Приклади оформлення бібліографічного описуДата30.04.2016
Памер116.22 Kb.
#45568
Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання тощо.

Таким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – зіставити з іншими, відрізнити від інших.

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну інформацією розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності 1 липня 2007р. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Об’єктом опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях.


Приклади оформлення бібліографічного опису


Характеристика

джерела


Приклад оформлення

Книги:

один автор1.Болотіна Н.Б. Трудове право України : навч. посіб. / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 375 с. – ISBN 978-966-346-440-4.
2.Дідур Т.М. Економіка будівництва : [навч. посіб. для студ. за фах. напрямком «Економіка буд-ва вищ. навч. закл.»] / Т.М. Дідур ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. - Одеса : Чорноморія, 2007. – 177 с. – ISBN 978-966-8251-99-3.
3.Кузнєцов В. Пожежна безпека / В.Кузнєцов. – Х. : Фактор, 2008. – 575 с. – ISBN 978-966-2137-01-93.
4.Верменич Я.В. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Я.В. Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, Центр теорет.- методол. пробл. іст. регіоналістики. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-667-293-6.


два автори

1.Дерех З.Д. Експрес-курс з правил дорожнього руху / З.Д. Дерех, О.Є. Заворницький. – К. : Арій, 2008. – 206 с. - (Бібліотека автомобіліста). – ISBN 978-966-8774-54-X.
2.Золотухіна С.Т. Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / С.Т. Золотухіна, О.П. Рацул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 250 с. – ISBN 978-966-8502-77-4.
3.Бородкіна Н.О. Реклама та рекламна діяльність / Н.О. Бородкіна, О.Л. Фіщук ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. – 210 с. – ISBN 978-966-8257-41-4.
4.Щерба А.А. Моделювання і аналіз електричних полів енергетичних об’єктів / А.А. Щерба, М.М. Резнікова ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К. : Наук. думка, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-667-290-5.

три автори

1.Витязь О.Ю. Динаміка долота ріжучого типу в процесі буріння / О.Ю. Витязь, О.Т. Драганчук, В.І. Векерик ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 195 с.: іл. – Бібліогр.: с.182-193. – ISBN 978-966-694-066-0.
2.Бойцова М.І. Платник єдиного податку - юридична особа / М.І. Бойцова, О.П. Андрусь, В.К.Кузнєцов. – 6-е вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 510 с. – ISBN 978-966-8502-76-7.
3.Зіміна І.А. Державний фінансовий контроль : [навч.посіб.] / І.А. Зіміна, О.С. Корнієнко, А.О. Трофімов ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ін.-т післядиплом. освіти. – Миколаїв : НУК, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-384-064-2.
4.Дем’яненко М. Я. Оцінка кредитоспроможності агро формувань (теорія та практика) : монографія / М.Я. Дем’яненко, О.Є. Ґудзь, П.А. Стецюк ; ННЦ “Ін-т аграр. економіки” УААН. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2008. – 300 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 299(12 назв). – ISBN 978-966-593-580-3.


чотири автори

1.Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств / В.Л. Юшко, М.В. Бурмістр, С.М. Русалін, С.Г. Птіцин ; Укр.держ. хім.- технол. ун-т. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2008. – 511 с. – ISBN 978-966-667-247-9.

2.Виплати по соціальному страхуванню / [Н.О. Борщ, О.А. Андрусь, В.І. Куліш, М.П. Казенов]. – 5-е вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 111 с. – ISBN 978-966-553-706-9.


3.Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 11-й кл. / М.І. Бурда, О.Я. Біляніна, О.П. Вакуленко, Н.С. Прокопенко – Х. : Гімназія, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8502-83-5.

4.Управління групами : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Редіна, К.В. Комарова, В.В. Гов’яда, С.А. Шмельова ; М-во фінансів України, Дніпропетров. держ. фін. акад. - 2-ге вид., доповн. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. - 354 с. – ISBN 978-966-8944-39-0.
п’ять і більше авторів

1.Математичні методи в нафтогазовій геології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лозинський, В.О. Лозинський, Б.Й. Маєвський [та ін.] ; за ред. Б.Й. Маєвського ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, - Івано-Франківськ : Факел ІФНТУНГ, 2008. – 275 с. – ISBN 978-966-694-081-3.
2.Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації : монографія / [О.Д. Крупчан, А.С. Довгерт, О.В. Шупінська та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Крупчана ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 239 с. – ISBN 978-966-581-975-2.
3.Соціально-економічні парадигми сучасного гуманізму / [М.В. Чечетов, І.К. Бондар, О.П. Сологуб та ін.]. – К. : Корпорація, 2007. – 283 с. – Бібліогр.: с.280-282. – ISBN 978-966-581-975-2.
4.Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи : монографія / [О.В. Позняк, Т.А. Драгунова, О.У. Хомра та ін.] ; за наук. ред. Позняка О.В. ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. – Умань : Сочінський, 2007. – 274 с. – ISBN 978-966-379-225-5.

без автора

1.Українська література (до ХХ століття) : конспект лекцій, тест. завдання, цитати / упоряд. В.Г. Квітко]. – К. : Слово, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-427-073-8.
2.Трудове законодавство України / [упоряд. О.М. Роїна]. – К. : Скіф : КНТ, 2008. – 425 с. – ISBN 978-966-618-252-7.
3.Українсько-німецький словник навчально-педагогічних понять і термінів : метод. посіб. / [уклад. : Л.Вовк та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-327-089-0.
4.Новейший справочник автомобилиста / [сост. А.В. Бедин]. – Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2008. – 350 с. : ил., табл. – ISBN 978-966-343-895-5(Украина). - ISBN 978-5-9910-0342-1(Россия).

Багатотомний документ

1.Костін М.О. Теоретичні основи електротехніки : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т. / М.О. Костін, О.Г. Шейкіна ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006 - .

Т.1. – 2006. – 333 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-593-609-1.

Т.2. – 2007. – 273 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-593-611-4.
2.Збірник наукових праць : (за результатами конкурсу студент. наук. робіт 2007р.) : у 3 ч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; [за заг. ред. Бугаєнка В.В.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.

Ч.1. : Педагогіка та методика навчання і виховання. – 155 с. - ISBN 978-966-620-265-2.

Ч.2. : Природничі та гуманітарні науки. – 99 с. – ISBN 978-966-553-705-2.

Ч.3. : Теорія і методика фізичної культури та спорту. – 115 с. – ISBN 978-966-667-291-2.


3.Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева Н.В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В.Л.]. – Львов : Леонорм-Стандарт, 2005 – . - (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.1. – 2005. – 277 с. – ISBN 978-966-2023-14-5.


4.Книга Скорботи України : Закарпат. обл. / [редкол. : Герасимов І.О. (голова) та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2004 - .

Т.6 : Тячівський район. – 2008. – 630 с. – ISBN 978-966-8312-43-4.
Матеріали конференцій і з’їздів

1.Інформаційно-керуючі системи і комплекси ІКСК – 2008 : матеріали Всеукр. наук. – техн. конф. студ., аспірантів і молодих вчених з міжнар. участю, [Миколаїв], 14-15 квіт. 2008р. – Миколаїв : ІАЕ НУК, 2008. – 221 с. – ISBN 978-966-400-075-5.
2.Методи і засоби інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., Черкаси, 24-25 квіт. 2008 р. – Черкаси : ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8760-43-3.
3.Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 черв. 2000 р. : інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – ISBN 978-966-400-075-5.
4.Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі : матеріали VII Всеукр. наук. конф. молодих учених і студ., Чернівці, 11 квіт. 2008 р. / [наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лопатинський Ю.М.]. – Чернівці : Рута, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-7115-69-2.

Препринти

1.Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФ ТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. : ННЦ ХВТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр „Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХВТИ 2006 - 4).

2.Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).Депоновані наукові праці

1.Рыжаков В.В. Алгебры – школы – основа измерения нечеткой информации / В.В. Рыжаков, Н.С. Петров, К.Л. Нефедов. – М., 2008. – 210 с. – Деп. в ВИНИТИ 13. 06. 08, № 499-В 2008.

2.Кононов Ю.С. Геология и мировоззрение / Ю.С. Кононов. – Саратов, 2008. – 293 с. – Деп. в ВИНИТИ 17. 06. 08, № 506 – В 2008.Словники

1.Леонова М.В. Русско-английский словарь и англо-русский глоссарий : для менеджеров гостинич. бизнеса / М.В. Леонова. – Севастополь : РИБЭСТ, 2008. – 281 с. – ISBN 978-966-343-970-9.

2.Європейський Союз : словник-довідник / [ред. – упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. – ISBN 978-966-2003-32-1.Атласи

1.Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. Дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С.С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217 с. – ISBN 978-966-438-081-9.

2.Курда Х. Атлас ботаніки / Х. Курда : [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. – ISBN 978-966-637-619-3.Законодавчі та нормативні документи

1.Кодекс законів про працю України : за станом на 22 квіт.2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008 р. – 75 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-647-8.

2.Закон України „Про тваринний світ” : за станом на 12 берез. 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008 р. – 30 с. – (Серія „ Закони України”). – ISBN 978-966-611-632-4.Стандарти

1.Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (ISO 7005 – 1: 1992, IDT) : ДСТУ ISO 7005 – 1: 2005. – [Чинний від 2008 – 01 – 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – VII, 83 с.

2. Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 1. Шини (метричні серії) (ISO 4000 – 1: 2001, IDT) : ДСТУ ISO 4000 – 1: 2005. – [Чинний від 2006 – 07 – 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – V, 26 с.Дисертації

1.Пилипів Л.Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості : дис. ... канд. техн. наук : 20. 03. 07 / Пилипів Любомир Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 205 с.

Бібліографічні покажчики

1.Олесь Гончар. Твори і публікації українською мовою, 1933-2007 : до 90-річчя від дня народж. : матеріали до бібліографії / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: В.М. Лой та ін.]. - К. : НПБУ, 2008. – 95 с. – ISBN 978-966-346-429-9.

2.Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук. – допом. бібліогр. покажч. / авт. – упоряд. : Є.К. Бабич, В.В. Патока ; М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України. – К. : Смолоскип, 2007. – 519 с. – ISBN 978-966-462-130-1.Автореферати дисертацій

1.Воєвідко І.В. Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 „Буріння свердловин” / Воєвідко Ігор Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 30 с.

2.Кулинин Т.М. Підвищення герметичності різьбових з’єднань обсадних колон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 „Буріння свердловин” / Кулинин Тарас Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19 с.

Авторські свідоцтва

1.А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Т. Кемайкин (СССР). – №3360585 / 25-08 ; заявл. 23. 11. 81 ; опубл. 30. 03. 83, Бюл. №12.


Патенти

1. Пат.2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опуб. 20.08.02, Бюл. № 23 (ІІ ч.). – 3 с. : ил.

Складова частина документа :
стаття з журналу

1.Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації / Маріо Тібері // Журнал європ. економіки. – 2007. – Т.6, №4. – С. 372 – 404.

2.Денисенко В. Публікації біографічного жанру як джерело історії духовної освіти в Україні XVI – XVIII ст. : (за матеріалами реліг. періодики) / Володимир Денисенко // Пам’ять століть. – 2007. - №6. – С. 40-54.

3. Кусок Л. Ментальність і політична культура українців / Леонід Кусок, Петро Скрипка // Університет. – 2007. - № 6. - С. 52 – 62.

4.Аміачна селітра. Технологічний процес мікро капсулювання / Б.М. Савченко, В.В. Пахаренко, С.С. Григоренко [та ін.] // Хім. пром-сть України. – 2006. - №6. – С. 19-20. - Бібліогр.: с. 20.стаття з газети

1.Рудницький Л. Слово, що серце стискає : [образ Голодомору в укр. л-рі] / Леонід Рудницький // Уряд. кур’єр. – 2008. – 13 черв. (№108). - С.18.

2.Сташук В. Біля річок колодязів не копають : [про пробл. протипаводк. захисту на Прикарпатті розповідає голова комітету Держводгоспу України Володимир Сташук / розмову вів Микола Петрушенко] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 жовт. (№183). – С. 9.

3.Про законодавче регулювання лізингу персоналу : [в Україні, США та ін.] // Праця і зарплата. – 2008. – Травень (№19). – С. 4.

4.Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків : Закон України [від 04.09.08 р. №375] // Голос України. – 2008. – 24 жовт. (№203). – С. 4.
частина книги, збірника

1.Крижанівський Є.І. Аналіз методів прогнозування ресурсу бурильних труб та їх з’єднань / Є.І. Крижанівський, Б.В. Копей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : держ. міжвід. наук. – техн. зб. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 3 – 30. – (Серія «Нафтогазопромислове обладнання» ; вип. 33).
2.Крижанівський Є.І. ІФДТУНГ – сучасний нафтогазовий вуз / Є.І. Крижанівський // Проблеми буріння нафтових і газових свердловин на родовищах України, шляхи удосконалення підготовки фахівців : Міжнар. наук.- метод. конф., Івано-Франківськ, 14-16 верес. 1995 р. : тези доп. і повідомл. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 4-6.
3.Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

4.Заблоцький Б.Ф. Екологія в системі регіональної економіки // Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький – Львів, 2007. – Розд. 13. - С. 430-456.рецензії

Воронова Л. Відверта розповідь про професійне відвернення буремних потрясінь у фінансовій системі України / Лідія Воронова, Трохим Ковальчук // Банк. справа. – 2008. - №5. – С. 90-94. – Рец . на кн. : Банківська таємниця часів помаранчевої революції / А.Яценюк. – К. : НВП-Поліграф-сервіс, 2008. – 270 с.

Електронні ресурси

1.Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч.посіб. для студ. мед. вузів I-IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2.Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD- вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон.опт. диск (CD-ROM) : кольор., 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 не розповсюджується на бібліографічні посилання, які містять в науковій, навчальній, публіцистичній літературі й головним призначенням яких є ідентифікація документів. В даному випадку застосовують спрощений опис.

Для скорочення запису крапка і тире між зонами опису можна замінити крапкою:

Корнейчик І.І. Історія управлінської бібліографії: дожовтневий період / І.І. Корнейчик. Х., - 1971. – 374 с.

Можна не наводити деяких обов’язкових елементів опису (відомості про відповідальність, кількість сторінок, ISBN). Наприклад :

Луцишин О.Б. Категорія «Літературний розвиток» в науковому трактуванні Івана Франка. – Л., 2005.Якщо посилання повторюється, повторні посилання доцільно скорочувати. Так, у першому посиланні слід навести всі необхідні для ідентифікації відомості, а в наступних максимально скоротити їх:

  1. Організаційні форми підприємницької діяльності в сучасних умовах. – К., 2006. – С. 114.

  2. Організаційні форми підприємницької діяльності в сучасних умовах. – С. 207.

Або ще коротше :

3. Там само. – С. 207.
Каталог: sites -> default -> files
files -> -
files -> Ініцыятывы салідарнасці ў вэб-кампаніях падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы і Беларусі
files -> Прарэктар па вучэбнай працы Кансультацыі напярэдадні экзамену – 13. 30
files -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
files -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
files -> Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі
files -> Carlsbad Plaza 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение
files -> Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
files -> Гарадская палітыка ў беларусі: case-study рэканструкцыі гістарычнага цэнтра гродна
files -> Медыяадукацыя. Еўрапейскія практыкі і беларуская рэчаіснасць Аналітычная запіска


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка