Пастанова міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь 26 сакавіка 2014 г. №20
Дата канвертавання27.03.2016
Памер92 Kb.
ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 26 сакавіка 2014 г. № 20

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусьад 22 жніўня 2012 г. № 101На падставе падпунктаў 4.6 і 4.26 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыіРэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад4 жніўня 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силунекоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросамобразования»,

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня2012 г. № 101 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыіпедагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з лікупрафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі)» (Национальныйправовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.10.2012, 8/26473) наступныя змяненніі дапаўненні:

1.1. у пункце 2 лічбы «2014» замяніць лічбамі «2017»;

1.2. у Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмыадукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складуўстаноў вышэйшай адукацыі), зацверджанай гэтай пастановай:

1.2.1. у частцы першай пункта 3 словы «, праграм выхавання і» замяніць словамі«і моладзі, праграм выхавання, ажыццяўленні»;1.2.2. пункт 11 пасля слоў «(упраўленні) адукацыі» дапоўніць словамі «, спортуі турызму»;

1.2.3. частку пятую пункта 14 пасля слоў «(упраўлення) адукацыі» і «(далей»дапоўніць адпаведна словамі «, спорту і турызму» і «, калі не ўстаноўлена іншае,»;

1.2.4. частку другую пункта 15 выкласці ў наступнай рэдакцыі:«Педагагічныя работнікі прыватных устаноў адукацыі, іншых арганізацый, якім уадпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць,педагагічныя работнікі ІП у выпадках, прадугледжаных часткай першай дадзенага пункта,праходзяць атэстацыю ў атэстацыйнай камісіі аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовагавыканаўчага і распарадчага органа па месцы дзяржаўнай рэгістрацыі або па месцызнаходжання структурнага (адасобленага) падраздзялення адпаведных прыватных устаноўадукацыі, арганізацый, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дазволена ажыццяўляцьадукацыйную дзейнасць, ІП.»;

1.2.5. пункт 17 дапоўніць часткай другой наступнага зместу:«Рашэнне аб допуску ці адмове да допуску педагагічнага работніка да атэстацыіпрымаецца на чарговым пасяджэнні атэстацыйнай камісіі. Дадзенае рашэнне з’яўляеццападставай да выдання загада аб правядзенні атэстацыі, змест якога ўказаны ў пункце 22дадзенай Інструкцыі.»;1.2.6. у пункце 19:частку першую пасля слова «далей» дапоўніць словамі «, калі не ўстаноўленаіншае,»;пасля часткі трэцяй дапоўніць пункт часткамі наступнага зместу:«Педагагічныя работнікі, якія прыняты з пасады прафесарска-выкладчыцкага складуі маюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым два гады, дапускаюцца да атэстацыi напрысваенне другой квалiфiкацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якойяны праходзяць атэстацыю.Педагагічныя работнікі, якія прыняты з пасады прафесарска-выкладчыцкага складу імаюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым пяць гадоў, дапускаюцца да атэстацыi напрысваенне першай квалiфiкацыйнай катэгорыі без уліку стажу працы на пасадзе, па якойяны праходзяць атэстацыю.»;Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2014, 8/286512часткі чацвёртую і пятую лічыць адпаведна часткамі шостай і сёмай;у частцы сёмай слова «трэцяй» замяніць словам «шостай»;

1.2.7. частку першую пункта 20 выкласці ў наступнай рэдакцыі:«20. Пры праходжаннi атэстацыi на прысваенне кваліфікацыйнай катэгорыі маюцьправа прэтэндаваць незалежна ад стажу працы ў якасці педагагічных работнікаў, яківызначаны часткай першай пункта 19 дадзенай Інструкцыі (толькі па адной пасадзе), напрысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi, якая iм была прысвоена раней, наступныяпедагагiчныя работнiкi:настаўнiкi-дэфектолагi, метадысты, педагогi-арганiзатары, педагогi сацыяльныя,педагогi-псiхолагi, выхавальнiкi, акампанiятары, канцэртмайстры, майстры вытворчаганавучання ўстановы адукацыі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыяпа пасадзе настаўніка ці выкладчыка;настаўнiкi цi выкладчыкі, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыяпа пасадах выкладчыка ці настаўніка, настаўнiка-дэфектолага, майстра вытворчаганавучання ўстановы адукацыі (пры абавязковай наяўнасцi вышэйшай адукацыі папрофілях адукацыі «Педагогіка», «Педагогіка. Прафесіянальная адукацыя» або вышэйшайадукацыі і перападрыхтоўкі па профілях адукацыі «Педагогіка», «Педагогіка.Прафесіянальная адукацыя»);настаўнікі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадзевыкладчыка;выкладчыкі, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадзенастаўніка;выхавальнiкi, метадысты, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыяпа пасадзе майстра вытворчага навучання ўстановы адукацыі;выхавальнiкi-метадысты, метадысты, выхавальнiкi, калi ім прысвоена адпаведнаякваліфікацыйная катэгорыя па пасадах настаўніка ці выкладчыка, настаўнiка-дэфектолага,выхавальнiка дашкольнай адукацыі, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатара, педагога дадатковай адукацыі, майстра вытворчага навучання ўстановыадукацыі;выхавальнікі дашкольнай адукацыі, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйнаякатэгорыя па пасадах настаўнiка цi выкладчыка, настаўнiка-дэфектолага, выхавальнiка,метадыста, выхавальніка-метадыста, педагога сацыяльнага, педагога-псiхолага, педагога-арганізатара;педагогi-псiхолагi, педагогi сацыяльныя, педагогі-арганізатары, калi ім прысвоенаадпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадах выхавальнiка дашкольнай адукацыі,выхавальніка;педагогі-арганізатары, калі ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя папасадах культарганізатара, выхавальніка, педагога-псіхолага, педагога сацыяльнага;музычныя кіраўнікі, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя папасадах настаўнiка цi выкладчыка, выхавальніка дашкольнай адукацыі, акампаніятара,культарганізатара, канцэртмайстра, педагога дадатковай адукацыі;педагогі дадатковай адукацыі, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйнаякатэгорыя па пасадах настаўнiка цi выкладчыка, выхавальніка, выхавальніка дашкольнайадукацыі, музычнага кіраўніка, кіраўніка фізічнага выхавання, майстра вытворчаганавучання ўстановы адукацыі, культарганізатара, метадыста, акампаніятара, педагога-арганізатара;акампанiятары, канцэртмайстры, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйнаякатэгорыя па пасадах настаўнiка цi выкладчыка, музычнага кiраўнiка, педагога дадатковайадукацыі;кiраўнiкi фiзiчнага выхавання, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйнаякатэгорыя па пасадах настаўнiка цi выкладчыка, выхавальнiка дашкольнай адукацыі,педагога дадатковай адукацыі, педагога-арганізатара;настаўнікі-дэфектолагі, педагогі сацыяльныя, педагогі-арганізатары, калi імпрысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя па пасадзе метадыста;Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2014, 8/286513педагогі сацыяльныя, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйная катэгорыя папасадах педагога-псіхолага, педагога-арганізатара, педагога дадатковай адукацыі;выхавальнiкi, педагогі сацыяльныя, калi ім прысвоена адпаведная кваліфікацыйнаякатэгорыя па пасадах культарганізатара.»;

1.2.8. пункт 21 выключыць;

1.2.9. пункт 22 выкласці ў наступнай рэдакцыі:«22. Падставай для правядзення атэстацыі з’яўляецца загад кіраўніка арганізацыісістэмы адукацыі (аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчагаоргана) (далей, калі не ўстаноўлена іншае, – кіраўнік), якім вызначаюцца:тэрміны правядзення атэстацыі;спіс педагагічных работнікаў, якiя дапушчаны да атэстацыі на прысваеннекваліфікацыйнай катэгорыі, а таксама праходзяць абавязковую атэстацыю (далей, калі неўстаноўлена іншае, – атэстуемыя);графік атэстацыі (узгадняецца з адпаведным прафсаюзным камітэтам), якіпрадугледжвае дату атэстацыі (этапаў атэстацыі) кожнага атэстуемага з улікам тэрмінаўправядзення кваліфікацыйнага экзамену, парадак правядзення якога ўстаноўлены главой 3дадзенай Інструкцыі.Загад аб правядзенні атэстацыі даводзiцца да ведама атэстуемых на працягу трохпрацоўных дзён з дня яго выдання.Тэрмін правядзення атэстацыі педагагічнага работніка на прысваенне другой іпершай кваліфікацыйных катэгорый, пацвярджэння другой і першай кваліфікацыйныхкатэгорый у выпадках, якія вызначаны ў частцы пятай пункта 5 дадзенай Інструкцыі, непавінен перавышаць трох месяцаў з даты азнаямлення педагагічнага работніка, якiвыказаў жаданне прайсцi атэстацыю на прысванне кваліфікацыйнай катэгорыі, з загадамаб правядзенні атэстацыі.Тэрмін правядзення атэстацыі педагагічнага работніка на прысваенне вышэйшайкваліфікацыйнай катэгорыі і кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст»,пацвярджэння вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі і кваліфікацыйнай катэгорыі«настаўнік-метадыст» не павінен перавышаць чатырох месяцаў з даты выдачыпедагагічнаму работніку выпіскі з пратакола пасяджэння кваліфікацыйнай камісіі (далей,калі не ўстаноўлена іншае, – выпіска з пратакола) аб здачы кваліфікацыйнага экзаменугэтым педагагічным работнікам.У тэрміны, якія вызначаны ў частках трэцяй і чацвёртай дадзенага пункта, неўлічваюцца перыяды часовай непрацаздольнасці і працоўнага і (ці) сацыяльнагаадпачынку педагагічнага работніка.»;

1.2.10. у пункце 23:у частцы трэцяй словы «яго атэстацыі» замяніць словамі «атэстацыйнай гутаркі»;у частцы пятай:у абзацы другім словы «падачы заявы» замяніць словамі «азнаямлення педагагічнагаработніка з загадам аб правядзенні атэстацыі»;у абзацы трэцім словы «прадстаўлення даведкі» замяніць словамі «выдачыпедагагічнаму работніку выпіскі з пратакола»;

1.2.11. другі сказ пункта 25 выкласці ў наступнай рэдакцыі: «Кваліфікацыйныэкзамен праводзіцца, як правіла, у перыяд засваення зместу адукацыйнай праграмыпавышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў.»;

1.2.12. у пункце 30:абзац першы выкласці ў наступнай рэдакцыі:«30. Ад здачы квалiфiкацыйнага экзамену пры праходжанні атэстацыі на прысваеннеі пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі вызваляюцца:»;у падпункце 30.3 словы «настаўнікі або выкладчыкі» замяніць словамі «педагагічныяработнікі»;падпункты 30.5 і 30.6 выкласці ў наступнай рэдакцыі:«30.5. педагагiчныя работнiкi, якiя за апошнія пяць гадоў падрыхтавалi пераможцаў(дыпломы I, II, III ступенi) мiжнародных алiмпiяд, заключнага этапу рэспублiканскайНациональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2014, 8/286514алiмпiяды па вучэбных прадметах сярод навучэнцаў устаноў адукацыі, якія асвойваюцьзмест адукацыйных праграм базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі, спецыяльнай адукацыіна ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, якаязабяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага) і агульнай сярэдняй адукацыі,прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага(служачага) і агульнай сярэдняй адукацыі з вывучэннем асобных прадметаў напавышаным узроўні, сярэдняй спецыяльнай адукацыі на падставе агульнай базавайадукацыі, а таксама рэспублiканскай алiмпiяды прафесійнага майстэрства навучэнцаў,курсантаў устаноў, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнайадукацыі, пераможцаў (дыпломы I, II, III ступенi) рэспублiканскiх конкурсаў прафесійнагамайстэрства навучэнцаў устаноў прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, мiжнародныхфестываляў тэхнiчнай i мастацкай творчасцi навучэнскай моладзi, пераможцаў (Гран-пры,першае, другое, трэцяе месца, дыпломы I, II, III ступені) і (або) прызёраў міжнародных ірэспубліканскіх фестываляў, конкурсаў, выстаў, пленэраў, іншых мастацка-творчыхспаборніцтваў, тэле- і радыёпраектаў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з заканадаўствамРэспублікі Беларусь, а таксама афiцыйных спартыўных спаборнiцтваў, якiя праводзяцца ўадпаведнасцi з рэспублiканскiмi каляндарнымi планамi, мiжнародных спартыўныхспаборнiцтваў, пераможцаў міжнародных (рэспубліканскіх) фестываляў (конкурсаў) сяродвыхаванцаў устаноў дашкольнай адукацыі;30.6. педагагiчныя работнiкi – пераможцы конкурсу настаўнiкаў, навукова-педагагiчных работнiкаў i iншых асоб, а таксама асобы, якiм уручана пасведчаннеспецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораныхнавучэнцаў i студэнтаў ці спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пападтрымцы таленавітай моладзі;»;дапоўніць пункт падпунктам 30.7 наступнага зместу:«30.7. педагагічныя работнікі, калектывы якіх атрымалі пад іх кіраўніцтвамнайменне «народны» («узорны») непрафесійны (аматарскі) калектыў мастацкай творчасціабо званне «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь.»;

1.2.13. частку першую пункта 34 дапоўніць словамі «, установе адукацыі «Беларускідзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», дзяржаўнай установе адукацыі«Інстытут культуры Беларусі», установе адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэміямузыкі», установе адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»,дзяржаўнай установе адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнайадукацыі»;

1.2.14. пункт 35 дапоўніць словамі «, дзяржаўная ўстанова адукацыі «Інстытуткультуры Беларусі», установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»,установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры», дзяржаўнаяўстанова адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»;

1.2.15. пункт 36 пасля слоў «(далей – установа адукацыi),» дапоўніць словамі «атаксама на афіцыйным інтэрнэт-рэсурсе дадзенай установы»;

1.2.16. частку другую пункта 37 пасля слова «ствараюцца» дапоўніць словамі «панапрамках педагагічнай дзейнасці»;

1.2.17. пункт 47 выкласці ў наступнай рэдакцыі:«47. Пры прыняцці рашэння аб адмене педагагічнаму работніку другойкваліфікацыйнай катэгорыі, па якой ён праходзіць атэстацыю на пацвярджэнне, дадзенаякваліфікацыйная катэгорыя адмяняецца.Пры прыняцці рашэння аб зніжэнні педагагічнаму работніку першай (вышэйшай)кваліфікацыйнай катэгорыі ці кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст», па якойён праходзіць атэстацыю на пацвярджэнне, за ім захоўваецца адпаведна другая (першая)ці вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя.»;

1.2.18. пункт 49 дапоўніць часткай другой наступнага зместу:«Калі педагагічны работнік адмовіўся ад праходжання абавязковай атэстацыі напацвярджэнне кваліфікацыйнай катэгорыі або не з’явіўся на кваліфікацыйны экзамен абоатэстацыйную гутарку без уважлівых прычын, рашэннем атэстацыйнай камісіі дадзенаякатэгорыя зніжаецца (адмяняецца).»;1.2.19. у пункце 54:у частцы другой:пасля слоў «атэстацыйная камісія» дапоўніць словам «вышэйстаячага»;словы «(упраўлення адукацыі абласнога выканаўчага камітэта (камітэта па адукацыіМінскага гарадскога выканаўчага камітэта)» замяніць словамі «(аддзела (упраўлення)адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа)»;у частцы чацвёртай словы «пункта 54 дадзенай Інструкцыі» замяніць словамі«дадзенага пункта». 2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Міністр С.А.Маскевіч


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка