Плынь часу выстаўка твораў мастакоў Беларусі, юбіляраў 2015 годаДата01.05.2016
Памер50.5 Kb.
#45976
ПЛЫНЬ ЧАСУ” - выстаўка твораў мастакоў Беларусі, юбіляраў 2015 года

ў рамках праекта “Нашы калекцыі”


Падобныя групавыя выставы сталі ў нашым музеі традыцыйнымі – яны ладзяцца з 2008 года. Гэта выстава ўжо дзявятая (раней было па некалькі асобных выстаў такога кшталту). Сёлета экспануецца каля 100 твораў жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва звыш 60 мастакоў ад 140 да 70 гадоў.

Юбілей – падстава ўспомніць вядомых і не вельмі вядомых мастакоў, убачыць іх эстэтычна каштоўныя і гістарычна цікавыя творы, якія часам дзесяцігоддзямі не бачыў ніхто, акрамя музейных супрацоўнікаў, і якія пасля выставы зноў вернуцца на паліцы сховішчаў. Мастакі, чые творы прадстаўлены ў экспазыцыі, мелі ці маюць розны ўзровень таленту ці яго рэалізаванасці, але кожны з іх распавёў пра свет, пра час, пра сябе, выяўляючы сваё бачанне светабудовы, свае прыхільнасці ў мастацтве і жыцці. Выстава ўключае лічаную колькасць твораў дасавецкага перыяду – пераважна работы 1920–2000-х гадоў. У асноўным жа адлюстраваны перыяд 1950–1980-х “класічнага”, ці хрэстаматыйнага, савецкага і познесавецкага мастацтва. Такім чынам, на выставе можна бачыць не толькі суквецце індывідуальнасцей, але і эвалюцыі парадыгмы (сістэмы ідэйна-пластычных якасцяў) ці парадыгмаў беларускага мастацтва ХХ стагоддзя.

Бадай, ці не кожны з удзельнікаў выставы так ці іначай, больш ці менш шырока вядомы аматарам айчыннага мастацтва на Беларусі. Амаль усе былі ці ёсць сябрамі Беларускага саюза мастакоў. Большая частка жыцця і творчасці некаторых праходзіла ў іншых месцах (М.Б. Айзенштата і В.М. Руцая, напрыклад, у Маскве). Самыя ж малавядомыя, напэўна, Яніслаў Валакіта і Уладзімір Гулецкі. Творы першага аўтара – шэраг апавядальных і ў той жа час трапяткіх ілюстрацый – захоўваюцца толькі ў нашым музеі. Мяркуецца, што гэтым псеўданімам карыстаўся мінскі канторшчык, літаратар і мастак Альберт Паўловіч. Уладзімір Гулецкі нарадзіўся ў Вілейцы, але яго жыццёвы шлях, які прайшоў пераважна ў Сібіры, скончыўся ў Растове-на-Доне. Некалькі яго жывапісных і графічных твораў трапілі ў музей з першай пасляваеннай выставы беларускага мастацтва, што адбылася ў 1944 годзе ў Маскве і ў 1945-м – у Мінску. У гады вайны мастак служыў у Цэнтральным штабе партызанскага руху.

Вельмі па-рознаму прадстаўлены экспаненты ў калекцыі музея (ад 1 твора да 80), таму так па-рознаму і колькасна яны прадстаўлены на выставе. Значныя работы некаторых аўтараў знаходзяцца таксама ў раздзеле беларускага мастацтва пастаяннай экспазіцыі ў новым корпусе музея – С.А. Каўроўскага, М.Б. Айзенштата, М.К. Сеўрука, А.А. Бембеля, А.С. Гугеля, М.Р. Залознага.

Гістарычныя эпохі – гэта свайго кшталту зніклыя “атлантыды”. І ў той жа час мінуўшчына не растае бясследна, яе духоўная і матэрыяльная прысутнасць адчуваецца і ўсведамляецца ў сучаснасці. Творы ж мастацтва быццам вокны, праз якія мы бачым іншыя часы-светы, іх справы, пачуцці і спадзяванні. Адметныя ад нашых знешне, а ўнутрана нярэдка вельмі падобныя.
…………………………………………………………………………………..

РЕКА ВРЕМЕНИ

выставка произведений художников Беларуси – юбиляров 2015 года

в рамках проекта “Наши коллекции”
Такие групповые выставки стали в нашем музее традиционными – они организуются с 2008 года. Эта – уже девятая (в некоторые годы было несколько подобных выставок). На ней экспонируется около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства более 60 художников от 140 до 70 лет.

Юбилей – повод вспомнить известных и не очень именитых художников, увидеть их эстетически ценные и исторически познавательные работы, которые порой десятилетиями не видел никто, кроме музейных сотрудников, и которые после выставки снова вернутся в запасники. Художники, чьи произведения представлены в экспозиции, имели или имеют разный уровень таланта или его реализованности, но каждый из них рассказал о мире, о времени, о себе, проявляя своё видение мироздания, предпочтения в искусстве и жизни. Выставка включает считанные досоветские произведения, преимущественно представлены работы 1920–2000-х годов. В основном же отображен период 1950–1980-х “классического”, или хрестоматийного, советского и позднесоветского искусства. Таким образом, на выставке можно видеть не только соцветие индивидуальностей, но и эволюции парадигмы (системы идейно-пластических особенностей) или парадигм белорусского искусства ХХ столетия.

Пожалуй, едва ли не каждый из участников выставки так или иначе, более или менее широко известен любителям отечественного искусства на Беларуси. Почти все они были или есть в составе Белорусского союза художников. Хотя бóльшая часть жизни и творчества некоторых проходила в иных местах (М.Б. Айзенштадта и В.Н. Руцая, например, в Москве). Самые же малоизвестные, очевидно, Янислав Волокита и Владимир Гулецкий. Произведения первого автора – ряд повествовательных и в то же время эмоциональных иллюстраций – хранятся только в нашем музее. Предполагается, что этим псевдонимом пользовался минский конторщик, литератор и художник Альберт Павлович. Владимир Гулецкий родился в Вилейке, но его жизненный путь, который проходил преимущественно в Сибири, окончился в Ростове-на-Дону. Несколько его живописных и графических работ попали в музей с первой послевоенной выставки белорусского искусства, которая открылась в 1944 году в Москве и в 1945-м – в Минске. В годы войны художник служил в Центральном штабе партизанского движения.

По-разному представлены экспоненты в коллекции музея (от 1 произведения до 80), естественно, по-разному и количественно они представлены на выставке. Значимые работы некоторых авторов находятся также в разделе белорусского искусства постоянной экспозиции в новом корпусе музея – С.А. Ковровского, М.Б. Айзенштадта, М.К. Севрука, А.О. Бембеля, А.С. Гугеля, Н.Г. Залозного.Исторические эпохи – это своего рода исчезнувшие “атлантиды”. И в то же время прошлое не тает бесследно, его духовное и материальное присутствие ощущается и осознаётся в современности. Произведения же искусства – словно окна, сквозь которые мы видим иные миры-времена, их дела, чувства и упования. Отличные от наших внешне, но внутренне нередко очень похожие.
Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка