Прыкладны пералік пытанняў да дыф заліку па дысцыпліне «Гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі»1
Дата канвертавання19.03.2016
Памер43.71 Kb.
Прыкладны пералік пытанняў да дыф.заліку па дысцыпліне «Гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі»1

 1. Крыніцы і гістарыяграфія курса «Гісторыя Беларусі».

 2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 3. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. Полацкае княства –– адно з першых дзяржаўных утварэнняў на беларускіх землях.

 5. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ.

 6. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ.

 7. Землеўладанне i землекарыстанне ў ВКЛ.

 8. «Устава на валокi» 1557 г. i яе вынiкi.

 9. Асаблiвасцi развiцця населеных месц на беларускіх землях у XIII – першай палове XV стст. Магдэбургскае права.

 10. Узаемаадносіны ВКЛ і кароны Польскай. Крэўская унія.

 11. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

 12. Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў.

 13. Паходжанне назваў «Русь», «Белая Русь» і «Літва».

 14. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці на беларускіх землях.

 15. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры насельніцтва беларускіх зямель у ВКЛ.

 16. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Органы ўлады i кiравання.

 17. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

 18. Феадальнае землеўладанне на беларускіх землях у XV – XVIII стст. Канчатковае запрыгоньванне сялян.

 19. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі.

 20. Галоўныя напрамкi палiтыкi царызму ў Паўночна-Заходнім краi ў першай палове XIХ ст.

 21. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 1861 г. ў беларускіх губернях.

 22. Спецыфіка прамысловага перавароту ў заходніх губернях Расіі.

 23. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё беларускіх зямель на пачатку XX ст.

 24. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазные рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Паўночна-Заходнім краi.

 25. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкi.

 26. Грамадска-палітычны рух у беларускіх губернях у 20 – 30-я гг. XIX ст., паўстанне 1830 – 1831 гг. i ўзмацненне антыбеларускай палiтыкi самаўладдзя.

 27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. Яго вынікі і значэнне.

 28. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у 70 – 90-х гг. XIX ст.

 29. Утварэнне i дзейнасць палiтычных партый i арганiзацый Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

 30. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. у беларускіх губернях.

 31. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст.

 32. Фарміраванне беларускай народнасці.

 33. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 34. Берасцейская царкоўна-рэлігійная унія.

 35. Рэфармацыя і Контррэфармацыя і іх уплыў на канфесійнае становішча на беларускіх землях.

 36. Канфесійнае становішча на беларускіх землях у ХІХ – пачатку ХХ ст.

 37. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці беларускай культуры ў эпохі Адраджэння і Асветніцтва.

 38. Складванне беларускай літаратурнай мовы.

 39. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

 40. Войны ХVІ – ХVІІІ стст. і іх наступствы для беларускіх зямель.

 41. Унутраныя і знешнія прычыны заняпаду Рэчы Паспалiтай і яе падзелы.

 42. Вайна 1812 г. і яе ўплыў на беларускі народ.

 43. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i яе ўплыў на Беларусь.

 45. Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Расii i ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусi.

 46. Абвяшчэнне незалежнасцi БНР.

 47. Утварэнне БССР: падставы, ход, значэнне.

 48. Утварэнне і лёс Літоўска-Беларускай ССР. Другое абвяшчэнне БССР.

 49. Утварэнне СССР і ўзбуйненне БССР.

 50. НЭП: сутнасць і ўрокі.

 51. Курс на «беларусiзацыю» i яе зрыў.

 52. Адметнасці індустрыялiзацыі і калектывiзацыі ў БССР.

 53. Заходняя Беларусь у складзе II Рэчы Паспалiтай.

 54. Пачатак ІІ сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

 55. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі.

 56. Усенародная барацьба беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі.

 57. Аперацыя «Баграціён». Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам.

 58. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН.

 59. Перыяд дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця. «Адліга» ў БССР.

 60. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 60 – 80-х гг.

 61. Сутнасць палiтыкi «перабудовы» ў СССР. Асаблівасці яе правядзення ў БССР.

 62. Грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. XX ст.

 63. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублікі Беларусь.

 64. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

 65. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання.

 66. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 67. Беларуская мадэль развіцця.

 68. Рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг. і іх вынікі.

 69. Саюз Беларусі і Расіі: сучасны стан і перспектывы.

 70. Інтэграцыйная палітыка Рэспублікі Беларусь.

 71. Духоўнае i культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ ХХІ стст.1 Разглежанны і зацверджанны на паседжанні кафедры тэрыі гісторыі дзяржавы і права пратакол № 2

ад 11.09.2014 г.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка