Preces in ordinarium missae novus ordo
Дата канвертавання24.04.2016
Памер70.02 Kb.


PRECES IN ORDINARIUM MISSAE – NOVUS ORDO
PHUNNI BINAI (In Nomine Patris)
Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiuna bakhnai jathôn

jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.


GôSô GABNAI (Confiteor)
Ô Phonbai-binanaophôr, an gôsô-bathra, habajôn arô gaoni maonangôu khôu maoôi­khai gole gole phab khalambai hônnanôi angasôikhôubô hagra Isôrni siganao arô nôn­sôrni siganao siman layô. (Bikha sôu) an gaoni daikhôu siman layô,.binikhainô bakhnai jagra Aitha Marianiao. gasen nokhranni Ar­phophôr, Gôtharphôr ar nônsorniao. ô phonbai binanaophôr anni thakhôi lsôrniao bidô hônnanôi an khaolaiyô.
GôSô GABNAI (Kyrie)
D: Ô Phorbu ondô,

B: ô Phorbu ondô,


D: ô Khristho ondô,

B: ô Khristho ondô,


D: ô Phorbu ondô,

B: ô Phorbu ondô,SOMAINAI RôJABNAI (Gloria In Excelsis Deo)
D: Gôjôusintharao, Isôrha somainai.

B: Ar hadorao, bini môjan mansiphôrha gôjôn nai, jôn Nôilkhôu man hôyô, Nônkhôu bakh­naiô, Nônkhôu khulumô, Nônkhôu somaihôyô, Nônni geden somainaini thakhôi Nôn­khôu hambai hôyô. ô Phorbu Isôr, Nokh­ranni Raja, Gasôikhôubô hagra Isôr Apha, ô Pborbu, sase lo lo Bisa Jisu Khristho, ô Phorbu Isôr, Isôrni menda Bisa, Biphani Bisa, Nôn hadôrni phapphôrkhôu banlangra jôn­khôu, ondô, Nôn hadorni phapphôrkhôu ban­langra jônni binaikhôu najao. Nôn Biphani agda thinôi jogra jônkhôu ondô. Manôna Nônô lo Gôthar, Nônô lo Phorbu, Nônôlo gôjôusinthar, Jisu Khristho Gôthar Jiujônlôgôse Bipha Isôrni somainaiao.

Amen.
PHôTHAINAINI KHôURAN (Credo in unum Deum – Symbolum Niceae - Constantilopoli)
D: Nokhran ar hakhôu dagra..................

B: Gasôikhôubô hagra, Isôr Aphakhôu an gôsôphôthaiyô. Ar bioi saselo Bisa hôua, jônni Phorbu Jisu Khristhokhôu jai Gôthar Jiujôn sômjibai, ar sikhla Aitba Mariajôn sari jabai, Pontus Pilatusni amô1ao dukhu sôibai, khrusao dôkhthabjabai thôibai, ar phobjabai, gôthôiphôrniao onkharlanbai, santham thiao Biô thankhanphinbai, nokhranao gakhobaiar Isor Apha gasôikhôubô hagrani agdaha johoidôn. Binipbrai Biô gôthan ar gôthôi­phôrkhôu, bisarkhalamno phôipbingon. An Gôthar Jiu, gôthar khatholik girja, gôthar­phôrni khôuse janai, phabphôrni nagarnai, môdômni sikhanphinnai, ar jôbnô gôiôi gôthankhôu, gôsô phôthaiyô. Amen


EUKHARISRIANI BINAI (Santctus)
B: Gôthar, Gôthar, Gôthar,

Phorbu daoha nangraphôrni Isôr, nokhran ar ha,

Nônni somai­naijôn bunphobdôn,

Gôjôusintharao jôi,

Phorbuni munôi phôigraya bakhnai jathôn,

Gôjôusintharao jôi.


GôJôNNAINI BINAI(Agnus Dei)
B: ô lsôrni Menda Phisa, Non badorni pbab-.

phôrkhôu banlaligra, jônkhôu ondô. ­


B: ô lsôrni Menda Phisa, Nôn badorni phab

phôrkhôu .banlangra, jônkhôu ondô.


ô Isôrni menda Phisa, Nôn badorni phabphor­

khôu banlangra, jônnô gôjônnaikhôu hô.PRECES QUOTIDIANAE CHRISTIANORUM

PHôTHAINAINI KHôURAN (Credo in Deum )(Symbolum Apostolorum)
D: Nokhran ar hakhôu dagra..................

B: Gasôikhôubô hagra, Isôr Aphakhôu an gôsôphôthaiyô. Ar bioi saselo Bisa hôua, jônni Phorbu Jisu Khristhokhôu jai Gôthar Jiujôn sômjibai, ar sikhla Aitba Mariajôn sari jabai, Pontus Pilatusni amô1ao dukhu sôibai, khrusao dôkhthabjabai thôibai, ar phobjabai, gôthôiphôrniao onkharlanbai, santham thiao Biô thankhanphinbai, nokhranao gakhobaiar Isor Apha gasôikhôubô hagrani agdaha johoidôn. Binipbrai Biô gôthan ar gôthôi­phôrkhôu, bisarkhalamno phôipbingon. An Gôthar Jiu, gôthar khatholik girja, gôthar­phôrni khôuse janai, phabphôrni nagarnai, môdômni sikhanphinnai, ar jôbnô gôiôi gôthankhôu, gôsô phôthaiyô. Amen


PHORBUNI BINAI (Pater Noster)
Ô jonni Nokhranao thanai Apha,Nonni muna, gôthar mani janai jathôn. Nônni raijôa phôithôn Nônni gôsôa nokhranao jerôi jabôdôn hayaobô bibadinô jathôn.
Jônni janô nangôukhôu dinôi jônnô hô, ar jônni daiphôrkhôu jônnô nagar, jerôi jônbô jonniao dai halamgraphôrkhôu nagarô, ar jôn­khôu anjarao dalan, bobekhani hamôiniphrai jônkhôu bôkha. Amen.
ARPHONI BINAI (Ave Maria)
Khulumô Maria, onnaijôn bunphobnai, Phorbua nonjôn lôgôse don, hinjaophôrni madao nonô bakhnai jagra, arbao bakhnai jagra, nônni gôr­bôni phithai Jisu.
ô Gôthar Maria, Isôrni Bima, jôn phaphi­phôrni thakhôi bi, da ar jôn, thôinai somao. Amen.
ARPHONI KHULUMNAI (Gloria Patri)
Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn. (3)


BAJITHAM BEGORT SANNAI BINAI (Misteria Rosarii)

(Rosari Malani Binai)
D: ô Phorbu, ankhôu hephajab hôphôi.

B: ô Phorbu, gôkhrôi ankhôu hephajab hôphôi.

D: Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn.

B: Jerôi agla donmôn dabô don ar jôbthara­ jase thagôn. Amen

D: Sanphrômbô bakh­ nai jathôn.

B: Jisu, Maria ar Josephni inainô gôthar muna.

D: Khulumô Aijô ..................

1. Khonse, "Phorbuni Binai", khontham "Arphoni Binai" arô khonse "Isôrni bakhnai janai", bunkhadô.


A.SUKHUNIKHôURAN (Joyful Mysteries)

(Sombar, Bisthibar arô Jisu phôigôn bôthôrni

Deobarphôrao)


 1. Jônni Phorbua mansi japhôidôn.

Jerôi jôn. gurôi janan thanô hanai badi.


 1. Maria Elisabethjôn. nujahôidôn.

Jerôi jôn. gaoni khathini mansiphôrjôn. môjanôi thanai badi.


 1. Jônni Phorbua goliao sari jadôn.

Jerôi jônni gôsôa hadorni lubôinaikhôu garnô hanai badi.

 1. Jisua gôthar noao gothai jadôn.

Jerôi jôn. Isôrni gôsôkhôu najaonô hanai badi.


 1. Jisukhôu gôthar noao mônphindôn.

Jerôi jôn. dukhu-dahaphôrkhôu sôinô hanai badi.
B.DUKHUNI KHôURAN (Sorrowful Mysteries)

(Mongolbar, Sukhurbar ar dukhu sôinai bôthômi Deobarphôrao)
 1. Bariao Jisua dukhu sôijendôn.

Jerôi jôn gedertphômi bôsônkhôu lanô hanai badi.

 1. Jisua khunthiayao khananôi sabukjôn bujadôn.

Jerôi jôn dukhuni somao khudriôi badi.

 1. Jisua suni thuphi homhôjadôn.

Jerôi jônlajihonaikhôu sôinô hanai badi.

 1. Jisua Khruskhôu bannanôi khalbari hajôao landon.

Jerôi jôn gao-gaoni dukhukhôu Jisuni thakhôi sôinô hanai badi.

 1. Jisua Khrusao dôkhthap jadôn.

Jerôi malaini daiphôrkhôu jôn nagarnô hanai badi.
C. SOMAINAINI KHôURAN (Glorious Mysteries)

(Budbar, Sonibar, Deobarao arô Paskha Bôthôrao)
 1. Jisu thankhanphindôn.

Jerôi jônni phôthainaiya jônblaonan thanai badi.

 1. Jisua nokhranao gakhôdôn.

Jerôi jônni mijinkha gôra janai badi.

 1. Gôthar Jiua thônhôrjanaiphôrnô horjadôn.

Jerôi jôn gôthar Jiuni bôlôkhôu mônnai badi.

 1. Maria nokhranao dikhannan lanjadôn.

Jerôi jôn Isôr-phôthaisula janai badi.,

 1. Maria nokhranao Aijôni thuphi môndôn.

Jerôi jôn Mariani onsula bisaphôr janô hanai badi.
GABPHINNAINI BINAI (Actus contritionis)
ô anni Isôr, nônni inainô môjantharkhôu ar santhrohayôi gederkhôu layôi khainô an môi­khunjôn gabô. Be gasen phabkhôu an mugôiô, manôna bephôrjôn, ese gedert lsôr, Nônkhôunô dukhu hôdônô. An gôraôinô sômai layô, Nônnionnaijôn isebô phab khalamtharlia, arô phabni lamaninhrai gôjanao thatharsigôn.

PHôTHAINAINI BINAI (Actus Fidei)
ô anni Isôr, Nôn jekhôu khôthabai ar Gôthar Girja gôsô phôthainô phôrônô, be gasôinô bathraphôrkhôu gôgômôi an. phôthaiô, manôna Nôn nônthargôu, jai sôlôirôna ar sôlôi jaya. Be phô thainaiyao an thannô ar thôinô nagirô.
BORSANI BINAI (Actus Spei)
ô anni Isôr, Nôn anni thakhôi jôbnôrônôi môjan, Nôn gasenkhôubô dagra, Nôn gaoni somai lanai­phôrkhôu maojôbô. .Bini khainô an gôgôm borsa khalamô, Jisu Khristhoni môjan maonai phôrni thakhôi be gôthan sandiao ali phabphôrni nagar­jananôi môjaliôinô Nônkhôu maninô hephajab ar jôbnôgôiôi sukhu môngôn. Be borsayao an than­no ar thôinô nagirô.
ONNAINI BINAI (Actus caritatis)
ô anni Isôr, an Nônkhôu môikhunjôn ar gôsôjônar gasôini khurôi bansin onô. Manôna Nônôsanthrohayôi môjan ar onkho. an nônni thakhôi malaikhôubô gaokhôu badi anô. Be onnaiao an thanno ar thôino nagirô.

PRECES IN LATINO PER DEVOTIONEM VERSUS S. TRINITATEM, SPIRITUM SANCTUM, SANCTAM EUCH EUCHARISTIAM, VERSUS BEATAM VIRGINEM MARIAM….

METHAI (Veni Creator)

1. ô dagra jiu nôn phôidô,

Jônni môikhunao jiraiphôidô,

Isôrni bôrjôn bunphobhôdô,

Jaikhôunô nôn dabai.
2. ô Nônni muna banjai giri,

ô gôjôusinthar lsôrni dan,

ô gôthanni dôimu, onnaini ort,

Arô jiuni ronjanai hôgra.


1. Nôn onsula ôrôinô hôgra,

Arô lsôrni agda akhai,

Nôn Biphaniphrai phôibai,

Jaiya môjan bathrani bôlô hôyô.


2. Jôn mithirônôi phômô sran hô,

Môikhunnao onnaikhôu sarsrinan hô,

Gonglaiyô bôlôgôia phaphi dehaya,

Sanpha epha gôdan bôlô hô.


I. Bisarukhôu gôjan khalam,

Arô nôngôu gôjônnaikhôu hô,

Jôn nônni un-un thabainanôi,

Gajriphôrkhôunô' maoôi badi.


2. Nônni hephajabjôn Biphakhôu,

Arô Bisakhôubô mithihôdô

Sanôijôn sase Isôrkhounô,

Jôn gôsô phôthainô hanai badi.PHôI GôTHAR JIU (Veni Sancte Spiritus) (oratio brevis)
D: Gôthar Jiu phôidô nônni phôthaigraphôrni môikhunphôrkhôu suphun, arô nônni onnaini orkhôu phôjôndô. Nônni Jiukhôu thônhordô ar bisôrô dajagôn.

B: Arô nônnô hadorni môkhankhôu gôdan khal­ amgôn.


Jôn bini: Phorbu, Nônô gaoni mansiphôrni môi­khunphôrkhôu gaôni Jiujôn suphundô. Be Jiu­ jôn jôn nôngôukhôu mithinô hanai badi. Nônô gaoni bôrkhôu jônnô hôdô biô jônkhôu banjainai badi. Bekhôu jôn nônni Bisa jônni Phorbu Jisu Khristhoni munôi biyô. Amen.

TANTUM ERGO (Pange Lingua – Tantum Ergo)
1. Ese geder sakramentkhôu,

Gôsô-môdôm-jiujôn 'jôn khulumni.

Ar gôjam haba maonaiphôrkhôu.

Gôdan Rodainô jaigakhôu hôthôn.

Môdômni bôlô gôiyôi janaiphôrkhôu.

Gôsô . phôthainaiya gôgôm khalamthôn.


2. Bipha arô Bisanô

Bakhnainai ar ronjanaiya

Gohônai. man ar bôlôa. .

Ar bôr hôjanaiya jônniao phôithôn

Sanôiniphrai Onkhargraya,

Bebadinô bakhnai jathôn. Amen.BÔR HÔJANAINI UNAO (Benedictus Deus : Post Benedictionem Ssmi Sacramenti)
Isôra bakhanai jathôn

Bini gôtharthar muna bakhnai jathôn.

Jisu Khristhoa nôngôu Isôr arô nôngôu mansi

bakhnai jathôn.

Jisuni muna bakhnai jathôn.

Bini gôtharthar môikhuna bakhnai jathôn

Bindôni gôtharthar sakramenthao thanai jisua bakhnai jathôn.

Bini gôtharthar bima aitha mariaya bakhnai jathôn.

Aitha bima mariani muna bakhnai jathôn.

Bini gôtharthar bisai josepha bakhnai jathôn.

Gaoni arpho ar gotharphôrjôn Isôra bakhnai jathôn.

KRISTONI JIU (Anima Christi)
Roj: Kristoni jiu ankhôu gôthar khalam

Kristoni thôi ankhôu ganga hô (2) 1. Kristoni môdôm ankhôu bôkhan

Kristoni ohebni dôi ankhôu surangar (2)

 1. Kristoni dukhu annô bôlô hô

Onkho phorbu ankhôu khônason (2)

 1. Nônni garaiphôrao ankhôu dônkhôma

Nônniphrai gôjan ankhôu dakhlamthar (2)

 1. Môdaiphôrniphrai ankhôu gôhôdô

Thôini somao ankhôu linhordô (2)

 1. Nônni khatiao ankhôu phôinô hô

Nônkhôu jeblabô bakhnaigôn an (2)

ARPHONI KHULUMNAI (Angelus)
(Arphoni khulumnai ar Nokhranni Aijô binaikhôu jeblaibô 6thao, 12thao bun.)
D: Phorbuni Arphoa Marianô khôntha phôia.

B: ArBiô Gôthar Jiujôn sômjia.(Khulumô Maria)
D: Nai an Phorbuni lenju.

B: Nônni Khôuran badinô anha jalanthôn.(Khulumô Maria)
D: Ar Khôurananô bedor jabai.

B: Ar jônni gejerao thabai.(Khulumô Maria)
D: ô Isôrni Gôthar Bima jônni lagôi bi.

B: Jerôi Khristhoni somailanaiphôrni somaina janaibadi.


JôN BINI: ô Phorbu, jônkhôu khônason, jônni gôsôao nônni onnaikhôu luhor, jôn Arphoni Khôthanaijôn nônni Bisa Khristhô sarijanaikhôu mith­inanôi, Bini dukhu ar Khrusjôn, jôn sikhanphinnaini mainaiao lanjanai badi. Be. jônni Phor bu Khristhoni habajôn. Amen.
(Gloria Patri) (3)

Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnai jathôn jerôi agla donmôn dabô don ar jôbtharajase thagôn.KHULUMO AIJO (Salve Regina)
Khulumô Aijô! Ongra ai! Jônni gôthan gôdôithar ar mijink! Nônkhôu Khulumô. Jôn hebani hôkrajhani bisaphôr nônniao gabjriô. Jôn hanma suôi suôi ar gabôi gabôi Nônniao hai hai khalamô. Oblanô ô jônni raikhogra, Nônni onkho megonphôrkhô jônni thinôi khalam, ar jebla jôn be hadorniphrai gogôn, nôn gaoni gôrbôni bakhnai jagra phithai jisukhôu jônnô dinthi, ô gurôi ô onsuli, ô gôdôi Aitha Maria.

NOKHRANNI AIJô (Regina Caeli)
(Be binaikhôu gôthar sonibarniphrpi Gôthar Sathamni deobarsim bunnangôu.)
D: Khusi ja, Nokhranni Aijô, ALLELUIA

B: Jekhôu nôn sari hôa, ALLELUIA.

D: Biô jerôinô khônthabai ôrôinô sikhanphinbai, ALLELUIA.

B: Manôna Phorbua nônthargôu sikhaliphinbai, ALLELUIA.


JôN BINI: ô Isôr, Nôn gaoni Bisani sikhan phinnaijôn sonsarao ronja hôbai. Jônni binaikhôu khônasorinanôi, Nôn bidi khalam, jôn bini Bima Aitha Mariani binaijôn, jôbnô gôiôi jiuni sukhuao sohôinô hanai badi. Amen
(Bipha ar Bisa ar Gôthar Jiua bakhnaijathôn……(Gloria Patri) (3)

GôTHAR AITHAKHôU BAKHNAINAINI BINAI (Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis)
ô Phorbu, jônkhôu ondô

ô Khristho, jôkhôu ondô

ô Phorbu, jônkhôu ondô

ô Khristho, jônkhôu khônason

ô Khristo, jonni binaikhôu khônason jôbdô
Nokhranao thanai Apha lsôr, jônkhôu ondô

Gôthar Jiu lsôr, jônkhôu ondô

Gôthar Satham lsôr, jônkhôu ondô
Gôthar Maria, Jônni thakhôi bi

lsôrni gôthar Bima, Jônni thakhôi bi

Aithaphôrni Aitha, Jônni thakhôi bi

Khristhoni Bima, Jônni thakhôi bi

lsôrni onnaini Bima, Jônni thakhôi bi

Gab gôitharôi Bima, Jônni thakhôi bi

Gôtharthar Bima, Jônni thakhôi bi

Sikhlathar Bima, Jônni thakhôi bi

Aitha Bima, Jônni thakhôi bi

Onjanô somainai Bima, Jônni thakhôi bi

Sômô gônan Bima, Jônni thakhôi bi

Môjanôi banjaigra Bima, Jônni thakhôi bi

Dagrani Bima, Jônni thakhôi bi

Bôkhangrani Bima, Jônni thakhôi bi

Akhol gônanthar Aitha, Jônni thakhôi bi
Khulumjanô somainai Aitha, Jônni thakhôi bi

Bakhnai jathao Aitha, Jônni thakhôi bi

Bôlôgôra Aitha, Jônni thakhôi bi

Gurôi Aitha, Jônni thakhôi bi

Manigra Aitha, Jônni thakhôi bi

Môjan Aitha, Jônni thakhôi bi

Gôrônni sinhason, Jônni thakhôi bi

Jônni ronjanaini gudi Jônni thakhôi bi

Jiuni Agjen, Jônni thakhôi bi

Dhôrômni môjan Agjen, Jônni thakhôi bi

Jiuni Gulab Bibar, Jônni thakhôi bi

Daudni gôra khor, Jônni thakhôi bi

Môider hathaini khor, Jônni thakhôi bi

Sonani No, Jônni thakhôi bi

Hudani Sindukh, Jônni thakhôi bi

Nokhranni Dor, Jônni thakhôi bi

Phunni hathorkhi, Jônni thakhôi bi

Jobraphôrkhôu gahôgra, Jônni thakhôi bi

Phaphiphômô saikhlum hôgra, Jônni thakhôi bi

Dukhiaphôrkhôu ronja- hôgra, Jônni thakhôi bi

Khristhanphômi hephajab, Jonni thakhoi bi

Arphophôrni Aijo, Jônni thakhôi bi

Dhôrômni gôdôni mansi phôrni Aijô, Jônni thakhôi bi

Nabiphôrni Aijô, Jônni thakhôi bi

Thônhorjanaiphôrni Aijo, Jônni thakhôi bi
Dhôrômni thakhôi thôi hôgraphômi Aijô, Jônni thakhôi bi

Aithaphômi Aijô, Jônni thakhôi bi

Gasôinô gôtharphômi Aijô, Jônni thakhôi bi

Jajennai phab gôiôi gôrbôao sômjinai Aijô,

Jônni thakhôi bi

Nokhranao dikhan lan janai Aijô, Jônni thakhôi bi

Gôthar rosari malani Aijô, Jônni thakhôi bi

Gôjônnaini Aijô, Jônni thakhôi bi

ô Isômi Menda Bisa, hadomi phabphôrkhôu banlangra,

Jônkhôu bôkhan ô Phorbu.

ô Isômi Menda Bisa, hadoirni phabphôrkhôu banlangra,

Jônkhôu Khônason ô Phorbu,

ô Isômi Menda Bisa, hadoirni phabphôrkhôu banlangra,

Jônkhôu ondô ô Phorbu.


JôN BINI: ô Phorbu Isôr, jôn nônniao khaolaiyô, Nôn jônni gôsô ar môdomni. gannaikhôu mônhôdô; ar bakhnai jagra jeblaibô Aitha Mariani raikhonaijôn dani dukhuni phrai jônkhôu bôkhan ar jôbnô gôiôi ronjanaiyao thanô hô; Khristho jônni Phorbuni habajôn. Amen.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка