P epsiCo’s Diversification Strategy in 2008
старонка6/6
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6

Step 11: Recommend specific annual objectives and policies.

วัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัท

รายได้ของบริษัท

 Division

2009(Y)

2008(Y)

2007(Y)

FLNA

13,224

12,507

11,586

QFNA

1,884

1,902

1,860

PBNA

15,819

16,832

15,965

PI

12,305

12,010

10,066

 Totol

43,232

43,251

39,477

เพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ 10 % ทุกปี โดยการเพิ่มกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเจาะตลาด รายได้ปัจจุบัน (ปี 2009) $43,232

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์ประจำปี พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ชนิดในปีนี้

ฝ่ายผลิต

วัตถุประสงค์ประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 25% ในปีนี้

ฝ่ายตลาด

วัตถุประสงค์ประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพในการขายโดยไม่เพิ่มจำนวนพนักงานในปีนี้

ฝ่ายการเงิน

วัตถุประสงค์ประจำปี จัดหาเงินทุนระยะยาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายในปีนี้ $200,000

ฝ่ายบุคคล

วัตถุประสงค์ประจำปี ลดการลาของพนักงานลง 5%การคาดหวังถึงรายได้ของบริษัท

Division

2012(Y)

2011(Y)

2010(Y)

2009(Y)

2008(Y)

FLNA

17,601

16,001

14,546

13,224

12,507

QFNA

2,507

2,279

2,072

1,884

1,902

PBNA

21,054

19,140

17,400

15,819

16,832

PI

16,378

14,889

13,536

12,305

12,010

Total

57,540

52,309

47,554

43,232

43,251


นโยบายของบริษัท : เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มกำไร

นโยบายที่สนับสนุน

 1. ขยายการขายให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งในเมืองเดิมและระหว่างเมือง และต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย

 2. เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับพื้นที่ที่ทำการเจาะตลาดใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

 3. การกำหนดราคาขาย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของ Segment

เพิ่มรายได้ของแต่ละ Segment ให้มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 10 % ต่อปีนโยบายที่สนับสนุน

 1. การขายในแต่ละ Segment จะต้องมีการจัดทำรายงานผลการขายในแต่ละไตรมาสเพื่อทราบถึงผลการจัดการ

 2. ให้รางวัล 5% ของยอดขาย หาก Segment ใดทำยอดได้ตามเป้าหมาย

 3. ลดสินค้าคงคลัง 20% เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิต การจัดเก็บ

วัตถุประสงค์ของ ฝ่ายผลิต

นโยบายที่สนับสนุน

 1. พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลา เพื่อลดการจ้างพนักงานเพิ่ม หรืออาจมีการจ้าง outsource ในช่วงที่กำลังคนในการผลิตไม่เพียงพอ

 2. จัดรางวัลสำหรับพนักงานที่ไม่ขาดงาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น โดยให้เป็นเหรียญที่ระลึกของบริษัทStep 12: Recommend procedures for strategy review and evaluation.

การประเมินกลยุทธ์

ความสอดคล้อง สม่ำเสมอ

 • การกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง CEO ของบริษัท พบว่าการบริหารจัดการของบริษัทไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น

การปรับเข้าด้วยกันได้

 • บริษัทได้ทำการปรับโครงการมาตั้งแต่ปี 2008 จะเห็นได้ว่าผลประกอบการของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี ถึงแม้ภาพรวมของรายได้จะมีแนวโน้มลดลง แต่บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเป็นไปได้

 • บริษัทมีทีมงานที่มีความสามารถ และมีความทุ่มเทเสียสละ เนื่องจากนโยบายของบริษัทที่ใส่ใจทั้งคนภายในและภายนอกองค์การ

ข้อได้เปรียบ

 • บริษัทมีผู้บริหารที่ใส่ใจในบุคลากรของบริษัท ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรที่มีความรักภักดี และทุ่มเทให้แก่บริษัท อีกทั้งเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ทำให้การขยายตลาดเป็นไปค่อนข้างง่าย เพราะเป็นที่เชื่อถือในระดับโลกStrength

Strength (ใหม่)

- ผลิตภัณฑ์ของ Pepsi มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ไม่แตกต่าง–  Pepsi เป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือมายาวนาน

ไม่แตกต่าง

- Pepsi มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในด้านของความทันสมัย ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสดชื่นให้กับชีวิต

ไม่แตกต่าง

- Pepsi เป็นแบรนด์ที่เป็นที่จดจำ และอยู่ในใจของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน

ไม่แตกต่าง

- Pepsi มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และรสชาติที่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

- Pepsi ใช้กลยุทธ์ Lifestyle ที่ขายความทันสมัย ตอบสนองกับคนรุ่นใหม่

ไม่แตกต่าง

 • มีงบโฆษณามาก

ปัจจุบันบริษัทตัดทอนงบโฆษณาWeakness

Weakness (ใหม่)

- การที่ Pepsi มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งผลให้ ความคลาสสิกของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง

ไม่แตกต่าง

- การที่ Pepsi เข้าตลาดน้ำอัดลม มาหลัง Coke ทำให้ภาพของผลิตภัณฑ์ Pepsi กลายเป็นสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์คู่แข่ง

ไม่แตกต่าง

- Pepsi นับเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลม จึงไม่มีคุณค่าทางสารอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไม่แตกต่าง

- มุ่งเน้นโปรโมชั่น ไปที่กลุ่มวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียว

ไม่แตกต่าง

Opportunity

Opportunity (ใหม่)

- ตลาดยังเปิดกว้างสำหรับเครื่องดื่มที่ไร้แอลกอฮอล์

ไม่แตกต่าง

- ผู้บริโภคเชื่อว่าเครื่องดื่ม Pepsi  สามารถช่วยสร้างความสดชื่น ดับกระหาย จึงเป็นเสมือนจุดขายของสินค้า

ไม่แตกต่าง

- มีการให้การสนับสนุนกีฬา น้ำแร่ กิจกรรมต่างๆ

ไม่แตกต่าง

- จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

ไม่แตกต่าง

- มีการใช้กลยุทธ์ Diversification คือ เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างการเติบโตประเภทหนึ่งให้แก่ธุรกิจโดยลงทุนทำ business ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่และลูกค้าเก่า

ไม่แตกต่าง


Treat

Treat (ใหม่)

- ราคาของวัตถุดิบผันผวน เช่น ราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นย่อมทำให้ส่งผลต่อราคาของสินค้า เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นความต้องการย่อมลดลงไปด้วย

ไม่แตกต่าง

- จากการแข่งขันของตลาดที่รุนแรงทั้งตลาดเดิมและเครื่องดื่มใหม่ๆที่พยายามแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น

ไม่แตกต่าง

- ค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมองว่าเครื่องดื่มโคล่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหันไปให้ความสนใจกับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

ไม่แตกต่าง

- เสถียรภาพทางการเมือง

ไม่แตกต่าง

จากการวิเคราะห์บริษัทเป๊ปซี่โค ปัจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักทั่วโลก บริษัทจึงตัดงบในส่วนนี้ เพื่อไปรองรับในส่วนอื่น ในส่วนของพนักงานบริษัทเน้นด้านบุคลากรของบริษัท และคำนึงถึงลูกค้าด้วยเช่นกัน

WWW.PEPSICO.COM
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка