Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2012 г. N 439
старонка4/5
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.86 Mb.
1   2   3   4   5

2015
2013 - Гродзенская 4000,0 - - 1000,0 1500,0 1500,0

2015
2011 - Магiлёўская 8894,0 33,7 1809,0 5217,3 990,0 844,0

2015
2011 - Мiнская 2515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0

2015
2012 - г. Мiнск 10500,0 - 1600,0 2700,0 3000,0 3200,0

2015
67. Капiтальны рамонт 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 41428,0 5364,0 11364,0 8000,0 8000,0 8700,0

будынкаў устаноў 2015 Рэспублiканскi бюджэт

агульнай сярэдняй музычны каледж,

адукацыi, БДХГК

падпарадкаваных

Мiнкультуры
68. Рамонт будынкаў i 2011 - аблвыканкамы мясцовыя 32781,0 837,4 3577,0 9035,6 8888,0 10443,0

мадэрнiзацыя дзiцячых 2015 бюджэты

школ мастацтваў
у тым лiку па

абласцях:


2013 - Брэсцкая 11300,0 - - 3200,0 3800,0 4300,0

2015
2011 - Гомельская 6182,0 216,0 840,0 1176,0 1646,0 2304,0

2015
2011 - Магiлёўская 12679,0 171,4 2187,0 4239,6 2842,0 3239,0

2015
2011 - Мiнская 2620,0 450,0 550,0 420,0 600,0 600,0

2015
69. Умацаванне 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 9750,9 125,4 125,5 2500,0 3000,0 4000,0

матэрыяльна-тэхнiчнай 2015 установы адукацыi бюджэт

базы (абсталяванне "Беларускi дзяржаўны

сучаснай аргтэхнiкай, ўнiверсiтэт культуры

закупка машын, i мастацтваў"

сцэнiчных касцюмаў, (далей - БДУКМ),

праграмнага "Беларуская

забеспячэння, дзяржаўная акадэмiя

музычных мастацтваў" (далей -

iнструментаў, БДАМ), "Беларуская

экспазiцыйнага, дзяржаўная акадэмiя

святло-, музыкi" (далей -

гукатэхнiчнага Беларуская

абсталявання, рамонт дзяржаўная акадэмiя

музычных музыкi)

iнструментаў),

стварэнне i развiццё

банка адукацыйных

рэсурсаў i сiстэмы

iнфармацыйных сетак

устаноў вышэйшай

адукацыi
70. Капiтальны рамонт 2011 - Мiнкультуры -"- 50950,0 6500,0 14950,0 8500,0 9600,0 11400,0

будынкаў устаноў 2015

вышэйшай адукацыi i

павышэння

квалiфiкацыi i

перападрыхтоўкi

кадраў, у тым лiку:


70.1. 3 устаноў Мiнкультуры, БДУКМ, 47600,0 6500,0 13000,0 8000,0 9200,0 10900,0

вышэйшай адукацыi, БДАМ, Беларуская

падпарадкаваных дзяржаўная акадэмiя

Мiнкультуры музыкi


70.2. установы Iнбелкульт 3350,0 - 1950,0 500,0 400,0 500,0

павышэння

квалiфiкацыi i

перападрыхтоўкi

кадраў

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Усяго па раздзелу 183014,0 13307,6 37055,5 43254,9 41891,0 47505,0
у тым лiку:
рэспублiканскi Мiнкультуры 103648,9 11989,4 26609,5 19400,0 21050,0 24600,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты аблвыканкамы 79365,1 1318,2 10446,0 23854,9 20841,0 22905,0


у тым лiку:
Брэсцкi 18800,0 - - 5200,0 6300,0 7300,0
Вiцебскi 1136,0 - - 350,0 378,0 408,0
Гомельскi 18221,1 255,1 3840,0 4176,0 4646,0 5304,0
Гродзенскi 4000,0 - - 1000,0 1500,0 1500,0
Магiлёўскi 21573,0 205,1 3996,0 9456,9 3832,0 4083,0
Мiнскi 5135,0 858,0 1010,0 972,0 1185,0 1110,0
Мiнскi гарвыканкам 10500,0 - 1600,0 2700,0 3000,0 3200,0
Удасканальванне навуковага забеспячэння сферы культуры <*>
71. Навуковае 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi 8154,2 1502,0 2653,9 1642,3 1190,4 1165,6

забеспячэнне развiцця 2015 адказная бюджэт (з

сферы культуры i арганiзацыя- крынiц на

мастацтва, у тым лiку выканаўца - БДУКМ навуковую

выкананне заданняў па (выканаўцы - дзейнасць)

распрацоўцы: установы вышэйшай

адукацыi, НББ)
71.1. метадычных 2012 - адказная -"- 468,0 - 168,0 100,0 97,0 103,0

рэкамендацый па 2015 арганiзацыя-

эфектыўнаму выканаўца - БДУКМ

навуковаму (выканаўца - БДАМ)

суправаджэнню

арганiзацыйна-

кiраўнiцкiх рашэнняў

у галiне культуры

(заданне К-01)
71.2. метадалогii 2011 - -"- -"- 478,0 81,8 143,2 84,3 84,3 84,4

фiксацыi i 2015

рэпрэзентацыi з'яў

нематэрыяльнай

культурнай спадчыны

(на матэрыяле

асноўных вiдаў i

жанраў традыцыйнай

культуры). Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу "Традыцыйная

культурная спадчына

Беларусi" для ўстаноў

культуры i адукацыi,

карыстальнiкаў у

краiнах СНД, блiзкага

i далёкага замежжа

(заданне К-02)


71.3. асноўных 2011 - адказная рэспублiканскi 576,4 99,2 164,1 99,5 99,4 114,2

прынцыпаў iмiджавага 2015 арганiзацыя- бюджэт (з

пазiцыянавання выканаўца - БДУКМ крынiц на

культуры Беларусi (выканаўца - БДАМ) навуковую

сродкамi дзейнасць)

мультымедыйных

тэхналогiй. Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу, якi ўключае

анталогiю "Гарадская

мастацкая культура

ХХI стагоддзя (на

матэрыяле асноўных

вiдаў i жанраў

нацыянальнай

прафесiйнай i

аматарскай

творчасцi)"

(заданне К-03)
71.4. навукова- 2011 - -"- -"- 408,8 72,0 120,5 76,1 72,5 67,7

метадычных 2015

рэкамендацый па

ўкараненню сучасных

музеязнаўчых

тэхналогiй у

дзейнасць

рэгiянальных музеяў

Беларусi

(заданне К-04)


71.5. iнфармацыйнага 2011 - адказная -"- 504,4 80,0 134,4 95,0 90,0 105,0

рэсурсу "Эвалюцыя 2015 арганiзацыя-

бiблiятэк у кнiжнай выканаўца - БДУКМ

культуры на тэрыторыi (выканаўца - НББ)

Беларусi

(ХI - ХХI стст.)".

Стварэнне

аптымiзаванай мадэлi

функцыянавання

сукупнай бiблiятэчнай

сеткi Рэспублiкi

Беларусь на сучасным

этапе (заданне К-05)
71.6. тыпалагiчных 2011 - адказная -"- 246,8 90,1 53,8 33,0 33,0 36,9

мадэлей рэпрэзентацыi 2015 арганiзацыя-

каштоўнасцей выканаўца - БДУКМ

нацыянальнай (выканаўца - БДУКМ)

мастацкай культуры ў

айчынных i замежных

сродках масавай

iнфармацыi

(заданне К-06)
71.7. тэхналогii 2011 - -"- -"- 348,0 80,0 168,0 100,0 - -

сацыякультурнай 2013

дзейнасцi ўстаноў

культуры ў

аграгарадках

Рэспублiкi Беларусь.

Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу

"Сацыякультурнаядзейнасць:

культуратворчыя,

этнакультурныя,

iнфармацыйна-

пазнавальныя,

рэкрэацыйныя i

анiмацыйныя

тэхналогii"

(заданне К-07)
71.8. на аснове 2011 - адказная рэспублiканскi 294,4 79,9 134,4 80,1 - -

народных традыцый 2013 арганiзацыя- бюджэт (з

прынцыпаў i выканаўца - БДУКМ крынiц на

тэхналагiчных умоў (выканаўца - БДУКМ) навуковую

арганiзацыi дзейнасць)

беларускай капэлы

смыкавай i дударскай

музыкi. Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу "Капэла

беларускай смыкавай i

дударскай музыкi"

(заданне К-08)
71.9. навукова- 2011 - -"- -"- 580,3 102,0 172,3 102,0 102,0 102,0

метадычных 2015

рэкамендацый

устойлiвага развiцця

сучаснага беларускага

прафесiйнага

мастацтва i

нацыянальнай

мастацкай школы (у

галiне тэатральнага,

кiна- i

тэлемастацтва,выяўленчага,

дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва

i дызайну)

(заданне К-09)
71.10. навуковага 2011 - -"- -"- 579,7 105,5 172,3 102,3 102,2 97,4

абгрунтавання 2015

канцэпцыi

ўзаемадзеяння

мастацтваў. Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу "Мастацкi

сiнтэз i мiжвiдавая

iнтэграцыя мастацтваў

у канцы ХХ - пачатку

XXI ст.: тыпы, формы,

структуры" для

ўстаноў у галiне

культуры i мастацтва

(заданне К-10)
71.11. тэарэтыка- 2011 - -"- -"- 629,0 195,0 294,0 140,0 - -

метадалагiчных 2013

прынцыпаў

фармiравання

экраннага тэматычнага

iнфармацыйнага

рэсурсу. Стварэнне

мультымедыйных цыклаў

"Творчыя кiнапартрэты

дзеячаў культуры i

мастацтваў" i

"Хронiка культурнага

жыцця Беларусi (на

матэрыяле айчыннай

кiнадакументалiстыкi,

кiнаперыёдыкi

1925 - 2010 гадоў i

вiдэафiльмаў

1994 - 2010 гадоў)"

(заданне К-11)


71.12. метадалогii i 2011 - адказная рэспублiканскi 518,0 90,0 168,0 110,0 80,0 70,0

методыкi вывучэння, 2015 арганiзацыя- бюджэт (з

захавання i развiцця выканаўца - БДУКМ крынiц на

нацыянальных (выканаўца - навуковую

выканальнiцкiх школ Беларуская дзейнасць)

музычнага мастацтва дзяржаўная акадэмiя

(заданне К-12) музыкi)
71.13. навукова- 2011 - -"- -"- 504,4 70,0 134,4 90,0 100,0 110,0

тэарэтычных асноў i 2015

практычных

рэкамендацый па

вывучэнню i

прапагандзе

нацыянальнай

кампазiтарскай школы

(класiчныя жанры

музычнага мастацтва)

(заданне К-13)
71.14. метадалогii 2011 - адказная -"- 294,4 80,0 134,4 80,0 - -

вызначэння i 2013 арганiзацыя-

гiстарычнай выканаўца - БДУКМ

рэпрэзентацыi (выканаўца - БДУКМ)

беларускага музычнага

эстраднага мастацтва

ў мастацкай культуры.

Стварэнне

мультымедыйнага фонду

iнфармацыйных

рэсурсаў па тэме

"Музычнае мастацтва

эстрады Беларусi.

ХХ стагоддзе"

(заданне К-14)
71.15. методык i 2011 - -"- -"- 514,4 70,0 134,4 120,0 120,0 70,0

навукова-практычных 2015

рэкамендацый па

захаванню, развiццю i

рэпрэзентацыi

нацыянальных традыцый

ансамблевага

выканальнiцтва на

беларускiх народных

музычных


iнструментах.

Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу "Сучасная

беларуская народна-

iнструментальная

ансамблевая

выканальнiцкая

практыка"

(заданне К-15)


71.16. метадалогii i 2011 - адказная рэспублiканскi 270,4 46,5 88,9 60,0 40,0 35,0

методыкi вывучэння, 2015 арганiзацыя- бюджэт (з

захавання i выканаўца - БДУКМ крынiц на

рэпрэзентацыi (выканаўца - БДУКМ) навуковую

нацыянальных дзейнасць)

мастацкiх школ

традыцыйнага

дэкаратыўна-

прыкладнога

мастацтва. Стварэнне

iнфармацыйнага

рэсурсу "Дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва

Беларусi"

(заданне К-16)
71.17. навукова- 2011 - адказная -"- 938,8 160,0 268,8 170,0 170,0 170,0

метадычных 2015 арганiзацыя-

рэкамендацый па выканаўца - БДУКМ

аптымiзацыi (выканаўца -

дзейнасцi, Беларуская

накiраванай на дзяржаўная акадэмiя

захаванне спадчыны музыкi)

выдатных дзеячаў

беларускай музычнай

культуры


(заданне К-17)
72. Арганiзацыя i 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

правядзенне навуковых 2015 установы вышэйшай бюджэт цэнтралiзаваных мерапрыемстваў

i навукова-практычных адукацыi, НББ

канферэнцый,

чытанняў, у тым лiку:
72.1. Мiжнароднай 2011 - -"-

навукова-практычнай 2015

канферэнцыi (штогод)

"Культура. Навука.

Творчасць" (2011 i

2014 гады -

Беларуская дзяржаўная

акадэмiя музыкi, 2012

i 2015 гады - БДУКМ,

2013 год - БДАМ)


72.2. навуковай 2011 - Мiнкультуры, БДУКМ

канферэнцыi 2015

"Аўтэнтычны фальклор: (штогод)

праблемы захавання,

вывучэння,

успрымання"


72.3. Кiрыла- 2011 - -"-

Мяфодзiеўскiх 2015

навуковых чытанняў (штогод)
72.4. мiжнародных 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi

навуковых чытанняў i 2015 Беларуская бюджэт

фестывалю памяцi (штогод) дзяржаўная акадэмiя

Л.С.Мухарынскай музыкi


72.5. рэспублiканскай 2011 - Мiнкультуры, БДАМ

канферэнцыi 2015

"Няфёдаўскiя чытаннi" (штогод)
72.6. Мiжнароднай 2011 - Мiнкультуры,

навукова-практычнай 2015 Iнбелкульт

канферэнцыi "Культура (штогод)

Беларусi: рэалii

сучаснасцi"
72.7. студэнцкiх 2011 - Мiнкультуры, БДУКМ,

навукова-практычных 2015 БДАМ

канферэнцый (штогод)
72.8. Мiжнароднай 2011 Мiнкультуры,

навукова-практычнай Беларуская

канферэнцыi дзяржаўная акадэмiя

"Беларуская музыкi

кампазiтарская

творчасць у сучасным

свеце"
72.9. Мiжнароднай 2012 -"-

навуковай канферэнцыi

"Беларуская

дзяржаўная

кансерваторыя: учора,

сёння, заўтра

(да 80-годдзя з дня

заснавання)"


72.10. Мiжнароднай 2013 -"-

навуковай канферэнцыi

"Музычны тэатр:

гiсторыя i

сучаснасць"
72.11. Мiжнароднай 2014 -"-

навуковай канферэнцыi

"Беларускае музычнае

выканальнiцкае

мастацтва ў кантэксце

мастацкай культуры"


72.12. Мiжнароднай 2015 Мiнкультуры, рэспублiканскi

навукова-практычнай Беларуская бюджэт

канферэнцыi "Музычная дзяржаўная акадэмiя

адукацыя музыкi

XXI стагоддзя: рубяжы

i перспектывы"


72.13. мiжнародных 2011 - Мiнкультуры, НББ

кнiгазнаўчых чытанняў 2015


72.14. 2011 - Мiнкультуры, БДАМ

Рэспублiканскай 2015

навукова-практычнай

канферэнцыi "Дзяржава

i творчая асоба"

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу - Мiнкультуры 8154,2 1502,0 2653,9 1642,3 1190,4 1165,6

рэспублiканскi бюджэт


Умацаванне iмiджу нацыянальнай культуры ў краiне i за мяжой
73. Арганiзацыя i 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi 65354,1 9770,6 20673,5 11007,0 11712,0 12191,0

правядзенне дзён 2015 бюджэт

культуры ў замежных

краiнах i замежных аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя 79638,7 9326,4 21295,3 16092,0 15997,0 16928,0

краiн у Рэспублiцы гарвыканкам бюджэты

Беларусь, фестываляў,

конкурсаў, выставак, у тым лiку:

канферэнцый i iншых

мерапрыемстваў у па абласцях:

Рэспублiцы Беларусь i

за мяжой Брэсцкая 6273,0 830,0 1850,0 1300,0 1125,0 1168,0
Вiцебская 6235,0 1074,0 1154,0 1189,0 1309,0 1509,0
Гомельская 3099,0 25,0 749,0 784,0 822,0 719,0
Гродзенская 3136,0 350,0 2200,0 187,0 291,0 108,0
Магiлёўская 35951,9 2321,6 8920,3 7499,0 8217,0 8994,0
Мiнская 4699,0 - 922,0 1830,0 900,0 1047,0
г. Мiнск 20244,8 4725,8 5500,0 3303,0 3333,0 3383,0
74. Заключэнне 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

дагавораў аб 2015 бюджэт Мiнкультуры i цэнтралiзаваныя мерапрыемствы

культурным

супрацоўнiцтве з

замежнымi краiнамi з

улiкам


знешнепалiтычных

прыярытэтаў дзяржавы


75. Распрацоўка 2011 - Мiнкультуры, МЗС -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

канцэпцыi стварэння i 2012 Мiнкультуры

функцыянавання

культурных цэнтраў

Беларусi за мяжой
76. Адкрыццё i 2012 - -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

забеспячэнне 2015 цэнтралiзаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт

функцыянавання новых сродкаў, прадугледжаных на падтрымку дзейнасцi

культурных цэнтраў суайчыннiкаў за мяжой

Беларусi за мяжой

(правядзенне

культурных

мерапрыемстваў), у

тым лiку:
у Расiйскай 2012 -

Федэрацыi 2015


у Лiтоўскай 2013 -

Рэспублiцы 2015


ва Украiне 2014 -

2015
у Федэратыўнай 2015

Рэспублiцы

Германiя
77. Садзейнiчанне ў 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

арганiзацыi дзейнасцi 2015 бюджэт цэнтралiзаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт

створаных культурных сродкаў, прадугледжаных на падтрымку дзейнасцi

цэнтраў Беларусi за суайчыннiкаў за мяжой

мяжой, падтрымка

культурна-асветнiцкай

дзейнасцi беларускай

дыяспары ў замежных

краiнах (выраб i

перадача сцэнiчных

касцюмаў i музычных

iнструментаў,

вучэбнай,

рэпертуарна-

метадычнай i

мастацкай лiтаратуры,

сiмволiкi Рэспублiкi

Беларусь, кiна-,

вiдэа- i музычных

запiсаў, накiраванне

мастацкiх калектываў

i выканаўцаў для

ўдзелу ў беларускiх

мерапрыемствах i

iншае)
78. Стажыроўкi за 2011 - -"- -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

мяжой рэжысёраў 2015 арганiзацый культуры

тэатраў, рэжысёраў

масавых

мерапрыемстваў,дырыжораў, оперных

спевакоў, мастакоў i

iншых прадстаўнiкоў

творчых прафесiй

(майстар-класы,

буйныя мiжнародныя

фестывалi, стажыроўка

пры ўстанове

адукацыi, iншыя

формы)
79. Распрацоўка i 2012 - Мiнкультуры, МЗС -"- мэтавае фiнансаванне

рэалiзацыя праграмы 2015

"Беларусы ў свеце"


80. Рэалiзацыя 2012 - Мiнкультуры -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

праекта "Беларусь 2015 цэнтралiзаваных мерапрыемстваў

сёння" (стварэнне

калекцый беларускiх

выданняў у

нацыянальных

бiблiятэках свету)
81. Забеспячэнне 2012 - -"- -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на дадзеныя мэты

функцыянавання сайта 2015

з iнфармацыяй аб

беларускай культуры

(звесткi аб

арганiзацыi

мерапрыемстваў

Рэспублiкi Беларусь

за мяжой, рэкламна-

iнфармацыйныя

матэрыялы i iншае)
82. Забеспячэнне 2013 - Мiнкультуры, рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

функцыянавання вэб- 2014 дзяржаўная ўстанова бюджэт Рэспублiканскага цэнтра нацыянальных культур

партала для падтрымкi "Рэспублiканскi

культурнай дзейнасцi цэнтр нацыянальных

беларускай дыяспары культур"

за мяжой
83. Выданне рэкламна- 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на дадзеныя мэты

iнфармацыйных 2015 бюджэт

матэрыялаў аб

Рэспублiцы Беларусь, аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя 2105,6 120,6 420,0 502,0 517,0 546,0

вучэбных гарвыканкам бюджэты

дапаможнiкаў,

вучэбна-праграмных i у тым лiку:

нотных матэрыялаў,

аналiтычных, па абласцях:

iнфармацыйных

зборнiкаў i iншай Брэсцкая 388,0 40,0 75,0 108,0 81,0 84,0

друкаванай прадукцыi,

у тым лiку i для Вiцебская 132,0 20,0 23,0 26,0 30,0 33,0

забеспячэння

дзейнасцi культурных Гомельская 172,0 - 36,0 41,0 45,0 50,0

цэнтраў Беларусi,

беларускай дыяспары ў Гродзенская - - - - - -

замежных краiнах

Магiлёўская 1085,6 15,6 236,0 257,0 283,0 294,0


Мiнская 275,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0
г. Мiнск 53,0 - - 15,0 18,0 20,0

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Усяго па раздзелу 147098,4 19217,6 42388,8 27601,0 28226,0 29665,0
у тым лiку:
рэспублiканскi Мiнкультуры 65354,1 9770,6 20673,5 11007,0 11712,0 12191,0

бюджэт
мясцовыя бюджэты аблвыканкамы 81744,3 9447,0 21715,3 16594,0 16514,0 17474,0


у тым лiку:
Брэсцкi 6661,0 870,0 1925,0 1408,0 1206,0 1252,0
Вiцебскi 6367,0 1094,0 1177,0 1215,0 1339,0 1542,0
Гомельскi 3271,0 25,0 785,0 825,0 867,0 769,0
Гродзенскi 3136,0 350,0 2200,0 187,0 291,0 108,0
Магiлёўскi 37037,5 2337,2 9156,3 7756,0 8500,0 9288,0
Мiнскi 4974,0 45,0 972,0 1885,0 960,0 1112,0
Мiнскi гарвыканкам 20297,8 4725,8 5500,0 3318,0 3351,0 3403,0
Удасканальванне нарматыўнай прававой базы i эканамiчнае стымуляванне развiцця сферы культуры
84. Прыняцце мер па Мiнкультуры, НЦЗПД рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

ўдасканальванню бюджэт Мiнкультуры

заканадаўства, у тым

лiку распрацоўка:


84.1. праекта Закона 2013 Мiнкультуры

Рэспублiкi Беларусь

"Аб ахове

археалагiчнай

спадчыны"
84.2. праекта Закона 2011 - -"-

Рэспублiкi Беларусь 2012

"Аб унясеннi

змяненняў i

дапаўненняў у Закон

Рэспублiкi Беларусь

"Аб ахове гiсторыка-

культурнай спадчыны

Рэспублiкi Беларусь"
84.3. праекта Закона 2013 - -"-

Рэспублiкi Беларусь 2014

"Аб унясеннi

змяненняў i

дапаўненняў у Закон

Рэспублiкi Беларусь

"Аб бiблiятэчнай

справе ў Рэспублiцы

Беларусь"
84.4. канцэпцыi 2012 Мiнкультуры, НЦЗПД

Кодэкса Рэспублiкi

Беларусь аб культуры
84.5. Кодэкса 2013 - -"-

Рэспублiкi Беларусь 2014

аб культуры
85. Прыняцце мер па Мiнкультуры,

стварэнню сiстэмы аблвыканкамы, Мiнскi

стымулявання гарвыканкам

паступленняў

пазабюджэтных сродкаў

у сферу культуры:


85.1. правядзенне 2012 - Мiнкультуры рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

рэспублiканскай акцыi 2015 бюджэт цэнтралiзаваных мерапрыемстваў

"Мецэнат культуры (штогод)

Беларусi"


85.2. стварэнне 2011 - Мiнкультуры рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

апякунскiх саветаў 2015 бюджэт Мiнкультуры

пры нацыянальных i

найбольш значных

установах культуры
85.3. ажыццяўленне 2011 - -"- -"- -"-

iнфармацыйнай 2015

падтрымкi мецэнацкай

дзейнасцi ў сродках

масавай iнфармацыi
86. Падтрымка 2011 - -"- -"- у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне

культурных iнiцыятыў, 2015 Мiнкультуры i правядзенне цэнтралiзаваных

праектнай i мерапрыемстваў

прадзюсарскай

дзейнасцi:
86.1. у сферы

эстраднага музычнага

мастацтва:
зацвярджэнне

Канцэпцыi развiцця

ў Рэспублiцы

Беларусь сiстэмы

прадзюсарства ў

сферы эстраднага

музычнага

мастацтва


падрыхтоўка

праектаў


нарматыўных

дакументаў аб

унясеннi

дапаўненняў у

Падатковы кодэкс

Рэспублiкi

Беларусь - аб

дадатковых

iльготах пры

аказаннi


спонсарскай

(бязвыплатнай)

дапамогi
дыферэнцаваны

падыход пры

ўстанаўленнi

разлiкаў на

рэкламу канцэртаў

беларускiх i

замежных

выканаўцаў на

беларускiх

тэлеканалах


садзейнiчанне

забеспячэнню на

радыёстанцыях

трансляцый

музычных твораў

беларускiх аўтараў

i выканаўцаў з

абавязковым

прадстаўленнем

iнфармацыi аб iх

iмёнах
ажыццяўленне па

форме дзяржаўнага

заказу набыцця

песенных эстрадных

твораў беларускiх

кампазiтараў на

беларускай мове
актывiзацыя

прадзюсарскай

дзейнасцi ў

рэгiёнах i

г. Мiнску
удасканальванне

прадзюсарскай

дзейнасцi

дзяржаўнай

тэатральна-

вiдовiшчнай

установы

"Маладзёжны тэатр

эстрады"
86.2. у сферы

кiнематаграфii:


стварэнне пры

Мiнкультуры савета

па пытаннях

развiцця


кiнематаграфii
прыцягненне

замежных


iнвестыцый на

развiццё сеткi

кiнатэатраў

краiны, у тым лiку

лiчбавых

кiнатэатраў


87. Распрацоўка i 2011 - Мiнкультуры, рэспублiканскi у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне

ўкараненне 2015 Iнбелкульт бюджэт цэнтралiзаваных мерапрыемстваў

iнфармацыйных

тэхналогiй развiцця

дзяржаўнай

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка