Отчет о работе снио " Вобраз" за 2013 год Результаты работы снио
Дата канвертавання18.03.2016
Памер48.97 Kb.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

белорусского литературоведения

(кафедра)

_______________________ Сеньковец В.А.

«__» _________ 2013 г.ОТЧЕТ О РАБОТЕ СНИО
Вобраз”

за 2013 год
  1. Результаты работы СНИО.

Навукова-даследчая група “Вобраз” выконвала тэму “Сучасная беларуская літаратура: філасофска-этычная праблематыка”. За справаздачны перыяд распрацаваны тэмы: “Філасофская праблематыка паэзіі М. Танка апошніх дзесяцігоддзяў”, “Духоўна-філасофскі змест паэзіі Н.Мацяш”, “Класічная літаратура першай трэці ХХ стагоддзя ў сучасных ацэнках”.

Устаноўлены наступныя заканамернасці і асаблівасці:

– у паэзіі канца ХХ – пач. ХХІ ст.ст. у філасофска-этычным плане асэнсоўваюцца праблемы асобы, быцця чалавека, у тым ліку праз рэалізацыю вобразаў-архетыпаў Бацькаўшчыны, Маці, Веры, Бога, дома, бацькоўскай хаты і нек. інш.;

– жыццё чалавека і яго духоўны свет інтэрпрэтуецца ў сучаснай духоўна-хрысціянскай паэзіі як катэгорыя сакральная (паэзія Н.Мацяш, М.Танка, Зьніча);

– творы сучаснай беларускай літаратуры філасофска-этычнай праблематыкі маюць важнае значэнне для духоўна-светапогляднага станаўлення асобы сучасніка;

– творы класікаў беларускай літаратуры Я.Купалы, Я.Коласа, З.Бядулі маюць важнае нацыярэцэптыўнае значэнне ў сучаснай сацыякультурнай прасторы і значна ўплываюць на фарміраванне грамадска-патрыятычнага аблічча маладых пакаленняў.


ІІ. Апробация результатов работы.

1. Доклады, прочитанные студентами-членами СНИО на научно-практических конференциях:1.1 международных

– Камянец Аляксандра. “Проза М. Стральцова ў кантэксце творчых пошукаў “філалагічнага” пакалення” // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (г. Брэст, 25 красавіка 2013 г.);

– Сахарук Крысціна. “П’еса Я. Купалы “Раскіданае гняздо”: сцэнічная гісторыя, прыёмы стварэння персанажаў” // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (г. Брэст, 25 красавіка 2013 г.);

– Грыцак Кацярына. “Вершы-санеты Я. Купалы са зборніка “Спадчына” // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (г. Брэст, 25 красавіка 2013 г.);

– Кот Вольга. “Аўтабіяграфічныя аповесці З. Бядулі” // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (г. Брэст, 25 красавіка 2013 г.);

– Гаркаўчук Таццяна. “Архетыпы нацыянальнага быцця ў драме “Раскіданае гняздо” Я. Купалы” // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце-2013” (г. Брэст, 25 красавіка 2013 г.);

– Камянец Аляксандра. “Мастацкі свет М. Стральцова” // Международная научно-практическая студенческая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий» (г. Брест, 14 – 15 февраля 2013 г.);

– Чарняк Святлана. “Тэматычнае і жанравае наватарства паэзіі У. Някляева” // Международная научно-практическая студенческая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий» (г. Брест, 14 – 15 февраля 2013 г.);

– Гаркаўчук Таццяна. “Вобразная спецыфіка п’есы Я. Купалы “Тутэйшыя” // Международная научно-практическая студенческая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий» (г. Брест, 14 – 15 февраля 2013 г.);

– Казлоўская Ульяна. “Паэзія М. Танка апошніх дзесяцігоддзяў: аблічча лірычнага героя, жанравая дынаміка” // Международная научно-практическая студенческая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий» (г. Брест, 14 – 15 февраля 2013 г.).    1. республиканских

– Казлоўская Ульяна. “Умейце жыць не ў спаняверцы”: свет лірычнай гераіні ў паэзіі Н. Мацяш 70-х гадоў” // ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Н.Мацяш), (г. Брэст, БрДУ, 22 кастрычніка 2013 г.);

– Чарняк Святлана. “Філасофска-эстэтычная змястоўнасць канцэптаў “боль” і “доля” ў паэзіі Н. Мацяш” // ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Н.Мацяш), (г. Брэст, БрДУ, 22 кастрычніка 2013 г.);

– Тарасевіч Вікторыя. “Вобраз паэта-прарока ў творчасці Я. Купалы” // ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Н.Мацяш), (г. Брэст, БрДУ, 22 кастрычніка 2013 г.);

– Юрко Алена. “Філасофізм паэзіі М. Танка 2-й паловы ХХ ст.” // ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Н.Мацяш), (г. Брэст, БрДУ, 22 кастрычніка 2013 г.);

– Камянец Аляксандра. “Эсэістыка М. Стральцова” // ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (да 70-годдзя Н.Мацяш), (г. Брэст, БрДУ, 22 кастрычніка 2013 г.);

– Камянец Аляксандра. “Вывучэнне творчасці М. Стральцова ў школе” // “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ” . Да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай” (г. Брэст, БрДУ, 14 лістапада 2013 г.);

– Казлоўская Ульяна. “Знаёмства з творчасцю Н. Мацяш у школе” // “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ” . Да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай” (г. Брэст, БрДУ, 14 лістапада 2013 г.);

– Тарасевіч Вікторыя. “Вывучэнне паэзіі Я. Купалы на ўроках беларускай літаратуры” // “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ” . Да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай” (г. Брэст, БрДУ, 14 лістапада 2013 г.);

– Юрко Алена. “Творчасць М. Танка на ўроках беларускай літаратуры” // “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ” . Да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай” (г. Брэст, БрДУ, 14 лістапада 2013 г.).

2. Публикации, самостоятельно / в соавторстве с научным руководителем подготовленные студентами – членами СНИО:2.3 материалы и тезисы докладов конференций:

– Козловская Ульяна. Поэзия М. Танка последних десятилетий // Материалы конференции “Классика и современность в изящной словесности ХІХ – ХХІ столетий». Международная научно-практическая студенческая конференция, Брест, 14 – 15 феврвля 2013 г., БрГУ им. А.С. Пушкина (под ред. Т.В. Сенькевич). – Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина. – С. 61 – 64.

– Кот Ольга. Автобиографическая повесть З. Бядули “В дремучих лесах” // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зб. навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 262 – 267.

– Сахарук Кристина. Пьеса Я. Купалы “Павлинка”: сценическая история, приемы создания образов персонажей” // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зб. навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульн. рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 229 – 302.– Камянец, А.В. Вобраз лірычнага героя ў паэзіі Міхася Стральцова / А.В. Камянец // Восьмыя Калеснікаўскія чытанні : зб. матэрыялаў рэсп. навуковай канф., Брэст, 28 верасня 2012 г. / рэдкал. : З.П. Мельнікава, А.С. Кавалюк ; пад агульнай рэд. З.П. Мельнікавай ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 92–96.
Научный руководитель З.П. Мельникова


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка