Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху
Дата канвертавання19.03.2016
Памер69.57 Kb.

 1. Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху.

 2. Асаблівасці разлажэння першабытнага грамадства на беларускіх землях.

 3. Духоўная культура людзей у першабытным грамадстве.

 4. Праблема этнагенезу беларусаў.

 5. Характэрныя рысы і перыядызацыя феадальнага спосабу вытворчасці.

 6. Генезіс феадальных адносін і сельская гаспадарка Беларусі ў ІХ – пачатку ХІІІ ст.

 7. Першыя беларускія гарады і іх функцыі ў грамадстве.

 8. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях.

 9. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі і яе наступствы.

 10. Культура Беларусі ў ІХ – пачатку ХІІІ ст.

 11. Прычыны ўтварэння Вялікага княства Літоўскага.

 12. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёў.

 13. Дзяржаўны лад і органы кіравання ў ВКЛ. Судовая сістэма.

 14. Сацыяльная структура грамадства ВКЛ.

 15. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

 16. Гарады Беларусі ў ХІV–ХVІ ст.

 17. Палітычная сітуацыя ў ВКЛ у першай палове ХVІ ст.

 18. Лівонская вайна.

 19. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 20. Валочная памера – аграрная рэформа сярэдзіны ХVІ ст.

 21. Уплыў ідэй Адраджэння на культуру Беларусі ў ХVІ ст. – першай палове ХVІІ ст.

 22. Рэфармацыя ў Беларусі

 23. Берасцейская царкоўная унія.

 24. Палітычная сітуацыя на землях Беларусі ў першай палове ХVІІ ст.

 25. Войны сярэдзіны – другой паловы ХVІІ ст. і іх уплыў на развіццё Беларусі.

 26. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721).

 27. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ – ХVІІІ ст. Ідэалогія Асветніцтва.

 28. 4. Спробы мадэрнізацыі жыцця ў другой палове ХVІІІ ст.

 29. Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне Т.Касцюшкі 1794 г.

 30. Змены ў становішчы беларускага насельніцтва пасля далучэння даРасійскай імперыі.

 31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 32. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.

 33. Грамадска-палітычны рух на землях Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 34. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 35. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 36. Прамысловасць Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Шляхі зносін. Гандаль.

 37. Нацыянальна-вызваленчы рух на беларускіх землях у другой палове ХІХ ст.

 38. Палітычная сітуацыя ў Беларусі ў канцы ХІХ − пачатку ХХ ст.

 39. Рэвалюцыя 1905 −1907 г.

 40. Сельская гаспадарка і прамысловасць Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 41. Беларускі нацыянальна-вызваленчы і культурны рух у пачатку ХХ ст.

 42. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 43. Грамадска-палітычная сітуацыя ў Беларусі ў 1917 − 1921 г.

 44. Новая эканамічная палітыка (НЭП) і беларусізацыя ў БССР.

 45. БССР у перыяд індустрыялізацыі і калектывізацыі.

 46. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 1920-х − 1930-я г.

 47. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 48. Лібералізацыя ў БССР часоў «адлігі» (1953−1964).

 49. Развіццё БССР у 1965−1985 г. «Застой» і наспяванне крызісу.

 50. Палітыка перабудовы і пачатак дэмакратызацыі грамадства (1985−1990).

 51. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі і эвалюцыя палітычнай сістэмы.

 52. Эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь у 1990 – 2006 г.

 53. Рэспубліка Беларусь на міжнароднай арэне.

 54. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на рубяжы стагоддзяў.

 55. Армія Краева і яе формы барацьбы на Беларусі.

 56. Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнах. Тэгеранская і Ялцінская канферэнцыі глаў антыгітлераўскай кааліцыі.

 57. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны. Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле.

 58. Адкрыцце Другога фронту. Вызваленне Савецкай Арміяй краін Паўднева-Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.

 59. Разгром фашысцкай Германіі. Патсдамская канферэнцыя.

 60. Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны і складзе саюзных армій, Еўрапейскім руху Супраціўлення.

Литература для подготовки реферативных работ


 1. Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-ых гадоў на Беларусі. – Мінск, 1994.

 2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля в ІХ –ХIII вв. – М., 1966.

 3. Арлоў Уладзімір. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мінск, 1994.

 4. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1993.

 5. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.). – Минск, 1966.

 6. Вольф Ю. Князі на абшарах Вялікага княства Літоўскага ад канца ХІV стагоддзя // Спадчына. – 1992. – № 4 – 6; 1993. – № 1—3.

 7. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. – Мінск, 1993.

 8. Гарбачова В. Паўстанне 1830–1831 гг. на Беларусі. – Мінск, 2001.

 9. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. у пытаннях і адказах. – Мінск, 2003.

 10. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэбна-метадычны комплекс. – Мінск, 2003.

 11. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Дапаможнік. – Мінск, 2003.

 12. Гісторыя Беларусі: У 6 тамах. Т. 1. Старажытная Беларусь. – Мінск, 2000; Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. – Мінск, 2004.

 13. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца ХVІІІ ст.: Курс лекцый. І.П.Крэнь, І.І.Коўкель, С.В.Марозава і інш. – Мінск, 2000– 2002.

 14. Гісторыя Беларусі: Даведачна-інфармацыйны дапаможнік. – Мінск, 1994.

 15. Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. – Мінск, 1997; Т. 2. – Мінск, 2002.

 16. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі ХVІ–ХVІІІ ст. – Мінск, 1992.

 17. Голубеў В.Ф., Крук У.П., Лойка П.А. Ці ведаеце Вы гісторыю сваёй краіны. – Мінск, 1994.

 18. Грыцкевіч А. Беларуская шляхта // Спадчына. – 1993. – № 1.

 19. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мінск, 1994.

 20. Драгун Юры. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка // З гісторыяй на «Вы». Выпуск другі. – Мінск, 1994.

 21. Емяльянчык У.П. Паланез для касінераў. З падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Касцюшкі ў Беларусі. – Мінск, 1994.

 22. Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. – Мінск, 1989.

 23. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды. – Мінск, 1990.

 24. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. – Мінск,1994.

 25. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мінск, 2000.

 26. Запруднік Янка. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мінск, 1996.

 27. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск, 1991.

 28. История Беларуси в документах и материалах. – Минск, 2000.

 29. Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. – Мінск, 2000.

 30. Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мінск, 2000.

 31. Кітурка І.Ф. Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст.: палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця. – Гродна, 2003.

 32. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1975.

 33. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1966.

 34. Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мінск, 1998.

 35. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Мінск, 1992.

 36. Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву і калабарацыі. – Мінск, 2000.

 37. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1996.

 38. Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ века. – Минск, 1987.

 39. Мальдзіс А.І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVІІІ стагоддзя. – Мінск, 1982.

 40. Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине ХVІІ века. – М.,1974.

 41. Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839). – Гродна, 1996.

 42. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады). – Гродна, 2001.

 43. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. – Минск, 1975.

 44. Мелешко В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине ХVІІ–ХVІІІ в. – Минск, 1982.

 45. Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі. – Санкт-Пецярбург, 2003.

 46. Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. – Мінск, 1993.

 47. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994; Ч. 2. – Мінск, 1995.

 48. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003.

 49. Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. – Мінск, 1990.

 50. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). – Мінск, 1998.

 51. Пашуто В.Т. Образование Литовско-Русского государства. – М., 1959.

 52. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. – Минск, 1991.

 53. Пичета В.И. Белоруссия и Литва ХV – ХVІ вв. – М., 1961.

 54. Пичета В.И. История белорусского народа. – Минск, 2003.

 55. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина ХV – начало ХVII в.). – Минск, 1970.

 56. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в ХVII–ХVIII вв. – Львов, 1957.

 57. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине ХVIII в. – Вильнюс, 1966.

 58. Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. – Мінск, 2001.

 59. Сагановіч Г.М. Войска Вялікага княства Літоўскага ў ХVІ–ХVII стст. – Мінск, 1994.

 60. Сагановіч Г. М. Невядомая вайна 1654–1667. – Мінск, 1995.

 61. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. – Мінск, 2001.

 62. Саракавік І.А. Беларусазнаўства. – Мінск, 1998.

 63. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (ХV–ХVI вв.). – Минск, 1993.

 64. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. – Мінск, 1989.

 65. Тарасаў К. Памяць пра легенды. Постаці беларускай мінуўшчыны. – Мінск, 1990.

 66. Тарасаў С. Прылучэнне да хрысціянства // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1.

 67. Тарасаў С.В. Чарадзей з сёмага веку Траяна. – Мінск,1991.

 68. Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мінск, 1991.

 69. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мінск, 1993.

 70. Шибеко З.В., Шибеко С.Ф. Минск. Страницы жизни дореволюционного города. – Минск, 1990.

 71. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). – Мінск, 2003.

 72. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ІХ–ХIII вв.). – Минск, 1978.

 73. Штыхаў Г.В. Крывічы. – Мінск, 1992.

 74. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 тамах. – Мінск, 1993 – 2003.

 75. Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. –Мінск, 1985.

 76. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1989.

 77. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка. – Мінск, 1989.

 78. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мінск, 1992.

 79. Юхо І. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мінск, 1991.

 80. Юхо Я.А., Емяльянчык У.П. «Нарадзіўся я ліцьвінам». Т. Касцюшка. – Мінск, 1994.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка