Posudok na dizertačnú prácu Autor: Mgr. Jana Nerudová Názov: Nové poznatky o biologii a vývoji druhů čeledi Stratiomyidae a Sciomyzidae (Diptera)
Дата канвертавання27.04.2016
Памер10.7 Kb.
Posudok na dizertačnú prácu
Autor: Mgr. Jana Nerudová

Názov: Nové poznatky o biologii a vývoji druhů čeledi Stratiomyidae a Sciomyzidae (Diptera)


Posudzovaná dizertačná práca má celkovo 122 strán a predstavuje komentovaný súbor šiestich pôvodných prác autorky (J. nerudová je jediným autorom dvoch a prvým autorom v ďalších štyroch), ktoré vyšli tlačou, resp. budú publikované v impaktovaných časopisoch (European Journal of Entomology, Raffles Bulletin of Zoology, Bulletin of Entomological Research). Súboru prác predchádza autorkin komentár na 33 stranách a zoznam literatúry pozostávajúci zo 62 titulov na 6 stranách. Záver práce tvoria dve prílohy - životopis a zoznam publikovaných prác.

Dizertačná práca v tejto podobe je zhodnotením niekoľkoročnej usilovnej a koncepčne vyhranenej práce autorky v danej problematike.

Autorka riešila v podstate dva hlavné okruhy problémov zamerané na i) štúdium morfológie a biológie lariev vybraných druhov čeľade Stratiomyidae, ii) štúdium vývinových cyklov, biológie a životnej stratégie vybraných druhov čeľade Sciomyzidae. Ciele práce sú vhodne stanovené a  priložené rukopisov dokumentujú nielen ich splnenie, ale aj prekročenie. Zvolené metódy spracovania sú nepochybne adekvátne.

Prínos autorky k poznaniu preimaginálnych štádií čeľade Stratiomyidae a Sciomyzidae je nesporný. Autorka detailne preštudovala morfológiu lariev a pupárií troch druhov brániviek z orientálnej oblasti (vrátane opisu nového druhu) a jedného palearktického druhu. Vypracovala determinačný kľúč lariev rodu Odontomyia a imág rodu Stratiomys z orientálnej oblasti, prehodnotila platnosť identifikačného kľúča pre larvy Stratiomyinae, doplnila poznatky o ekologický nárokoch niektorých druhov (S. ruficornis, O. pulcherrima) na základe vlastných dát. Podobne, na základe vlastných výsledkov, doplnila obecnú charakteristiku vývinových štádií Sciomyzidae, preštudovala úplný vývinový cyklus palearktického druhu Pherbellia limbata a  na základe morfologických štúdií druhu Renocera. pallida ujasnila taxonomickú pozíciu rodu renocera.

Vzhľadom k tomu, že rukopisy článkov, na ktorých je založená dizertačná práca, boli preverené recenzným pokračovaním a sprievodný text je napísaný precízne, s logicky nadväzujúcimi časťami, dobre sa číta a zdá sa (pokiaľ moje znalosti českého jazyka stačia), že je v poriadku aj po jazykovej a štylistickej stránke, nemôžem dizertačnému spisu v zásade nič vytknúť.

Nejasne je formulovaná zmienka o type tracheálneho systému u lariev Stratiomyidae (str. 14), ale domnievam sa, že ide skôr o preklep. Niekoľko málo formálnych chýb som vyznačil priamo do textu.

Do diskusie mám nasledujúce otázky:


  • do akej miery je potrebná revízia determinačného kľúča vodných lariev Stratiomyidae a Sciomyzidae (Rozkošný et al. 1980) v svetle súčasných poznatkov (s výnimkou spomínanej úpravy znakov pre odlíšenie podčeľade Stratiomyinae)?

  • existujú morfologické rozdiely na kuklách vodných druhov oboch čeľadí, ktoré by bolo možné využiť v determinácii alebo postačujú na tento účel len morfologické rozdiely na pupáriách?

  • do akej miery sa Sciomyzidae reálne využívajú ako bioregulátory populácií parazitologicky významných druhov ulitníkov a aké sú výsledky?

Napriek tomu, že sa autorka sa venuje problematike relatívne krátke časové obdobie, doterajšie výsledky ju celkom evidentne zaraďujú medzi špecialistov na čeľade Stratiomyidae a Sciomyzidae so záberom ďaleko širším než je „len“ poznanie európskej, resp. palearktickej fauny.

Priložený zoznam publikovaných prác presahuje bežný priemer nielen s ohľadom na počet, ale najmä s ohľadom na úroveň časopisov, v ktorých boli, resp. budú publikované. Poukazuje tiež na to, že okrem čeľadí, ktoré sú predmetom záujmu jej dizertačnej práce, dokáže spracovať aj ďalšie dve čeľade akalyptrátnych dipter: Rhagionidae a Phaeomyiidae.

Predložená dizertačná práca a doterajšie publikované výsledky jednoznačne dokazujú autorkinu schopnosť samostatnej tvorivej vedeckej práce a správnej interpretácie získaných výsledkov, preto odporúčam dizertačnú prácu prijať k obhajobe. V prípade úspešného obhájenia práce navrhujem, aby bola Mgr. Jane Nerudovej udelená vedecko – akademická hodnosť “philosophiae doctor” (PhD).


V Banskej Bystrici, 12. 02. 2007 Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка