Прыкметныя постаці Гаўрук Юрый Паўлавіч
старонка3/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.76 Mb.
1   2   3
Кантрольныя пытанні для атэстацыі па курсу
Прадмет вывучэння. Пераклад як від міжмоўных кантактаў з пункту гледжання гісторыі і сучаснасці.

Роля перакладу ва ўзаемадзеянні культур, а таксама іх ідэнтыфікацыі – асабліва культур меншых народаў.

Віды перакладу ў залежнасці ад формы перадачы інфармацыі і ад матэрыялу, які перакладаецца.

Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі.

Тэорыя, гісторыя і крытыка перакладу (Агульная характарыстыка).

Тэндэнцыі развіцця тэорыі перакладу на сучасным этапе. Найбольш значныя прадстаўнікі розных кірункаў перакладазнаўства ў гісторыі і на сучасным этапе.

Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу: перакладальнасць, адэкватнасць.

Эквівалентнасць як паняцце тэарэтычнае і практыка.

Сучасная метадалогія перакладазнаўства і крытыкі перакладу. Прыкладная схема рэцэнзіі на пераклад.

Значэнне мастацкага (літаратурнага) перакладу для вобразатворчасці, стылятворчасці, жанратворчасці ў сваёй літаратуры.

Перакладчык як пісьменнік.

Перастварэнне паэтычных тэкстаў – “вобраз на вобраз”.

Этнакультурная адметнасць як праблема для перакладчыка.

Тыповыя цяжкасці пры перадачы нацыянальна спецыфічнага (безэквівалентная лексіка, імёны ўласныя, фразеалогія).

Некаторыя пытанні практычнай стылістыкі пры перакладзе на беларускую мову.

Пераклад з блізкароднасных моў у розных аспектах.

Спецыфіка прыроды ўзнікнення і функцыянавання перакладнога твора.

Множнасць перакладаў аднаго і таго ж літаратурнага твора як феномен.

Перакладчык – вызначальны суб’ект рэцэпцыі замежных літаратур. Абумоўленасць увагі перакладчыка да тых ці іншых мастацкіх

тэндэнцый, з’яў, твораў.

Асаблівасці перакладу на беларускую мову пры яе спецыфічным статусе.

Роля перакладу і перакладчыкаў у сцвярджэнні беларускай мовы, літаратуры, культуры як паўнавартасных.

Перакладная літаратура старажытнай і сярэднявечнай Русі.

Усходнеславянскі /беларускі пераклад: важнейшыя этапы і з’явы.

Пераклад у сістэме міжславянскіх сувязяў.

Спецыфіка двухбаковых (беларуска-іншаславянскіх і руска-іншаславянскіх) літаратурных узаемадачыненняў праз пераклад.

Перакладчыкі беларускай і рускай літаратур у Балгарыі, Польшчы, Сербіі (Югаславіі)…

Нацыянальныя школы перакладу і перакладазнаўства ў славянскіх краінах: руская, польская, сербская, чэшская, украінская…

Перакладчыкі-славісты Беларусі (Аглядная характарыка з персаналіямі ў залежнасці ад мовы спецыяльнасці).

Беларускія тэарэтыкі і крытыкі перакладу.

Да пытання пра беларускую школу перакладу.

Прынцыпы складання беларускай гісторыі перакладу суадносна з гісторыяй літаратуры.
Б І Б Л І Я Г Р А Ф І Я
І. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ: ТЭОРЫЯ, МЕТАДАЛОГІЯ
Актуальные проблемы теории художественного перевода: Материалы всесоюз. симпоз., 25 февр.-2 марта 1966г. – М., 1967. Т.1-2.

Алексеева И. Введение в переводоведение. – М., СПб, 2004.

Алексеев М.П. Проблемы художественного перевода. – Иркутск, 1931.

Бабић С. Како смо преводили Петефија. Историја и поетика превода. –Нови Сад, 1986.

Бабић С. Разабрати у плетиву. Есеjи о преводилачком чину. – Нови Сад, 1986.

Бабић C. Превесеjи. – Нови Сад, 1989.

Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. – М., 1975.

Бахнева К. Преселението на художественото слово. – София, 1993.

Борисова Л.И. Лингвометодические проблемы научно-технического перевода. – М., 1987.

Васева И. Теория и практика на превода. – София, 1980.

Васева И. Стилистика на превода. – София, 1989.

Вильмонт Н. [Предисловие] // Зарубежная поэзия в русских переводах. От Ломоносова до наших дней. – М., 1968.

Виноградов В.С.Лексические вопросы перевода художественной прозы. – М., 1978.

Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – М., 2001.

Винонен Р.И. Переводчик как творческая индивидуальность. – Тбилиси, 1972.

Владова И. Превод и време. – София, 1988.

Влахов С., Флорин С. Непреводимото в превода. – София, 1990.

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980; 2 изд. – 1986.

Вопросы теории и методики учебного перевода: Сб. ст. – М., 1950.

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Отв. ред. В.Н. Комиссаров. Сб. – М., 1978.

Вопросы теории перевода и методики его преподавания в языковом вузе. Сб. научн. трудов. – М., 1980.

Вопросы теории художественного перевода: Сб. – М., 1971.

Вопросы художественного перевода: Сб. ст. – М., 1955.

Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу. – Киïв, 1990.

Галь Н. Слово живое и мертвое. Из опыта редактора и переводчика. – М., 1975.

Гарбовский Н. Теория перевода. – М., 2004.

Гачечиладзе Г.Р. Введение в теорию художественного перевода. – Тбилиси, 1970; 2-е изд. – М., 1980.

Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. –М., 1972.

Генцлер Е. Съвременни теории за превода. – Велико Търново, 1999.

Гинсбург Л. Над строкой перевода. – М., 1981.

Гольцекер Ю.П. Некоторые особенности перевода с близкородственных языков // Славянская филология. – Л., 1975. Вып.3. С.124-128.

Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. – СПб., 2002.

Димова А. Увод в теорията на превода. – Шумен, 2000.

Дудченко М.Н. Поэтическая метафора и способы ее воссоздания в украинских стихотворных переводах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Киев, 1974.

Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М., 1979.

Дюришин Д. Перевод как форма литературных связей // Сравнительное изучение литератур. – Л., 1976.

Зборник радова о превођењу. – Београд, 1963 и 1966.

Изкуството на преводa: Сб. Вып. 1-3. – София, 1976-1978.

Јаничијевић Ј. Књижевни превод и преводна књижевност. – Београд, 1999.

Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб., 2000.

Кашкин И. А. Для читателя-современника. – М., 1968 (2 изд. – 1977).

Књижевно превођење: теориja и историjа / Приредила К.Видаковић-Петров. – Београд–Пожаревац–Нови Сад, 1989.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. – Киïв, 1968.

Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М., 1973.

Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 1980.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., 1990.

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. – М., 1999.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М., 2002.

Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. – Мн., 1972.

Копанев П.И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. Ч.1: Перевод с немецкого языка на русский. – Мн., 1986.

Коптілов В.В. Актуальні питання украінського художнього перекладу. –Київ, 1971.Коптілов В. В. Першотвір і переклад. – Київ, 1972.

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. – Київ, 1982.

Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика (Очерки по профессиональному переводу). – М., 1976.

Кулагина О.С. Исследования по машинному переводу. – М., 1979.

Кундзіч О.Л. Діези в ключі: Статті про мову і про переклад. – Київ, 1956.

Кундзіч О.Л. Творчі проблеми перекладу. – Київ, 1973.

Латышев Л. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. –М., 1981.

Латышев Л. Перевод: Проблемы теории, практики и методики преподавания. – М., 1988.

Левик В. Мастерство перевода. – М., 1970.

Левин Ю.Д. К вопросу о переводной множественности // Классическое наследие и современность: Сб. – Л., 1981. С. 365 - 372.

Левин Ю.Д. Русские поэты-пeреводчики ХІХ века. – Л., 1985.

Левый И. Искусство перевода. – М., 1974.

Ликоманова И. Преводът: между теорията и практиката.– София, 2002.

Ликоманова И. Славяно-славянският преводът. Лингвистичен подход към художествения текст. – София, 2006.

Лилова А. Увод в общата теория на превода. – София, 1981.

Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.

Литература и перевод: Проблемы теории (Международная встреча ученых и писателей. Москва, 27 февраля – 1 марта 1991 года) / Сост. П.Топер, В.Ганиев. – М., 1992.

Львовская З.Ф. Теоретические проблемы перевода. – М., 1985.

Любимов Н. Перевод – искусство. – М., 1982.

Мароjевић Р. Лингвистика и поетика превођеньа (Међусловенски превод). – Београд, 1987.

Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. – М., 1983.

Марчук Ю.Н. Методы моделирования перевода. – М., 1985.

Мастерство перевода. – М., 1959-1990. Вып.1-13.

Микулина Л. Национально-культурная специфика и перевод // Мастерство перевода, 1979.

Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. Теория и методика обучения. – М., 1969.

Миньяр-Белоручев Р.К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе). – М., 1969.

Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М., 1980.

Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М., 1996.

Мкртчян Л. М. О стихах и переводах. – Ереван, 1965.

Мкртчян Л. М. Родное и близкое. – М., 1978.

Морозов М.М. Пособие по переводу русской художественной литературы на английский язык. – М., 1956.

Мусаев К. Культура языка перевода. – Ташкент, 1982.

Новикова М. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода. Стилистика переводчика. Автореферат дис.... канд. филол. наук. – Л., 1980.

Новикова М. Прекрасен наш союз: Литература – переводчик – жизнь. – Киев, 1986.

Огнянов-Ризор Л. Основи на преводаческото изкуство. – София, 1947.

Паскалева Е. Компютър и превод. – София, 1987.

Перевод научной и технической литературы. – М., 1976.

Перевод – средство взаимного сближения народов. Художественная публицистика / Cост. Клышко А.А. – М., 1987.

Попова Т.П. Об иерархии элементов художественного текста в свете переводческой интерпретации оригинала // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1987. № 3. С. 59-67.

Попович А. Проблемы художественного перевода /Пер. И. А. Бернштейн и И.С. Чернявской. – М., 1980.

Поэтика перевода: Сб. ст. / Сост. С. Гончаренко; ред. Н.Матяш. – М., 1988.

Преведувачот пред портите на Вавилон: Зборник со трудови од колоквиумот на шеснаесеттата мегународна средба на книжевните преведувачи одржана во Тетово на 25 и 26 август 1987 година. – Тетово, 1988.

Превод на историческа проза. Сб. статии. – София, 1982.

Преводилачка читанка / Избор, типологиjа и библиографиjа критичких текстова приредио др П. Пипер. – Нови Сад, 1985.

Преводна књижевност (Зборници радова Београдских преводилачких сусрета). – Београд, 1976 — 1986.

Преводна књижевност (Зборник радова ХІІІ–ХХІІ Београдских преводилачких сусрета, 1987 -1996). – Београд, 2001.

Преводилачке споне. Зборник радова. 1-7. – Нови Сад, 1983-1987

Преводът в служба на науката и техническия прогрес. – София, 1977.

Принципы художественного перевода: Сб. ст. 2-е изд. – Петроград, 1920.

Проблеми превођеньа са српскохрватског и на српскохрватски // Научни састанак слависта у Вукове дане . № 10/ 2 [Зборник]. – Београд, 1981.

Проблемы реалистического перевода: Сборник. – Тбилиси, 1961.

Рагойша В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков. – Минск, 1980.

Радчук В. Д. Проблемы верности художественного перевода: Автореферат дис.... канд. филол. наук: 10.02.03/ Киев. гос. ун-т.– Киев, 1980.

Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. – М., 1964.

Редактор и перевод. Сборник. – М., 1965.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

Рильский М. Т. Мистецтво перекладу. – Київ, 1975.

Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты: Лингвистическая проблематика. – Л., 1972.

Россельс В.М. Сколько весит слово. Статьи. – М., 1984.

Русские писатели о переводе ХVIII-XX вв. – Л., 1960.

Рыльский М. Художественный перевод с одного славянского языка на другой. – М., 1958.

Сибиновић М. Оригинал и превод. Увод у историју и теорију превођења. – Београд, 1979.

Сибиновић М. О превођењу. Приручник за преводиоце и инокореспонденте. –Београд, 1983.

Сибиновић М. Нови оригинал. Увод у превођење. – Београд, 1990.

Сибиновић М.Нови живот оригинала: увод у превођење.– Београд, 2009.
Сильников А.Н. Проблема переводимости в свете современных лингвистических теорий. – М., 1969.

Специфика на поетичния превод. – София, 1985.

Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода. – М., 1979.

Съвремени проблеми по теория на превода. – София, 1987.

Състояние и проблеми на критиката на превода. – София, 1982.

Тарковский А.А. Возможности перевода // Художественный перевод. – Ереван, 1973. С.263-268.

Текст и перевод: Сб. – М., 1988.

Теориjа и поетика превођења: Зборник. – Београд, 1981.

Теорія і практика перекладу: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. –Київ, 1979 - 1984. Вип. 1-11.

Теория и практика перевода / Отв. ред. Б.А.Ларин. – Л., 1962.

Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. – М., 1975.

Терминология перевода:Толковый словарь-справочник переводческих терминов / Делиль Жан, Ли-Янке Ханнелоре, Кормье Моник К.; Научн. Координатор Аллиньополь Клер; Перевод А.М.Горлатова, В.В.Колесникова, В. Штейнхаген. – Минск, 2003.

Тетради переводчика. Вып. 1-20. – М., 1963 - 1983.

Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М., 2000.

Федоров А.В. О художественном переводе. – Л., 1941.

Федоров А.В.Введение в теорию перевода: Лингвистические проблемы. 2-е изд., перераб. – М., 1958.

Федоров А.В.. Основы общей теории перевода. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1968.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). – М., 1983.

Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы: Очерки. – М., 1983.

Флорин С. Муки переводческие. Практика перевода. – М., 1983.

Хлебец Б. Општа начела превођења. – Београд, 1989.

Художественный перевод: Взаимодействие и взаимообогащение литератур: Сборник. – Ереван, 1973.

Художественный перевод: Вопросы теории и практики: Сборник. – Ереван, 1982.

Художественный перевод и взаимодействие литератур // Вопросы литературы. 1978. №6, 10; 1979. № 2, 5.

Художественный перевод. Проблемы и суждения: Сборник статей. – М., 1986.

Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. – М., 1978.

Чернов Г.В. Лингвистические основы синхронного перевода. – М., 1980.

Черняковская Л.А. Перевод и смысловая структура. – М., 1976.

Читалина Н.А. Учитесь переводить. Лексические проблемы перевода. – М., 1975.

Човић Б. Уметност превођења или занат. – Нови Сад, 1986.

Човић Б. Поетика књижевног превођења. – Београд, 1994.

Чуковский К.И. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. – М., 1964.

Чуковский К.И. Высокое искусство. – М., 1968.

Чуковский К.И. Высокое искусство // Собр. соч. в 6 т. Т.3. – М., 1969.

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М., 1973.

Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М., 1988.

Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания перевода. – М., 1980.

Эткинд Е. Поэзия и перевод. – М.; Л., 1963.


*

Balzerzan E. Poetyka przekładu artystycznego. – Warszawa, 1968.

Вerman A. Prevodjenje I slovo ili konačište za dalekog. – Beograd, 2004.

Bibliografie českýh a slovenskýh prací o překládu a tlumačení / Sest. Ivana Čenková, Milan Hrdlička. – Praha, 1991.

Catford J. A Lingvuistic Theory of Translation. – London, 1965.

Dohnal B. Překladatel a basnik. – Praha, 1970.

Dohnal B. Geneze prekladu. – Praha, 1971.

Ďurišin D. Co je svetova literatura? – Bratislava. 1992.


Fawcett P. Translation and Languae. Lingvuistic Theory of Translation. – Manchester, 1997.

Gutt E.-A. Translation and Relevance. – Oxford, 1991.

Gutt E.-A. Dystans kulturowy a przeklad. – Kraków, 2004.

Gentzler E. Contemporary Translation Theories. – London, 1993.

Hečko B. Dobrodružstvo prekladu. – Bratislava, 1991.

Hejmowski K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekladu. – Warszawa, 2004.

Hergešić I. O prijevodima i prijevodjenju. – Zagreb, 1934.

Hlebec B. Opšta načela prevođenja. – Beograd, 1989.

Hovory o překládu a tlumačeni / Red. M. Hrdlička, R.Redek. – Рraha, 1991.

Hoof Henri Van. International Bibliografhy of Translation. –Рullach bei Munchen, 1973.

Hrala M. Soucasnost umeleckeho překladu. – Praha, 1987.

Hrdlička M. Literární překlad a komunikace. – Praha, 1997.

Ivir V.Teorija i tehnika prevođenja. – Srem. Karlovci, 1978 (2 izd. – 1985).

Iz zgodovine prevajanja na slovenskem. – Ljubljana, 1982.

Jančić B. Teorija prevođenja za kurseve i seminare naučnih i stručnih prevodilaca. – Beograd, 1978.

Jovanović M. O prevođenju. Tehnnika prevođenja. S primerima srpsko-engleskog i englesko-srpskog prevoda. – Beograd, 2001.

Kniha o překládání. – Praha, 1953.

Kontext. Překlad. Hranice. Studie z komparatistiky. Uspořádali O.Král, M.Procházka a V.Svatoń. FFUK. – Praha, 1996.

Kordić M. Uvod u konsekutivno prevođenje. –Beograd, 1967.

K otazkam teórie a dejín prekladu na Slovensku / Zostavila K. Kenižova-Bednarova. Ustav svetovej literatury SAN. – Bratislava, 1995.

Kuroczycki T. Z problematyki rosyjsko-polskiego przekładu artystycznego. – Poznań, 1977.

Krzysztofiak M. Przekład literacki a translatologia. – Poznań, 1999.

Lebedziński H. Elementy przekładoznawstwa ogólnego. – Warszawa, 1981.

Legeżyńska A. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A.Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A.Błoka. – Warszawa, 1986.

Levicki R. Obcość w odbiorze przekładu. – Lublin, 2000.

Levý Y. České teorie překládu. – Praha, 1957 (1996).

Levý Y. Uměni překládu. – Praha, 1963 (1998).

Lipiński K. Vademecum tłumacza. – Kraków, 2004.

Ljubičić M. Studije o prevodjenju. – Zagreb, 2000.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa / Pod red. U.Dąmskiej-Prokop. – Częstochowa, 2002.

Mincewicz T. Zarys teorji przekładu. – Warszawa, 1971.

Obyczajowość a przekład / Pod red. P. Fasta. – Katowice, 1996.

Оriginál – Preklad. Interpretačná terminológià (A. Popovič a kol.). – Bratislava, 1983.

O sztuce tłumaczenia. / Red. M. Rusinek. – Wrocław, 1955.

Pieńkos J. Przekład i tłumacz we wspołczesnym świecie. – Warszawa, 1993.

Pisarkowa K. Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. – Kraków, 1998.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T. Wspołczesne tendencje przekładoznawcze. – Poznań, 1996.

Pisarzy polscy o sztuce przekładu 1440 – 1974 / Oprac. E. Balcerzan. – Poznań, 1977.

Polityka a przekład / Pod red. P. Fasta. – Katowice, 1996.

Popovič A. Preklad a vyraz. – Bratislava, 1968.

Popovič A. Poetika umeleckého prekladu. Proces a text. – Bratislava, 1971.

Popovič A. Umelécky preklad v ČSSR. – Martin, 1974.

Popovič A. Teória umeleckého prekladu. – Bratislava, 1975.

Popovič A., Miko F. Tvorba a recepcia. – Bratislava, 1978.

Prevodjenje: suvremena strujanja i tendencije / Red. J.Mihaljević-Djugunović, N.Pintarić. – Zagreb, 1995.

Przekład artystyczny: O sztuce tłumaczenia. – Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk, 1975. Ks.2.

Przekład artystyczny / Pod red. P. Fasta. T. 1: Problemy teorii i krytyki. – Katowice, 1991.

Przekład artystyczny / Pod red. P. Fasta. T.2: Zagadnienia serii translatorskich. – Katowice, 1991.

Przekład artystyczny / Pod red. P. Fasta. T.3: Tłumachenie literatury polskiej na języki obce. – Katowice, 1992.

Przekład artystyczny / Pod red. P. Fasta. T.5: Strategie translatorskie. – Katowice, 1993.

Przekład, język, kultura / Pod red. R. Lewicki. – Lublin, 2002.

Przekład literacki. Teoria – Historia- Wspólczesność / Pod red. A. Nowickiej-Jeżowej i D.Knysz-Tomaszewskiej. – Warszawa, 1997.

Preklad literarniho dila. – Praha, 1970.

Preklad odborneho textu. – Bratislava, 1977.

Sadkowski W. Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dzejów przekładu literackiego w Polsce. – Warszawa, 2002.

Socjologiczne zasady przekładu / Pod red. P. Fasta. – Katowice-Warszawa, 2004.

Stojnić M. O prevođenju književnog teksta. – Sarajevo, 1980.

Tabakowska E. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. – Kraków, 2001.

Teorija i poetika prevođenja. Prir. Lj. Rajić. – Beograd, 1981.

Teoria umeleckeho prekladu. Aspekty textu a literárnej metakomunikácie. – Bratislava, 1975.

Waczkow J. O sztuce przekładu. – Warszawa, 1998.

Vilikovsky J. Preklad ako tvorba. – Bratislava, 1984.

Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego / Red. E.Balcerzan. –Wrocław, 1984.

Wojtasiewicz O. Wstęp do teorii tłumaczenia. – Wrocław, 1957.

Z teorii i historii przekładu artystycznego / Red. J. Baluch. – Krakόw, 1974.
ІІ. БЕЛАРУСКАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА
Абала М. «Зазірнуць у душу народа...»: Беларуская літаратура ў Латвіі // Далягляды-1979. – Мн., 1979. С. 297 - 301.

Адамовіч Г. Я. З крыніц сусветнай літаратуры. – Мн., 1998.


Адамовіч Г., Казыра Л., Сакалоўскі У., Чарота І. Беларуская савецкая літаратура за мяжой. – Мн., 1988.

Александрович С.Х. Я. Купала — мастер художественного перевода. Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.01.02 / Бел.гос. ун-т. – Мн., 1958.

Александровіч С. Перакладчыцкае майстэрства Я. Купалы// Народны паэт Беларусі. Зб. – Мн., 1962.

Александровіч С. Янка Купала — перакладчык твораў Т.Шаўчэнкі // Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура. – Мн., 1964. С.79- 104.

Александровіч С.Х. Купалаўская школа перакладу // Народныя песняры. – Мн., 1972. С. 135 - 157.

Аляхновіч М. Аб нашых перакладах // Маладняк. 1928, №3.

Аўэрсвальд Г., Лойка А. На кампаратыўных палетках (Да перакладу балады Ф. Шылера “Нырэц” // Веснік БДУ. Сер 4. 1996. № 1. С. 7-10.

Бабкова Л. М. Замежная літаратура ў перакладзе на беларускую мову (1917-1963): Бібліяграфія. – Мн., 1965.

Бабкова Л. М. Замежная літаратура ў перакладзе на беларускую мову (1964-1974). – Мн., 1980.

Барадулін Р. Пяты майстар. Пераклад не церпіць адклад. Слова пра “Слова”. // Барадулін Р. Парастак радка, галінка верша. Мн., 1987. С. 198 – 206; 240-244; 300-311.

Барадулін Р. Так трымтлівей: Да 80-годдзя з дня нараджэння Язэпа Семяжона // Літаратура і мастацтва, 1994. 2 снеж. С. 7.

Барсток М. Максім Багдановіч – перакладчык. – Мн., 1991.

Баршчэўскі Л. Класічнае беларускае апавяданне па-нямецку // Далягляды - 1990. –Мн., 1990. С. 259 - 262.

Беларуска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства: Матэрыялы ІV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.1-2. –Віцебск, 1997.

Беларуская проза на старонках часопіса “Нёман” (1997-98 гг.): Матэрыялы сумеснага пасяджэння секцый прозы, перакладу, крытыкі і літаратуразнаўства СБП // Літаратура і мастацтва, 1999, 23 ліпеня. С.14-15.

Белоруска художествена литература в България 1920-1965. Библ. справка / Състави Е. Фурнаджиева. – София, 1965. - 25 С.

Бондар Л.П. Украïнсько-білоруські літературні взаємини 1965 – 1975 рр. – Киïв, 1977.

Борсук Н.М. М. Багдановіч і Гейне. Пераклады беларускага паэта з творчасці Г. Гейне // Жыццём слугуючы Айчыне. Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 80-х угодкаў Ф.Янкоўскага. – Брэст, 1993. С.329-335.

Борсук Н.М. Пераклады Н.Мацяш з Э.Эрб // Зборнік матэрыялаў І навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С.Пушкіна. – Брэст, 1999. С. 46-48.

Борсук Н.М. Пераклады Н.Мацяш з нямецкага паэта Р.Бальцара //Наша класіка: традыцыі, наватарства, яе сучасная інтэрпрэтацыя ў школе і ВНУ: Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Брэст, 23-24 снежня 2002 г.). – Брэст: БрДУ, 2003. С. 14-18.

Борсук Н.М. Тэорыя і практыка мастацкага перакладу. – Брэст: БрДУ, 2000.

Бразгуноў А.В.Перакладны рыцарскі і гістарычны раман Беларусі ХV-ХVI стст.: еўрапейскі кантэкст, трансфармацыя і эвалюцыя жанру. – Мн.: ІЛ НАН, 2002 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.01).

Бровка П.У. Пишу о сердце человечьем... – М., 1974.

Броўка П. Сябрам-перакладчыкам (Верш) // Броўка П. Зб. тв.: У 7 т. Т.4. – Мн., 1977. С. 280-281.

Булахаў М.Г. Невядомы пераклад «Слова» // Літаратура і мастацтва. 1991, 21 сакавіка. С. 6-7.

Велюгин А.С. Стихи товарищ перевел... // Литературная газета. 8.01.1963.

Верабей А.Л. Максим Танк и польская литература: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / Инст. лит. АН БССР. – Минск, 1978.

Верабей А. На польскай мове // Вобраз-81. – Мн., 1981. С. 206 - 223.

Верабей А.Л. Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20-30-х гадоў. – Мн., 1990.

Воінаў М. Падыходзіў творча: Янка Купала – перакладчык Адама Міцкевіча // Літаратура і мастацтва, 1999, 15 студзеня. С.6-7.

Воінаў М. Беларускамоўныя пераклады твораў польскай літаратуры // Тэрмапілы (Беласток). 1999, № 1. С. 161- 170.

Вылчаў Н. Бясконцы пошук, высокая адказнасць... /Пер. В. Нікіфаровіч // Далягляды - 1986. – Мн., 1986. С. 254 - 260.

Вълчев Г. Българи и белоруси в литературните контакти // Октомври и развитието на българската литература. – София, 1967.

Гаприндашвили Н.П. Некоторые особенности перевода “Витязя в тигровой шкуре” на белорусский язык // Грузинско- белорусские литературные взаимосвязи: Сб. материалов. – Тбилиси, 1991. С. 87-93.

Гапрындашвілі Н. Моваю сэрца // Беларускі універсітэт.26.04. 1979.

Гаравая І.П. Беларускі пераклад англамоўнай паэзіі ў ХVIII – пачатку ХХ стст. // Весці Нац. акад. нав. Беларусі. – Сер. гуманітар. навук. 2007. № 4.  С. 96–102.

Гаравая І.П. Беларускі пераклад англамоўнай паэзіі на пераломе ХХ – ХХІ стст.// Весці Нац. акад. нав. Беларусі. Сер. гуманітар. навук. 2008. У 4 ч. Ч. 2 . С. 433–436.

Гаравая І.П. Беларускі пераклад англамоўнай паэзіі ў канцы 1930-х – пачатку 1980 гг. // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё : Мат. Рэсп. навук. канф. Мінск, 11 мая 2006 г. / Інст. літ. імя Я. Купалы НАН Беларусі.–Мінск, 2006. С. 66–71.

Гаравая І.П. “Чужыя кветкі” на беларускай глебе : Перакладніцкая дзейнасць Юркі Гаўрука // Роднае слова. 2005. № 4. С. 3–7.

Гаравая І. П. Беларускі пераклад англамоўнай паэзіі:матывацыйны, мастацка-выяўленчы і функцыянальны аспекты. – Мн.: ІЛ НАН, 2010 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.01).

Гардзіцкі А.К. Дыялогі. – Мн., 1968.

Гардзіцкі А. Вачыма сяброў: Гутаркі пра ўзаемасувязі літаратур. – Мн., 1977.

Гардзіцкі А. Як Вы перакладаеце?.. (Гутарка з Я. Семяжонам) // Далягляды- 1984. – Мн., 1984. С. 189-196.

Гардзіцкі А. Сябрына (Сувязі братніх літаратур). – Мн., 1986.

Гардзіцкі А. Гутаркі: Інтэрв’ю, дыялогі пра літаратуру. – Мн., 1988.

Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. – Мн., 1995. С. 95.

Гаспадыніч П. Пераклады Рыгора Барадуліна // Полымя. 2003. № 7. С. 154 – 166.

Гаўрук Ю.П. Художественный перевод как воссоздание // Актуальные проблемы теории художественного перевода: В 2-х т. – М., 1967, Т.1. С.206-217.

Гаўрук Ю.П. Пераклад – справа адказная // Літаратура і мастацтва. 22.04.1977.

Гаўрук Ю. Ступень адказнасці.Літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ. – Мн., 1986.

Гілевіч Н.І. Пераклад як сродак супастаўлення фактаў беларускай і рускай моў // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур. – Мн., 1977. С. 115 - 117.

Гилевич Н. А бывает так // Литературная газета. 22.12.1976. С. 6.

Гілевіч Н. Размова з часам і людзьмі // Полымя. 1977. № 7. С. 125-129.

Гілевіч Н.С. Удзячнасць і абавязак: Літаратурна-крытычныя артыкулы і нататкі. –Мн., 1982.

Гилевич Н.С. Има ли значение от близък или далечен език се превежда? // Пламък, 1979. №7. С.185-186.

Гируцкий А.А. Белорусско-русский художественный билингвизм: типология и история, языковые процессы. – Мн., 1990.

Горегляд Е.Н. К вопросу об адекватности перевода (на основе сопоставления белорусского и русского текстов романа И. Шамякина “Возьму твою боль”) // Национально-культурный компонент в тексте и языке. Сб. материалов. – Мн., 1994. Ч.2. С. 143-144.

Дзянісава Н.В. Аўтарскі пераклад драматычных твораў // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратурв Белдзяржуніверсітэта. – Мн.: Бестпрынт, 2004. С. 122- 134.

Дзянісава Н.В.Праблема аўтарскага перакладу прозы ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. – Мн.: ІЛ НАН, 2002 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.01).

Дубянецкая Г.М. Англійская класічная паэзія ў беларускіх перакладах 1920-х гадоў // Некоторые вопросы изучения славянских языков и литератур. Материалы V конференции молодых ученых филфака БГУ. 16 ноября 1989. – Минск, 1990. С.75- 78.

Евтимова Р. Преводна рецепция на белоруската литература в България // Преводна рецепция на европските литератури в България. Т.4. Славянските литератури. – София, 2002. С. 7-42.

Жыдліцкі В. Паэтычны карэспандэнт зямлі [Пра М.Танка і А.Адамовіча ў чэшскай рэцэпцыі] / Перакл. П. Марціновіч // Далягляды- 1984. – Мн., 1984. С. 208 -213.

Жычка Х. У пошуках адэкватнасці (Пра Э.Агняцвет); Перакладчыца «крамольнага рамана» (Пра Я. Бяганскую) // Літаратура і мастацтва, 25.07.2003. С. 5.

І.В. (Ю. Бібіла) і Н.В.(Ватацы). Сусветная літаратура ў перакладзе на беларускую мову // Кніга-масам. 1932. №4-5.

Кабржыцкая Т. В., Рагойша В.П. Карані дружбы. – Мн., 1976.

Казбярук У. Несла слова дух эпохі: Пра адзін Купалаўскі пераклад // Беларусь, 1980. № 8.

Казбярук У. Янка Купала на польскай мове // Літаратура і мастацтва. 25.01.1985.

Казека Я.Д. Славянская литература в белорусских переводах // Славяне. 1958. № 12.

Казыра Л., Кенька М. “Даляглядам” – глядзець далей // Літаратура і мастацтва. 1981, № 18.

Казыра Л. Купала на радзіме Шэкспіра // Літаратура і мастацтва. 22.10.1982.

Казыра Л. Беларуская літаратура ў Вялікабрытаніі // Беларусь, 1982.№ 8.

Казыра Л. На мове Верлена (Рэц. на анталогію беларускай паэзіі, выдадзеную ў Францыі) // Літаратура і мастацтва. 1983. № 19.

Казыра Л. І нясе яна свету свой дар... // Голас Радзімы. 1983, № 49.

Казыра Л. Янка Купала – перакладчык «Інтэрнацыянала» // Голас Радзімы. 1983, № 15.

Казыра Л. Беларускае апавяданне ў Канадзе (Рэцэнзія) // Голас Радзімы. 1983, № 49.

Казыра Л. Поль Верлен на беларускай мове. Урокі Багдановіча //Далягляды - 1984. – Мн., 1984. С. 197- 207.

Казыра Л.А. Перакладчыцкая спадчына Максіма Багдановіча // Багдановіч М. Зб. тв.: У З т. – Мн., 1992. Т. 1. С. 540-563.

Казыра Л.А. Трылогія Я.Коласа “На ростанях” і яе рускі пераклад // Шляхам гадоў. – Мн.: Маст. л-ра, 1993. С. ?????

Казыра Л. Паэзія П.Верлена ў беларускіх перакладах. Вопыт М.Багдановіча // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце. У 2 частках. Ч.2. Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры. – Мн.: РІВШ, 2003. С. ????.

Казыра Л. Раман М.Зарэцкага “Вязьмо” і некаторыя асаблівасці яго перакладу на рускую мову // Славянскія літаратуры: Праблемы развіцця. – Мн.: РІВШ, 2003. С. ????.

Канэ Ю. Пераклад – гэта сур’ёзна // Літаратура і мастацтва. 24.01. 1986.

Караткевіч У. Будзеш свой сярод чужых // Караткевіч У. Зб. тв. : У 8 т. – Мн., 1991.Т. 8, кн. 2. С. 365 -374.

Караткевіч У. Да новых, яшчэ шырэйшых даляглядаў // Зб. тв.: У 8 т. – Мн., 1991. Т. 8, кн. 2. С. 384 - 392.

Караткевіч У. І наш “Фаўст” // Зб. тв.: У 8 т. – Мн., 1991. Т.8, кн.2. С. 407 - 417.

Карлюкевіч А. Пераклад «Пана Тадэвуша» на беларускую мову, зроблены ў сталінскім канцлагеры // Літаратура і мастацтва, 20.09.2002. С. 12.

Кенька М.П. Аркадий Кулешов – переводчик: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02/ Инст. лит. АН БССР. – Мн., 1978.

Кенька М. П. Майстэрства Аркадзя Куляшова-перакладчыка. – Мн., 1983.

Кенька М. “Ад мовы да мовы масцілася кладка” ( Нататкі пра выданні серыі “Кніга перакладчыка”) // ЛіМ. 1.05. 1987. С. 5.

Кенька М. Рамантычны пераклад “Пана Тадэвуша” // Роднае слова. 1999. № 8.

Кенька М.П. Адэкватнасць мастацкага перакладу // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Мн.: Бестпрынт, 2004. С. 109 - 121.

Кенька М. Мастацкі пераклад – творчасць // Полымя. 2009. № 9. С. 151- 158.

Кіслік Н. Яшчэ раз пра пераклады // Літаратура і мастацтва. 7,08.1954.

Кобзаревский П. С. Говорят мои друзья. – Мн., 1971.

Куляшоў А.А. О переводе "Евгения Онегина" (письмо в редакцию) // Советская Белоруссия. 15.10.1947.

Куляшоў А.А. О работе над переводом "Евгения Онегина" // Дружба народов. 1949. №3. С.145-148.

Куляшоў А.А. (Ответ на анкету "ЛГ" "О переводах поэзии и поэзии перевода) // Литературная газета. 10.09.1969.

Куляшоў А. Тры сустрэчы з Лермантавым // Зб. тв.: У 5 т. – Мн., 1977. Т.5. С. 494- 498.

Кур’ян І. У., Мінскевіч С.Л. Паэма Адама Міцкевіча “Дзяды”: праблема адэкватнасці яе беларускага перакладу // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гум. навук. 2002. № 4. С. 91–101.

Лапидус Н. И. М. Богданович как критик и переводчик. Автореферат ... канддидата филол. наук: 10.01.02 / Бел. гос. ун-т. – Мн., 1956.

Лапидус Н.И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах. – Мн., 1968. Вып. 1.

Лапцёнак І. Беларускія пераклады “Песні пра зубра” альбо Другое жыццё паэмы // Літаратура і мастацтва. 19. 03.2004. С. 7.

Лапцёнак І.Б. Вытокі фарміравання творчай індывідуальнасці Язэпа Семяжона-перакладчыка // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Мн.: Бестпрынт, 2004. С. 135 - 144.

Лапцёнак І.Б. Арыенціры перакладчыцкай творчасці Язэпа Семяжона // Роднае слова. 2004. № 9. С. 3-7.

Лапцёнак І.Б. Творчая індывідуальнасць Язэпа Семяжона перакладчыка. – Мн.: ІЛ НАН, 2005 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.01; 10.01.08).

Ларчанка М.Р. Славянская супольнасць. – Мн., 1963.

Ларчанка М.Р. Яднанне братніх літаратур. – Мн., 1974.

Лебядзевіч Дз. Максім Багдановіч – перакладчык Гарацыя і Авідзія // Бел. мова і літаратура. 1996. Вып.4.

Лейка Т. Переводчик, перекладчик... (Верш) // Дзень паэзіі - 86. – Мн., 1986. С. 89.

Літвінаў Р.К. Мастацкі пераклад паэзіі для дзяцей як адна з форм беларуска-рускіх літаратурных сувязей // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур: Тэзісы дакладаў. – Мн., 1977. С.38-39.

Литвинов Р. О русских переводах белорусской поэзии для детей // Мастерство перевода. – М., 1976.

Ліякумовіч Ц.В. Заўсёды клопат // Літаратура і мастацтва. 29. 05.1970.

Ліякумовіч Ц. Купала перакладае Някрасава // Маладосць. 1972. № 7.

Ліякумовіч Ц.Б. Янка Купала в переводах на русский язык: Автореф. дис. ... канд. филол.наук: 10.01.02. Инст. лит. АН БССР. – Мн., 1973.

Лиякумович Т. Поэзия Янки Купалы в русских переводах // Мастерство перевода. – М., 1981.

Лойка А.А. Вянок сяброўства // Літаратура і мастацтва. 23.01. 1968.

Лойка А. Станаўленне нацыянальнага перакладу // Лойка А. Беларуская паэзія пачатку ХХ стагоддзя. – Мн., 1972. С. 222 -234.

Лойка А., Перкін Н. Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў ХІХ стагоддзі. – Мн., 1963.

Лужанін М. Гора перакладчыка // Лужанін М. З ранку да вечара. – Мн., 1978. С. 303 - 312.

Лужанин М. Краснеть же автору // Известия. 8.06. 1976.

Мажэйка А., Самасейка Л. Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі зарубежных славянскіх народаў. 1906-1962. Бібліяграфія. – Мн., 1963.

Мажэйка А. Беларуская казка па-славацку // Літаратура і мастацтва, 12.12.1967. С.3.

Мальдзіс А.І. Творчае пабрацімства. – Мн.,1966

Мальдзіс А.І. Мацаваць “вясёлкавыя масты” дружбы // Літаратура і мастацтва. 16.04. 1971.

Мартынава Э.М. Беларуска-украінскі паэтычны ўзаемапераклад. – Мн., 1973.

Мартынава Э.М. Мастацкі пераклад і ўзаемаўзбагачэнне нацыянальных літаратур (П.Тычына на беларускай мове) // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур: Тэз. дакл. – Мн., 1977. С. 48-49.

Мартинова Е. Слово Шевченка у Білорусіï // Збірник праць двадцять третьоï науковоï Шевченковськоï конференцііï. – Киïв, 1979.

Мартынава Э. М. Мастацкі пераклад і ўзаемаўзбагачэнне нацыянальных літаратур // Адзінства і ўзаемаўзбагачэнне. Пытанні ўзаемасувязей савецкіх літаратур. – Мн., 1980. С. 145 - 213.

Мархель У. Сыракомлю перакладае Лучына // Маладосць. 1973. № 9. С. 145 – 146.

Мархель В. Непрочитанные переводы из Сырокомли // Нёман. 1973. №10.

Мархель У. Сыракомля ў беларускіх перакладах// Мархель У. Лірнік вясковы. – Мн., 1983. С. 167- 190.

Мархель У. Крыніцы памяці: Старонкі беларуска-польскага літаратурнага сумежжа. – Мн., 1990.

Мархель У. Прадвесце: Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне ХІХ ст. – Мн., 1991.

Мархель У. Прысутнасць былога. Нарысы, артыкулы, эсэ. – Мн., 1997.

Мархель У. Праблемы вяртання іншамоўнай спадчыны // Гуманітарныя і сацыяльныя навукі на зыходзе ХХ стагоддзя. – Мн., 1998. С. 477 – 481.

Мархель У. Пушкін – Міцкевіч: узаемапераклад // Пушкін – беларуская культура – сучаснасць . Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі... – Мн., 1999. С. 317 – 321.

Мархель У. Ад перакладчыка (Прадмова) // Мархель У. Водгулле. – Мн., 2000. С. 5 – 6.

Мархель У. “Паштальён” – “Ямшчык” – “Паштар” // Роднае слова. 2001. № 2. С. 20 – 23.

Мархель У. Адна “Гроза” і некалькі “Навальніц” // Роднае слова. 2001. № 5. С. 36 – 38.

Мархель У. Ад “Запаведзі” да “Запавету” // Роднае слова. 2001. № 10. С. 21 – 22.

Мархель У. У згодзе і канфлікце: Перастварэнні верша Міхаіла Лермантава “Ветразь” // Роднае слова. 2002. № 8. С. 29-30.

Мархель У. Post scriptum // Купала Янка. Зніч любові. – Мн., 2002.

Мархель У. «Дзе хваля тая?»: Перастварэнні санета «Да Нёмана» Адама Міцкевіча // Роднае слова. 2000. № 12.

Мархель У.І. Адам Міцкевіч у беларускіх перакладах // ХІІІ Міжнародны з’езд славістаў (Любляна, 2003). Даклады беларускай дэлегацыі: Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка. – Мн.: Беларуская навука, 2003. С. 324 – 336.

Мархель У. Адам Міцкевіч Максіма Танка // Славянскі свет – Крыніца. 2003. № 2. С. 51-52.

Мархель У. Прастора бачання і прастора памкнення: Перастварэнні санета Адама Міцкевіча “Акерманскія стэпы” // Роднае слова. 2003. № 2. С. 27-28.

Мархель У. Ці ў семантычным полі арыгінала? // Роднае слова. 2004. № 6. С. 19 – 22.

Мархель У. Ад спасціжэння да выдання: Перастварэнні балады “Парука” Ф. Шылера // Роднае слова. 2004. № 12. С. 21-23.

Мархель У. Польскамоўныя вершы Янкі Купалы // Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс. УІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні. – Мн., 2003.

Марціновіч П. Своеасаблівасць арыгінала? Так! // Літаратура і мастацтва. 17.05.1974.

Мастацкі пераклад – справа творчая (Перадавы артыкул) // Літаратура і мастацтва. 9.04.1955. С.1.

Мастацкі пераклад: учора, сёння… а заўтра? // Літаратура і мастацтва. 29. 11.1985. С.6-7.

Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць: Матэрыялы “круглага стала”. Мінскі дзярж. пед. інст. замежных моў, люты 1991. – Мн., 1992.

Мінскевіч С.Л. Прыклад узаемапранікнення сілабікі і сілабатонікі ў беларускіх перакладах санета “Do Niemna” / С.Л. Мінскевіч // Pogranicza języków pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Pod redakcją Anny Engelking i Romualda Huszczy. – Warszawa: Wydział polonistyki Un-ta Warszawskiego, 2003. S. 272–279.

Мушынскі М. “Сымон-музыка” Я. Коласа на рускай мове // Беларуская літаратура. Вып. 5. – Мн., 1963. С. 160 -173.

Мушынскі М. Ці варта кананізаваць пераклад? // Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць: Матэрыялы... – Мн., 1992. С. 76-77.

Мушынскі М. Нацыянальны шэдэўр ва ўспрыманні іншамоўнага чытача: “Новая зямля” Я. Коласа ў перакладзе на рускую мову // Каласавіны: Погляд на творчасць Я.Коласа на пачатку ХХІ ст. – Мн.,. 2002.С. 3-14.

Мушынскі М. Пераклады твораў М.Гарэцкага на рускую мову ў ацэнцы Галіны Гарэцкай // Максім і Гаўрыла Гарэцкія і спадарожніцы іх жыцця і творчай дзейнасці. Матэрыялы ХІV Гарэцкіх чытанняў. – Мн., 2007. С. 42-51.

Мушынскі М. Гісторыя перакладу паэмы Я. Коласа “Новая зямля” на рускую мову // Социология. 2009. № 3. С. 3-14; №4. С.31-37.

Мушынскі М. Да гісторыі перакладу паэмы Я. Коласа “Сымон-музыка” на рускую мову // Веснік БДУ. Серыя ІУ. Філалогія. 2009. № 1. С.19-24.

Мушынскі М. Якуб Колас у стасунках з перакладчыкамі паэмы “Новая зямля” // Каласавіны. Мн.,. 2009.С. 4-17. (Гл. таксама: Мушынскі М. Мае Каласавіны. Мн., 2010)

Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей. У 4 кн. – Мн., 1993 – 1995.

Нарысы беларуска-украінскіх літаратурных сувязей. – Мн., 2002.

Небышынец В. “Вам, хто любіць слухаць казкі, галасы легенд далёкіх...” // Полымя. 1970. № 12.

Небышынец В. Аздобленая праўдай прыгажосць: Уладзімір Дубоўка перакладчык санетаў Уільяма Шэкспіра // Далягляды-1986. – Мн., 1986. С. 261 - 270.

Нікіфаровіч В.В. Усяму свету – свой дар: Пераклады твораў беларускай савецкай літаратуры за мяжой. –Мн., 1973.

Нікіфаровіч В.В. Дарогі ў шырокі свет: Старонкі літаратурных узаемасувязей. –Мн., 1979.

Никифорович В.В. Работа для души //В мире книг. 1979. №6. С.15-16.

Новикова Л. А. Белорусский национальный колорит в русском переводе поэтических произведений А. Кулешова // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Сб. материалов. – Мн., 1994. Ч.2. С.147 - 148.

Огнецвет Э. Переводы – уроки жизни и мастерства // Детская литература. 1984. № 1.

Огнецвет Э. Я заворожена словом...: Заметки о художественном переводе и национальном самосознании // Детская литература. 1992. № 2-3. С.20-23.

Палітыка Д. Янка Купала – перакладчык “Слова аб палку Ігаравым” // Полымя. 1954. № 6. С. 111 - 116.

Палітыка Д.А. Янка Купала – перакладчык. – Мн., 1959.

Палітыка Д.А. Янка Купала – перакладчык. Літаратурна-крытычныя артыкулы. – Мн., 1985.

Паптонеў С. Крыніца, што адлюстроўвае душу народа [Прадмова да анталогіі беларускага вясковага апавядання на балгарскай мове] /Перакл. Р.Станкевіч // Далягляды- 1982. – Мн., 1982. С.320- 322.

Патрэба М. Рыбіна мовы альбо Паэзія Райнера Марыі Рыльке ў перакладах Васіля Сёмухі // Далягляды- 1988. – Мн., 1988. С.253- 267.

Патрэба М. Томас Ман загаварыў па-беларуску // Літаратура і мастацтва. 29. 01.1993. С. 16.

Пераклад збліжае народы // Беларусістыка; Albaruthenica. Кн. 24.–Мн., 2002.

Рагойша В.П. Пераклаў Якуб Колас... –Мн., 1972.

Рагойша В. Янка Купала ў перакладах М.Ісакоўскага і А.Пракоф’ева // Веснік БДУ. Сер. 4. № 2.

Рагойша В.П. І нясе яна дар...Беларуская паэзія на рускай і ўкраінскай мовах. – Мн., 1977.

Рагойша В.П. Мастацкі пераклад ва ўмовах чытацкага дзвюхмоўя //Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур: Тэз. дакл. – Мн., 1977. С. 59- 60.

Рагойша В.П. О некоторых организационных шагах //Дружба народов. 1979. №4. С.260-264.

Рагойша В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков: Белорусско-русско-украинский поэтический взаимоперевод. – Мн., 1980.

Рагойша В. Напісана рукой Купалы. – Мн., 1981.

Рагойша В. Кантакты. – Мн., 1982.

Рагойша В.П. Пераклад; Пераклад мастацкі; Пераклад падрадковы; Перакладазнаўства // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 4. – Мн.: БСЭ, 1987. С. 251- 253.

Рагойша В. Тры ўрокі ў Семяжона // Літаратура і мастацтва. 20.10. 1989.

Рагойша В. І адгукнецца слова ў слове...: Літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ, дыялогі. – Мн., 1992.

Разанаў А. Зномы (Пра пераклад вершаў) // Разанаў А. Паляванне ў райскай даліне. – Мн., 1995. С. 255.

Рыч В. Адносна сараканожак // Літаратура і мастацтва. 24.12.1993. С. 16.

Сакалоўскі У. Ад славістычных публікацый да першых перакладаў // Народная асвета. 1986. № 10. С. 56-60.

Сакалоўскі У. Пара станаўлення. – Мн., 1986.

Салавей Л. Пра мастацкі пераклад і яго ідэйна-эстэтычныя задачы // Полымя. 1955. № 5. С. 114 - 122.

Семежон Я. Звучанье чистое храня... // Хелемский Я. Ключ: Страницы белорусской лирики. – Мн., 1968, С.5-8.

Семяжон Я. З сэрца ў сэрца // Літаратура і мастацтва. 16.11.1965.

Семяжон Я. І пах, і колер, і трываласць // Літаратура і мастацтва. 19.11.1968.

Семяжон Я. Пераклад – гэта не на плячо з пляча // Літаратура і мастацтва. 10.04.1970.

Семяжон Я.І. Купалаўскі пераклад “Інтэрнацыянала” (Вопыт параўнальнага даследавання) // Народныя песняры: Зб. – Мн., 1972. С.157-169.

Семяжон Я. І перакладу – надзейны клопат // Літаратура і мастацтва. 21.05.1976.

Семяжон Я. Беларуская проза ў Чэхаславакіі (Па водгуках друку) // Далягляды’ 1977. – Мн., 1977. С. 300 – 305.

Семяжон Я. Беларуская паэзия ў английскіх перакладах // Далягляды’ 1978. – Мн., 1978. С. 280 – 302.

Семяжон Я. Слова мае пераклад // Літаратура і мастацтва. 10.04.1981.

Семяжон Я. Слова перакладчыка // Вобраз’83. – Мн., 1983.
Сініла Г.В. Максім Багдановіч як перакладчык заходнееўрапейскай паэзіі // Веснік БДУ. Серыя ІV. 1991. №3.

Скамарохава С.А. Праблемы перакладу беларускай паэзіі на англійскую мову (В.Рыч, У.Мэй). – Мн.: ІЛ НАН, 2005 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.08).

Скібіньска-Харыла З. “Пан Тадэвуш” А. Міцкевіча ў перакладах на беларускую мову. Аўтарэф. дысерт... канд. філал. навук: 10.01.02. – Мн., 1982.

Скопараў І. Упершыню на беларускай мове (Р.Бёрнс ) // Беларусь. 1957. № 12. С.30 - 31.

Смаль В. “Шукайце мяне ў маіх творах”. Пераклады Ніны Мацяш // Роднае слова. 2004. № 8. С. 23-25.

Содаль У.І. Людзьмі звацца. – Мн., 1977.

Содоль В. Вещие строки Купалы // Нёман. 1975. №12. С.174-178.

Cтанкевич Р. Янка Купала и българската литература // Език и литература. 1982. Кн. 4. С. 96-102.

Станкевіч Р. Нябачная двайніца Эрато // Вобраз-86. – Мн., 1986. С. 195 - 201.

Cтанкевич Р. Поэтический перевод – «поездка вглубь себя» (Максим Богданович в переводе на болгарском языке) // Болгарская русистика. 2003. Кн. 1-2. С. 53-66.

Cтанкевич Р. Янка Купала, Якуб Колас и Максим Богданович в Болгарии. Генезис и специфика рецепции. – Мн.: Веды, 2005.

Старавойтава Н.П. Беларуская перакладная аповесць эпохі Адраджэння (тэксталогія і стыль перакладу). – Мн.: ІЛ НАН, 2004 (Аўтарэферат канд. дысерт. Спецыяльнасць 10.01.08).

Стральцоў М. У спёкі час на ўлонні Дагестана // Cтральцоў М. У полі зроку. – Мн., 1976.

Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі зарубежных славянскіх народаў. 1906-1962: Бібліяграфія / Укл. А.Мажэйка і Л.Самасейка. – Мн., 1963.

Таболіч А. Англійская паэзія ў беларускіх перакладах. Вучэбны дапаможнік. –Мн., 2000.

Таболіч А. Таямніцы мастацкага перакладу (English ↔ Belarusian). – Мн., 2004.

Танк М. Чувство семьи единой //Коммунист Белоруссии. 1978. №12. С.16-22.

Тарасава Т.М. Асветніцкія функцыі беларускага мастацкага перакладу пачатку ХХ ст. // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя. Матэрыялы ІІ Міжнар. кангрэса.–Мн., 2001. Кн. 3. Ч.1.

Тарэлкіна Н. Беларускі пераклад ХІХ ст. // Весці АН БССР. Сер. Грам. Навук. 1988. № 5. С. 91-98.

Творы Янкі Купалы і Якуба Коласа на замежных мовах (Абагуленая бібліяграфія).Падрыхтавала Л.Рабушка // Далягляды -1982. – Мн.,1982. С.327-328.

Тимофеева В. Българската поезия на белоруски език // Славяни. 1962. № 2.

Траяноўскі А. Прасцягі славянскай узаемнасці //Літаратура і мастацтва. 21.01. 1977.

Фактаровіч Д. Беларуская савецкая літаратура за мяжой. – Мн., 1961.

Фалькоўская І.І. Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову (1917 -1965 гг.): Бібліяграфія. – Мн., 1967.

Фалькоўская І.І. Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову (1966 -1975 гг.): Бібліяграфія. – Мн., 1978.

Фурнаджиева Е. Белоруската литература в България 1920-1965. – София, 1965.

Хрусцялеўскі Т. Прызнанні перакладчыка /Перакл. А. Мальдзіс // Далягляды - 1982. –Мн., 1982. С. 314 - 319.

Цімашкова Л. Беларуска-балгарскія літаратурныя сувязі. – Мн., 1963.

Чарота І. Сумленне і талент // Полымя. 1981. № 9. С. 246-250.

Чарота І. Знаёмства з літаратурамі Югаславіі // Далягляды- 1982. – Мн., 1982. С. 308 - 313.

Чарота І. Пераклады – гэта мост дружбы: Беларуская літаратура ў Югаславіі // Голас Радзімы. 1.03.1984. С.7.

Чарота І. На карысць славянскага брацтва // Беларусь, 1985. № 4. С. 22- 23.

Чарота І. Выбар – па роднасці // Полымя. 1988. № 6. С. 215-218.

Чарота І. На ніве ўзаемаперакладу // Полымя. 1990. № 7. С. 248-250.

Чарота І. Асэнсоўваючы месца літаратуры нашай у сям’і нялічанай //

Далягляды-1992. – Мн., 1992. С. 266-272.

Чарота І. Пераклад пры дзвухмоўнасці і “дзвухлітаратурнасці” // Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць. Матэрыялы “круглага стала”, 1991. – Мн., 1992. люты. С. 32-33.

Чарота І. Пераклад як чыннік развіцця літаратуры // Культура. 24.08.1993. С. 8-9.

Чарота І. Канцэпцыя нацыянальнай літаратуры і пытанні перакладу// Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі. Матэрыялы рэспубл. навук.- метад. канферэнцыі. – Гродна, 1993. С. 123-129.

Чарота І. Беларускі мастацкі пераклад (на бел. і англ. мовах) // Культура (РІД). 1994. № О. С. 7-11.

Чарота І. Беларускі мастацкі пераклад (Пра спецыфіку, супярэчлівыя моманты развіцця і перспектывы) // Культура (РІД). 1994, № 9. C.7-11.

Чарота І. Што могуць перакладчыкі? (Гутарка з У. Анісковічам). // Наша слова. 12.09.1996.

Чарота I. Мастацкі пераклад на беларускую мову (Асновы тэорыі і практычныя рэкамендацыі). Вучэбны дапаможнік. – Мн.: БДУ, 1997.

Чарота І.А., Трус М.В. Югаславянскія літаратуры і культуры. – Мн.: БДУ, 1999.

Чарота У. “Боская камедыя” Дантэ Аліг’еры ў перакладзе Уладзіміра Скарынкіна // Студенческая наука – 2002 : тезисы докладов регион. науч.-практ. конф. студентов вузов Могилев. обл. / Могилев. гос. ун-т им. А.А.Кулешова; ред. совет: А.С.Платонов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2002. С. 156–157.

Чарота У. Пераклады спадчыны Дантэ Аліг’еры на беларускую мову // Славянскія літаратуры: праблемы развіцця : зб. арт. / Бел. дзярж. ун-т, філал. фак., каф. слав. літ.; пад рэд. І.А.Чароты. – Мінск, 2003. С. 146–153.

Чарота У. Фрагмент “Боскай камедыі” Дантэ ў перакладзе Язэпа Семяжона // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Магілёў, МГУ ім. А.А.Кулешова, 11–12 снеж. 2003 г. : тэз. дакл. : у 2 ч. / Магілеўскі. дзярж. ун-т ім. А.А.Куляшова; адк. рэд. М.І.Вішнеўскі. – Магілёў, 2004. Ч. 2. С. 255–257.

Чарота У. Пераклады скарбаў сусветнай літаратуры як чыннік развіцця айчыннай літаратуры: Дантэ Аліг’еры ў сучасных беларускіх перакладах // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 31 мая 2004 г. / НАН Беларусі, Ін-т літ. ім. Я.Купалы; адказ. рэд. В.М.Стральцова. – Мінск, 2005. С. 223–228.

Черота И. А. Перевод в условиях двуязычия // Литература и перевод: проблемы теории / Cост П.Топер, В.Ганиев. – М., 1992. С. 18-24.

Черота И. А. Библия: переводы на белорусский язык // Православная Энциклопедия. Т.V. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2003. С. 148 – 149.

Шидловский А. Лингвистические проблемы перевода на белорусский язык. – Мн., 1978.

Шкраба Р. “Яўгеній Анегін” на беларускай мове // Літаратура і мастацтва. 8.06. 1950.

Шупенька Г. Принципы и проблемы реалистического перевода // Дружба народов. 1979. №2. С.278-280.

Шэрман К. Краіна падрадкоўнікаў: Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць // Літаратура і мастацтва. 7.06.1991. С. 6-7.

Шэрман К. Таямніцы почырку. – Мн., 1995.

Эльман А. О переводе “Евгения Онегина” на белорусский язык // Советская Белоруссия. 27.09. 1947.

Юрэвіч У. За творчы пераклад // Літаратура і мастацтва. 11.04.1953.

Янушкевіч Я. Лёс беларускага “Пана Тадэвуша” ў перакладзе Дуніна-Марцінкевіча // Спадчына. 1998. № 6. С. 78-99.

Яскевіч А.С. Цяжкое мастацтва перакладу// Яскевіч А. Грані майстэрства. – Мн., 1974.

Яскевич А.С. Соблазны подстрочности // Дружба народов. 1969. №8. С.246-256.

Яскевич А.С. Тайна близлежащего // Дружба народов. 1980. №1. С.241-249.

Яскевіч А. Сумежжа: Мова, пераклад, вытокі прозы. – Мн., 1994.

Яскевіч А. Біблейскі пераклад. Аб духоўнай паэзіі. – Мн., 1998.
*
Charytoniuk G. Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładow za lata 1945-1994. – Białystok, 1996.

Czaplejewicz E. Współczesne przekłady poematu Hussowskiego w świetle heterogeniczności // Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. –Warszawa, 1996. S.43-53.

Marchel W. Syrokomla w przekładah bialoruskih // Syrokomli w 150 rocznice urodzin : Materjały sesji popularno-naukowej. – Kraków, 1974.

Marchel V. Mickiewicz a Puszkin – wzajemne przekłady // Acta Polono-Ruthenica. VI. –Olsztyn, 2001. S. 271 – 276.

Šelepec Jozef. Bieloruská literatŭra na Slovensku po r. 1945. – Prešov, 1999.

Zaniewska T. A dusza jest na Wshodzie. Polsko-białoruskie związki literackie. –Białystok, 1993.


ІІІ. МІЖСЛАВЯНСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗІ І ПЕРАКЛАД:

АСОБНЫЯ АСПЕКТЫ
Выданні анталогій і твораў беларускай класікі ў іншаславянскім свеце

Антологиjа белоруске поезиjе / Чарота Иван. - Београд: Српска књижевна задруга, Научна књига, 1993.

Антологиjа лирике источних Словена / Чарота Иван. – Београд: Rіvel Co, 2000.

Биков Васил. Знак зла / Са руског превела Даница Јакшић. – Београд: Ново дело, Крушевац: Багдала, 1986.

Кулешов Аркадиј. Белоруске брезе / Превели Р. Пајковић и М. Ђерковић. – Београд: Петар Кочић, 1974.

Могъщият триптих. Избрани стихове от белоруски поети: Янка Купала, Якуб Колас и Максим Багданович. – Пловдив: Университет «Паисий Хиландарский», 2002.

Танк Максим. Преписка са временом / Превод и предговор М. Ђерковић. – Београд: Ново дело, Крушевац: Багдала, 1986.

Тріада слав’янськоі поезіі / Переклад В.В.Стрілка. – Кіів: Кніга, 2008.

*

Antologia poezji białoruskej/ Wybrał i opracował Jan Huszcza; wstęp napisał Akeksander Barszczewski. –Wrocław- Warsz. – Krak.- Gdańsk, 1978.Kupala Janka - Купала Янка. Стихотворения / На англ. яз. с парал. русск. – М.: Прогресс, 1982.

Kupala Janka – Купала Янка. Вершы.Pesmi. Стихи. Poems. – Ljubljana, 1986.

Mesačná noc. Antolόgia bieloruskýсh poviedok. – Вratislava, 1973.

Suplement poetycki ze wspułczesnej liryki białoruskej / Przekład Jerzy Litwiniuk i Adam Pomorski. – Warszawa, 2008.

Za bielym snehom. Zbornik bieloruskýсh poviedok. – Bratislavа, 1989.

Za niebokresem Evropy. Antologija nowej poezji białoruskej 1987-1997. – Białystok, 1998.Значныя выданні перакладаў у Беларусi

Серыя “Кніга перакладчыка”

Барадулін Р. Кахаць – гэта значыць... Старонкі з паэзіі свету. – Мн., 1986.

Валасевіч Э. Моваю Эзопа: Байкі. Вольныя пераклады. – Мн., 1987.

Зуёнак В. Знічкі сямі нябёс: З паэзіі народаў свету. – Мн., 1992.

Караткевіч У. Галасы маіх сяброў: З паэзіі народаў свету. – Мн., 1993.

Паўлаў У. Поціск рукі: З моў народаў СССР і славянскіх моў. – Мн., 1991.

Сёмуха В. Прыйдзі, стваральны дух: З нямецкай, аўстрыйскай, польскай, латышскай лірыкі. – Мн., 1986.

Сіпакоў Я. На волю птушку выпускаю: З паэзіі народаў свету. – Мн., 1989.

Спринчан Б. Стожары: Стихи белорусских поэтов. – Мн., 1984.
Іншыя зборнікі аднаго перакладчыка

Агняцвет Э. З французскай і бельгійскай паэзіі. – Мн., 1993.

Гаўрук Ю. Кветкі з чужых палёў. – Мн., 1928.

Гаўрук Ю. Агні ў прасторах: Выбраныя пераклады. – Мн., 1975.

Гілевіч Н. Роднасць: Выбраныя пераклады са славянскіх паэтаў. – Мн., 1983.

Зарыцкі А. У свет па песні: Выбраныя пераклады паэзіі. – Мн., 1978.

Мархель У. Водгулле. Пераклады з польскай. – Мн., 2000.

Мацяш Н. Перабіраю самацветы. Выбраныя пераклады з еўрапейскай паэзіі. – Мн., 2002.

Панізнік С. (Папар). Сустрэча роднасных сусветаў [Cерыя “Ад сэрца да сэрца” – Навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны]. – Мн., 1997.

Разанаў А. Белы замак на гары: Выбраная паэзія: З літоўскай. – Мн., 1992.

Разанаў А. Разанаў А. Кніга ўзнаўленняў. – Мн., 2005.

Семяжон Я. Сем цудаў свету: Выбраныя пераклады паэзіі. – Мн., 1977.
Анталогіі, панарамныя зборнікі славянскіх літаратур
Ад Буга да Одры: Апавяданні польскіх пісьменнікаў. – Мн., 1969.

Ад падання да рамана. Выбраныя творы чэшскай прозы ХІХ – першай паловы ХХ стагоддзя: вучэб. дапам. / Склад., пер. з чэш. мовы, аўт. камент. Н.Б.Рашэтнікава. – Мн., 2010.

Адпачынак з байкапісцам: Балгарскі гумар. Зборнік / Укладанне, прадмова і пераклад В. Нікіфаровіча. – Мн., 1980.

Ад стром балканскіх. Вершы сучасных балгарскіх паэтаў/ Перакл. Н.Гілевіча. –Мн., 1965.

Апошні вераснёвы дзень. Славацкія апавяданні / Перакл. са славацкай, уклад., прадмова, звесткі пра аўтараў Я. Каршукова. – Мн., 1982.

Балгарскія народныя песні / уклад. І перакл. Н.Гілевіча. – Мн., 1961.

Вылчаў Н. Белая чайка: Лірыка / Перакл. Р.Барадуліна, Г.Бураўкіна, Н.Гілевіча. – Мн., 1968.

Высокае неба: [Анталогія сучаснай чэшскай паэзіі] / Укладанне Хв. Жычкі; Прадмова І.Петаркі; Перакл. Я.Семяжона, М.Танка, Хв.Жычкі, У.Караткевіча, Р.Барадуліна, Е.Лось, С.Панізніка, П.Макаля, Р.Яўсеева. – Мн., 1980.

Вясёлы калейдаскоп: Гумар і сатыра сучасных польскіх пісьменнікаў / Укладанне П.Стэфановіча; Пераклады А.Капусціна, К.Камейшы, П.Місько, П.Стэфановіча, Я.Бяганскай, В.Рагойшы, А.Ліса, А.Пякарскага, Я.Міско, А.Траяноўскага, У.Гніламёдава, П.Марціновіча, І.Кудраўцава, Хв.Чэрні, А.Бутэвіча, М.Скрыпкі, А.Мальдзіса, І.Скурко, М.Калачынскага, Л.Прокшы, В.Шымука, Т.Зарыцкай, А.Шлег, У.Каральчука. – Мн., 1979.

Галасы з-за небакраю. Анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах ХХ стагоддзя / Уклад.М.Скоблы – Мн., 2008.

Горад мільённы і мы: Польская паэзія. – Мн., 1972.

“Гэты цудоўны край – зямля чэхаў...”. Выбраныя творы з чэшскай літаратуры ХІХ стагоддзя: вучэбны дапаможнік / Складальнік, перакладчык з чэшскай мовы і аўтар каментарыяў Н.Б.Рашэтнікава. – Мн.: 2009.

Дваццаць польскіх апавяданняў / Уклад. А.Хадановіч. Перакл. Хадановіч і інш. Мн., 2007.

За даляглядам край Сталемаў: Кашубская паэзія / Укладанне, біяграфічныя нататкі, каментарыі і пераклад А.Траяноўскага. – Мн., 1980.

Імем няўмольным свабоды. Старонкі ўкраінскай паэзіі / Пераклад з украінскай мовы Алеся Траяноўскага. – Мн., 2002.

Каляровая карова. Польская дзіцячая паэзія / Укладанне і пераклад І.Кур’ян. – Мн., 2007.

Кубачак, вары!: Чэшскія народныя казкі / Пер. П.Марціновіча. – Мн., 1977.

Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа / Укладанне, уступ. артыкул Т.Кабржыцкай і В.Рагойшы. – Мінск, 2008.

Маці мая, Славенія. Выбраныя старонкі славенскай паэзіі ХІХ – ХХ стагоддзя

/Уклад., перакл. Н. Гілевіча. – Мн., 1976.

Мовы ўсяго жывога: Сербскія народныя казкі / Укладанне, прадмова, пераклад Івана Чароты . – Мн., 2007.

Напярэймы: ад Буга да Варты. Анталогія польскай паэзіі. У 2 т. / Пераклад з польскай А. Лойкі. – Мн., 2003.

Незвычайны асілак: Балгарскія народныя казкі / Пераклад В. Адамчыка. – Мн., 1961.

Отче ім’я – Бацькоўскае імя: Вершы / На украінскай і беларускай мовах/ Складальнікі У.Сасідка і В.Бечык – Мн.: Маст. літ.; Харків: Прапор, 1982.

Па камянях, як па зорах. Выбраныя старонкі сучаснай югаслаўскай паэзіі / Укладанне, прадмова і перакл. з сербскахарвацкай Н. Гілевіча. – Мн., 1981.

Разбуджаны голас. Апавяданні славацкіх і беларускіх пісьменнікаў / Складальнік Я. Каршукоў. – Мн., 1988.

Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польскамоўная паэзія ХІХ стагоддзя/ Укладанне, пераклад і каментарыі У.Мархеля. – Мн., 1998.

Рука друга: Апавяданні ўкраінскіх пісьменнікаў. – Мн., 1973.

Рускае савецкае апавяданне. У 2-х т. – Мн., 1988. Т.1-2.

Сад: Кніга польскіх апавяданняў / Перакл. з польскай, уклад., прадмова Я.Брыля. – Мн., 1982.

Сербская паэзія / Уклад. М. Джэркавіча і І. Чароты; перакл. А.Разанава, І.Чароты, Н.Гілевіча і інш. – Мн., 1989.

Скарб: Апавяданні балгарскіх пісьменнікаў / Перакл. Н. Гілевіча, В.Нікіфаровіча. –Мн., 1967.

Славацкая паэзія / Уклад. Хв. Жычкі; Прадм. С.Шматлака; Пер. П.Макаль, Хв. Жычка, Р.Яўсееў, Я.Янішчыц, М.Мятліцкі, У.Шахавец, К.Камейша, В.Зуёнак, Р.Рагойша, П.Прыходзька, С. Панізнік, Ю.Свірка, Л.Дранько-Майсюк. – Мн., 1990.

Соль зямлі. Апавяданні славацкіх пісьменнікаў. – Мн., 1992.

Сто гадоў, сто паэтаў, сто песень: Анталогія аднаго верша (Балгарская паэзія) / Укладанне, пераклад і прадмова Н.Гілевіча. – Мн., 1978.

Сучасная польская паэзія. – Мн., 1955.

Такая любоў: Сучасная балгарская аповесць / Уклад. В.Нікіфаровіча; пасляслоўе І.Чыгрынава; перакл. В.Нікіфаровіча, У.Анісковіча і інш. – Мн., 1987.

Там, дзе Шпрэвя шуміць: Паэзія лужыцкіх сербаў / Уклад. А.Зарыцкага і А.Траяноўскага; прадмова і камент. А. Траяноўскага; перакл. калектыва. – Мн., 1969.

Татры пяюць: Вершы сучасных славацкіх паэтаў. – Мн., 1976.

Украінская савецкая паэзія. Т.1-2 / Прадмова М. Нагнібеды; перакл. калектыва. Мн., 1975.

Хай зорыць дзень! Выбраныя старонкі класічнай балгарскай паэзіі/ Перакл. Н.Гілевіча, А. Разанава. – Мн., 1973.

Ці страшны страх? Казкі народаў Югаславіі / Уклад., перакл. Н.Гілевіча. – Мн., 1970.

Чарадзейны ліхтарык: Вершы балгарскіх паэтаў / перакл. Н.Гілевіча. – Мн., 1968.

Чэшскія і славацкія апавяданні. – Мн., 1958.

Югаслаўскія апавяданні / Уклад.: Ц. Ачымавіча; перакл.: Б.Сачанкі і інш. – Мн., 1975.

Югаславянскія казкі / Укладанне, прадмова, каментарыі, пераклад І.А.Чароты. –Мн., 1999.Асобныя зборнікі славянскіх паэтаў на беларускай мове
Алейнік Б. Заклінанне агню. Выбраныя вершы і паэма/ Перакл.: Г.Бураўкіна. – Мн., 1979.

Валек М. Крылы: Выбраная паэзія / Пераклад і прадмова П. Макаля. – Мн., 1978.

Вапцараў Н. Песня пра чалавека. Вершы. Уклад., перакл. з балгарскай і прадмова Н.Гілевіча. – Мн., 1982.

Галчыньскі К.І. Сёмае неба. Выбраныя творы / Пераклад Л.Баршчэўскага, В. Болбас, Г.Герасінай, Л.Дранько-Майсюка, І.Кур’ян, А.Лойка, М.Мартысевіч, С.Мінскевіча, Н.Русецкай, А.Хадановіча, М.Шолы. – Мн., 2006.

Герберт Збігнеў. Рэканструкцыя паэта / Пераклад Ю.Башлякова, М.Казлоўскай, С. Мінскевіча і інш. – Мн., 2008.

Давыдкаў І. Крокі вернасці: Лірыка / Перакл. Н.Гілевіча, А.Разанава. – Мн., 1970.

Джагараў Г. Зямля – як чалавечая далонь: Лірыка / Перакл. Н.Гілевіча. – Мн., 1984.

Жупанчыч О. У вечным дазоры. Лірыка / З славенскай пераклаў Н.Гілевіч. – Мн., 1986.

Лермантаў М.Ю. Выбраная паэзія / У перакладах А. Куляшова. – Мн., 1969.

Лермантаў М. Зорка зорцы голас падае. Выбраныя вершы / Перакл. з рускай Аркадзя Куляшова. – Мн., 1989.

Леўчаў Л. Мелодыя для флейты: Вершы / Перакл. Н.Гілевіча. – Мн., 1990.

Міцкевіч А. Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве / Перакл. з польскай, каментарыі Я.Семяжона. – Мн., 1984.

Пастарнак Б. Гарэла свечка. Выбраныя вершы/ Перакл. з рускай Р. Барадуліна. –Мн., 1990.

Прэшарн Ф. Санеты смутку/ Перакл. са славенскай і прадмова Я.Сіпакова. – Мн., 1987.

Пушкін А. Выбраныя творы. – Мн., 1949.

Пушкін А. (Скарбы сусветнай літаратуры)

Радзеўскі Х. Цвіціце, зёлкі, травы, дрэвы! Лірыка і сатыра/ Уклад., перакл. з балгарскай і прадмова Н.Гілевіча. – Мн., 1984.

Рубцоў М. Рускі агеньчык/ Перакл. У. Скарынкіна. – Мн., 1986.

Твардоўскі А. Вершы 1931- 1970 / Перакл. Э.Агняцвет, А.Астрэйкі, Р.Барадуліна і інш. – Мн., 1989.

Тувім Ю. Польскія кветкі /Перакл. з польскай мовы В. Сёмухі. – Мн., 1984.

Явараў П. Апалавы пярсцёнак: Лірыка / Перакл. Н.Гілевіча, В.Сахарчука. – Мн., 1988.

Ясенін С. Выбранае. Вершы і паэмы / Перакл. Р.Барадуліна, А.Куляшова. – Мн., 1976.

* * *

Купала Я. А хто там ідзе? : На мовах свету / Уклад. В.Рагойшы В., Раманоўскай Я; прадмова В.Рагойшы. – Мн., 1983.Міцкевіч А. Да Нёмна / Укладанне і ўступ У.Мархеля / Перакл. [аднаго названага санета] з польскай мовы А.Стаповіча, Ю.Гаўрука, А.Салаўя, М.Дуброўскага, Хв.Жычкі, К.Цвіркі, Р.Барадуліна, П.Бітэля, В.Жуковіча, У.Мархеля, Я.Міклашэўскага. – Мн., 1998.

Слова пра паход Ігаравы – Слово о полку Игореве [ У беларускіх перакладах] / Уклад. і прадмова В. Чамярыцкага. – Мн., 1986.

ЗМЕСТ

Уводзіны....................................................................................................................3
Асновы тэорыі і гісторыі
Апорныя паняцці. Тэрміналогія..............................................................................4

Дыскусійныя моманты ў тэорыі перакладу.........................................................13

Лінгвістычны аспект перакладазнаўства.............................................................18

Літаратурны/мастацкі пераклад............................................................................25

Асаблівасці перакладу на беларускую мову.........................................................37

Пераклады Свяшчэннага Пісання як

фактар сцвярджэння беларускай мовы…………………………………………..43

Беларускі пераклад: вехі гісторыі, сучасны стан..............................................51

Пераклад і ўзаемасувязі літаратур меншых славянскіх народаў........................62

Пераклады і асэнсаванне твораў Янкі Купалы ў Югаславіі...............................70

Арганізацыя справы перакладу ў свеце і ў Беларусі............................................82

Розныя меркаванні пра пераклад .........................................................................91


Пачатковая перакладчыцкая і перакладазнаўчая практыка
Агульныя ўстаноўкі................................................................ ...............................106

Заданні для аўдыторнай і самастойнай працы......................................................108

Тэматыка атэстацыйных і даследчых работ..........................................................116
Бібліяграфія

а) агульныя пытанні.................................................................................................119

б) беларуская праблематыка...................................................................................126

в) міжславянскія літаратурныя сувязі і пераклад .................................................135

г) значныя выданні перакладаў...............................................................................139

Змест………………………………………………………………………………..150

*

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка