Паказальнік літаратуры, якая прапануецца для пераразмеркавання выпуск 1, 2010 г
старонка6/6
Дата канвертавання30.04.2016
Памер1 Mb.
1   2   3   4   5   6

Фальклор  1. Гуд, Пётр Адамавіч (нар. 1945). Беларускае Купалле : кампазіцыя і семантыка абрадавых дзей : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў культуры і мастацтва / П. А. Гуд ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і ма-стацтваў. – Выд. 2-е, стэрэатыпнае. – Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. — 134, [2] с.  1. Скідан, Васіль Іванавіч (нар. 1932). Бяссонаў і Беларусь : пошукі і знаходкі / Васіль Скідан. – Мінск : Звезды Гор, 2008. — 84, [2] c., [3] л. іл.
ЛітаратуразнаўстваГолуб, Тэрэза Станіславаўна. У творчай майстэрні класіка : Тэксталогія тво-раў М. Гарэцкага / Т.С. Голуб ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купа-лы. – Мн. : Бел. навука, 2002. — 154 с.Голубев, Василий Леонидович (кандидат философских наук). Риторика : прак-тикум [для студентов и слушателей заочной формы обучения] / В. Л. Голубев, О. В. Бурибо ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. – 2-е изд. – Минск : Академия МВД РБ, 2009. — 71 с.Зайцева, Людмила Алексеевна (филолог-русист). Русская литература XIX ве-ка : учебное пособие для иностранных слушателей факультета доуниверситет-ского образования Института непрерывного образования БГУ (начальный этап обучения) / Л. А. Зайцева, А. Г. Шуляковская. – 2-е изд. – Минск : Издательский центр Белорусского государственного университета, 2008. — 102 с.Кастусь Губарэвіч : вехі творчасці / [укладальнік А. Лявонава (Губарэвіч)]. – Мінск : Кнігазбор, 2007. — 302, [1] с.Мархель, Уладзімір Іосіфавіч. Шлях да Беларусі : А.Міцкевіч — прадвеснік адраджэння беларус. літ. / У.І. Мархель ; [Навук. рэд. В.А.Каваленка] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я.Купалы. ― 2-е выд., дапрац. ― Минск : Бе-ларус. навука, 2003. — 121, [2] с.Померанц, Григорий Соломонович. Открытость бездне : Встречи с Достоев-ским. ― Москва : Сов. писатель, 1990. — 382, [2] с.Проблемы истории зарубежных литератур : Межвуз. сб. / Петербург. гос. ун-т. – Вып. 6 (2004). – СПб. : Изд-во ун-та. — 365 с.Русецкі, Аркадзь Уладзіміравіч (вучоны-гісторык; род.1942). Уладзімір Карат-кевіч : праз гісторыю ў сучаснасць / Аркадзь Русецкі. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 299, [2] с.
Мастацкая літаратураМанн, Томас (писатель; 1875—1955). Иосиф и его братья : [Роман : в 2 кн. / Томас Манн ; [Пер. с нем. С.К.Апта]. ― Харьков : Фолио ; Москва ; Назрань : АСТ, 2000.

[Кн.] 1 : [Кн.] 1. — 796, [1] с.

Мележ І. Выбраныя творы. ― Мінск, 2001. — 570 с. ― "Бел. Кнігазбор"Навуменка, Іван Якаўлевіч (пісьменнік; 1925—2006). Гуканне над верасамі : аповесці, апавяданні : для сярэд. і ст. шк. ўзросту / Іван Навуменка ; [Маст. У.Б. Максімаў]. ― Минск : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2002. — 219, [1] с.

Змест : аповесці : Вір; Дзесяты клас; Помні Сталінград; Апавяданні

Прайсці праз зону : проза, паэзія, публіцыстыка / [Уклад. І. Бутовіч ; Маст. В. Шкаруба ; Вершы да карцін М. Мятліцкага]. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпры-емства "Маст. літ.", 2001.

Кн. 2. — 558 с.

Алексиевич, Светлана Александровна (род. 1948). Чернобыльская молитва : Хроника будущего / Светлана Алексиевич. ― Москва : Остожье, 1997. — 223 с.Бабіна, Наталка. Крыві не павідна быць відна : [зборнік] / Наталка Бабіна ; [прадмова С. Сматрычэнкі]. – Мінск : І. П. Логвінаў, 2007. — 215, [2] с. ; 20 см. – (Кнігарня "Наша Ніва").

Змест : Пастка для крата : аповесць; апавяданні : Калі прарэзваюцца рожкі ; Чакай, чакай ; Сучасная назва Мідзілі ; Грошы есць дакумент ; Босьнія і Герца-гавіна, або Эўро-па вялікіх фараонаў ; Шкельцы, шкельцы ; Баль ; Крыві не па-відна быць відна ; Дамачкі сярэдніх гадоў ; Тры калёны і інш.

Багушэвіч, Францішак (пісьменнік; 1840—1900). Творы : Вершы, паэма, апа-вяданні, артыкулы, лісты / Уклад.,прадм.Я. Янушкевіча ; Камент.:У. Cоздаля, Я. Янушкевiча ; Маст. Хiнка-Янушкевiч. – Мн. : Мастац.літ., 1991.

У змесце :Тралялёначка. Сведка. Палясоўшчык. Дзядзіна.

Барадулін, Рыгор (паэт; 1935— ). Калі рукаюцца душы… : паэзія з прозай / Ры-гор Барадулін, Васіль Быкаў. – Мн. : Кніга, 2003. — 342, [1] с.Бахарэвіч, Альгерд (1975— ). Сарока на шыбеніцы : раман / Альгерд Бахарэ-віч. – Менск [Мінск] : І. П. Логвінаў, 2009. — 352, [1] c.Гамбровіч, Вітольд (пісьменнік; 1904—1969). Ferdydurke : раман / Вітальд Гамбровіч ; пераклад з польскай мовы В. Сёмухі. – Мінск : Зміцер Колас ; [Уроцлаў] : Калегіюм Еўропы Усходняй, 2009. — 262, [2] с. – (Littera scripta).Дайнека, Леанід Мартынавіч (пісьменнік; нар. 1940). Меч князя Вячкі : раман : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / Леанід Дайнека. – Мінск : Мас-тацкая літаратура, 2006. — 315, [3] с.Дудараў, Аляксей Ануфрыевіч (пісьменнік; нар. 1950). Князь Вітаўт : п'есы / Аляксей Дудараў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. — 316, [2] с.

Змест : п'есы : Парог ; Вечар ; Радавыя ; Князь Вітаўт ; Палачанка ; Чорная панна Нясвіжа ; Крыж.

Лучына, Янка (1851—1897). Творы : Вершы, нарысы, пер., лісты / Уклад., прадм. і камент.У. Мархеля ; Маст. А. Александровіч. – Мн. : Мастац.літ., 1988. — 214 с.Манн, Томас (писатель; 1875—1955). Иосиф и его братья : [Роман ]: в 2 кн. / Томас Манн ; [Пер. с нем. С.К. Апта]. ― Харьков : Фолио ; Москва ; Назрань : АСТ, 2000.

[Кн.] 2. — 844, [1] с.

Петрашкевіч, Алесь Лявонавіч. Воля на крыжы : Гіст. п'есы / Алесь Петраш-кевич ; [Маст. М.Р. Казлоў]. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 268, [3] с.Русецкі, Аркадзь Уладзіміравіч (вучоны-гісторык; род.1942). Уладзімір Карат-кевіч : праз гісторыю ў сучаснасць / Аркадзь Русецкі. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 299, [2] с., [1] л. партр.Тетерук, Владимир Григорьевич. Трудом, умом, душою… : автобиогр. очерки [генер. директора произв. объединения нефтехимии "Нафтан"] / Владимир Те-терук. – Мн. : Арнелла, 2004. — 409, [4] с.Шаров, Владимир А. Репетиции ; "Мне ли не пожалеть…" : романы / Влади-мир Шаров. – Москва : Наш дом - L'Age d'Homme, 1997. — 153, [1] с.
МастацтваБартэн А. Под брезентовым небом : книга о цирке. — Ленинград, 1989. — 416 с.Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров : книга для учащихся. — Москва, 1988. — 350 с.Ведерников А.Ф. Чтоб душа не оскудела : (заметки певца). — Москва, 1989. — 224 с.Гиппиус, Евгений Владимирович (1903—1985). Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии / Е.В. Гиппиус ; [Ред.-сост. З.Я. Можейко ; Авт. вступ. ст. : З. Можейко, А. Чекановска]. – Мн. : Тэхналогія, 2004. — 284, [1] с.Голубовский Б.Г. Большие маленькие театры. — Москва, 1998. — 460 с.Долуханян А. Воспоминания и статьи о композиторе / Составитель И. Олин-ская. — Москва, 1988. — 198 с.Жураў, Аляксандр Васільевіч. Жыццё з песняй : біяграфічны нарыс Рыгора Ра-манавіча Шырмы, дзеннік / Аляксандр Жураў. – Мінск : Бестпрынт, 2001. — 224 с.Каретников Н. Темы с вариациями. — Москва, 1990. — 108 с.Лунгин С. Виденное наяву. — Москва, 1989. — 240 с. – (Мемуары кинемато-графистов.)Малина В.В. Таланты Прибужья : фотоочерк. — Одесса, 1988. — 144 с.

О народных умельцах Николаевщины

Меркель М.М. Портрет неизвестного : на съемках фильма «Лев Толстой»

О творчестве С.А. Герасимова. — Москва, 1989. — 326 с.

Михаил Пташук : исповедь кинорежиссера : сценарий художеств. фильма : публикации, воспоминания / Ред.-сост. Л.М. Пташук. – Мн. : Маст. літ., 2004. — 364, [2] с.Народнае мастацтва : мінулае і сучаснае : матэрыялы рэсп. навук.-творч. канф. (19—20 мая 1999 г.) / Рэдкал.: Р.Ф. Шаура (адк. рэд.) і нш. – Мн. : БДУК, 2002. — 120, [3] с.Никита Михалков : сборник. — Москва, 1989. — 252 с.Петелин В. Восхождение : документальное повествование о молодом Шаляпи-не. — Москва, 1989. — 557 с.Рецептер В.Э. Прошедший сезон, или предлагаемые обстоятельства. — Ленин-град, 1989. — 223 с.Сахута, Яўген Міхайлавіч (нар. 1945). Беларускае народнае дэкаратыўна-пры-кладное мастацтва / Я.Сахута. ― 2-е выд., перапрац. і дап. ― Минск : Беларусь, 2001. — 107, [3] с.Сергей Михайлович Романович = Sergey Romanovich : живопись, графика : сб. материалов, кат. выст. : к 100-летию со дня рождения художника : из собр. Гос. Рус. музея (С.-Петербург), Гос. Третьяков. галереи (Москва) и част. собр. / Сост.: Н.С. Романович, В.К. Скворцов. – Москва : Рус. путь, 1994. — 216 с.Сиркес П. Режиссеры–собеседники : Леонид Трауберг, Сергей Герасимов, Сер-гей Бондарчук, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. — Москва, 1989. — 110 с.Юренева Е.Р. Взгляд в будущее : о художниках – лауреатах премии Ленинско-го комсомола : книга для учащихся старших классов. — Москва, 1988. — 141 с.Ядых П. Его величество оркестр : 50 лет Государственному симфоническому оркестру Республики Северная Осетия–Алания. — Владикавказ, 1995. — 207 с.Яканюк, Н.П. Інструментазнаўства і інструментоўка для аркестраў і ансамбляў беларускіх народных інструментаў : вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў спецы-яльнасці "Нар. творчасць" / Н.П. Яканюк, М.Л. Кузьмініч ; Бел. дзярж. ун-т куль-туры. – Мн. : БУК, 2001. — 202, [1] с.Якимович, Юрий Александрович. Зодчество Белоруссии XVI―середины XVII в. : справочное пособие / Ю. А. Якимович ; [Управление культуры Витебского облисполкома]. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. — 366, [1] с.
РэлігіяВеруешь ли ты в Сына Божия? : взрослым об основах католического вероис-поведания. – Гродна : Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцела ў Рэс-публіцы Беларусь, 2009. — 267 с.IЖитие и чудеса св. Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и сла-ва его в России / Соcт. : Ф.Гусев, А.Вознесенский. ― Минск : ООО "Харвест", 2001. — 747, [4] с.Немцев, Виктор Силивеевич (род. 1954). Небесной любви жемчужины : сб. стихов для чтения на каждый день / В.С. Немцев. – Мн. : Церковь "Пробужде-ние", 2004. — 382, [1] с.
Філасофскія навукіАсновы філасофіі : курс лекцый / А.В.Бадакоў, А.В.Белавусава, М.Н. Бяспа-мятных і інш. ; Гродзен. дзярж. ун-т ім. Я.Купалы, Каф. філасофіі. – Гродна, 1994. — 283 с.Беляева, Елена Валериевна (кандидат философских наук; 1963— ). Этика : курс лекций / Е.В.Беляева ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Мн. : АУ, 2004. — 66 с.Галенок, Виктор Александрович. Логика : учеб. пособие / В.А. Галенок ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., доп. – Мн. : Акад. МВД РБ, 2004. — 171 с.Зеленкова, Инесса Львовна. Этика : учеб. пособие и практикум / Гуманит.-экон. негос. ин-т Респ. Беларусь. – Мн. : Скакун, 1995. — 317 с.Степанович, Василий Алексеевич. История философии в избранных фрагмен-тах с комментариями : пособие для студентов вузов : в 3 ч. / В.А. Степанович, С.Д. Шаш ; Учреждение образования "Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина". – Брест : БрГУ, 2002.

Ч. 2. От Эриугены до Экхарта. — 290 с.

Шестов, Лев (1866—1938). Лекции по истории греческой философии / Лев Шестов ; [Вступ. ст. и примеч. А.В.Ахутина]. ― Москва : Рус. путь ; Париж : Ymca-press, 2001. — 300, [2] с.
ПсіхалогіяБезруков, Игорь Николаевич. Психология управления : психолого-педагоги-ческие аспекты управленческой деятельности офицера : пособие / И. Н. Безру-ков ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Учреждение образования "Во-енная академия Республики Беларусь". – Минск : ВА РБ, 2009. — 109 с.Бурко, Оксана Петровна. Основы психологии : тестовые задания : пособие для студентов всех специальностей / О. П. Бурко ; Министерство образования Рес-публики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный тех-нический университет". – Брест : БрГТУ, 2009. — 177 с.Введение в психологию : науч.-попул. пособие / М.Ф. Бакунович, О.А. Бори-севич, И.В.Ботяновская и др. ; М-во образования Респ. Беларусь. ― Минск : Энциклопедикс, 2004. — 396 с.Дыгун, Михаил Александрович (род. 1972). Общая психология в схемах, по-нятиях и персоналиях / [М. А. Дыгун]. – 4-е изд. – Мозырь : Содействие, 2009. — 69, [2] c.Ерчак, Николай Тимофеевич. Рекомендации по подготовке и оформлению дип-ломных (курсовых) работ по психологии : практическое пособие для студентов МГЛУ / Т. Н. Ерчак, Е. А. Климович ; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. – Минск : МГЛУ, 2009. — 35 с. : табл.Иванов Матвей Леонидович. Сто одиннадцать дней из жизни онкологического больного / Матвей Иванов. – Минск : Лучи Софии, 2007. — 207 с.Методология и методика проведения судебно-психологической экспертизы : учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности "Психология". – 2-е изд. – Минск : Изд-во МИУ, 2009. — 79 с.
Літаратура універсальнага зместуДлугач, Алексей. Справочник маршрутных такси города Москвы. — Москва : Канон+, 2009. — 542, [1] c.
Літаратура на замежных мовахArchiwa. Przepisy metodyczne, 2002-2007. ― Poznań : UAM, 2007. — 302 р.Breslove, David. Latin : our living heritage. Book 2 / David Breslove, Arthur G. Hoo-per, Mary A. Barret. ― revised ed. ― Columbus [etc.] : Charles E. Merrill, 1982 — 562 p.Communikating in German / Lois M. Feuerle, Conrad J. Schmitt. — New York, 1994 — 238 р.Culture, enfance et education prescolaire = Culture, childhood and preschool edu-cation : Actes du Seminaire, Paris, 1-3 oct. 1998, organise par l'Univ. Paris-Nord et l'INRP avec le soutien de l'UNESCO / Ed.: Gilles Brougere, Sylvie Rayna. ― Paris : UNESCO, 1999. ― 1200 r.Damrubrieken Andreas Kuyken : een bloemlezing uit het NRC Handelsblad / de persoonlijke selectie van Tjeerd Harmsma. – [Huissen : Paul Visser], 2007. — 211 cDějiny české literatury, 1945—1989 / hlavní redaktor: Pavel Janoušek ; věcná a jazyková redakce: Alena Fialová ; Ústav pro českou literaturu AV ČR. ― Praha : Academia, 2007. — 549 c.Dictionary of Business Biography : a biographical dictionary of Business Leaders active in Britain in the period 1860-1980. Vol. 1. ― London, 1984.― 878 p.Dictionary of Business Biography : a biographical dictionary of Business Leaders active in Britain in the period 1860-1980. Vol. 2. ― London, 1984.― 690 p.English for chemists-technologists : учебное пособие для студентов 1-го и 2-го курсов химико-технологических специальностей. - Минск : БГТУ, 2006. - 72 с.Filozofia wodec nauki, czlowieka i spoleczenstwa / redakcja naukowa: Krzysztof Lastowski, Pawel Zeidler. ― Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo naukowe Instytutu filozofii, 2006. ― 196 s.Hump air transport : [dedicated to American friends who fought heroically in China battlefield of World's Anti-Fashist War] / masterminded by the State Council Information Office of the People's Republic of China ; text: Ma Yufu. ― Beijing : China Intercontinental Press, 2003. — 131 р.Illgner, Gerhard. Abenteuer der Sprache : von deutschen und fremden Wörtern / Gerhard Illgner ; Abbildung unter dem Buchtitel : Lehrer Lämpel. ― [Norderstedt : Books on De-mand], 2005. — 187 s.Koops, Lambert-Jan А. (род. 1975). De 1.32-28 16-21 opening / L. J. A. Koops. – Минск : Trinity Empire : Белпринт, 2008. — 209 c. : іл.Okon, Waldemar. Przeszlosc Przyszlosci. Studia z dziejow sztuki XIX i XX wieku. ― 2-e wyd. ― Wroclaw : Wydawnictwo uniwersytetu wroclawskiego, 2005. — 202 s.Plasma physics and plasma technology : VI international conference, Minsk, Bela-rus, September 28 ― October 2, 2009 : contributed papers in two volumes / [editorial board: V. M. Astashynski (managing editor), V. S. Burakov, L. E. Krat'ko] ; National Academy of Sciences of Belarus, State Scientific Institution "The B. 2. Stepanov Ins-titute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus" ; Russian Academy of Sciences, Institution of the Russian Academy of Sciences "Joint Institute for High Temperatures of RAS". – Minsk : Polifakt, 2009. - 856 с.Produzione e circolazione del libro a Brescia tra Quattro e Cinquecento : atti della seconda Giornata di studi "Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna", Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 4 marzo 2004 / a cura di Valentina Grohovaz. ― Milano : Vita e Pensiero, 2006. — 178 р.Romanik von Hans-Joachim Mrusek. — Leipzig, 1989. — 297 c.Savitskaya, Irina. Things To Do : english Grammar Practice / Irina Savitskaya, Anna Lyakhovich. – Минск : Лимариус, 2009. — 84 с.Sommerkurse in Deutschland, 2002 : Sprache. Literatur. Landeskunde. ― Bonn : DAAD, 2001. — 21 p.Taylor, Charles. Etica e umanità / Charles Taylor ; a cura di Paolo Costa. ―Milano : Vita e Pensiero, 2004. — XXXII, 332 c.Vierneisel, Beatrice. Rudolf Jahnke, (1920—1981) ein "Manager" in der DDR : As-pekte der Kulturpolitik in den fuenfziger Jahren / Beatrice Vierneisel ; Hrsg.: Der Landesbeauftragte fuer Mecklenburg—Vorpommern fuer die Unterlagen des Staats-sicherheisdienstes der ehemaligen DDR. ― Schwerin, 2002. — 292 p.White paper on science and technology, 2006 : challenges for building a future so-ciety - the role of science and technology in an aging society with fewer children / edited by Ministry of Education, Cultire, Sports, Science and Technology , Japanese Goverment. ― Tokyo : Ministry of education, culture, sports, science and technology, 2006. — VIII, 436 p.Zaleski, Zbigniew (1947―). Psychologia wsparcia dla nowej Europy : Polacy wo-bec referendum akcesyjnego 2003 / Zbigniew Zaleski ; we współpracy z Moniką Bąk [et al.]. ― Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, 2007. — 211 s.


«ПАКАЗАЛЬНІК ЛІТАРАТУРЫ,

ЯКАЯ ПРАПАНУЕЦЦА ДЛЯ ПЕРАРАЗМЕРКАВАННЯ»

Выпуск 1, 2010 г.

Складальнік галоўны бібліятэкар Л.А. Марчанка.Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

Выстаўлены на сайт НББ 11 студзеня 2010 г.
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка