Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадметам «Беларуская мова. Літаратурнае чытанне» 8 класа 1-га аддзялення дапаможнай школы з рускай мовай навучання
Дата канвертавання11.06.2016
Памер227.25 Kb.
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадметам
«Беларуская мова. Літаратурнае чытанне» 8 класа
1-га аддзялення дапаможнай школы з рускай мовай навучання

8 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

1-я чвэрць (18 г.)I

1


2

3

45

6

7


II

1
2


3

4
5


6

7

III

1

2

34

Паўтарэнне (7 г.)

Успаміны аб леце. Састаўленне адказаў на пытанні, сказаў па малюнках, (№ 1—5, 30)


Алфавіт. Галосныя і зычныя гукі і іх літары. Адметныя асабівасці беларускай мовы (і, ў, дз, дж, шч), № 6—10
Цвёрдыя і мяккія зычныя. Гука-літарны разбор слова
Зацвярдзелыя гукі і іх літары,
(№ 17—19)
Звонкія—глухія зычныя на канцы і ў сярэдзіне слова
Правапіс о, э ў беларускіх словах пад націскам, пераход у а
Правапіс е, ё, я ў бел. словах
Маўленне (7 г.)

Вуснае маўленне. Сродкі выраз­нас­ці (гучнасць, тэмп, тон, дыкцыя, паўза, лагічны націск, эмац. афарбоў­ка голасу — без увядз. тэрміналогіі)


Пісьмовае маўленне — сродак перадачы думак на адлегласці і ў часе.

Ужыванне слоў Вы, Вас, Вам


Дыялагічнае маўленне. Маўленчая этыка
Маналагічнае маўленне
Паэтычнае і празаічнае маўленне (параўнанне). Асаблівасці афармлення.

Пісьмо па памяці


Кантрольная работа па тэме «Асаблівасці бел. мовы»:

І в. — дыктоўка; ІІ в. — спісванне


Работа над памылкамі. Паўтарэнне: адрас
Тэкст (3 г.)

Паўтарэнне: прыметы тэксту.

Тэма і асноўная думка тэксту
Афармленне тэксту на пісьме. Упарадкаванне дэфармав. тэксту
Выдзяленне асобных частак тэксту, сказаў
Паўтарэнне. Асаблівасці бел. мовы

1


1

1

11

1

11
1

1

1


1

1


1

1

11

1

Дыялог аб летнім адпачынку

Скорагаворкі

Скорагаворкі

Скорагаворкі, чыстагаворкі

Удзел у дыялогах. Скорагаворкі

Віншавальная паштоўка — тэкст

Дыялогі на розныя тэмы

Пісьмо па памяці

Запіс дамашняга адраса як адраса адпраўшчыка пісьма
Вызначэнне і запіс асноўнай думкі

Пераказ «Лясны доктар»


2-я чвэрць (14 г.)III

5

6


7

8

IV

1

2

34

5


6

7

8


9

10
Тэкст (працяг) (4 г.)

Састаўленне плана тэксту. Пераказ тэксту


Заява. Напісанне па ўзоры
Састаўленне плана тэксту па пытаннях. Запіс (з загалоўкам «У цырку», «Мая мама»)
Пісьмо (ліст) маці

Сказ (10 г.)

Дзяленне тэксту на сказы. Упарадкав. дэфарм. сказаў.

Правілы запісу сказаў
Віды сказаў па мэце выказвання. Правільнае інтанаванне
Галоўныя і даданыя члены сказа. Сказаўтваральная роля галоўных членаў сказа

Дапаўненне сказаў даданымі членамі сказа. Зрокавая дыктоўка


Аднародныя члены сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа без ужывання злучнікаў
Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа са злучнікамі (і, а, ды, але, ці, абы і інш.)
Практыкаванні ў састаўленні і напісанні сказаў з аднароднымі членамі. Знакі прыпынку.

Тлумачальная дыктоўка


Кантрольная работа па тэме «Сказ. Члены сказа»:

І в. — дыктоўка; ІІ в. — спісванне


Работа над памылкамі. Разбор сказаў па членах сказа
Паўтарэнне. Аднародныя члены сказа, іх роля ў сказе (дзейнік, выказнік, даданыя члены сказа)

1
1

1

1


1


1

1

1


1


1

1


1

1Састаўленне тэксту заявы


Складанне тэксту па пытаннях


Склад тэксту пісьма

Упарадкав. дэфарм. сказаў


Дыялог


Каменцірав. пісьмо


8 клас

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

1-я чвэрць (9 г.)I

1

23
II

1

23
4

5

6
У краіну ведаў (3 г.)

Першага верасня — Дзень ведаў (М. Шаўлоўская)

Л. Глебаў. Загадка і адгадка (верш), с. 157—158
В. Жуковіч. Ідзе вучаніца (верш), с. 156
В. Жуковіч. Першая настаўніца, с. 159
Багатая восень дарамі (6 г.)

К. Каліна. Верасень (казка),


с. 165—166
Я. Колас. Адлёт жураўлеў (верш),
с. 166—167
Э. Шым. Цяжкая праца (апавяданне), с. 167—168

П. Граніт. Зайчыкаў хлеб (верш),


с. 169

С. 169—170 (распавяд-тлумачэнне пра зайчыкаў хлеб).


Р. Ігнаценка. Пасадзіць рабінку (апавяданне), с. 170—171
Пазакласнае чытанне: «Народныя традыцыі, звычаі, абрады (Дзяды)»

1

11

1

11
1

1

1Выразнае чытанне.


Выбар. чытанне
Выразнае чытанне

Распавяды пра першую настаўніцу


Выбар. чытанне, пераказ урыўка
Слоўны малюнак, выразнае чытанне
Выбар. чытанне, слоўны малюнак

Выразнан чытанне, па жаданні — на памяць


Выбар. чыт., пераказ апісання рабінкі


Распавяд настаўніка, вучняў


2-я чвэрць (7 г.)III

1

23
4

5

IV

1
2


Мая родная Беларусь (6 г.)

А. Бачыла. Радзіма мая дарагая (верш). С. 161—162

Ул. Паўлаў. Пакланіся добрым людзям (верш), с. 159 (на выбар)
Я. Корчак. Шануй сваю мову (артыкул), с. 160
А. Клышка. Чаму? (артыкул), с. 161
В Шымук. Лёгка нам нічога не даецца (верш), с. 164
Я. Сіпакоў. Беручы — аддаваць (тэкст-разважанне), с. 163—164
Прыйшла зіма-чараўніца (2 г.)

Зоська Верас. Чараўніца (апавяданне), с. 171—172

Пазакласнае чытанне: народныя звычаі і абрады (Каляды).

Матэрыял:

1)  Багдановіч. Калядныя звычаі і гульні, с. 175—176

2)  А. Клышка. Новы год у розных краінах


Падручнік:

1. Змушко А. М. Бел. мова і чыт.: вучэб. дапам. для 8 кл. 1-га аддз. дапам школы з рускай мовай навучання. — Мінск: Нар. асвета, 2005

1

11
1

1


1
1

На памяць 1-е 4-радкоўе


Выразн. чытанне, па жаданні — на памяць
Тлумач. чыт., асноўная думка
Выбар. чытанне
Выразн. чытанне,

асноўная думка


Тлумачальнае чытанне, асноўная думка

Выбар. чытанне

8 клас

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

3-я чвэрць (22 г.)

1

2

12

3

45

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

Слова

Значэнне слова. Тлумачальны слоўнік

Сінонімы. Антонімы

Часткі слова (5 г.)

Часткі слова. Корань слова. Роднасныя словы

Канчатак, яго роля. Формы слова

Прыстаўка, яе словаўтваральная роля

Суфікс, яго словаўтваральная роля

Змяненне літар галосных гукаў у корані (о, э — > а, е, ё — > я).

Зрокавая дыктоўка

Часціны мовы (15 г.)

Распазнаванне часцін мовы ў тэксце, у сказе


Назоўнік. Пастаноўка пытанняў. Лік назоўнікаў

Род назоўнікаў. Пашырэнне ўяўлення аб родзе назоўнікаў

Скланенне назоўнікаў.

Паняцце аб скланенні назоўнікаў адз. ліку. Склоны і склонавыя пытанні

Практыкав. у змяненні назоўнікаў адз. ліку па склонах

Дапаўненне сказаў па пытаннях, вызначэнне склонаў назоўнікаў.

Віншаванне з Днём абаронцаў Радзімы

Практыкаванні ў пастаноўцы пытанняў да назоўнікаў, падбор назоўнікаў па пытаннях.

Тлумачальная дыктоўка

Скланенне назоўнікаў множнага

ліку

Абагульняючы ўрок па тэме «Назоўнік». Віншавальная паштоўка да Дня 8 сакавікаПрыметнік. Выдзяленне ў тэксце, пастаноўка пытанняў ад назоўнікаў да прыметнікаў

Род і лік прыметнікаў. Родавыя канчаткі прыметнікаў адз. і мн. ліку

Кантрольная работа:

I в. — дыктоўка; II в. — спісванне

Работа над памылкамі. Змяненне прыметнікаў адзіночнага і множнага ліку па склонах

Род і лік прыметнікаў.

Састаўленне плана тэксту. Вусны пераказ. Спісванне з дапісваннем канчаткаў

Паўтарэнне: практыкаванні ў дапасаванні прыметнікаў і назоўнікаў1

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

Тлумачэнне значэння слоў

Падбор сінонімаў, антонімаў, саст. сказаў

Падбор роднасных слоў

Дапасаванне слоў у сказе пры змяненні канчатка

Утварэнне слоў з дапамогай прыстаўкі

Утварэнне слоў з дапамогай суфікса

Назіранне за змяненнем галосных, устаўка прапушчаных літар

Пастаноўка пытанняў да розных часцін мовы

Выдзяленне назоўнікаў у сказе незалежна ад іх формы

Узбагачэнне слоўн., удакладн. слоў

Змян. назоўнікаў па пыт.

Змяненне наз. па пытаннях

Віншавальн. паштоўка

Састаўленне адказаў на пытанні

Тэкст віншавальнай паштоўкі

План тэксту.

Вусны пераказ

Змяненне прыметнікаў па сэнсе


4-я чвэрць (16 г.)

1

2

34

5

67

8

9,10

11

1213

14

1516

Часціны мовы (працяг)

Практыкаванні ў скланенні прыметнікаў адзіночнага ліку

Скланенне прыметнікаў множнага ліку

Займеннік. Агульнае паняцце пра займеннік

Асабовыя займеннікі

Роля асабовых займеннікаў і інш. у мове і маўленні. Дзяленне тэксту на часткі

Дзеяслоў. Вызначэнне ў тэксце, пастаноўка пытанняў

Лік дзеясловаў. Напісанне не з дзеясловамі


Агульнае паняцце аб часе дзеясловаў

Цяперашні час дзеясловаў. Будучы час дзеясловаў. Параўнанне

Прошлы час дзеясловаў. Асаблівасці напісання

Тлумачальная дыктоўка

Практыкаванні ў вызначэнні часу дзеясловаў. Каменціраванае пісьмо

Кантрольная работа:

І в. — дыктоўка;

ІІ в. — спісванне

Работа над памылкамі.

Паўтарэнне: часціны мовы

Паўтарэнне. Роднасныя словы. Галосныя і зычныя гукі і іх літары. Цвёрдыя і мяккія зычныя


1

1

11

1

11

1

21

1

11

1

1Дапісванне канчаткаў

Дапісванне канчаткаў

Вызначэнне займеннікаў у тэксце

Запамінанне асабовых займеннікаў

Складанне плана тэксту

Пераўтварэнне дзеясловаў цяперашняга часу ў дзеясловы будучага часу

Замена дзеясл. цяп. часу на дзеясл. прошлага часу

Утварэнне слоў з дапамогай суфіксаў і прыставак8 клас

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

3-я чвэрць (11 г.)

IV

1

2V

1

23

4

5VI

1

23

4


Прыйшла зіма-чараўніца (працяг)
(2 г.)

С. Шушкевіч. Усё зіма заснежыла (верш), с. 172

П. Броўка. Зіма (верш), с. 176

Славутыя імёны зямлі беларускай (5 г.)

А. Клышка. Наш першадрукар (артыкул), с. 197

Ю. Свірка. Францыск Скарына (верш), с. 197—198

Я. Купала, Я. Колас — славутыя беларускія пісьменнікі, с. 198

Я. Купала. Спадчына (верш)

Я. Купала. Дуб (верш), с. 199

Я. Колас. О, край родны (верш),
с. 200

Вясна, вясна жаданая (3 г.)

Э. Агняцвет. Маме (верш) с. 180

В. Вітка. Хто прыносіць нам вясну (верш) с.178

В. Жушма. Бусел (апавяданне) с. 182

Пазакласнае чытанне: «Вясна — абнаўленне прыроды».

Я. Колас. «Прылёт птушак», с. 17. П. Ткачоў. «Зямля прачынаецца».
А. Александровіч. «Паводка
».
К. Каліна «Фіялка» (казка)


1

1

11

1

11

1

11

1


Выразнае чытанне, выбар. чытанне

Слоўны малюнак, завучв. на памяць

Тлумач. чытанне, адказы на пытанні

Выразнае чытанне

Выразнае чытанне, слуханне песні

Выразнае чытанне

Выразнае чытанне

Завучванне на памяць

Выразнае чытанне

Выбарачнае чытанне, пераказ


4-я чвэрць (8 г.)

VII 1

2

VIII

1

2

34

IX

1

2З вытокаў народных (2 г.)

Заклічкі. Пацешкі, с. 201—203. (Зборнік «Дзіцячы фальклор»)

Суп з сякеры (беларуская нар. казка), с. 203—205

Слаўся добрымі справам (4 г.)

В. Хомчанка. Наша лавачка (апавяданне), с. 190—191

В. Хомчанка. Салдацкая крыніца (апавяданне), с. 196

Н. Парукаў. Не хапіла работы (апавяданне), с. 193

К. Цвірка. Спрэчка звяроў
(верш-казка), с. 192

Прыходзіць лета звонкае

Я. Колас. На лузе (верш), с. 185

Пазакласнае чытанне: «Хораша летам!» (с. 186—189: вершы, казкі, апавяданні)

Падручнік:

Змушко А. М. Бел. мова і чыт.: вучэб. дапам. для 8 кл. 1-га аддз. дапам. школы з рускай мовай наву­чання. — Мінск: Нар. асвета, 2005


1

1

11

1

11

1


Выразнае чытанне.

Чытанне па асобах. Выбар. чытанне

Слоўны малюнак. Пераказ. Асноўная думка.

Асноўная думка, пераказ

Пераказ, асноўная думка

Дзяленне тэксту на часткіВыразнае чытанне, любое 4-радкоўе на памяць

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка