Пытанні па курсу гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі
Дата канвертавання17.03.2016
Памер46.58 Kb.

ПЫТАННІ ПА КУРСУ ГІСТОРЫЯ ПАЛІТЫЧНАЙ І ПРАВАВОЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ

 1. Прадмет і задачы дысцыпліны гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі

 2. Крыніцы па гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі.

 3. Перадумовы фармавання палітычнай і прававой думкі XI - пачатку XIII ст.

 4. Прыняцце хрысціянства. З’яўленне царкоўна-палітычнай ідэалогіі на землях Беларусі.

 5. Зараджэнне палітыка-прававой думкі на старажытнабеларускіх землях. Грамадска-асветніцкая дзейнасць Ефрасінні Полацкай. Грамадска-палітычныя погляды Клімента Смаляціча.

 6. Грамадска-палітычныя погляды Кірылы Тураўскага.

 7. Палітычныя ідэі старажытнарускіх летапісаў

 8. Перадумовы фармавання палітычнай і прававой думкі XIV—XV ст. на землях Беларусі.

 9. Прыняцце каталіцтва на землях ВКЛ, знаёмства з заходнееўрапейскай царкоўна-палітычнай ідэалогіяй папства (папацэзарызму).

 10. Палітычныя ідэі сярэднявечных ерасяў у ВКЛ.

 11. Царкоўна-палітычная дзейнасць і грамадска-палітычныя погляды Р.Цамблака

 12. Палітычныя ідэі «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх».

 13. Палітычныя ідэі «Беларуска-літоўскага летапісу 1446 г.» і «Хронікі Быхаўца».

 14. Перадумовы фармавання палітычнай і прававой думкі беларускіх гуманістаў.

 15. Палітычныя і прававыя погляды Ф.Скарыны.

 16. Палітычныя і прававыя погляды М.Гусоўскага.

 17. Палітычныя і прававыя погляды М.Літвіна.

 18. Жыццёвы шлях і погляды Л.Сапегі на дзяржаву і права.

 19. Палітычная і прававая думка пратэстантызму. Яе асаблівасці на беларускіх землях.

 20. Палітычныя погляды прадстаўнікоў лютэранства: А.Кульва.

 21. Палітычныя і прававыя погляды прадстаўнікоў кальвінізму (Мікалай Радзівіл Чорны)

 22. Палітычныя і прававыя погляды А.Волана.

 23. Раскол кальвінісцкага руху, з’яўленне арыянства ў ВКЛ. Два напрамкі арыянства.

 24. Палітычныя і прававыя погляды С.Буднага і В.Цяпінскага-Амельяновіча.

 25. Палітычныя і прававыя погляды левага крыла антытрынітарыяў: П.Гезка, М.Чаховіц, Л. Крышкоўскі.

 26. Палітычныя і прававыя ідэі Контррэфармацыі.

 27. Палітыка-прававыя погляды лідэраў Контррэфармацыі (П.Скарга).

 28. Прычыны заключэння Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г.

 29. Палітыка-прававыя погляды прыхільнікаў і праціўнікаў (I.Пацей, К.Астрожскі).

 30. Палітычныя і прававыя погляды М.Сматрыцкага.

 31. Палітычныя і прававыя погляды А.Філіповіча.

 32. Пачатак вышэйшай юрыдычнай адукацыі ў Беларусі і Літве. Палітычныя і прававыя погляды А.Алізароўскага.

 33. Ідэалогія сарматызму – афіцыйная ідэалогія Рэчы Паспалітай.

 34. Грамадска-палітычныя погляды К.Лышчынскага.

 35. Палітычныя і прававыя погляды С.Полацкага.

 36. Галоўныя ідэі палітычнай і прававой думкі эпохі Асветы на Беларусі.

 37. Палітычныя і прававыя погляды Георгія Каніскага.

 38. Палітычныя і прававыя погляды прыхільнікаў рэфармавання дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай (Я.Ябланоўскі, К.Галоўка, М.Белазор, С.Канарскі).

 39. Палітычныя і прававыя погляды фізіякратаў (I.Страйноўскі, М. Карповіч, К.Багуслаўскі, Д.Пільхоўскі).

 40. Рэалізацыя ідэй фізіякратызму І.Храптовіч, П.Бжастоўскі.

 41. Палітычныя і прававыя ідэі ў Канстытуцыі 3 Мая 1791 г.

 42. Палітычныя і прававыя погляды кіраўнікоў паўстання 1794 г. - Т.Касцюшкі і Я.Ясінскага.

 43. Ідэі ўтапічнага сацыялізму (I.Яленскі, С.Зяновіч).

 44. Перадумовы фармавання і асноўныя тэмы грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў першай трэці XIX ст.

 45. Праект адраджэння самастойнасці ВКЛ М.К.Агінскага.

 46. Лібералізм і асноўныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця ў першай трэці ХІХ ст. Палітычныя і прававыя погляды Я.Снядэцкага, А.Снядэцкага, В.Страйноўскага.

 47. Палітычныя і прававыя погляды прадстаўнікоў кансерватызму ў першай трэці ХІХ ст.: I.Лабажэўскі. Палеміка паміж лібераламі і кансерватарамі.

 48. Палітычны рамантызм. Погляды І.М.Даніловіча.

 49. Палітычныя і прававыя погляды філаматаў і філарэтаў.

 50. Перадумовы фармавання палітычнай і прававой думкі ў другой трэці XIX ст. (1831-1856 гг.).

 51. Кансерватызм 30-50-х гг. ХІХ ст. (Г.Ржавускі, I.Галавінскі, К.Буйніцкі).

 52. Развіццё рэвалюцыйна-дэмакратычнай думкі на Беларусі ў другой трэці XIX ст. Палітычныя і прававыя погляды М.Валовіча.

 53. Палітычныя і прававыя погляды Ф.А.Савіча, Ю.Бакшанскага, братоў Аляксандра і Франца Далеўскіх.

 54. Адраджэнне лібералізму ў канцы 50-х - пачатку 60-х гг. (А.Кіркор, В.Старжынскі)

 55. Ідэалогія рэвалюцыйных дэмакратаў. Палітычныя і прававыя погляды І.П.Агрызкі.

 56. Палітычныя і прававыя погляды Кастуся Каліноўскага.

 57. Кансерватыўная палітычная думка канца ХІХ ст. Ідэалогія заходнерусізму.

 58. Палітычныя і прававыя погляды прадстаўнікоў рэвалюцыйных народнікаў. Марксізм на Беларусі.

 59. Палітычныя і прававыя погляды прадстаўнікоў ліберальных народнікаў.

 60. Палітычныя і прававыя погляды У.Д.Спасовіча.

 61. Фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі. Палітычныя ідэі Ф.Багушэвіча.

 62. Палітычныя і прававыя погляды дзеячоў групы «Гоман».

 63. Палітычная і прававая ідэалогія партыі «Беларуская сацыялістычная грамада».

 64. Развіццё нацыянальнай палітыка-прававой думкі праз першыя беларускамоўныя друкаваныя выданні - газеты «Наша доля» і «Наша ніва»

 65. Беларуская мастацкая літаратура пачатку XX ст. як фактар фарміравання нацыянальнай свядомасці

 66. Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў творчай спадчыне ідэолагаў беларускага нацыянальнага руху: I.Луцкевіча, А.Луцкевіча, Я.Лёсіка, В.Ластоўскага, А.Смоліча, А.Цвікевіча

 67. Нацыянальна-дзяржаўная ідэя ў праграмах беларускіх палітычных арганізацый (1914-1919 гг.).

 68. Ігнат Абдзіраловіч (Канчэўскі) і яго эсэ «Адвечным шляхам».

 69. Палітычныя і прававыя погляды Уладзіміра Самойлы (1878-1941).

 70. Рэалізацыя ідэі дзяржаўнага суверэнітэту БССР у партыйна-дзяржаўнай практыцы савецкай Беларусі.

 71. Распрацоўка і рэалізацыя ідэалогіі беларусізацыі.

 72. Ідэалагічнае абгрунтаванне адыходу ад палітыкі беларусізацыі і станаўленне таталітарнай сістэмы ў БССР у 30-40-я гады ХХ ст.

 73. Развіццё прававой думкі ў БССР у 20-30-я гады XX ст

 74. Станаўленне савецкай беларускай юрыдычнай навукі ў 20-30-я гады XX ст.

 75. Новыя тэндэнцыі ў грамадска-палітычнай думцы пасля Вялікай Айчыннай вайны.

 76. Кансерватыўны і дэмакратычны напрамкі ў палітычнай думцы паслясталінскай пары.

 77. Развіццё юрыдычнай навукі ў Беларусі (1945-1980-я гады XX ст.).

 78. Новыя палітыка-эканамічныя рэаліі канца 1980 - пачатку 1990-х гадоў і іх уздзеянне на палітычную і прававую думку Беларусі.

 79. Канстытуцыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь і яго адлюстраванне ў палітыка-прававой думцы краіны.

 80. Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці ў палітыка-прававой думцы сучаснай Беларусі.

 81. Развіццё юрыдычнай навукі Рэспублікі Беларусь.

Склаў дацэнт кафедры

тэорыі і гісторыі дзяржавы і права,кандыдат юрыдычных навук ________________ Шчэрбік Д.В.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка