Priloga 2 Poglavje 2 Potencialna območja natura 2000 si3000001 Cvelbar skalovje Habitatni tipi
старонка1/5
Дата канвертавання18.04.2016
Памер0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
Priloga 2

Poglavje 2
Potencialna območja NATURA 2000
SI3000001 Cvelbar - skalovje Habitatni tipi:

(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok


SI3000002 Obistove skale Habitatni tipi:

(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok


SI3000005 Mateča voda in Bistrica Rastlinske in živalske vrste:

kranjski jeglič (Primula carniolica)

veliki studenčar (Cordulegaster heros)

ozki vretenec (Vertigo angustior)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000006 Ježevec Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (Cordulegaster heros)SI3000007 Potočnikov potok Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (Cordulegaster heros)

navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)
SI3000008 Dolgi potok na Rudnici Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (Cordulegaster heros)


Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000009 Lučka jama Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (Proteus anguinus*)Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000010 Koritno izvir - izliv v Savo Rastlinske in živalske vrste:

Dolinko navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)

Habitatni tipi:

(7220*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)

(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae
SI3000011 Zadnje struge pri Suhadolah Habitatni tipi:

(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))


SI3000012 Kremžarjev potok izvir - Rastlinske in živalske vrste:

izliv v Barbaro navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)
SI3000013 Vrzdenec Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000014 Butajnova Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000015 Medvedje Brdo Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000016 Zaplana Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))


SI3000017 Ligojna Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

Habitatni tipi:

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum


SI3000018 Jereka Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))


SI3000019 Nemški Rovt Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


SI3000020 Cerkno - Zakriž Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000021 Podreber - Dvor Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

navadni škržek (Unio crassus)
Habitatni tipi:

(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000022 Briše Rastlinske in živalske vrste:

navadni netopir (Myotis myotis)

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
Habitatni tipi:

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum


SI3000023 Otalež - Lazec Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000024 Avče Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


SI3000025 Kočno ob Ložnici Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


SI3000026 Ribniška dolina Rastlinske in živalske vrste:

navadni ris (Lynx lynx)

volk (Canis lupus*)

rjavi medved (Ursus arctos*)

ozki vretenec (Vertigo angustior)
Habitatni tipi:

(6410) Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))


SI3000027 Lipovšček Rastlinske in živalske vrste:

soška postrv (Salmo marmoratus)


SI3000028 Suhadolnica Suhi dol - Rastlinske in živalske vrste:

sotočje z Martiževim navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)

grabnom
SI3000029 Mrzlica Rastlinske in živalske vrste:

travniški postavnež (Euphydryas aurinia)


Habitatni tipi:

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000030 Žerjav - Dolina smrti Habitatni tipi:

(6130) Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae


SI3000031 Pod Bučnico - melišča Habitatni tipi:

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu


SI3000032 Pri Modreju - melišča Habitatni tipi:

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu


SI3000033 Pod Mijo - melišča Habitatni tipi:

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000034 Banjščice - travišča Habitatni tipi:

(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000037 Pregara - travišča Rastlinske in živalske vrste:

barjanski okarček (Coenonympha oedippus)

travniški postavnež (Euphydryas aurinia)

kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria)

veliki pupek (Triturus carnifex)

hribski urh (Bombina variegata)Habitatni tipi:

(6410) Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)

(5130) Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih


SI3000038 Smrekovško pogorje Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)Habitatni tipi:

(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

(6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

(6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh

(4060) Alpske in borealne resave
SI3000042 Jezerc pri Logatcu Habitatni tipi:

(7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion

(7140) Prehodna barja
SI3000043 Stahovica - melišča Habitatni tipi:

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu


SI3000044 Bohinjska Bela - melišča Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


Habitatni tipi:

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000045 Bohinjska Bela - skalovje Habitatni tipi:

(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok


SI3000046 Bela Krajina Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


Habitatni tipi:

(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)SI3000047 Koritno Habitatni tipi:

(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae


SI3000048 Dobličica Rastlinske in živalske vrste:

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

vejicati netopir (Myotis emarginatus)

navadni netopir (Myotis myotis)

bober (Castor fiber)

navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

veliki frfotavček (Leptidea morsei)

močvirska sklednica (Emys orbicularis)

človeška ribica (Proteus anguinus*)


Habitatni tipi:

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)


SI3000049 Temenica Rastlinske in živalske vrste:

vidra (Lutra lutra)

močvirska sklednica (Emys orbicularis)
Habitatni tipi:

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion


SI3000050 Toplica Rastlinske in živalske vrste:

navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)


SI3000051 Krakovski gozd Rastlinske in živalske vrste:

bober (Castor fiber)

močvirski krešič (Carabus variolosus)

hrastov kozliček (Cerambyx cerdo)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

platnica (Rutilus pigus)

pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)

zvezdogled (Gobio uranoscopus)

potočni piškurji (Eudontomyzon spp.)

kapelj (Cottus gobio)

pohra (Barbus meridionalis)

veliki pupek (Triturus carnifex)

hribski urh (Bombina variegata)
Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)


SI3000052 Kotarjeva prepadna Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (Proteus anguinus*)


Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000053 Izviri Sušice Rastlinske in živalske vrste:

kapelj (Cottus gobio)

človeška ribica (Proteus anguinus*)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000054 Ajdovska jama - Brestanica Rastlinske in živalske vrste:

vejicati netopir (Myotis emarginatus)

južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)

ozki vretenec (Vertigo angustior)

veliki frfotavček (Leptidea morsei)
SI3000055 Stobe - Breg Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

veliki frfotavček (Leptidea morsei)

močvirska sklednica (Emys orbicularis)

človeška ribica (Proteus anguinus*)
Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000056 Vejar Rastlinske in živalske vrste:

koščični škratec (Coenagrion ornatum)

ozki vretenec (Vertigo angustior)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


SI3000057 Vrhtrebnje - Sv. Ana Rastlinske in živalske vrste:

drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000058 Šumberk Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


Habitatni tipi:

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum


SI3000059 Mirna Rastlinske in živalske vrste:

vidra (Lutra lutra)

koščični škratec (Coenagrion ornatum)

ozki vretenec (Vertigo angustior)

navadni škržek (Unio crassus)

platnica (Rutilus pigus)

sulec (Hucho hucho)
SI3000061 Slovenske Konjice Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


SI3000062 Gradac Rastlinske in živalske vrste:

jamska školjka, Kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri)

potočni piškurji (Eudontomyzon spp.)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)

človeška ribica (Proteus anguinus*)
Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000063 Metlika Rastlinske in živalske vrste:

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

vejicati netopir (Myotis emarginatus)

navadni netopir (Myotis myotis)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)


SI3000064 Bezgovka Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000065 Gorska grapa Rastlinske in živalske vrste:

soška postrv (Salmo marmoratus)


SI3000066 Huda grapa Rastlinske in živalske vrste:

soška postrv (Salmo marmoratus)


SI3000067 Savinja - Letuš Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

sulec (Hucho hucho)

pohra (Barbus meridionalis)


SI3000068 Voglajna pregrada Tratna - Rastlinske in živalske vrste:

izliv v Savinjo navadni škržek (Unio crassus)

zlata nežica (Sabanejewia aurata)

pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)

blistavec (Leuciscus souffia)

bolen (Aspius aspius)
SI3000069 Stanetinski potok in Rastlinske in živalske vrste:

Kupetinski potok činklja (Misgurnus fossilis)

beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus)

potočni piškurji (Eudontomyzon spp.)
SI3000070 Pikrnica - Selčnica Rastlinske in živalske vrste:

navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
Habitatni tipi:

(9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih


SI3000071 Čermenica s pritokom Rastlinske in živalske vrste:

navadni koščak (Austropotamobius torrentium*)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000072 Petrišina jama Rastlinske in živalske vrste:

južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)


SI3000073 Gornji kal Rastlinske in živalske vrste:

močvirska sklednica (Emys orbicularis)


SI3000074 Kostanjeviška jama Rastlinske in živalske vrste:

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum


SI3000075 Lahinja Rastlinske in živalske vrste:

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)

vidra (Lutra lutra)

navadni škržek (Unio crassus)

zlata nežica (Sabanejewia aurata)

platnica (Rutilus pigus)

pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)

keslerjev globoček (Gobio kessleri)

kapelj (Cottus gobio)

veliki frfotavček (Leptidea morsei)

močvirski cekinček (Lycaena dispar)

pohra (Barbus meridionalis)

močvirska sklednica (Emys orbicularis)

človeška ribica (Proteus anguinus*)


Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(7230) Bazična nizka barja

(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae

(6410) Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000076 Ljubična - Zgornje Poljčane Rastlinske in živalske vrste:

velikonočnica (Pulsatilla grandis)SI3000077 Kendove robe Rastlinske in živalske vrste:

kranjski jeglič (Primula carniolica)


SI3000078 Jelenk Rastlinske in živalske vrste:

kranjski jeglič (Primula carniolica)


SI3000079 Prevoje Rastlinske in živalske vrste:

kranjska sita (Eleocharis carniolica)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000081 Jama v Globinah Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000082 Ukovnik Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000083 Ocvirkova jama Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000084 Jama pod Lešetnico Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000085 Boštanj Rastlinske in živalske vrste:

rumeni sleč (Rhododendron luteum)


SI3000086 Gabrje - Brusnice Rastlinske in živalske vrste:

rumeni sleč (Rhododendron luteum)


SI3000087 Zelenci Habitatni tipi:

(7230) Bazična nizka barja

(7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion

(7140) Prehodna barja


SI3000088 Boletina - velikonočnica Rastlinske in živalske vrste:

velikonočnica (Pulsatilla grandis)


Habitatni tipi:

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)


SI3000089 Pragersko - marsiljka Rastlinske in živalske vrste:

štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia)


SI3000090 Pesjakov buden Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000091 Boštonova jama Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000093 Ihanska jama Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000094 Bidovčeva jama Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000095 Tinetova jama Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000097 Covška prepadna Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000098 Mesarska lopa Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost


SI3000099 Ihan Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)


SI3000100 Gozd Kranj - Škofja Loka Rastlinske in živalske vrste:

kranjska sita (Eleocharis carniolica)

veliki studenčar (Cordulegaster heros)
SI3000101 Gozd Olševek - Adergas Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (Cordulegaster heros)


SI3000102 Ledina na Jelovici Habitatni tipi:

(7140) Prehodna barja

(91D0*) Barjanski gozdovi
SI3000103 Blato na Jelovici Habitatni tipi:

(7110*) Aktivna visoka barja

(91D0*) Barjanski gozdovi

(3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode


SI3000105 Kropa Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)
SI3000107 Breznica Rastlinske in živalske vrste:

navadni netopir (Myotis myotis)


SI3000108 Raduha Rastlinske in živalske vrste:

črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*)


Habitatni tipi:

(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

(6170) Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh

(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

(4070*) Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)


SI3000109 Savinja pri Žalcu Rastlinske in živalske vrste:

sulec (Hucho hucho)

pohra (Barbus meridionalis)
Habitatni tipi:

(3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка