При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що
старонка1/4
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.68 Mb.
  1   2   3   4
Тести «КРОК-1»

Ботаніка

1

При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що

основну її масу складає багатошарова, жива, пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

A *Мезодерма

B Ендодерма

C Екзодерма

D Коленхіма

E Фелоген
2

Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина -A *Основна

B Провідна

C Твірна

D Механічна

E Покривна
3

При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них

належить до родини Бобові, а саме...

A *Melilotus officinalis

B Atropa belladonna

C Hyoscyamus niger

D Datura stramonium

E Solanum dulcamara
4

Досліджувана рослина має кореневище, великі перисторозсічені листки, на нижній стороні яких розташовані спорангії, що зібрані у соруси. Це дає підставу віднести рослину до відділу …A *Polypodiophyta

B Pinophyta

C Magnoliophyta

D Equisetophyta

E Lycopodiophyta
5

При морфологічному аналізі суцвіття встановлено, що його квітки прикріплені до однієї осі на різних рівнях, але за рахунок різної довжини квітконіжок розташовані в одній площині і утворюють...A *Щиток

B Кошик

C Голівка

D Зонтик

E Завійка
6

Окорковіння клітинних оболонок пов'язано з накопиченням в них …A *Суберину

B Целюлози

C Кутину

D Лігніну

E Мінеральних солей
7

В листках досліджуваної рослини по центру проходить чітко виражена головна жилка, від

якої рівномірно відходять бічні жилки. Таке жилкування є …

A *Перистим

B Пальчастим

C Дуговим

D Паралельним

E Дихотомічним
8

При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що

цитоплазму від клітинної оболонки відділяє ...

A * Плазмалема

B Тонопласт

C Гіалоплазма

D Ендоплазматична сітка

E Ядерна оболонка
9

Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові (Губоцвітні) встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -A * Діацитний

B Парацитний

C Анізоцитний

D Аномоцитний

E Тетрацитний
10

Исследованиями установлено, что восходящий транспорт воды и растворенных минеральных веществ обеспечивают….A Сосуды и трахеиды

B Ситовидные трубки

C Древесинные волокна

D Уголковая колленхима

E Лубные волокна
11

У изучаемого пищевого растения из семейства Polygonaceae стебель красноватый, листья сердцевидно-стреловидные, плод – трехгранный орех. Это растение…A Гречиха посевная (гречка посівна)

B Горец змеиный (гірчак зміїний)

C Горец перечный (гірчак перцевий)

D Горец птичий (гірчак пташиний, або спориш)

E Щавель конский (щавель кінський)
12

При микроскопии подземных органов растения из семейства Аsteraceae обнаружены членистые млечники с анастамозами, заполненые белым латексом, что характерно для…A Taraxacum officinale

B Helianthus annuus

C Artemisia absinthium

D Bidens tripartitа

E Achillea millefolium
13

Исследуемое растение имеет четырехграный стебель, двугубый венчик, плод ценобий (или четырехорешек). Что позволит отнести вид к семейству ...A Lamiaceae

B Rosaceae

C Polygonaceae

D Papaveraceae

E Solаnaceae
14

При микроскопии стебля выявлена покровная ткань, состоящяя из феллогена, пробки и феллодермы. Такой комплекс тканей образует…A Перидерму

B Эпидерму

C Ксилему

D Флоєму

E Колленхиму
15

У рослин родини Глухокропивові (Губоцвіті) є видільні структури зовнішньої секреції округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних клітин, тобто це - …A * Ефіроолійні залозки

B Ефіроолійні канальці

C Схизогенні вмістища

D Лізигенні вмістилища

E Нектарники
16

В утворенні бічних коренів головна роль належить …A * Перициклу

B Прокамбію

C Камбію

D Апікальній меристемі

E Інтеркалярній меристемі
17

Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок - …A * Концентричний центроксилемний

B Концентричний центрофлоемний

C Радіальний

D Колатеральний

E Біколатеральний
18

Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі

пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається:

A *Концентричний центрофлоемний

B Концентричний центроксилемний

C Біколатеральний

D Радіальний

E Колатеральний
19

Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої екологічної

групи як …

A * Мезофіти

B Гідрофіти

C Гігрофіти

D Ксерофіти

E Сукуленти
20

При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що мезофіл складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні оболонки. Отже він утворений паренхімоюA * складчастою

B губчастою

C палісадною

D запасною

E водносною
21

Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію, це так звана ...A *гіподерма

B кристалоносна обкладка

C ендодерма

D коленхіма

E склеренхіма
22

В складчастій паренхімі хвоїнки ялини виявлені порожнисті утворення, які заповнені живицею і вистелені з середини живими тонкостінними секреторними клітинами. Ці структури - …A *смоляні ходи

B молочники

C гідатоди

D залозки

E нектарники
23

Мікроскопія листка світлолюбивої рослини показала, що під епідермою розташовані декілька щільних шарів видовжених хлорофілоносних клітин, які орієнтовані перпендикулярно до поверхні листка. Тобто, ця паренхіма -A *палісадна

B губчаста

C складчаста

D водоносна

E запасна
24

У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують плоскі

розширені черешки складного листка:

A *філодії

B колючки

C вусики

D кладодії

E ловчі апарати
25

При микроскопии стебля обнаружена комплексная ткань, состоящая из ситовидных

трубок с клетками спутницами, лубяных волокон и лубяной паренхимы. Это…

A Флоэма

B Пери дерма

C Пробка

D Эпидерма

E Ксилема
26

При мікроскопічному дослідженні кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки.

Отже це кореневище

A * Щитника чоловічого

B Перстача прямостоячого

C Конвалії звичайної

D Пирію повзучого

E Лепехи (аїру) звичайної
27

На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води через постійно

відкриту щілину між двома замикаючими клітинами епідерми. Ця структура є

A *гідатодою

B нектарником

C осмофором

D клейким волоском

E головчастм волоском
28

Встановлено, що у рослин утворення вторинного запасного крохмалю відбувається в …A *амілопластах

B хлоропластах

C хромопластах

D олеопластах

E протеопластах
29

Потовщення стебла здійснюється за рахунок функціонування …A *латеральних меристем

B апікальних меристем

C раневих меристем

D інтеркалярних меристем

E ендодерми
30

Встановлено, що ксантофіли - жовто-оранжеві рослинні пігменти, надають забарвлення

пелюсткам, плодам і локалізуються здебільшого в

A * Хромопластах

B амілопластах

C протеопласти

D пропластидах

E олеопластах
31

При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні провідні

пучки, наявність яких може свідчити про належність рослини до ...

A *Папоротей

B Однодольних

C Дводольних

D Голонасінних

E Водоростей
32

На срезах екзокарпия апельсина выявлены крупные полости без четко выраженных

внутренних границ, образованные разрушенными секреторными клетками, то есть …

A * лизигенные вместилища

B схизогенные вместилища

C схизолизигенные каналы

D членистые млечники

E нечленистые млечники
33

При микроскопическом исследовании листа на поверхности эпидермы обнаружен толстый слой жироподобного вещества - …A * кутина

B суберина

C кремнезема

D лигнина

E хитина
34

При микроскопии листа выявлены поверхностные структуры, состоящие из длинной

ножки и многоклеточной головки с секретом, которые являются …

A * железистыми волосками

B кроющими волосками

C всасывающими волосками

D защитными эмергенцами

E гидатодами
35

Среди деревьев семейства Бобовые определен раннецветущий медонос с перисто-сложными листьями, прилистниками в виде колючек и поникающими кистями белых ароматных цветков. Это …A * Robinia pseudoacacia

B Armeniaca vulgaris

C Aesculus hippocastanum

D Aronia melanocarpa

E Quercus robur
36

Исследование соцветия аира болотного показало, что оно окружено кроющим листом (покрывалом), а мелкие сидячие цветки компактно расположены на утолщенной мясистой оси, то есть это ...A * початок

B головка

C колос

D зонтик

E щиток
37

З'ясовано, що бічні корені закладаються ендогенно і розвиваються в результаті активності …A * Перициклу

B Апікальної меристеми

C Фелогену

D Камбію

E Прокамбію
38

В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які з середини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури - …A * Схізогенні вмістища

B Членисті молочники

C Нечленисті молочники

D Лізигенні вмістища

E Залозки
39

Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - …A * Виткі

B Лежачі

C Прямостоячі

D Чіпкі

E Повзучі
40

При действии на кончик корня раствором Люголя в клетках корневого чехлика обнаружили …A * оберегаемый крахмал

B сложные белки

C жирные масла

D инулин

E гликоген
41

При микроскопии стебля цветкового растения во флоэме обнаружена вся совокупность гистологических элементов флоэмы, а именно, ситовидные трубки ...A *с клетками спутницами, лубяные волокна

B без клеток-спутниц, древесинные волокна

C с альбуминовыми клетками, древесинные волокна

D с клетками спутницами, древесинные волокна

E без альбуминовых клеток, древесинные волокна
42

На заливном лугу заготовлен травянистый многолетник сем. Polygonaceae, имеющий утолщенное, горизонтальное, змеевидное корневище и верхушечные колосовидные соцветия из мелких розовых цветков. Заготовленное растение - ...A * Polygonum bistorta

B Polygonum persicaria

C Polygonum hydropiper

D Polygonum aviculare

E Rumex acetosa
43

Какому лекарственному виду сем. вересковые принадлежат листья со следующими морфологическими признаками: короткочерешковые, продолговато-линейные, с завёрнутыми книзу краями, сверху – кожистые, блестящие, буровато-зелёные, снизу – рыже-войлочные.A *багульнык болотный

B толокнянка обыкновенная

C клюква болотная

D черника обыкновенная

E брусника обыкновенная
44

Для какого лекарственного вида сем. Ericaceae характерны следующие признаки листьев: очередные, короткочерешковые, кожистые, эллиптические или обратно-яйцевидные с выемчатой верхушкой, с загнутыми вниз краями, сверху тёмно-зелёные, снизу – светлее, с тёмными точечными желёзкамиA *Vaccinium vitis-idaea

B Arctostaphilos uva-ursi

C Vaccinium oxycoccus

D Vaccinium myrtillus

E Ledum palustre
45

Клетки с крупной центральной вакуолью, которая ограничена тонопластом, заполнена клеточным соком и часто содержит кристаллические включения, характерны для …A *растений

B животных

C цианобактерий

D грибов

E водорослей
46

Во флоэме стебля обнаружены группы плотносомкнутых прозенхимных клеток с заостренными концами, равномерно утолщенными, слоистыми, частично одревесневшими оболочками. Это …A *лубяные волокна

B древесинные волокна

C волокнистые трахеиды

D волокнистые склереиды

E клетки колленхимы
47

Венчик цветка душицы зигоморфный, сростнолепестный, состоит из трубки и двух свободных частей отгиба - верхней двулопастной и нижней - трехлопастной. Этот венчик …A *двугубый

B одногубый

C личинковидный

D наперстковидный

E язычковый
48

У определяемого растения цветки мотылькового типа. Это растение относится к семейству …A *Fabaceae

B Scrofulariaceae

C Ranunculaceae

D Lamiaceae

E Asteraceae
49

Установите вид, относящийся к семейству паслёновые, по данным морфологическим признакам: надземные органы железисто-опушенные, листья очередные, перистые, прерывисто-рассечённые на крупные и мелкие сегменты; соцветие - двойной завиток; венчик колесовидный, розово-сиреневый или белый; плод - шаровидная, зелёная ядовитая ягода; подземные столоны с клубнями. Это характерно для …A * Solanum tuberosum

B Solanum dulcamara

C Solanum lycopersicum

D Capsicum annuum

E Hyoscyamus niger
50

Із запропонованих видів рослин треба вибрати вид, який відноситься до родини капустянихA *Erysimum canescensi

B Arctostaphylos uva-urs

C Urtica dioica

D Polygonum fviculare

E Primula officinalis
51

При микроскопии стебля цветкового растения во флоэме обнаружен комплекс таких гистологических элементов: ситовидные трубки с клетками спутницами, лубяные волокна, лубяная паренхима, что характерно для ...A *Покрытосеменные

B Голосеменные

C Папоротникообразные

D Плаунообразные

E Хвощеобразные
52

При микроскопии стебля цветкового растения обнаружена комплексная ткань, включающая такие гистологические элементы: ситовидные трубки с клетками спутницами, лубяные волокна, лубяную паренхимау, что характерно для ...A Флоэмы

B Ксилемы

C Перидермы

D Корки

E Эпидермы
53

Микроскопия эпидермы листа однодольного растения показала, что устьичный комплекс имеют четыре побочные клетки. Следовательно, тип устьичного аппарата . . .A *тетрацитный

B диацитный

C анизоцитный

D аномоцитный

E парацитный
54

При определении жизненной формы видов Аrctostaphylos uva ursi, Vaccinium vitis ideae, Vaccinium myrtillus установлено, что они . . .A *кустарнички

B лианы

C травы

D кустарники

E полукустарники
55

При обработке растительных клеток флороглюцином с конц. серной кислотой их оболочки приобрели малиново-красное окрашивание, что указывает на их …A * одревеснение

B опробковение

C ослизнение

D кутинизацию

E минерализацию
56

При микроспическом исследовании выявлена ткань, состоящая из прозрачных живых клеток с утолщенными наружными кутинизированными клеточными стенками, устьицами, трихомами. Эта ткань -A * Эпидерма

B Перидерма

C Корка

D Ризодерма

E Веламен
57

В корне обнаружена ткань, у кторой имеются корневые волоски, отсутствуют устьица и кутикула. Что это за ткань?A * эпиблема

B эпидерма

C перидерма

D эндодерма

E экзодерма
58

При определении многолетнего травянистого растения семейства Ranunculaceaе обнаружено: цветки верхушечные, до 6 см в диаметре, правильные; чашелистиков 5, опушенных, фиолетово-зеленых, неравномерно-зубчатых; лепестков до 20, ярко-желтых, блестящих, без медовой ямки. Что это за растение?A *Аdonis vernalis

B Helleborus purpurascens

C Ranunculus acris

D Delphinium elatum

E Aconitum napellus
59

При сравнительном анализе листьев растений семейства Polygonaceae установлено, что общим признаком является наличие …A *раструба

B листового влагалища (піхви)

C филлоидов

D усиков

E колючек
60

Результатом проведенной гистохимической реакции на жирные масла с использованием судана III является окрашивание…A *розово-оранженое

B Сине-фиолетовое

C Желто-лимонное

D Малиново-красное

E Черно-фиолетовое
61

Исследуемое травянистое растение имеет членистые млечники с анастамозами, заполненные белым латексом, что характерно для…A *Taraxacum officinale

B Urtica dioica

C Chelidonium majus

D Anethum graveolens

E Thymus vulgaris
62

На срезе осевого органа выявлен комплекс, состоящий из феллогена и его производных – пробки и феллодермы. Эта ткань - …A *перидерма

B колленхима

C склеренхима

D эпиблема

E эпидерма
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка