Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадметам «Беларуская мова. Літаратурнае чытанне» 10 класа 1-га аддзялення дапаможнай школы з рускай мовай навучання
Дата канвертавання17.03.2016
Памер137.89 Kb.
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадметам
«Беларуская мова. Літаратурнае чытанне» 10 класа
1-га аддзялення дапаможнай школы з рускай мовай навучання


10 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

1-я чвэрць (9 г.)
I

1


2

3

4, 5II

1


2

3
4


Паўтарэнне (5 г.)

Лексічнае значэнне слова. Пераклад з рускай мовы на беларускую:

«Беден тот, кто не имеет ценностей вечных: таких ценностей, которых никто и никогда отобрать у нас не сможет — это любовь к Отечеству, к своему народу, к своему языку»
Прамое і пераноснае значэнне слова. Словы адназначныя і мнагазначныя

Блізкія і процілеглыя па значэнні словы (сінонімы і антонімы)


Роднасныя словы, часткі слова:

а) разбор слоў па саставе, выдзял. роднастных слоў з тэксту;

б) словаўтваральная роля прыстаўкі і суфікса

Тэкст (2 г.)

Прыметы тэксту. Назва, тэма, асноўная думка тэксту.

Тлумачальная дыктоўка
Кантрольная работа: асаблівасці беларускай мовы:

І в. — дыктоўка; ІІ в. — спісванне


Работа над памылкамі
Паўтарэнне: Сказ. Тэкст. Аб’ява

1


1

1

11

1


1
2

Запіс перакладу

Падбор сінонімаў, антонімаў
Адрозн. родн. слоў і формаў слова
Утварэнне новых слоў з дапамогай прыставак і суфіксаў

2-я чвэрць (7 г.)
II

1


2

3

45

6

7Тэкст (працяг)

Структура тэксту. Паслядоўнасць падзей у тэксце. Афармленне тэксту на пісьме


Тыпы тэкстаў: тэкст-апавяданне, тэкст-апісанне (№ 49, 52)
Тэкст-апісанне. Складанне тэксту па серыі карцінак «Позняя восень»
Аўтабіяграфія як від
тэксту-апісання
Складанне плана тэксту, пісьмовы пераказ тэксту «Выратавальнік»
Кантрольная работа:

І в. — дыктоўка; ІІ в. — спісванне


Работа над памылкамі.

Паўтарэнне: Дзелавы паперы: запаўненне анкеты

Заява (с. 40)


1


1

1

1


1

1


1

План тэкстаў «Батлейка», «Адкуль прыйшоў пеўнік»


Параўнанне, характарыстыка тэкстаў

Аўтабіяграфія

10 клас

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

1-я чвэрць (9 г.)
I

1

2—4


5—7

8


З народных вытокаў

Народныя песні: сезонныя, абрадавыя, калыханкі, с. 125—127


Легенды:

а) Сцяпан і Вяльяна (паходжанне назвы р. Віліі), с. 17—128;

б) хто выдумаў грошы, с. 128—130;

в) прыгожая дуброва, с. 131—133


Казкі:

а) легкі хлеб, с. 135—138;

б) ад крадзенага не пасыцееш, с. 138—141
Пазакласнае чытанне: беларускія народныя казкі

2


1
1

1

12

1

Пераказ
Пераказ.

Пераказ. Вызначэнне асноўнай думкі


Пераказ, асноўная думка

Пераказ, асноўная думка


2-я чвэрць (7 г.)
II
1—2

3

45

6


7


Беларуская літаратура XVI — пачатку XX стагоддзя (8 г.)

У. Ягоўдзік. Ф. Скарына.

Біблія Ф. Скарыны, с. 164—167,

с. 167—168


Паводле М. Масляўкі. Францішак Багушэвіч (артыкул), с. 172—173
Ф. Багушэвіч. Бог не роўна дзеле (верш), с. 173
Я. Купала. Як у казцы… (артыкул), с. 179—181
Я. Купала. Лён (верш), с. 181—183

Я. Купала. Вясна (верш), с. 184 (на выбар)


Пазакласнае чытанне: Я. Купала — пясняр беларскай зямлі
Падручнік:

Змушко А. М. Бел. мова і чыт.: вучэб. дапам. для 10 кл. 1-га аддзял. дапам. школы з рускай мовай наву­чан­ня. — Мінск: Нар. асвета, 2007

1

11

1

11

1


Выразн. выбар. чытанне


Выказванне сваіх адносін да жыцця бедных і багатых


Выбар. чытанне, адказы на пытанні
Выразнае чытанне, аналіз на пытанні
Выразнае чытанне10 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

3-я чвэрць (11 г.)

III

1

23

4

5IV

1

23

4

56

Сказ (5 г.)

Галоўныя і даданыя члены сказа

Просты і складаны сказ. Коска паміж часткамі складанага сказа.

Злучнікі ў складаных сказах

Аднародныя члены сказа са злучнікамі і, а, але і без злучнікаў Знакі прыпынку

Зваротак у сказе. Знакі прыпынку пры зваротку. ЗапіскаЧасціны мовы
(6 г., працяг у IV чвэрці)


Назоўнік. Знаходжанне ў сказе. Вызначэнне роду, ліку.

Скланенне, вызначэнне склонаўПрыметнік. Знаходжанне ў сказе, тэксце. Дапасаванне да назоўніка. Вызначэнне ліку, роду, склону

Займеннік. Асабовыя займеннікі, змяненне іх па склонах. Роля ў сказе

Дзеяслоў. Знаходжанне ў сказе, пытанні, змяненне па часах. Лік, асоба (у цяпер. і будучым часе)

Кантрольная работа:

І в. — дыктоўка;

ІІ в. — спісванне

Работа над памылкамі.

Паўтарэнне: Часціны мовы.

Афармленне падпіскі1

1

11

1

11

1

11

1

Складанне запісак

Віншавальная паштоўка


4-я чвэрць (8 г.)

1

2

34

5

67

8


Лічэбнік. Агульнае значэнне, пытанні. Роля ў сказе

Правапіс некаторых лічэбнікаў. РаспіскаПрыслоўе. Пастаноўка пытанняў, значэнне прыслоўяў

Дапаўненне сказаў прыслоўямі

Практыкаванні ў перакладзе з рускай мовы на беларускую

Кантрольная работа:

І в. — дыктоўка; ІІ в. — спісванне

Работа над памылкамі.Паўтарэнне: галоўныя і даданыя члены сказа; аднародныя члены сказа

Сачыненне на тэму «Якой я бачу сваю будучыню» (або вусныя роспавяды вучняў)1

1

11

1

11

1


Распіска

Пераклад

10 клас

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

3-я чвэрць (11 г.)

III

1

23

4

56

7

89

10


Беларуская літаратура XX стагоддзя

Я. Колас. У старых дубах (апавяданне), с. 185—191

Я. Колас. Зіма (верш), с. 191

П. Трус. Дзясяты падмурак (урывак з паэмы), с. 177—178

М. Багдановіч. Зімовая дарога (верш), с. 175

Вызначэнне тэмы

М. Багдановіч. Зімой (верш), с. 176

К. Буйло. Люблю (верш), с. 192—193. Тэма. Асноўная думка

К. Крапіва. Крапіва (верш), с. 194. Тэма і асноўная думка

К. Крапіва. Дзед і баба (байка), с. 194—195. Мараль байкі

Літаратурныя казкі. У. Караткевіч. Нямоглы бацька.

с. 144—148 (…Але жылі)

с. 148—152

Пазакласнае чытанне: літаратурныя казкі (с. 152—158. У. Бутрамееў. Птушка шчасця. С. 160—163. Таня Ліневіч. Сірата Алеся)1

1

21

1

11

1

11

Дзяленне тэксту на часткі.

Выразнае чытанне, слоўны малюнак

Завучванне часткі ўрыўка на памяць

Выразнае чытанне

Завучванне на памяць

Выразн. чыт. Вызначэнне тэмы, асноўнай думкі

Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі

Выразнае чытанне. Тлумач. маралі байкі

Загалоўкі да частак тэксту

Характарыстыка герояў, вызначэнне станоўчых і адмоўных рыс іх характару


4-я чвэрць (8—9 г.)

IV

1, 2


3, 4

5

67

8

9Беларуская літаратура XX ст. Сучасная беларуская літаратура.

Ал. Васілевіч. Сябры (апавяданне),


с. 221—227

У. Караткевіч. Вершы.

Беларуская песня, с. 213—214

Бацькаўшчына, с. 214—215

Варлен Бечых. Хатынь (артыкул),
с. 209—210. (Тлумачальнае чытанне)

С. Законнікаў. Хатынь (верш),


с. 210—211

Г. Бураўкін. Якога колеру вайна (верш), с. 208—209

В. Быкаў. Крупны бераг ракі (апавяданне), с. 202—208

М. Танк. Шчасце (верш), с. 236

Пазакласнае чытанне: вершы бела­рус­кіх паэтаў аб Радзіме, с. 215—220

Г. Бураўкін. «Я не ганю землі чужыя…»

«Люблю свой край…».

Вершы Р. Барадуліна і інш.Падручнік:

Змушко А. М. Бел. мова і чыт.: вучэб. дапам. для 10 кл.1-га аддзял. дапам. школы з рускай мовай наву­чання. — Мінск: Нар. асвета, 2007

2

2

11

1

11

Дзяленне на часткі. Загалоўкі да частак. Вызначэнне асноўнай думкі

Параўнанне. Устанаўленне агульнага настрою Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі

Тэма, асноўная думка

Выразнае чытанне, вызна­чэнне асноўнай думкі

Выбарачнае чытанне. Тэма, асноўная думка

Выразнае чытанне. Асноўная думка

Выразнае чытанне, асноўная думка
Заўвага: пры планаванні ўлічвалася, што:

а) працяг 2010/2011 навучальнага года з 1 верасня па 31 мая (35 тыдняў);

1 чвэрць: 1верасня — 29 кастрычніка (9 тыдняў);

2 чвэрць: 8 лістапада — 24 снежня (7 тыдняў);

3 чвэрць: 10 студзеня — 25 сакавіка (11 тыдняў);4 чвэрць: 4 красавіка — 31 мая (8 тыдняў);

б) колькасць абавязковых кантрольных работ, згодна з нарматыўным дакументам «Единый речевой режим учреждений, обеспечивающих полу­че­ние специального образования учащимися с интеллектуальной недо­ста­точностью» (Письмо № И-01-13/321 от19.12.2005), складае: 6 кл. — к/р; кл. — 2 к/р; 8 кл. — 4 к/р; 9 кл. — 4 к/р; 10 кл. — 4 к/р за навучальны год.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка