Перакладная і арыгінальная
старонка4/4
Дата канвертавання14.03.2016
Памер0.52 Mb.
1   2   3   4

І.Пташнікаў апав “Львы”(тэма-чал і прырода пасля чарноб катастрофы. Праблемы-бездапам-ці жывёл, адказн-ці чал за свае ўчынкі). Вадзіцель: чулы, адказны, але сабаку адпускае..Сабакі падобныя на львоў, таму што ад радыяцыі аблезла поўсць..

В.Казько “Хроніка…” Раман апавядае пра лёс дзетдом саду, які пасадзілі яго выхав-цы, а да гэтага-іх бацькі. Сад-памяць пра тых, хто загінуў за наша шчасце. Сад-наша родная зямля, якую нам трэта берагчы і шанаваць. Так разум жыццё героі твора. Мар’ян Знавец-гал герой.

В.Казько “Выратуй і памілуй…” тут праблема экалогіі-прыехалі высякаць лес, хацелі зрабіць запаведнік, але людзі выступілі супраць.

І пташнікаў апав “Алені”.Тэма чал і прырода, дзеці і прырода. Праблема аховы прыроды, экалаг праблема, праблема цяжк пасляваен жыцця, праблема суаднос чал з прыродай, праблема гарман і спажывецк аднос да прыроды(у дзяўчынкі Іркі-гарман паводзіны, у бацькі-спажывецк, драпежніцк адносіны), праблема сям’і, успрыманне свету бацькамі і дзецьмі, выхав-не дзяцей.

Янка Сіпакоў паэма “Озіум”. Тэма чарнобыля паэма-малітва, дзе аўтар звярт да бога заступіцца за беларусь і яе людзей. Паэта не пакідае надзея на пераможн-ць і бясконц-ць жыцця.

А.Федарэнка апав “Бляха”.(тэма чарнобыля, Гал герой-Бляха, які усім дапамагаў пасля чарноб катастрофы)

аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэтай тэме прысвечаны раман “Злая зорка” (1991). “Злая зорка” напісана з сацыяльна-публіцыстычным і гуманістычным пафасам. Праз лёсы сем’яў Пустаходаў і Пыльчанкаў празаік раскрывае драматызм быцця беларускага народа. Сцэна вяселля Глеба Пустахода і Ірыны Пыльчанка, з якой пачынаецца раман, набывае трагедыйнае гучанне. Замест вялікай радасці жыцця прыйшла бяда. Чарнобыль зрабіў людзей выгнаннікамі. ( праблема раскіданага гнязда і бежанства разглядаецца праз трагедыю сям’і Пустаходаў. і праблему маральнага Чарнобыля). У рамане Шамякін часта паказвае кабінеты партыйных і савецкіх кіраўнікоў, ( Пятро Міхайлавіч Сінякоў і яго стрыечны брат Лявонцій Мікалаевіч, кіраўнік рэспубліканскага ўзроўню). Яны толькі гавораць агульныя словы, а не вырашаюць канкрэтныя справы. Прамой прогілегласцю кіраўнікам-марыянеткам з’яўляецца Уладзімір Паўлавіч Пыльчанка, старшыня райвыканкама, які адчувае адказнасць за лёс людзей, прадбачыць пагрозу вялікай бяды.28.на ніве суч бел прозы прац прадст-кі розн літ пакал-ў(в.быкаў, я.брыль, і.шамякін, і.навуменка, і.пташнікаў і інш.прыкметна сцвердзілі сябе пісьм маладз пакал-ня(федарэнка), гэта і а.адамовіч, м.стральцоў, в.адамчык, і.чыгрынаў…д/суч бел прозы характ тэмат багацце і жанрав разн-ць. Самыя значныя-тэма вайны і вёскі. Таксама сталінск рэпрэсіі(в.быкаў “Аблава”, грахоўскі”Зона маўчання”), тэма Чарнобыля(шамякін “злая зорка”апавяд пташнік “Львы” і Федар “Бляха”.

Тэма вёскі – магістральная тэма ў ГБЛ. Гал герой – селянін, мужык-працаўнік.

Для беларускай прозы з’яўляецца тэма жыцця сучачнай вёскі, якая знайшла сваё адлюстраванне ў

творах А. Жука. Галоўны герой аповесці “Паляванне на Апошняга Жураўля” – былы партызан Сцяпан Дзямідчык. Усё сваё жыццё ён сумлена працуе на зямлі, “хварэючы” за ўсё. Аўтар аповесці ўзнімае праблему заўчаснага старэння вёсак, выступае супраць бяздумных і жорсткіх адносін да прыроды. Разам са старым пакаленнем, заўважае А. Жук, вымірае і лыбоў да зямлі, сялянскай працы. Апошнія прадстаунікі старэйшага пакалення сялян-працаўнікоў, як апошнія жураўлі, сумотна і тужліва углядаюцца ц сёнешні дзень, заклікаючы моладзь захаваць “жураўліную радзіму”, вярнуцца да вытокаў жыцця, яго першаасновы:В.Адамчык. “ Дзікі голуб”( тэма: сял жыццё заходнебел вёскі. Праблемы: чалав кашт-цей, літасці/бязлітасці, чал гум-зму, антычал-ці. Адамчык у паводзінах і хар-рах сваіх герояў хоча высвеціць і падкрэсл менав выявы чал-ці.Героі-Марцін Дзікуць, якому супрацьпаст Клімус Война. Марцін-не гаспад-вы, неакуратны, неахайны, хітры, злодзей, але чалав-ны, чулы да прыроды, бачыў тое, што не бачылі інш(дапам звяр, птушкам, даў абутак пастуху). Война-гаспад-вы, уласнік, але стан якасцей няма(прыстас-к, забойца, жорсткі, бесчал-ны, знішч-к усяго жывога.

В.Адамчык”Чужая бацьк-на”.(тэма-жыццё заходнебел вёскі Верасава,выкрыв меркант-ць, уласн-ва, прагу нажывы, бездух-ць(Алеся, Імподль, Хрысця-сям’я Корсакаў).

Срэбра на павуціне”.У цэнтры-заходнебел вёска, хлопчык 13 гг Валік, любіць прыроду, але крыўда за здраду маці.тут на перш плане душ пераж-ні, унутр стан чал. Аўтар паказ абуджэнне чал-ці на прыкладзе эвалюцыі хар-ру хлопчыкаА.федарэнка “вёска”.(Герой-Антон Васкевіч, якога выгналі з інстытута, проціпас-не вёскі горада, як вёска паўплыв на гал героя).

А Жук” халодная птушка”(Анэта і яе дзеці Валя, Федзя і Міця).

Гігевіч”Доказ ад процілеглага

\


29. Сучасная бел паэзія прадстаўлена паэтамі розных пакаленняў і рознай творчай манеры, вядзе свій адлік з 50-х гг..

Суч бел паэзія знах-ца ў творчым пошуку. Чал, прырода,гр-ва, мінулае і будучыня – вось асн праблематыка. Лір герой суч паэзіі – яркая індывід-ць, гэта і канкрэтны чал, і абагульнены вобраз, створаны гісторыяй, памяццю. Суч паэзія выпрабоўвапе чал жыццём, таленавіта, ярка, магутна сцвердзілі сябе ў паэзіі, м танк і п панчанка, я янішчыц, а разанаў, м стральцоў і мн інш.

Паэзія нашых дзён-шматтэмная і шматвобразн.Тэмы:каханне, радзіма, прырода, жыццё і смерць, гіст мінулае, вёскі і сваіх каранёў, чарнобыль…

Для паэзіі Н.Гілевіча ўласц вострая публіц-ць, палкасць грамадз прам-ня. Асабістае і грамадскае цесна звязаны ў яго творах. Праблема нац адрадж, лёс роднай мовы, культ, дух спадчыны народа, аднаўл гіст памяці хвал на прац усёй яго тв-ці. Захав-не нац-га на родн зямлі, абуджэнне самасв-ці народа-асн матывы ў кнігах “Жыта, сосны і валуны”, Незал-ць, На высокім алтары.

У вершах “родная мова, “слова” паэт выказв хвал-не і заклап-ць станам роднай мовы. Гілевіч не прымае пагардлів стаўлення да мовы бел народа, вясков гутаркі. Ён верыць, што беларусы не адмов ад сваіх дух святыняў, захав гіст памяць. Вядуч у тв-ці гілевіча з’яўл тэма родн краю. Бязмежн любоў да радзімы выказв у вершы “На бацьк-не” твор напісаны ў форме звароту, заканчв словамі ўдзячн-ці, узрушана, натхнёна і рашуча

А Разанаў(р-цё бел філасоф лірыкі. Аўтар зб-каў “Адраджэнне”, “Каардынаты быцця”, “Вастрыё стралы”.Жанрав формы: версэты, квантэмы, вершасказы, пункціры, зномы. “Пасткі”(чал сам ствар сабе пасткі, не трэба некаму іх ствар, бо са пападзеш), “Кладкі”(калі жыццё-дрыгва, у як трапляеш, то кладка-надзея, мінулае, што згубілася ў глыб жыцці)-версэты.

М.Танк(зб-кі:След бліскавіцы, Мой хлеб надзённы, Збор калосся, Мой каўчэг, Эррата…). Тэма: моц і сіла нар духу(гравюры скарыны), маці(рукі маці), мова(родная мова)

А Куляшоў. Пісаў вершы ў школьн гг.Балабы пра ВАВ пра подзвіг бел народа.(над брацк магілай, ліст з палону). Жыццялюбн, антываен матывамі прасякн верш Сасна і бяроза. Да філас лірыкі аднос верш “Я хаце абавяз прапіскай”.30. Драматургiя -- гэта больш складаны род лiтаратуры. Ён паспяхова пераадольвае на сваiм шляху цяжкасцi як аб'ектыуныя, так i суб'ектыуныя. Сучасная драматургiя, як i паэзiя, проза вызначаецца багаццем жанравай разнастайнасцi.

Значных поспехау у пасляваенны час дасягнула беларуская драматургiя. Сярод беларускiх драматургау -- вядомыя -- Дударау, Макаенак. У сучаснай драматургii асаблiвае месца займае камедыя. Паколькi гэта адзiн з гiбкiх жанрау, здольных аператыуна рэагiраваць на патрабаваннi часу.

А Дудараў-п’есы “Вечар”(адчув боль і трывога за лёс неперспект вёсак. Героі-Ганна, Васіль-Мульцік, Мікіта-Гастрыт-пражылі аднольк па прац-ці, але розн па сэнсе жыцці. Ганна-добрая і спагадлівая, працав-я, адна. Мульцік-шчыры, даверлівы, улюбёны ў жыццё. Гастрыт-склад і сурпяр чал, які жыве на ўласн сумленні, але па старых пр-пах.Для герояў настаўвечар жыцця, калі можна раздумваць аб пражытым, аб сэнсе жыцця. У гэтых роздумах і боль за скалеч лёс, за стан суч вёскі, пакаянне. Але пакаранне за канкр віну Мікіты здым-ца ў сув са смерцю персанажа).

Радавыя”(прысв паказу ВАВ як сусв, усеагульн бяды.паказ не толькі гер-зм герояў(Дзерваед, Бушцец, Салянік, Дугін, Лёнька Адуванчык), але і тое, як цаной была заваёвана перамога. У кожн героя свій лёс, свая трагедыя. Праблема страч дзяцінства(Адуванчык і інш дзеці), веры(Салянік не хацеў забіваць), здрадніцтва(Бушцец) і інш. Гэта рэквіем па ўсіх, хто загінуў у гг вайны.).

Злом”- мар –э тычн праблемы сённяшн дня. Героі - Піфагор, Хітры, Дацэнт, Афганец, Пастушок, Русалка, Віта, Брыгадзіст, Верны, Нехта.

Макаёнак” Выбачайце, калі ласка” (тэма калгаснага жыцця;праблемы:фальсіфікацыя(Моцкін),слабахарактць(Гарошка),

Баязлівасць, бар-бы за справ-ць(Ганна), некампет-ць кір-ва у калгасе(калібераў).

Трыбунал”(тэма вайны; прабл: гер-зму ў склад акуп умовах, патр-зму.пагарэльцы”(рэпрэсіі 30-х гг. зместам паказ, якія сумн вынікі мела знішчэнне разумн, адукав, сумлен прац-ў, замена іх прыстасав і невук. Ухватаў-прыстас-ва і невуцтва.пасля “землчтрусу”-высок пасада. Бусько і клёпкін-памочнікі.пагарэльцамі будуць усе, хто зачыніў дзверы да сумлен людзей


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка