Пастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь 7 лiпеня 2004 г. N 44
старонка2/5
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.82 Mb.
1   2   3   4   5
Глава 7

АРГАНIЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ


62. Адукацыйны працэс у агульнаадукацыйных установах павiнен забяспечыць ахову здароўя вучняў, падтрыманне iх працаздольнасцi на працягу вучэбнага дня, вучэбнага тыдня, навучальнага года, неабходную рухальную актыўнасць, развiццё iндывiдуальных здольнасцей па iнтарэсах.

63. Для арганiзацыi адукацыйнага працэсу агульнаадукацыйныя ўстановы:

вызначаюць структуру навучальнага года па чвэрцях, трыместрах або паўгоддзях з улiкам патрабаванняў санiтарных нормаў, правiлаў, гiгiенiчных нарматываў;

распрацоўваюць вучэбныя планы агульнаадукацыйнай установы на бягучы навучальны год на падставе тыпавых вучэбных планаў на бягучы навучальны год i тлумачальнай запiскi па арганiзацыi адукацыйнага працэсу;

выкарыстоўваюць вучэбныя праграмы, зацверджаныя Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

64. Структура навучальнага года ўзгадняецца агульнаадукацыйнай установай з адпаведным мясцовым выканаўчым i распарадчым органам i тэрытарыяльным органам дзяржаўнага санiтарнага нагляду.

65. Вучэбныя планы зацвярджаюцца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы па ўзгадненнi:

для дзяржаўных агульнаадукацыйных устаноў - з дзяржаўным органам кiравання адукацыяй, якому падпарадкавана агульнаадукацыйная ўстанова;

для прыватных агульнаадукацыйных устаноў - з аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа па месцы знаходжання агульнаадукацыйнай установы.

66. Штодзённая колькасць урокаў у агульнаадукацыйнай установе i iх паслядоўнасць вызначаюцца раскладам урокаў, якi складаецца з улiкам патрабаванняў санiтарных правiлаў, нормаў, гiгiенiчных нарматываў. Расклад урокаў зацвярджаецца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы.

Абавязковыя ўрокi па асновах бяспекi жыццядзейнасцi, радыяцыйнай бяспецы, бiблiятэчна-бiблiяграфiчнай культуры, а таксама стымулюючыя, падтрымлiваючыя заняткi, заняткi па iнтарэсах, факультатыўныя заняткi, курсы па выбары праводзяцца ў адпаведнасцi з раскладамi, якiя зацвярджаюцца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы.

67. Працягласць перапынкаў памiж урокамi вызначаецца зыходзячы з канкрэтных умоў працы агульнаадукацыйнай установы, неабходнасцi забеспячэння арганiзацыi харчавання вучняў i iх адпачынку ў адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных правiлаў, нормаў, гiгiенiчных нарматываў.

68. Патрабаваннi да фармiравання вуснай i пiсьмовай мовы вучняў агульнаадукацыйных устаноў, да правядзення, праверкi i ацэньвання навучальных i кантрольных работ, якiя праводзяцца ў пiсьмовай форме, прыкладную колькасць i аб'ём кантрольных работ, парадак вядзення i афармлення сшыткаў, рэфератаў, дзённiкаў i класных журналаў вызначае Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

69. Вынiкi вучэбнай дзейнасцi вучняў па вучэбных прадметах, паводзiны вучняў агульнаадукацыйных устаноў ацэньваюцца пры правядзеннi iх атэстацыi.

Парадак i формы правядзення атэстацыi вучняў агульнаадукацыйных устаноў, пераводу iх у наступны клас, перагляду станоўчай гадавой адзнакi, вызвалення ад выпускных экзаменаў, допуску да выпускных экзаменаў, арганiзацыi выпускных экзаменаў i выпуску вучняў агульнаадукацыйных устаноў вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Пералiк захворванняў, якiя з'яўляюцца падставай для вызвалення вучняў агульнаадукацыйных устаноў ад выпускных экзаменаў за перыяд навучання на ўзроўнях агульнай базавай i агульнай сярэдняй адукацыi, вызначаецца Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь.

70. Вучэбныя дасягненнi вучняў на занятках па iнтарэсах, факультатыўных занятках, курсах па выбары ацэньваюцца слоўна на змястоўна-ацэначнай аснове без выстаўлення адзнак.
Глава 8

АСАБЛIВАСЦI ПЕРАВОДУ Ў НАСТУПНЫ КЛАС АСОБНЫХ ВУЧНЯЎ


71. З мэтай вырашэння пытання аб датэрмiновым пераводзе ў наступны клас вучня агульнаадукацыйнай установы, якi самастойна засвоiў матэрыял, прадугледжаны вучэбнымi праграмамi па ўсiх вучэбных прадметах адпаведнага класа, або вучня, якi навучаецца па iндывiдуальным вучэбным плане, агульнаадукацыйным установам дазваляецца на працягу першага месяца навучальнага года праводзiць вынiковую атэстацыю за год.

72. Для вырашэння пытання аб пераводзе вучня ў наступны клас яго законныя прадстаўнiкi падаюць да 10 верасня заяву на iмя кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы.

73. Для правядзення вынiковай атэстацыi за год вучняў, азначаных у пункце 71 гэтага Палажэння, загадам кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы ствараецца камiсiя ў складзе кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы або яго намеснiка па асноўнай дзейнасцi (старшыня камiсii) i педагагiчных работнiкаў, якiя выкладаюць адпаведныя вучэбныя прадметы.

74. Камiсiя:

вызначае формы i тэрмiны правядзення вынiковай атэстацыi за год па кожным вучэбным прадмеце;

распрацоўвае матэрыялы для правядзення вынiковай атэстацыi за год у адпаведнасцi з вучэбнымi праграмамi па вучэбных прадметах.

Матэрыялы для правядзення вынiковай атэстацыi за год зацвярджаюцца старшынёй камiсii.

75. Расклад правядзення вынiковай атэстацыi за год зацвярджаецца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы i даводзiцца да вучняў i iх законных прадстаўнiкоў не пазней чым за тыдзень да яе правядзення.

76. Вынiкi правядзення вынiковай атэстацыi за год па кожным вучэбным прадмеце ўносяцца ў пратаколы.

77. Правядзенне паўторнай вынiковай атэстацыi за год не дазваляецца.

78. Рашэнне аб пераводзе вучняў у наступны клас на падставе пратаколаў камiсii прымаецца педагагiчным саветам агульнаадукацыйнай установы, зацвярджаецца загадам кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы i даводзiцца да ведама вучняў i iх законных прадстаўнiкоў да 1 кастрычнiка.

У класным журнале i iншай дакументацыi агульнаадукацыйнай установы робяцца адпаведныя запiсы.


Глава 9

ПАЗАКЛАСНАЯ I ПАЗАШКОЛЬНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

У АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ УСТАНОВЕ
79. Асноўнай формай арганiзацыi пазакласнай i пазашкольнай дзейнасцi ў агульнаадукацыйнай установе з'яўляюцца заняткi ў аб'яднаннях па iнтарэсах.

Аб'яднанне па iнтарэсах - аб'яднанне вучняў аднаго або рознага ўзросту на падставе агульнага iнтарэсу да канкрэтнага кiрунку дзейнасцi.

80. Да аб'яднанняў па iнтарэсах адносяцца гурток, клуб, секцыя, студыя, майстэрня, лабараторыя, тэатр, школа юных, навуковае таварыства i iншыя аб'яднаннi па iнтарэсах.

81. Аб'яднаннi па iнтарэсах ствараюцца ў адпаведнасцi з iнтарэсамi вучняў, пажаданнямi iх законных прадстаўнiкоў, а таксама з улiкам магчымасцей агульнаадукацыйнай установы, устаноў, якiя забяспечваюць пазашкольнае выхаванне i навучанне.

82. Змест дзейнасцi аб'яднання па iнтарэсах вызначаецца кiраўнiком гуртка, клуба, секцыi, студыi, майстэрнi, лабараторыi, тэатра, школы юных, навуковага таварыства i iншых аб'яднанняў па iнтарэсах, якiя прадугледжаны статутам агульнаадукацыйнай установы, з улiкам навучальна-выхаваўчых праграм.

83. Заняткi ў аб'яднаннях па iнтарэсах вядуцца па навучальна-выхаваўчых праграмах, зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

У асобных выпадках у агульнаадукацыйнай установе па некаторых профiлях дзейнасцi аб'яднанняў па iнтарэсах праграмы могуць быць складзены iх кiраўнiкамi, творчымi, навуковымi, педагагiчнымi работнiкамi, якiя ўзгадняюцца педагагiчным саветам i зацвярджаюцца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы.

84. Напаўняльнасць аб'яднанняў па iнтарэсах, асаблiвасцi iх работы такiя ж, як i пры арганiзацыi дзейнасцi аб'яднанняў па iнтарэсах ва ўстановах, якiя забяспечваюць пазашкольнае выхаванне i навучанне.

85. Аб'яднаннi па iнтарэсах фармiруюцца на падставе заяў вучняў (iх законных прадстаўнiкоў) на iмя кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы, а таксама з улiкам здароўя вучняў.

86. Дзейнасць аб'яднанняў па iнтарэсах ажыццяўляецца па раскладзе, якi зацвярджаецца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы.

87. Аб'яднаннi па iнтарэсах у агульнаадукацыйных установах могуць быць арганiзаваны ўстановамi, якiя забяспечваюць пазашкольнае выхаванне i навучанне, у парадку i ва ўмовах, якiя вызначаны заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

88. Агульнаадукацыйная ўстанова ў працэсе ажыццяўлення пазакласнай i пазашкольнай дзейнасцi можа праводзiць конкурсы, фестывалi, форумы, алiмпiяды, спаборнiцтвы, злёты, канферэнцыi, выставы, экспедыцыi, паходы i iншыя мерапрыемствы.


Глава 10

ПАДРЫХТОЎКА ДЗЯЦЕЙ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ ДА НАВУЧАННЯ

Ў АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ УСТАНОВЕ
89. Па жаданнi законных прадстаўнiкоў дзяцей дашкольнага ўзросту, у тым лiку дзяцей, якiя не наведваюць дашкольныя ўстановы, у агульнаадукацыйнай установе можа ажыццяўляцца падрыхтоўка iх дзяцей да навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

90. Падрыхтоўка дзяцей дашкольнага ўзросту да навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ажыццяўляецца ў агульнаадукацыйнай установе на спецыяльна арганiзаваных занятках з дзецьмi (далей - заняткi), а таксама праз аказанне законным прадстаўнiкам дзяцей кансультацыйнай дапамогi (далей - кансультацыi).

91. Правядзенне заняткаў, кансультацый накiравана на забеспячэнне сацыялiзацыi дзяцей у калектыве аднагодак i дарослых, фармiраванне асноў гатоўнасцi да навучання на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

Заняткi i кансультацыi праводзяцца ў адпаведнасцi з вучэбным планам i па вучэбнай праграме, зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

92. Для правядзення заняткаў фармiруюцца групы, напаўняльнасць якiх складае не больш за 20 дзяцей.

93. Заняткi i кансультацыi праводзяцца ў час канiкул, у тым лiку i летнiх канiкул.

Тэрмiны i працягласць iх правядзення, колькасць груп вызначаюцца агульнаадукацыйнай установай.

94. Расклад заняткаў, правядзення кансультацый зацвярджаецца кiраўнiком агульнаадукацыйнай установы i даводзiцца да ведама законных прадстаўнiкоў дзяцей.

95. Заняткi, кансультацыi праводзяць педагагiчныя работнiкi агульнаадукацыйнай установы ў межах iх працоўнага часу з улiкам устаноўленага аб'ёму педагагiчнай работы.
Глава 11

АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ПРЫЁМУ, ПЕРАВОДУ I АДЛIЧЭННЮ

ВУЧНЯЎ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ УСТАНОЎ
96. Кожны грамадзянiн мае права звярнуцца за атрыманнем адукацыi ў любую агульнаадукацыйную ўстанову, якая павiнна разгледзець зварот у адпаведнасцi з правiламi прыёму.

Прыём дзяцей у агульнаадукацыйную ўстанову, за выключэннем прыёму ў гiмназiю, гiмназiю-каледж мастацтваў, лiнгвiстычную гiмназiю-каледж, лiцэй, ажыццяўляецца без уступных iспытаў.

97. У I клас дзяржаўных агульнаадукацыйных устаноў, за выключэннем сярэднiх школ-каледжаў мастацтваў, школ-iнтэрнатаў, санаторных школ-iнтэрнатаў, якiя размешчаны ў гарадах i пасёлках гарадскога тыпу, якiя з'яўляюцца цэнтрамi раёнаў, прымаюцца ў першую чаргу дзецi, якiя пражываюць на тэрыторыi мiкрараёнаў, замацаваных за гэтымi агульнаадукацыйнымi ўстановамi рашэннямi гарадскiх, раённых выканаўчых камiтэтаў i мясцовых адмiнiстрацый.

Дзецi, якiя не пражываюць на тэрыторыi мiкрараёнаў, якiя замацаваны за гэтымi агульнаадукацыйнымi ўстановамi, могуць быць залiчаны ў гэтыя агульнаадукацыйныя ўстановы пры наяўнасцi ў iх свабодных вучнёўскiх месцаў. Залiчэнне на свабодныя вучнёўскiя месцы агульнаадукацыйныя ўстановы ажыццяўляюць у парадку чарговасцi падачы заявы законнымi прадстаўнiкамi вучняў.

У I клас дзяржаўных агульнаадукацыйных устаноў, за выключэннем сярэднiх школ-каледжаў мастацтваў, школ-iнтэрнатаў, санаторных школ-iнтэрнатаў, якiя размешчаны ў сельскiх населеных пунктах i пасёлках гарадскога тыпу, якiя не з'яўляюцца цэнтрам раёнаў, прымаюцца дзецi, якiя пражываюць на тэрыторыi населеных пунктаў, замацаваных за гэтымi агульнаадукацыйнымi ўстановамi рашэннямi сельскiх (пасялковых) выканаўчых камiтэтаў.

98. Прыём у школу-iнтэрнат, санаторную школу-iнтэрнат, вячэрнюю (зменную) школу, гiмназiю, гiмназiю-каледж мастацтваў, лiнгвiстычную гiмназiю-каледж, сярэднюю школу-каледж мастацтваў, лiцэй ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з плануемым iх заснавальнiкамi кантынгентам вучняў (далей - кантрольныя лiчбы прыёму).

Кантрольныя лiчбы прыёму плануюцца з улiкам напаўняльнасцi класаў i колькасцi вучнёўскiх месцаў.

99. Прыём дзяцей у I клас ажыццяўляецца з шасцi гадоў або больш старэйшага ўзросту.

100. Для прыёму дзяцей у I клас у агульнаадукацыйную ўстанову законныя прадстаўнiкi ў перыяд з 1 чэрвеня па 28 жнiўня падаюць заяву на iмя кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы i прадстаўляюць наступныя дакументы:

копiю пасведчання аб нараджэннi дзiцяцi;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi.

101. Рашэнне аб залiчэннi дзяцей у агульнаадукацыйную ўстанову для навучання ў I класе афармляецца загадам кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы не пазней за 31 жнiўня i даводзiцца да iх законных прадстаўнiкоў.

102. Прыём у парадку пераводу вучня з адной агульнаадукацыйнай установы ў iншую для навучання ў адпаведным класе на I i II ступенях агульнай сярэдняй адукацыi, за выключэннем гiмназii, гiмназii-каледжа мастацтваў, лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа, лiцэя, ажыццяўляецца на падставе заявы яго законных прадстаўнiкоў.

Агульнаадукацыйная ўстанова, дзе навучаўся вучань, не павiнна перашкаджаць пераводу вучня ў iншую агульнаадукацыйную ўстанову.

103. Для залiчэння ў агульнаадукацыйную ўстанову ў парадку пераводу, за выключэннем гiмназii, гiмназii-каледжа мастацтваў, лiнгвiстычнай гiмназii-каледжа, лiцэя, законныя прадстаўнiкi вучня разам з заявай на iмя кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы прадстаўляюць наступныя дакументы:

асабовую картку вучня;

даведку аб стане здароўя дзiцяцi.

104. Рашэнне аб залiчэннi вучня ў агульнаадукацыйную ўстанову ў парадку пераводу для навучання ў адпаведным класе афармляецца загадам кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы не пазней за тры днi з дня падачы заявы i даводзiцца да законных прадстаўнiкоў вучня.

105. Прыём асоб у агульнаадукацыйныя ўстановы для навучання ў адпаведным класе на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi, за выключэннем прыёму ў лiцэй, ажыццяўляецца на падставе заявы на iмя кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы i наступных дакументаў:

пасведчання аб агульнай базавай адукацыi;

даведкi аб паспяховасцi, даведкi аб навучаннi (акадэмiчнай даведкi) - для асоб, адлiчаных з устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыi;

даведкi аб стане здароўя дзiцяцi.

106. Рашэнне аб залiчэннi асоб у агульнаадукацыйныя ўстановы для навучання ў адпаведным класе на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi афармляецца загадам кiраўнiка агульнаадукацыйнай установы не пазней за 31 жнiўня, а асоб, адлiчаных з устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыi, не пазней за тры днi з дня падачы заявы i даводзiцца да iх законных прадстаўнiкоў.

107. Перавод вучняў у iншыя агульнаадукацыйныя ўстановы ў выпадку рэарганiзацыi, лiквiдацыi або адмовы ў дзяржаўнай акрэдытацыi агульнаадукацыйнай установы забяспечваецца заснавальнiкам са згоды законных прадстаўнiкоў вучняў i па ўзгадненнi з агульнаадукацыйнымi ўстановамi, у якiя пераводзяцца вучнi.

108. Вучнi адлiчваюцца з агульнаадукацыйнай установы:

у сувязi з завяршэннем навучання ў агульнаадукацыйнай установе;

у сувязi з пераводам у iншыя агульнаадукацыйныя ўстановы або ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыi;

па асабiстым жаданнi ў сувязi з пераходам на самастойную форму атрымання адукацыi;

за непаспяховасць, сiстэматычнае парушэнне вучэбнай дысцыплiны i правiлаў унутранага распарадку агульнаадукацыйнай установы пры навучаннi на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

109. Рашэнне аб адлiчэннi вучняў з агульнаадукацыйнай установы на падставах, якiя вызначаны абзацамi другiм i пятым пункта 108 гэтага Палажэння, прымаецца педагагiчным саветам агульнаадукацыйнай установы.

Рашэнне педагагiчнага савета агульнаадукацыйнай установы аб адлiчэннi з III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi непаўналетняга вучня за непаспяховасць, сiстэматычнае парушэнне вучэбнай дысцыплiны i правiлаў унутранага распарадку агульнаадукацыйнай установы прымаецца па ўзгадненнi з адпаведнай тэрытарыяльнай камiсiяй па справах непаўналетнiх.

Рашэнне педагагiчнага савета агульнаадукацыйнай установы аб адлiчэннi з III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi дзiцяцi-сiраты i дзiцяцi, якое засталося без апекi бацькоў, за непаспяховасць, сiстэматычнае парушэнне вучэбнай дысцыплiны i правiлаў унутранага распарадку агульнаадукацыйнай установы прымаецца па ўзгадненнi з органам апекi i папячыцельства па месцы жыхарства вучня.

110. Адлiчэнне вучняў з агульнаадукацыйнай установы афармляецца загадам яе кiраўнiка з указаннем падставы i даводзiцца да законных прадстаўнiкоў вучняў, аддзелаў (упраўленняў) адукацыi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, на тэрыторыi якiх знаходзiцца агульнаадукацыйная ўстанова.
Глава 12

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЫ


111. Пачатковая школа - агульнаадукацыйная ўстанова, якая ажыццяўляе навучанне i выхаванне на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i функцыянуе ў складзе I - IV класаў.

112. Па рашэннi заснавальнiка ў пачатковай школе могуць стварацца, пачынаючы з I класа:

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова";

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў спартыўнай накiраванасцi.

113. Па рашэннi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа навучанне i выхаванне вучняў I класаў, пры наяўнасцi ўмоў - iншых класаў пачатковай школы могуць быць арганiзаваны на базе дашкольнай установы.

114. Вучнi I класаў уваходзяць у склад дзiцячага калектыву дашкольнай установы. Iх рэжым дня з'яўляецца састаўной часткай агульнага рэжыму дня дашкольнай установы.

115. Кожны дзень прыём вучняў I класаў у дашкольную ўстанову, як i iншых узроставых груп, а таксама арганiзацыя iх дзейнасцi пасля завяршэння адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з рэжымам дня дашкольнай установы.

Адукацыйны працэс у I класах ажыццяўляюць педагагiчныя работнiкi пачатковай школы, астатнi час дня з вучнямi I класаў працуюць педагагiчныя работнiкi дашкольнай установы.

116. У перыяд канiкул, у тым лiку дадатковых i летнiх, вучнi I класаў могуць наведваць дашкольную ўстанову на агульных падставах.

117. Плата за харчаванне вучняў I класа ў дашкольнай установе ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

118. Арганiзацыя навучання i выхавання вучняў II - IV класаў на базе дашкольных устаноў ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з рэжымам дня пачатковай школы. Адукацыйный працэс у гэтых класах ажыццяўляюць педагагiчныя работнiкi агульнаадукацыйнай установы.

119. Вучнi, якiя закончылi пачатковую школу i атрымалi агульную пачатковую адукацыю, працягваюць навучанне ў агульнаадукацыйнай установе, якая ажыццяўляе навучанне i выхаванне на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.
Глава 13

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ БАЗАВАЙ ШКОЛЫ


120. Базавая школа - агульнаадукацыйная ўстанова, якая ажыццяўляе навучанне i выхаванне на I i II ступенях агульнай сярэдняй адукацыi i функцыянуе ў складзе I - Х класаў.

121. Па рашэннi заснавальнiка ў базавай школе могуць стварацца:

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова" пачынаючы з I класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi пачынаючы як з I, так i з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў спартыўнай накiраванасцi пачынаючы як з I, так i з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным i (або) паглыбленым узроўнях вучэбнага прадмета "Замежная мова" пачынаючы з V класа;

классы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Працоўнае навучанне" пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным i паглыбленым узроўнях iншых вучэбных прадметаў пачынаючы з VIII класа.

122. Вучнi, якiя вывучалi вучэбны прадмет "Замежная мова" на павышаным узроўнi ў I - IV класах, могуць, пачынаючы з V класа, працягваць яго вывучэнне на павышаным або паглыбленым узроўнi.

123. Па рашэннi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа навучанне i выхаванне вучняў I класаў, пры наяўнасцi ўмоў - II - IV класаў базавай школы могуць быць арганiзаваны на базе дашкольных устаноў.

124. Арганiзацыя навучання i выхавання вучняў I - IV класаў на базе дашкольных устаноў ажыццяўляецца ў парадку i на ўмовах, азначаных у пунктах 114 - 118 гэтага Палажэння.
Глава 14

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ


125. Сярэдняя школа - агульнаадукацыйная ўстанова, якая ажыццяўляе навучанне i выхаванне на I, II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыi i функцыянуе ў складзе I - ХII класаў.

126. Па рашэннi заснавальнiка ў сярэдняй школе могуць стварацца:

классы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Замежная мова" пачынаючы з I класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай накiраванасцi пачынаючы як з I, так i з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне спецыяльных вучэбных прадметаў спартыўнай накiраванасцi пачынаючы як з I, так i з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным i (або) паглыбленым узроўнях вучэбнага прадмета "Замежная мова" пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным узроўнi вучэбнага прадмета "Працоўнае навучанне" пачынаючы з V класа;

класы, у якiх ажыццяўляецца вывучэнне на павышаным i паглыбленым узроўнях iншых вучэбных прадметаў пачынаючы з VIII класа;

гiмназiчныя класы для вучняў V - XII класаў;

лiцэйскiя класы для вучняў XI - XII класаў;

класы з профiльным навучаннем для вучняў XI - XII класаў;

класы, у якiх навучанне ажыццяўляецца па вучэбных планах вячэрняй (зменнай) школы пачынаючы з ХI класа.

127. Вучнi, якiя вывучалi вучэбны прадмет "Замежная мова" на павышаным узроўнi ў I - IV класах, могуць, пачынаючы з V класа, працягваць яго вывучэнне на павышаным або паглыбленым узроўнi.

128. Па рашэннi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа навучанне i выхаванне вучняў I класаў, пры наяўнасцi ўмоў - II - IV класаў сярэдняй школы могуць быць арганiзаваны на базе дашкольных устаноў.

129. Арганiзацыя навучання i выхавання вучняў I - IV класаў на базе дашкольных устаноў ажыццяўляецца ў парадку i на ўмовах, азначаных у пунктах 114 - 118 гэтага Палажэння.

130. Па рашэннi заснавальнiка ў сярэдняй школе можа ажыццяўляцца прафесiйная падрыхтоўка вучняў XI - XII класаў на базе:

школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрняў;

школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатаў працоўнага навучання i прафесiянальнай арыентацыi вучняў;

устаноў адукацыi, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.

131. Кiраўнiк сярэдняй школы не мае права адмовiць у залiчэннi ў ХI клас асобам, якiя атрымалi агульную базавую адукацыю ў гэтай агульнаадукацыйнай установе.


Глава 15

АСАБЛIВАСЦI ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ВЯЧЭРНЯЙ (ЗМЕННАЙ) ШКОЛЫ

I ПАРАДАК ПРЫЁМУ Ў ЯЕ
132. Вячэрняя (зменная) школа - агульнаадукацыйная ўстанова, якая ствараецца з мэтай забеспячэння права грамадзян на атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi, у тым лiку без адрыву ад працоўнай дзейнасцi або навучання ў групах устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, дзе не прадугледжана атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi.

133. Магчымасць навучання ў вячэрняй (зменнай) школе не абмяжоўваецца ўзростам грамадзян.

Вячэрняя (зменная) школа можа мець у сваёй структуры вучэбна-кансультацыйныя пункты.

Парадак стварэння i дзейнасць вучэбна-кансультацыйных пунктаў вызначаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

134. Вячэрняя (зменная) школа функцыянуе ў складзе ХI - XII (ХIII) класаў, а для асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця - у складзе ХI - ХIII класаў.

135. Навучанне ў вячэрняй (зменнай) школе можа ажыццяўляцца па вочнай (дзённай i вячэрняй) i завочнай формах атрымання агульнай сярэдняй адукацыi.

136. Па рашэннi заснавальнiка ў вячэрняй (зменнай) школе могуць стварацца класы з профiльным навучаннем, ажыццяўляцца прафесiйная падрыхтоўка вучняў.

137. Прыём у вячэрнюю (зменную) школу ажыццяўляецца з 1 чэрвеня па 30 жнiўня на падставе заявы на iмя кiраўнiка вячэрняй (зменнай) школы з указаннем формы атрымання агульнай сярэдняй адукацыi, тэрмiнаў навучання i наступных дакументаў:

пасведчання аб агульнай базавай адукацыi;

копii пасведчання аб агульнай базавай адукацыi (для асоб, якiя навучаюцца ў групах устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, дзе не прадугледжана атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi) i даведкi аб навучаннi ва ўстанове, якая забяспечвае атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.

Залiчэнне ў вячэрнюю (зменную) школу афармляецца загадам яе кiраўнiка не пазней за 31 жнiўня.

138. Дазваляецца ажыццяўляць прыём у вячэрнюю (зменную) школу на працягу навучальнага года асоб, адлiчаных з устаноў адукацыi, якiя ажыццяўляюць навучанне на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.

139. Рашэнне аб залiчэннi iх у вячэрнюю (зменную) школу для працягу навучання ў адпаведным класе прымаецца яе кiраўнiком i ажыццяўляецца на працягу трох дзён з дня падачы заявы на iмя кiраўнiка вячэрняй (зменнай) школы i наступных дакументаў:

пасведчання аб агульнай базавай адукацыi;

даведкi аб паспяховасцi - для асоб, адлiчаных з устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi;

даведкi аб навучаннi (акадэмiчнай даведкi) - для асоб, адлiчаных з устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi;

ведамасцi адзнак па вынiках бягучай (прамежкавай) атэстацыi (для асоб, адлiчаных з агульнаадукацыйных устаноў).

140. Вучням, што спалучаюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi ў вячэрнiх (зменных) школах з працоўнай дзейнасцю, прадастаўляюцца гарантыi, устаноўленыя працоўным заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка