Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiego
Дата канвертавання24.04.2016
Памер99.09 Kb.


ZARZĄDZENIE NR 3050 / V / 2010

PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 05 października 2010 roku


w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 128/V/2007 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06.02.2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 2717/V/2010 z dnia 13.04.2010 roku).


Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591– tekst jednolity ze zmianami)

zarządzam :

§ 1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nadanym Zarządzeniem nr 128/V/2007 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06.02.2007 roku (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 2717/V/2009 z dnia 13.04.2010 roku) jak niżej:
§ 10 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:


 1. Skarbnik Miejski prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy należące do działania Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z zakresu:

  1. Wydziału Finansowego,

  2. Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Publicznej.W § 12 punkt V otrzymuje nowe brzmienie:

V. Wydział Administracji Przestrzennej, w skład którego wchodzą następujące referaty: 1. Referat Architektury i Urbanistyki,

 2. Referat Ochrony Środowiska,

 3. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,

 4. Referat Gospodarki Mieszkaniowej.

W § 12 dopisuje się punkt XIX w brzmieniu:

XIX. Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Publicznej.§ 13 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 13


W Urzędzie Miejskim poza stanowiskami ścisłego kierownictwa, do których należą:

    1. Prezydent Miasta,

    2. Zastępcy Prezydenta,

    3. Sekretarz Miasta,

    4. Skarbnik Miejski,

tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 1. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 2. Kierownik Referatu Promocji Miasta.

 3. Kierownik Biura Rady Miejskiej.

 4. Kierownik Referatu Obsługi Prezydenta.

 5. Kierownik Referatu Informatyki i Telekomunikacji.

 6. Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego.

 7. Kierownik Biura Obsługi Interesanta. 1. Naczelnik Wydziału Finansowego.

 2. Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Ekonomicznych.

 3. Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej.

 4. Kierownik Referatu Podatków Lokalnych. 1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

 2. Kierownik Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 3. Kierownik Referatu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 5. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 1. Naczelnik Wydziału Edukacji.

 2. Kierownik Referatu Oświaty.

 3. Kierownik Referatu Rodziny i Zdrowia. 1. Naczelnik Wydziału Administracji Przestrzennej .

 2. Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki.

 3. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.

 4. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 5. Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej. 1. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

 2. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

 3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

 4. Kierownik Referatu Inwestycyjno – Technicznego. 1. Naczelnik Wydziału Kontroli. 1. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 1. Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.

 2. Kierownik Referatu Kultury i Sztuki.

 3. Kierownik Referatu Kultury Fizycznej. 1. Komendant Straży Miejskiej.

 2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który kieruje Pionem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 1. Kierownik Kancelarii Tajnej.
 1. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
 1. Kierownik Biura ds. Obsługi Inwestorów.
 1. Kierownik Biura Prasowego i Relacji Społecznych.
 1. Kierownik Biura Kadr i Płac.
 1. Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 1. Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Publicznej.w § 14 dopisuje się nowy punkt 12 w brzmieniu:


 1. Monitorowanie, wskazywanie i konsultowanie spraw dotyczących przedsiębiorców w zakresie zgodności z przepisami o pomocy publicznej.w § 15 punkt II A otrzymuje nowe brzmienie:
A. Referat Budżetu i Analiz Ekonomicznych:

 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i jej zmian.

 2. Przygotowanie projektu budżetu Miasta oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową.

 3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  i jej zmian.

 4. Sporządzanie jednostkowych planów dochodów i wydatków zadań zleconych.

 5. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury i jej zmian.

 6. Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze.

 7. Przygotowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Opracowanie dokumentów związanych z budżetem Miasta oraz jego wykonaniem dla Rady Miejskiej, Komisji oraz organów kontrolnych.

 9. Sporządzanie zbiorczych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań finansowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 10. Przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta.

 11. Monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Miasta, oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

 12. Analiza składanych planów i sprawozdań z podległych jednostek i zakładów budżetowych.

 13. Opracowanie analiz zdolności kredytowej budżetu Miasta.

 14. Przygotowanie materiałów do RIO w zakresie obligacji i kredytów celem wydania opinii.

 15. Obsługa obligacji kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie planowania i realizacji spłat rat oraz odsetek.

 16. Opracowanie prognozy kwoty długu i planowanie spłat zobowiązań miasta.

 17. Sporządzenie projektów uchwał w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta, które nie wygasną z upływem roku budżetowego.

 18. Przygotowanie dokumentów i raportów do Komisji Nadzoru Finansowego i przesyłanie za pomocą systemu ESPI.


w § 15 punkt V A skreśla się podpunkt 28
w § 15 punkt VC otrzymuje nowe brzmienie:
C. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 1. Prowadzenie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrowa Wielkopolskiego :

 1. w drodze przetargów publicznych ustnych oraz w drodze przetargów pisemnych ograniczonych i nieograniczonych,

 2. w trybie bezprzetargowym.

 1. Prowadzenie spraw wykupu terenów zajętych pod ulice.

 2. Prowadzenie wykupu terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

 3. Prowadzenie wykupu terenów inwestycyjnych.

 4. Prowadzenie rejestru opłat za wieczyste użytkowanie.

 5. Prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów.

 6. Przygotowywanie wniosków do Starostwa o wywłaszczenie nieruchomości.

 7. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem terenów stanowiących własność Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

 1. w zarząd,

 2. w użytkowanie wieczyste,

 3. w dzierżawę,

 4. w najem,

 5. w użyczenie.

 1. Prowadzenie postępowania w sprawie rozwiązywania umów dzierżawy, najmu

i użyczenia oraz w sprawie wygaśnięcia prawa zarządu, użytkowania oraz

rozwiązywania prawa użytkowania wieczystego. 1. Ustalanie opłat adiacenckich.

 2. Ustalanie opłat związanych ze zmianą planu zagospodarowania bądź z uchwaleniem nowego planu tzw. renty planistycznej.

 3. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu.

 4. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów celem sprzedaży na własność nieruchomości dotychczasowemu jej użytkownikowi wieczystemu.

 5. Przygotowywanie dokumentów (zlecanie opracowań geodezyjnych) niezbędnych do przekazywania terenów przeznaczonych na urządzenie lub powiększenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz dróg dojazdowych.

 6. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do ustalenia terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

 7. Załatwianie spraw związanych z darowiznami od przedsiębiorstw państwowych na rzecz miasta.

 8. Prowadzenie obsługi Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej oraz realizowanie zadań wynikających z prac tej Komisji.

 9. Kompletowanie dokumentów geodezyjnych związanych z komunalizacją mienia.

 10. Prowadzenie i bieżące uaktualnianie mapy dyżurnej.

 11. Prowadzenie rejestru uprawomocnionych decyzji wojewody dot. komunalizacji mienia.

 12. Ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych.

 13. Prowadzenie zagadnień dot. spraw własnościowych kościołów różnych wyznań.

 14. Wyjaśnianie niezgodności pomiędzy wpisami w księgach wieczystych a faktycznym stanem prawnym.

 15. Załatwianie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości.

 16. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej związanej z wykupem gruntów pod ulice w trybie podziału nieruchomości.

 17. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem przetargów na wykonywanie robót geodezyjnych oraz zlecanie wykonywania tych robót.

 18. Nadawanie numeracji porządkowych nieruchomościom i współdziałanie

w prowadzeniu ewidencji nazw ulic.

 1. Działanie na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

 2. Nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli.

 3. Działanie na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej.

 4. Nadzór nad zwalczeniem zaraźliwych chorób zwierzęcych - przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do publicznej wiadomości o wystąpieniu choroby zaraźliwej zwierząt oraz nadzór nad wykonaniem poleceń zarządzanych przez powiatowego lekarza weterynarii.

 5. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kontraktacji rzepaku, lnu i buraków cukrowych.

 6. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczeniem.

 7. Nadzór nad gospodarką lasów nie stanowiących własności państwa oraz nad gospodarką łowiecką.

 8. Przygotowywanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie spisów w zakresie statystyki rolnictwa.

 9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zapobieganiu narkomanii.

 10. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 11. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 12. Współdziałanie z instytucjami rolniczymi z terenu miasta oraz organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.

 13. Współpraca ze Starostwem w zakresie udzielania wyjaśnień i opinii w sprawach dot. zwrotu nieruchomości.


w § 15 dopisuje się punkt V D w brzmieniu:
D. Referat Gospodarki Mieszkaniowej:


 1. Przeprowadzenie przetargu na wybór zarządcy zabudowanymi nieruchomościami komunalnymi, będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

 2. Opracowanie, zatwierdzenie i podpisanie - z zarządcą – umowy o zarządzaniu.

 3. Ustalanie z zarządcą rocznych planów remontów budynków komunalnych objętych zarządem.

 4. Określenie wydatków związanych z zarządem mieniem komunalnym i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na dany rok.

 5. Określenie rocznych dochodów z tytułu zarządzania mieniem komunalnym.

 6. Miesięczne kontrole wydatków i dochodów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym.

 7. Comiesięczne rozliczanie faktur przedkładanych przez zarządcę i Wspólnoty Mieszkaniowe.

 8. Udział w zebraniach członków Wspólnot Mieszkaniowych.

 9. Udział w komisyjnym otwieraniu ofert i wyborze wykonawców na wykonywanie wszelkich usług remontowych w budynkach komunalnych objętych zarządem.

 10. Udział w komisyjnym odbiorze wszystkich robót budowlanych i remontowych w budynkach komunalnych, wykonywanych przez firmy, wybrane w ramach organizowanych przetargów.

 11. Zawieranie umów z dostawcami mediów.

 12. Zawiadamianie zarządcy o wszelkich zmianach w zasobie mienia komunalnego, celem sporządzania zmian w formie aneksów do umowy o zarządzaniu oraz w deklaracji podatkowej, celem uregulowania podatku od nieruchomości i budynków, objętych zarządem.

 13. Kompletowanie i opiniowanie dokumentacji otrzymanej od zarządcy, celem:

- przeprowadzenia windykacji należności z tytułu zaległości czynszowych wobec

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

- zwolnienia z opłaty czynszu lub zawieszenia tych opłat na czas remontu lokalu,

- rozkładania należności oraz zaległości na raty. 1. Wstępna akceptacja wszystkich nowo zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych.

 2. Zawieranie nowych umów najmu na lokale użytkowe (na okres do 3 lat) – zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 3. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, objętych zarządem.

 4. Udział w zasiedlaniu nowo wybudowanych budynków socjalnych w tym:

- protokólarny odbiór nowo wybudowanych budynków socjalnych,

- zawieranie umów najmu w budynkach socjalnych na podstawie skierowaniaz Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu.

 1. Nadzorowanie i kontrola pracy zarządcy w zakresie wykonywania zadań i spełnienia wymogów określonych w umowie o zarządzaniu a także w zakresie jakości świadczonych usług.

 2. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

 3. Bieżące przekazywanie majątku gminy do Wydziału Finansowego.

 4. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją w Urzędzie.

 5. Realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach majątku będącego na stanie Urzędu.

 6. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.w § 15 punkt IX A podpunkt 14 otrzymuje nowe brzmienie:


 1. Przygotowanie, realizacja przedsięwzięć zleconych przez Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sztuki w szczególności uroczystości o charakterze ogólnomiejskim – Dni Ostrowa, Dzień Patrona Miasta, Festynów Miejskich, Święta Miasta oraz kalendarza świąt i rocznic narodowych.

w § 15 w punkcie IX B dopisuje się nowe podpunkty 10 i 11 w brzmieniu:


 1. Inicjowanie, koordynowanie i organizacja sportowej wymiany zagranicznej, szczególnie z miastami partnerskimi.

 2. Przygotowanie, realizacja przedsięwzięć zleconych przez Prezydenta Miasta w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki (w szczególności wspieranie wieloletnich, sprawdzonych, cyklicznych przedsięwzięć).w § 15 punkt IX D skreśla się podpunkt 6

w § 15 punkt XIII otrzymuje nowe brzmienie:
XIII. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

 1. Prowadzenie zadań audytowych w celu wspierania działań Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zmierzających do realizacji celów i zadań Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wykazanych w załączniku do Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 2. Przygotowanie na podstawie analizy ryzyka, rocznego planu audytu wewnętrznego na następny rok.

 3. Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.

 4. Dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego w aktach bieżących a stałych audytu wewnętrznego.


w § 15 w punkcie XIV dopisuje się nowy podpunkt 10 w brzmieniu:
10. Realizacja Konkursu „W granicach stylu”.

w § 15 punkt XV skreśla się podpunkty od 15 do 18.

w § 15 punkt XVII skreśla się podpunkt 9, dotychczasowe podpunkty od 10 do 13 otrzymują odpowiednio numery od 9 do 12.

w § 15 dopisuje się punkt XIX w brzmieniu:
XIX. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pomocy Publicznej należy:
 1. Tworzenie programów udzielania pomocy publicznej przez miasto Ostrów Wielkopolski, w tym w zakresie wnioskowanym przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.


 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków pod względem spełnienia warunków z zakresu pomocy publicznej na podstawie uchwał przyjmujących programy pomocy publicznej i przekazywanie do merytorycznych Wydziałów w celu dalszej realizacji.

 3. Wystawianie zaświadczeń o pomocy publicznej de minimis.

 4. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych o udzielonej bądź nie udzielonej pomocy publicznej i przekazywanie do odpowiednich organów (miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

 5. Opiniowanie spraw, wnioskowanych przez Wydziały odnośnie zastosowania przepisów o pomocy publicznej.

 6. Występowanie z wnioskami o wydanie opinii oraz opracowywanie zapytań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o materiały własne i przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu udzielające pomocy publicznej.

 7. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

§ 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego „Tryb pracy urzędu” otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego „Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego” otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego „Wykaz symboli literowych jednostek wchodzących w skład Urzędu Miejskiego” otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 października 2010 roku.

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego

Tryb pracy urzędu§ 1
Określenie czasu pracy.
1. W Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim ustala się następujący rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia:

od poniedziałku do piątku 800 – 1600

wszystkie soboty wolne od pracy
2. Pracownik samorządowy, który na polecenie przełożonego pracował w dni wolne od pracy w Urzędzie, otrzymuje dzień wolny na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych.
§ 2
Obsługa interesantów.
1. Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miejskim odbywa się w godzinach pracy Urzędu.

2. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Miejskim zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.


§ 3
Obowiązki pracownika i zakładu pracy.
1. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy wynikają w szczególności z rozdziałów 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu pracy.
2. Szczegółowe określenie czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawierają indywidualne zakresy czynności.
3. Porządek wewnętrzny oraz związane z procesem pracy, prawa i obowiązki Urzędu jako pracodawcy i pracowników, zawiera również Regulamin Pracy Urzędu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu MiejskiegoWykaz symboli literowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu Miejskiego:

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

PMWydział Kontroli

WK

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

AW

Zespół Radców Prawnych

RP

Miejski Konserwator Zabytków

MKZ

Wydział Zarządzania Kryzysowego

WZK

Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych

POI

Biuro ds. Obsługi Inwestorów

OI

Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

BPR

Straż Miejska

STMSekretarz Miasta

SMWydział Organizacyjny

WO

Referat Promocji Miasta

RPM

Biuro Rady Miejskiej

RM

Referat Obsługi Prezydenta

OP

Referat Informatyki i Telekomunikacji

IT

Referat Administracyjno – Gospodarczy

AG

Biuro Obsługi Interesanta

BOI


Biuro Kadr i Płac

KiPSkarbnik Miejski

SKWydział Finansowy

WFN

Referat Budżetu i Analiz Ekonomicznych

BiAE

Referat Księgowości Budżetowej

KB

Referat Podatków Lokalnych

RPL

Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Publicznej

PPI Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

ZPM IWydział Administracji Przestrzennej

WAP

Referat Architektury i Urbanistyki

RAU

Referat Ochrony Środowiska

ROS

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

RGG

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

RGM

Wydział Inwestycji i Rozwoju

WIR

Referat Zamówień Publicznych

ZP

Referat Gospodarki Komunalnej

RGK

Referat Inwestycyjno-Techniczny

RIT

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

BPSII Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

ZPM IIWydział Spraw Obywatelskich

WSO

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ED

Referat Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

ELiD

Urząd Stanu Cywilnego

USC

Wydział Edukacji

WE

Referat Oświaty

OS

Referat Zdrowia i Rodziny

RRZ

Wydział Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego


WKS

Referat Kultury i Sztuki


RKS

Referat Kultury Fizycznej


RKF

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień


PU

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

POP

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка