Овчији и црвени вијук, 23/06/2011 технички упитник/technical questionnaire
Дата канвертавання19.04.2016
Памер77.58 Kb.

TP 67/1

Овчији и црвени вијук, 23/06/2011


ТЕХНИЧКИ УПИТНИК/TECHNICAL QUESTIONNAIRE


1. Латински назив: Име рода, врсте или подврсте којој сорта припада и српски назив/Botanical taxon: Name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs and common name


Festuca


Вијук/FESCUE


Означите поље поред имена врсте на коју се односи ваш захтев /Please tick the box of the species to which your application belongs


[ ] Festuca rubra L.

[ ] Festuca ovina L.

[ ] Festuca filiformis Pourr.

[ ] Festuca tenuifolia Sibth

[ ] Festuca brevipila R. Tracey,

[ ] Festuca trachyphylla Hack Krajina

[ ] Festuca heterophylla Lam.

[ ] Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.2. Подносилац (подносиоци) захтева: Име(на) и адреса (е), телефон и бр.факса, еmail адреса, и ако постоји и име и адреса овлашћеног заступника/ Applicant(s): Name(s) and address(es), phone and fax number(s), Email address, and where appropriate

name and address of the procedural representative3. Име сорте/Variety denomination


a) Предлог имена сорте уколико постоји:/Where appropriate proposal for a variety denomination:


b) Оплемењивачка ознака/Provisional designation (breeder’s reference):


4. Информације о пореклу, одржавању и размножавању сорте/Information on origin, maintenance and reproduction of the variety4.1 Порекло/Origin


(a) Сејанац (навести родитељске сорте)/Seedling (indicate parent varieties)


(b) Мутација (навести родитељску сорту)/Mutation (indicate parent variety)

(c) Откривена (навести где, када и како је сорта развијена)/Discovery (indicate where, when and how the variety has been developed)


(d) Остало (објаснити)/(Other (please specify)

4.2 Метод умножавања сорте/Method of propagating the variety


(a) Резнице/Cuttings


(b) In vitro умножавање/ In vitro propagation


(c) Семе/Seed


(d) Остало (објаснити)Other (please specify):


4.3 Остале информације/Other information:


У случају да се сорта размножава семеном: начин производње/In the case of seed propagated varieties: method of production:

(a) Самооплодна/Self-pollinated


(b) Странооплодна (назначити детаље)/Cross-pollinated (please give details)


(c) Хибрид (назначити детаље)/Hybrid (please give details)


4.4 Географско порекло сорте: регион и земља у којој је сорта створена или откривена и развијена/Geographical origin of the variety: the region and the country in which the variety was bred or discovered and

developed

5. Особине које треба означити (бројеви у заградама одговарају бројевима под којима су дате особине наведене у CPVO Техничком упутству TP/067/1 ;молимо назначите степен изражавања особине који највише одговара)/ Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the CPVO Protocol TP/067/1; please mark the state of expression which best corresponds).
Особине/Characteristics

Сорта пример/Example varieties

Оцена/Note

5.1 (1)

Биљка: Плоидност/Plant: ploidy

диплоид/diploid

Barok (Fo)

2 [ ]

тетраплоид/tetraploid

Quatro (Fo)

4 [ ]
хексаплоид/hexaploid

Biljart (Fo), Musica (Fr)

Melrose (Fo)6 [ ]

октаплоид/octoploid

Chopin (Fr)

8 [ ]


5.2

(9)


Биљка: развој ризома/Plant: development of rhizomes
одсутни или веома слаби/absent or weak

Trophy (Fr)

1 [ ]
средњи/medium

Lisamba (fr)

2 [ ]
јаки/strong

Rosita (Fr)

3 [ ]


5.3

(12)


Биљка: Време појаве цвасти/Plant: time of inflorescence emergence
врло рана/very early

Bornito (Ft)

1 [ ]
врло рана до рана/very early to early
2 [ ]
рана/early

Lisamba (Fr), Melrose (Ft)

3 [ ]
рана до средња/early to medium
4 [ ]
средња/medium

Trophy (Fr)

5 [ ]
средња до касна/medium to late
6 [ ]
касна/late

Cezanne (Fr)

7 [ ]
касна до веома касна/late to very late
8 [ ]
веома касна/very late

Kiruna (Fr)

9 [ ]6. Сличне сорте и разлике у осдносу на те сорте/Similar varieties and differences from these varieties:

Име сличне сорте/Denomination of

similar varietyОсобина по којој се слична сорта разликује1)/Characteristic in which the

similar variety is different1)Степен изражавања особине сличне сорте/State of expression of

similar varietyСтепен изражавања особине сорте кандидат/State of expression of

candidate variety

1) У случају истог степена изражавања особине код обе сорте, наведите величину разлике/In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference

7. Допунски подаци који могу помоћи у разликовању сорте/Additional information which may help to distinguish the variety
7.1 Отпорност на болести и штеточине/Resistance to pests and diseases


[ ] ДА, навести/YES, please specify


[ ] НЕ/NO7.2 Посебни услови за испитивање сорте/Special conditions for the examination of the variety


[ ] ДА, навести/YES, please specify[ ] НЕ/NO7.3 Остале информације/Other information


[ ] ДА, навести/YES, please specify


[ ] НЕ/NO


8. Одобрење за пуштање у промет/Authorization for release


а)Да ли је за сорту потребно предходно одобрење за пуштање у промет у складу са законодавством у области заштите животне средине,људског и животињског здравља/Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?


[ ] ДА/YES

[ ] НЕ/NO


Да ли је такво одобрење добијено?/Has such authorization been obtained?

.


[ ] ДА/YES

[ ] НЕ/NO


Ако сте под (б) одговорили са да , молимо доставите копију одобрења/If the answer to (б) is yes, please attach a copy of the authorization.


9. Информације о репродукционом материјалу који ће се употребити за испитивање/Information on plant material to be examined9.1 Изражавање особине или неколико особина сорте може бити под утицајем несортних фактора, као што су штеточине и болести, хемијска заштита (нпр. успоривачи раста или пестициди), ефекти кутуре ткива, различите подлоге, изданци узети из различитих фаза раста биљке, итд./

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors,such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

9.2 Репродукциони материјал не сме бити подвргаван никаквом третирању које би могло утицати на особине сорте, изузев ако надлежни орган то дозволи. Уколико је репродукциони материјал подвргаван таквом третирању, морају се навести сви детаљи третирања. У овом случају, на основу вашег знања, назначите да ли је репродукциони материјал који ће се користити за испитивање сорте изложен:/

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:
(a) Микроорганизмима (нпр. вируси, бактерије, фитоплазме)/

Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)
[ ] Да/Yes

[ ] Не/No

(b) Хемијском третирању (нпр. успор. раста, пестициди)/Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)
[ ] Да/Yes

[ ] Не/No


(c) Култури ткива/Tissue culture


[ ] Да/Yes

[ ] Не/No


(d) Другим факторима/Other factors


[ ] Да/Yes

[ ] Не/No


Назначите детаље тамо где сте одговорили са „Да“/Please provide details of where you have indicated “Yes”:


9.3 У случају да је сорта заражена са ендофитима, информативно назначите степен инфекције/ In case the variety is infected with endophytes please indicate for information purpose the level of

infectionОбележити одговарајућу категорију/Please tick the relevant category
Category

% endophytes
I

< 10%
II

10 < % < 85
III

>85%

Изјављујем да су сви подаци наведени у техничком упитнику тачни:/I/we hereby declare that to the best of my/our knowledge the information given in this form is complete

and correct.
Date

Signature

Name
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка