Пытанні Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы
Дата канвертавання09.05.2016
Памер36.88 Kb.
Пытанні

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы


 1. Прадмет стылістыкі, яе змест і задачы. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі.

 2. Вытокі беларускай стылістыкі і яе персаналіі. Роля беларускіх вучоных у распрацоўцы асноўных пытанняў беларускай стылістыкі.

 3. Функцыянальныя стылі, падстылі, жанры. Вусная і пісьмовая формы маўлення. Дыялог. Маналог.

 4. Афіцыйна-дзелавы стыль. Сфера выкарыстання, падстылі, асаблівасці, моўныя сродкі.

 5. Навуковы стыль. Сфера выкарыстання, падстылі, асаблівасці, моўныя сродкі.

 6. Публіцыстычны стыль. Сфера выкарыстання, падстылі, асаблівасці, моўныя сродкі.

 7. Гутарковы стыль. Сфера выкарыстання, падстылі, асаблівасці, моўныя сродкі.

 8. Стыль мастацкай літаратуры. Сфера выкарыстання, падстылі, асаблівасці, моўныя сродкі. Моўная стылізацыя.

 9. Фанетычныя элементы стылістыкі. Эўфанія. Гукапіс. Алітэрацыя і асананс. Анаматапея.

 10. Стылістычныя сродкі лексікі. Прамое і пераноснае значэнне слова.

 11. Тропы і іх разнавіднасці.

 12. Стылістычнае выкарыстанне сінонімаў, іх прадметна-тэматычная класіфікацыя. Перыфраз (а). Эўфемізм.

 13. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў. Антытэза. Аксюмаран. Алагізм. Іронія.

 14. Аманімія, паранімія і дакладнасць мовы. Каламбур.

 15. Актыўная і пасіўная лексіка, яе стылістычнае выкарыстанне.

 16. Функцыянальна-стылістычнае дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы.

 17. Стылістычныя асаблівасці ўстарэлых слоў, запазычанай лексікі, неалагізмаў.

 18. Стылістычныя функцыі фразеалагічных адзінак мовы.

 19. Дыферэнцыяцыя фразеалагізмаў паводле стылістычнай афарбоўкі і сферы выкарыстання.

 20. Выкарыстанне фразеалагічных сродкаў мовы ў мастацкай літаратуры і публіцыстыцы. Памылкі ва ўжыванні фразеалагізмаў.

 21. Словаўтваральныя фарманты як адзін з найважнейшых стылістычных сродкаў. Словаўтварэнне назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў.

 22. Назоўнік і яго стылістычныя функцыі. Стылістычная роля агульных і ўласных назоўнікаў.

 23. Стылістычныя асаблівасці ўжывання роду і ліку назоўнікаў.

 24. Семантыка-стылістычныя асаблівасці склонавых формаў назоўнікаў.

 25. Стылістычнае выкарыстанне прыметніка. Поўная і кароткая формы прыметнікаў.

 26. Стылістычныя асаблівасці ступеняў параўнання якасных прыметнікаў у беларускай мове.

 27. Разрады займеннікаў і асаблівасці іх стылістычнага выкарыстання.

 28. Стылістычныя асаблівасці лічэбнікаў розных разрадаў. Адрозненні ва ўжыванні лічэбнікаў з назоўнікамі ў беларускай і рускай мовах.

 29. Стылістычныя асаблівасці дзеяслова. Катэгорыя стану, ладу, часу трывання.

 30. Спецыфіка стылістычнага выкарыстання дзеепрыметніка ў беларускай мове.

 31. Стылістычныя адметнасці дзеепрыслоўных формаў у беларускай мове.

 32. Стылістычныя асаблівасці ўтварэння і ўжывання ступеней параўнання прыслоўяў у беларускай мове. Стылістычныя асаблівасці безасабова-прэдыкатыўных слоў. Сінанімія мадальных слоў.

 33. Сінанімія склонава-прыназоўнікавых канструкцый у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове.

 34. Сінаніміка злучнікаў у беларускай мове. Стылістычная роля часціц, выклічнікаў і гукапераймальных слоў.

 35. Стылістычныя магчымасці сінтаксісу. Эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць сінтаксічных сродкаў мовы.

 36. Асноўныя прыёмы сінтаксічнай арганізацыі маўлення. Стылістычныя фігуры. Анафара. Эпіфара. Полісіндэтон. Асіндэтон. Градацыя. Перыяд (і інш.).

 37. Просты сказ і яго стылістычная функцыя.

 38. Стылістычная функцыя парадку слоў у сказе.

 39. Стылістычныя асаблівасці дапасавання выказніка да дзейніка. Сінаніміка формаў выказніка.

 40. Стылістычныя асаблівасці даданых членаў сказа.

 41. Асаблівасці кіравання ў беларускай мове. Сінаніміка беспрыназоўніка-вых і прыназоўнікавых канструкцый.

 42. Стылістычныя асаблівасці сказаў з аднароднымі членамі. Ужыванне злучнікаў і прыназоўнікаў пры аднародных членах сказа.

 43. Стылістычная функцыя звароткаў, пабочных і ўстаўных канструкцый.

 44. Стылістычнае выкарыстанне адасобленых членаў сказа.

 45. Экспрэсіўнае вылучэнне членаў сказа. Адчляненне. Далучэнне. Парцэляцыя. Анакалуф.

 46. Стылістычнае выкарыстанне розных відаў складаных сказаў. Злучнікі і злучальныя словы, іх стылістычная функцыя.

 47. Паралельныя сінтаксічныя канструкцыі. Сінаніміка дзеепрыметных і дзеепрыслоўных словазлучэнняў і даданых частак складаназалежных сказаў.

 48. Стылістычная функцыя простай, ускоснай і няўласна-простай мовы.

 49. Стылістыка тэксту. Звышфразавыя адзінствы, іх роля ў сэнсавай, стылістычнай і інтанацыйнай арганізацыі тэксту. Віды звышфразавых адзінстваў.

 50. Фукцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка