Патрабаванні да сучаснага ỳрока Агульныя патрабаванні
Дата канвертавання06.07.2016
Памер32.25 Kb.
Патрабаванні да сучаснага ỳрока
Агульныя патрабаванні


 1. Выкарыстанне самых новых дасягненняỳ навукі сучаснай педагагічнай практыкі, пабудова ỳрока на аснове заканамернасцяỳ навучальна-выхаваỳчага працэсу.

 2. Рэалізація на ỳроку ỳ аптымальных суадносінах усіх дыдактычных прынцыпаỳ.

 3. Забеспячэнне належных умоваỳ для прадукцыйнай пазнавальнай дзеяцельнасці вучняỳ з улікам іх інтарэсаỳ, схільнасцяỳ і запатрэ- баванняỳ.

 4. Устанаỳленне асэнсаваных вучнямі міжпрадметных сувязяỳ.

 5. Сувязь з раней атрыманамі ведамі і ỳменнямі, апора на дасягнуты ỳзровень развіцця вучняỳ.

 6. Матывацыя і актывізацыя развіцця ỳсіх этапаỳ навучальна-выхаваỳчай дзейнасці.

 7. Лагічнасць і эмацыйнасць усіх этапаỳ навучана-выхаваỳчай дзей- насці.

 8. Эфектыỳнае выкарыстанне педагагічных сродкаỳ.

 9. Сувязь з жыццём, вытворчай дзейнасцю, асабістым вопытам вучняỳ.

 10. Фарміраванне практычна неабходных ведаỳ, уменняỳ, навыкаỳ, ра- цыянальных прыёмаỳ мыслення і дзейнасці.

 11. Фарміраванне ỳмення вучыцца, патрэбы пастаянна папаỳняць аб’ём ведаỳ.

 12. Прагназаванне, праектаванне і планаванне кожнага ỳрока на падставе ỳважлівай дыягностыкіДыдактычныя патрабаванні

 1. Канкрэтнае вызначэнне адукацыйных задач кожнага ỳрока.

 2. Рацыяналізація інфармацыйнай накіраванасці ỳрока, аптымізацыя зместу з улікам сацыяльных і асабістых запатрабаванняỳ.

 3. Укараненне сучасных тэхналогій пазнавальнай дзейнасці.

 4. Рацыянальнае спалучэнне разнастайных відаỳ, формаỳ і метадаỳ.

 5. Творчы падход да фарміравання структуры ỳрока.

 6. Спалучэнне разнастайных формаỳ калектыỳнай дзейнасці з самастой- най дзейнасцю вучняỳ.

 7. Забеспячэнне аператыỳнай зваротнай сувязі, дзейснага кантролю і кі- равання.

 8. Навуковы разлік і майстэрства праведзення ỳрока.Выхаваỳчыя патрабаванні

 1. Вызначэнне выхаваỳчых магчымасцяỳ навучальнага матэрыялу, дзейнасці на ỳроку, фармулёỳка і пастаноỳка рэальна дасягнальных выхаваỳчых мэтаỳ.

 2. Пастаноỳка толькі тых выхаваỳчых задач, якія арганічна вынікаюць з мэтаỳ і зместу навучальнай працы.

 3. Выхаванне вучняỳ на агульначалавечых каштоỳнасцях,фарміраванне жыццёва неабходных якасцяỳ: уседлівасці, ахайнасці, адказнасці, абавязковасці, самастойнасці, працавітасці, уважлівасці, сумленнасці, калектывізму.

 4. Уважлівыя і чулыя адносіны да вучняỳ, захаванне патрабаванняỳ педагагічнага такту, супрацоỳніцтва з вучнямі і зацікаỳленнасць у іх поспехах.Развівальныя патрабаванні 1. Фарміраванне і развіцце ỳ вучняỳ станоỳчых матываỳ навучна-пазнавальнай дзейнасці, інтарэсаỳ, творчай актыỳнасці.

 2. Вывучэнне і ỳлік развіцця і псіхалагічных асаблівасцяỳ вучняỳ, праектаванне “зоны бліжэйшага развіцця”

 3. Праведзенне навучальных заняткаỳ на апераджальным узроỳні, стымуляванне з’яỳлення новых якасных зменаỳ ỳ развіцци.

 4. Прагназаванне скачкоỳ у інтэлектуальным, эмацыйным, сацыяльным развіцці вучняỳ і аператыỳная перабудова навучальных заняткаỳ з улікам будучых зменаỳ.

Задачы літаратурнай адукацыі

 • Арганізація чытання, выхаванне культуры чытача нацыя- нальнальнай і сусветнай літаратуры, патрэбы чытаць і вывыучаць лі- таратурныя творы, атрымліваць і выкарыстовỳваць веды самастой- най практыцы чытання;

 • Выхаванне ỳ вучняỳ ведаỳ , уменняỳ і навыкаỳ, літаратурна-творчых здолянасцяỳ, якія забяспечваюць успрыманне і глыбокае засваенне мастацка-эстэтычных каштоỳнасцяỳ літаратуры, неабход- ных для разумення жыцця і мастацтва;

 • Фармараванне погляду на літаратуру як на від мастацтва на аснове базавага мінімуму ведаỳ па яе гісторыі і тэорыі, неаб- ходнага для таго, каб усвядоміць нацыянальныя і агульначалавечыя вартасці мастацкай культуры; разуменне яе месца сярод іншых прадметаỳ гуманітарнага цыкла, ролі ỳ жыцці народа і чалавецтва;

 • Развіццё духоỳнай, эмацыйнай, эстэтычнай культуры вуч- няỳ, іх вобраза пачуццёва-асацыяцыйнага мыслення, высокіх пачуц- цяỳ гуманнасці,чалавечнасці, радзімы, нацыянальнай годнасці, па-вагі да духоỳных святыняỳ народа;

 • Уключэнне вучняỳ у самастойную творчую дзейнасць, арыентаваную на развіццё і самарэалізацыю асобы;

 • Развіццё высокай моỳнай культуры вучняỳ, свабоднага вало- дання пісьмовай і вуснай мовай.Асаблівасці урока беларускай літаратуры • Высокі эмацыйны напал;

 • Адзіны матральна-псіхалагічны настрой;

 • Цесная сувязь з жыццём;

 • Выкарыстанне мастацкіх тэкстаỳ;

 • Кантакт з настаỳнікамі рускай літаратуры;

 • Пошукі і пазнанне, духоỳнае ỳзбагачэнне і творчасць.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка