.rsl.ru/), а таксама лічбавую бібліятэку “Царское село” (http://book-old.ru/), дзе можна знайсці некаторыя матэрыялы па тэме магістарскай дысертацыі, у тым ліку “Памятные книжки», “Адрес-календари” і г.д.

Аднак найбольш карыснымі з-за сваёй паўнаты і разнастайнасці размешчаных матэрыялаў з’яўляюцца польскія лічбавыя бібліятэкі, агульная колькасць якіх перавышае лічбу 50. Пры гэтым найбольш грунтоўныя з іх (Нацыянальная лічбавая бібліятэка, Познаньская лічбавая бібліятэка, Куяўска-Паморская бібліятэка і г.д.) аб’ядноўваюцца ў Федэрацыю лічбавых бібліятэк (http://fbc.pionier.net.pl/owoc), якая рацыяналізуе пошук кніг і дазваляе эканоміць час, затрачаны на пошук аднаго і таго ж даследавання ў асобных польскіх бібліятэках, што ўваходзяць у Федэрацыю.

Такім чынам, неабходна адзначыць, што нягледзячы на адсутнасць спецыялізаванага сайта, прысвечанага прадвадзіцелям дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў, і тым больш іх ролі ў распрацоўцы і рэалізацыі сялянскай рэформы, Internet пашырае даследчыцкія магчымасці навукоўца. Гэта дасягаецца праз даведачную функцыю Internet, якая дазваляе азнаёміцца з асноўнымі працамі па абранай тэматыцы, а таксама праверыць на адлегласці наяўнасць таго ці іншага даследавання ці артыкула ў фондах адпаведнай установы (архіў, музей, бібліятэка). Акрамя таго, Internet дазваляе даследчыку азнаёміцца з некаторымі неабходнымі матэрыяламі, нават якія адсутнічаюць у бібліятэках краіне, праз вкарыстанне лічбавых бібліятэк, якія ў апошнія гады набываюць вялікую папулярнасць.

Усё вышэйпералічанае дазваляе даследчыку карыстацца раней недаступнымі матэрыяламі, а таксама садзейнічае павышэнню аператыўнасці ў працы з наяўнымі матэрыяламі.

Глава 4

абмеркаванне атрыманых вынікаў


Характарызуючы вынікі праведзенай працы, можна адзначыць той факт, што далёка не ўвесь шэраг распрацаваных сучасных ІТ-тэхналогій ўжываецца пры вывучэнні гісторыі паўстання 1863-1864 гг. Перша за ўсе шырока выкарыстоўваецца глабальная сетка Internet, таксама пры складанні розных спісаў удзельнікаў ваенных дзеянняў прыцягваюцца такія ПЗ, я MS Excel? MS Acces.

Задачай на будучыню з’яўляецца стварэнне разнастайных БД, рэгіянальных у якасці першага кроку ў дадзеным напрамку.


Заключэнне


На сённяшні дзень ІТ сталі неад’емнай часткай гістарычнай навукі. Дадзены рэферат даказвае, што ІТ могуць выкарыстоўвацца нават у такіх вузкаспецыяльных і амаль нераспрацаваных тэмах, як дадзенае дысертацыйнае даследаванне.

Выкарыстанне магчымасцяў БД павялічвае інфармацыйнасць крыніц, спрыяе выяўленню нябачных заканамернасцяў, дазваляе пад новым ракурсам убачыць раней вядомыя падзеі і прасэсы, і ў цэлым павышае якасць гістарычнага даследавання,

Важнае значэнне мае ўменне даследчыка правільна карыстацца такой грознай зброяй, як “сусветнае сеціва”. Актыўнае выкарыстанне магчымасцяў Internet значна спрашчае працу даследчыка, робяць яе больш рацыянальнай, здымаюць прасторавыя абмежаванні. Акрамя таго, Internet – гэта найбольш зручны і танны спосаб для камунікавання з калегамі, што дазваляе аператыўна абменівацца інфармацыяй, абмяркоўваць спрэчныя моманты ў гісторыі, даведвацца аб канферэнцыях і заводзіць новыя знаёмствы.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што ІТ не здольныя замяніць асобу даследчыка, але, пры ўмове рацыянальнага выкарыстання, могуць аб’ектыўна садзейнічаць росту якасці і рэпрэзетатыўнасці гістарычнага даследавання.


бібліяграфічны спіс


1. Березкина, Н.Ю. Создание и использование электронных информационных ресурсов в библиотеках Беларуси / Н.Ю. Березкина, Л.А. Авгуль, Б.Б. Невский – Мн.: ИООО «Красико-Принт», 2002. – 144 с.

2. Бородкин, Л.И., Гарскова, И.М. Интернет-ресурсы для изучения истории России XIX – XX вв. / Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова // Информационное обеспечение исторического образования / Белорусский государственный университет, Учреждение образования «Гродненского государственного университета им. Я. Купалы». – Мн.: БГУГродно: ГрГУ, 2003. – С. 95 – 98.

3. Историческая информатика: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Минск: Веды, 1998. – 316 с.

4. Информационные технологии для историков: Учебное пособие к практикуму по курсу «Информатика и математика» / Отв. ред. Л.И. Бородкин. – Москва: Изд–во МГУ, 2006. – 236 с.

5. Источник. Метод. Компьютер. Традиционное и компьютерное источниковедение/ Ред. С.В. Цыб, В.Н. Владимиров. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. – 226с.

6. Круг идей: новое в исторической информатике/ Труды І конференции Ассоциации «История и компьютер»/ Ред. Л.И. Бородкин и В.С. Тяжельникова. – М., 1994. – 170 с.

7. Носевич В. К вопросу об объективности исторического исследования // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Навук. зб. Вып. 3. – Мінск: БДУ, 2007. С. 47–57.

8. Носевич В. Л. С точки зрения историка и архивиста…[Электронны =й ресурс]. – Режим доступа: http:// www. kleio.asu.ru/. – Дата доступа – 29.11. 2012.

9. Сидорцов, В.Н. Методология истории : количественные методы и информационные технологии : Учеб.–метод. пособие / В.Н. Сидорцов. – Минск : БГУ, 2003. – 143 с.


дадаткі

дадатак А

Прадметны паказальнік да рэферату


Internet 8, 11, 12

IT-тэхналогіі 1, 4, 14


дадатак б

Інтэрнэт-рэсурсы ў прадметнай вобласці

Б.1 Карысныя спасылкі


• http://fbc.pionier.net.pl/owoc – сайт Федэрацыі лічбавых бібліятэк Польшы.

• http://www.polona.pl/dlibra – сайт Нацыянальнай лічбавай бібліятэкі.

• http://www.wbc.poznan.pl/dlibra – сайт Познаньскай лічбавай бібліятэкі.

• http://kpbc.umk.pl/dlibra – сайт Куяўска-Паморскай лічбавай бібліятэкі.

• http://www.wbc.poznan.pl/dlibra - сайт Велькапольскай лічбавай бібліятэкі.

• http://www.pbi.edu.pl/index.html – сайт Польскай інтэрнэт-бібліятэкі.

• http://www.bn.org.pl/ – сайт Нацыянальнай бібліятэкі.

• http://www.bilp.uw.edu.pl/ – сайт Бібліятэкі ім. Вацлава Баравога.

• http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/biblioteka/ – сайт Крэсовай бібліятэкі.

• http://aleph.library.lt/F?func=file&file_name=base-list – сайт Бібліятэкі акадэмі навук Літвы.

• http://niab.belhost.by/ – сайт Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі.

• http://www.nlb.by/portal/page/portal/index – інтэрнэт-партал Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

• http://kamunikat.org – сайт буйнейшай беларускай інтэрнэт- бібліятэкі.

• http://libcat.bas-net.by/ – інтэрнэт-каталог бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук.

• http://elibrary.rsl.ru/ – сайт лічбавай бібліятэкі Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі.

• http://www.bibliophika.ru/ – лічбавая бібліятэка Расійскай публічнай гістарычнай бібліятэкі.

• http://book-old.ru/ – сайт лічбавай бібліятэкі “Царскае село”.

• http://genobooks.narod.ru/ - радаслоўны сайт Меллераў.

• http://www.wdl.org/ru/# – сайт Сусветнай лічбавай бібліятэкі.

Б.2 Рэдагаванне старонак у Вікіпедыі


http://be.wikipedia.org/wiki/Якуб_Казімір_Станіслаў_Гейштар - старонка “Якуб Казімір Станіслаў Гейштар”, утрымлівае спасылкі на сайт СНІЛ кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу і на сайт, які адлюстроўвае навуковую дзейнасць названай кафедры.Малюнак Б.1 – Прынтскрын артыкула “Якуб Казімір Станіслаў Гейштар” на старонцы ў Вікіпедыідадатак В

Персанальны сайт Мерынэ Петрасян


http://pmerine.narod2.ru/

Малюнак В.1 – Прынтскрын галоўнай старонкі персанальнага сайта Мерынэ Петрасян


дадатак г
Граф навуковых цікавасцяў


Магістранта Петрасян М.А. Гістарычны факультэт

Спецыяльнасць: 07-00-02 – айчынная гісторыя
Сумежныя спецыяльнасці


Тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі

(23.00.01)

Тэорыя дзяржавы, дзяржаўнага кіравання і дзяржаўнай палітыкі

Тэорыя палітычнага кіравання

Тэорыя грамадзянскага грамадства і праў чалавека; тэорыя палітычнага ўдзелу.


Асноўная спецыяльнасць


07.00.02 – айчынная гісторыя

Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства на тэрыторыі Беларусі: грамадскі лад, сельская гаспадарка, прамысловасць, шляхі зносін і транспарт, гандаль, сродкі сувязі, урбанізацыя, фарміраванне і становішча саслоўяў, класаў.

Матэрыяльная і духоўная культура, асветніцтва і навука.

Спадарожная спецыяльнасць


Усеагульная гісторыя

(07.00.03)

Метадалагічныя і тыпалагічныя праблемы даследавання гісторыі замежных краін, сувязяў і ўзаемадзеянні паміж асобнымі цывілізацыямі і рэгіёнамі.

Агульныя заканамернасці эканамічнага, палітычнага і сацыякультурнага развіцця народаў свету ва ўзаемасувязі з іншымі сферамі чалавечай дзейнасці, уплыў навакольнага асяроддзя на грамадскае жыццё і ўздзеянне чалавецтва на навакольнае асяроддзе.

Гісторыя развіцця дзяржаў, палітычных і грамадскіх інстытутаў на лакальным, рэгіянальным і глабальным узроўнях; гісторыка-дэмаграфічныя працэсы.

Вонкавая палітыка і міжнародныя адносіны, праблемы вайны і свету, ваенна-палітычныя звязы, глабалізацыя сусветных працэсаў і геапалітычныя праблемы.

Развіццё матэрыяльнай і духоўнай культуры, навукі, тэхнікі і адукацыі ў розных краінах і рэгіёнах свету.

Гісторыя гендарных адносін, ментальнасцяў у кантэксце грамадскіх адносін у розныя гістарычныя эпохі.

Гістарычнае месца і роля цэркваў і рэлігійных арганізацый у гісторыі асобных краін і рэгіёнаў, рэлігій і рэлігійных інстытутаў, матэрыялістычных вучэнняў, этнаканфесійных адносін у сусветнай гісторыі.

Гістарыяграфія, крыніцазнаўства, методыка гістарычнага даследвання

(07.00.09)

Даследаванне працэсу назапашвання гістарычных ведаў і ўдасканаленне арганізацыйнай структуры гістарычнай навукі, яе развіцці ў сувязі з грамадскай эвалюцыяй.

Распрацоўка тэорыі, методыкі і практыкі вывучэння і выкарыстанні гістарычных крыніц, а таксама сукупнасці прынцыпаў і метадаў, накіраваных на дасягненне мэт і рашэнне задач гістарычнага спазнання.


дадатак д

Тэставыя пытанні01Якое з пералічаных ПЗ з’яўляецца тэкставым рэдактарам?MS Office Access

MS Office PowerPoint

MS Office Word

MS Office Outlook


02 Курс “Гістарычнай інфарматыкі” на гістфаку БДУ выкладае:Балыкіна А.М.

Каун С.Б.

Каханоўскі А.Г.

Бярэйшык Л.У.

дадатак е

Прэзентацыя магістарскай дысертацыі


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка