Основные научные публикации за последние 5 лет: Монографии
Дата канвертавання15.03.2016
Памер216.71 Kb.
Основные научные публикации за последние 5 лет:
Монографии:
1. Дук, Д.У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.: іл.
2. Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл. 212.
3. Шыдлоўскі С.А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі : 1795—1864 гг. / С.А. Шыдлоўскі — Мінск : Беларуская навука, 2011. — 168 с.
4. Дук, Д. У. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка ІХ – XVIII стст. (па выніках раскопак 2004–2012 гг.) / Д. У. Дук. — Наваполацк : ПДУ, 2014. — 248 с.
5. Лобач, У.А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве / У.А. Лобач. – Мінск: Тэхналогія, 2013. – 510 с.
Статьи в научных журналах:


 1. Дук Д. Величие и безвестие: храмы Бельчицкого Борисоглебского монастыря в Полоцке // Родина. – 2008. – № 8. – С. 43–45.
 1. Дук Д. Старажытныя славяне полацкага гарадзішча (780–1310 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 7. – С. 21–27.
 1. Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на грунтовым могільніку Туржэц 2 Полацкага раёна // Археалогія эпохі сярэднявечча. Да 80-годдзя з дня нараджэння Г.В. Штыхава / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2008. – Вып. 15 – С. 261–285.
 1. Дук Д.У. Полацкі пасад ІХ–XVII стагоддзяў: гісторыка-параўнаўчая характарыстыка // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2009. – № 1. С. 2–8.
 1. Дук, Д. Полацк у сістэме станаўлення і развіцця сацыятапаграфічнай структуры старажытнарускіх гарадоў ІХ–ХІІІ стст. / Д.У. Дук // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 24. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2008. – С. 27–34.
 1. Дук, Д.У. Гісторыя археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў / Д.У. Дук // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. С. 2–12.
 1. Дук, Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2009. – Вып. 17. – С. 186–189.
 1. Дук, Д.У. Археалагічны нагляд за правядзеннем будаўнічых работ у г. Полацку ў 2007 г. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2009. – Вып. 17. – С. 219–220.
 1. Дук, Д.В. От вассалитета до равноправия: Социальные элиты Новгорода и Полоцка в ІХ–ХІІІ вв. / Д.В. Дук // Родина. – 2009. – № 9. – С. 23–26.
 1. Дук Д. Рэчавы комплекс з раскопак на Запалоцкім пасадзе старажытнага Полацка ў 2004 і 2006 гадах // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. V (Вып. 5) / Уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : І.П. Логвінаў, 2009. – С. 19–45.
 1. Дук Д.У. Абарончыя ўмацаванні полацкіх пасадаў XI–XVIII стст. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. – 2009. – С. 21–26.
 1. Дук Д. Ад Рагвалода да Івана Грознага: Верхні Замак у сацыяльнай тапаграфіі Полацка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 5. – С. 8–12.
 1. Дук, Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 30–60.
 1. Дук, Д.У. Могілкі полацкага гарадзішча / Д.У. Дук, В.А. Емяльянчык // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 61–73.
 1. Дук, Д.У. Экімань у сацыятапаграфічнай структуры Полацка XV–XVIII стст. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 99–114.
 1. Дук, Д. Полацк ІХ – ХІ стагоддзяў: шлях да дзяржаўнасці / Д.У. Дук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. - №5 – С. 4–8.
 1. Дук, Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских землях // Родина. – 2012. - № 9. – С. 66–69.
 1. Дук, Д.У. Асноўныя дасягненні сучаснай гістарычнай навукі ў вывучэнні Полацка / Д.У. Дук // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі.. – 2012. - № 9. – С. 2–5.
 1. Д.В. Дук. VIAM SUPERVADET VADENS // Полотчина в географических названиях : Ойконимический справочник / сост. Н.М. Наумова, А.А. Супранович, А.Н. Шинелько. – Полоцк: Полоцкое книж. изд-во, 2013. – С. 3.
 1. Дук, Д.У. Унікальны помнік археалогіі – заходняя частка Запалоцкага пасада Полацка: праблемы аховы і вывучэння // Гісторыя і археалогі Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы VI Міжнароднай канферэнцыі (1–3 лістапада 2012 г.): у 2 ч. Ч. 1. – Полацк: НПГКМЗ, 2013. – С. 108–119.
 1. Дук Д.В. Non multa, sed multum – Предисловие к изданию: Соловьев, А.А. Изразцы и печи полоцкого иезуитского коллегиума (конец XVI – первая треть ХІХ в.): архитектурно-археологический очерк / А.А. Соловьев. – Полоцк : Полоцк. кн. изд-во, 2013. – 95 с: ил., VIII с цв. ил.
 1. Дук Д.В. Заурядный городок, затаившийся в речных излучинах? Новая концепция роли и места Полоцка в ранней древнерусской истории // Родина. Российский исторический журнал. – 2013. - № 6. – С. 47–49.
 1. Лобач У.А. Сімвалічны статус і рытуальныя функцыі могілак у беларускай народнай культуры вярхоўяў Бярэзіны і Віліі ХХ – пач.ХХІ ст. // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2008.- № 1.-- С.71-82.
 1. Лобач У.А. Культавыя крыніцы беларуска-рускага (Полацка-Себежскага) памежжа: да праблемы вывучэння і захавання // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008.- С. 359-367.
 1. Лобач У.А. “Поле культуры” у традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння (паводле твораў Яна Баршчэўскага) // Веснік ПДУ. Сер.А. Гуманітар.навукі.-2008.- № 7.- С.2-12.
 1. Лобач У.А. Кірмаш у традыцыйных уяўленнях і фальклоры беларусаў // Беларускі гістарычны часопіс.- 2008.- № 6.- С. 33-36.
 1. Лобач, У.А. Сімволіка і рытуальныя функцыі храма ў беларускай народнай медыцыне / У.А. Лобач // Веснік МДУ імя А.А.Кулешова. -2008.- № 4 (31).- С. 41-45.
 1. Лобач, У.А. Рускія, украінскія і польскія землі ў міфапаэтычных уяўленнях беларусаў / У.А. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2009.- № 1.- С.51-58.
 1. Лобач, У.А. Свет людзей і свет багоў: прастора ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў/ У.А. Лобач // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009.- № 3 – С.12-17.
 1. Лобач, У.А.Міфасемантыка сядзібы і хаты ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў / У.А. Лобач // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта.-2009.-№2 (59).- С.40-47.
 1. Лобач, У.А. Латвія і латышы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння ХІХ – першай паловы ХХ ст. / У.А. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2009.- № 1.- С.51- 60.
 1. Лобач, У.А. Вёска (сяло) ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў (па матэрыялах абрадавага фальклору) / У.А. Лобач // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2009.- С. 242 -248.
 1. Lоваč Uladzimir. Miškas baltarusių mitopoetiniame pasaulėvaizdyje / Uladzimir Lоваč // Liaudies kultūra.- 2011.- Nr.1.- Р. 9 -15.
 1. Лобач, У.А. Карчма ў беларускай этнакультурнай традыцыі: сімвалічны статус і рытуальныя функцыі / У.А. Лобач // БГЧ.- 2011.- №3.- С.15-19.
 1. Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. І.Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько.- Мн.: Беларусь, 2011.- 607 с. (у суаўтарстве) 99 артыкулаў

 2. Лобач, У. А. Міфасемантыка азёраў і астравоў у традыцыйнай карціне свету беларусаў / У.А. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2011.- № 9.-С.2-11.

 3. Lobach, Uladzimer The sacred lakes of the Dvina region (Northwest Belarus) / Uladzimer Lobach // Archaeologia Baltica. T.XV. Klaipeda, 2011.- P. 61-68.

 4. Внуковіч, Ю.І., Лобач, У. А. Вобраз літоўцаў у беларускай народнай культуры / Ю.І, Внуковіч, У.А, Лобач // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі­нарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – С. 167-178..

 5. Лобач, У.А. Балота ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў Падзвіння / У.А. Лобач // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі­нарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – С. 163 -167.

 6. Лобач, У.А. Біблейская гісторыя ў фальклорным адлюстраванні (на прыкладзе аб’ектаў сакральнай геаграфіі Беларускага Падзвіння) / У.А. Лобач // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27-29.04.2012) / БДУКМ ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк.рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУКМ, 2012.- С.96-98.

 7. Лобач, В.А. Война 1812 г. В фольклорной памяти белорусов Витебщины / В.А. Лобач // Живая старина.- 2012.- №3.- С.12-15.

 8. Лобач, В.А. Символика гор в традиционой картине мира белорусов Подвинья / В.А. Лобач // Живая старина.- 2012.- №3.- С.25-29.

 9. Лобач, У. А. Сімволіка дарогі ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў (паводле этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў Лепельшчыны) / У. А. Лобач // Нарысы гісторыі Лепельшчыны: зборнік артыкулаў / уступ. арт. Г. М. Якаўлевай; пад агульн. Рэд. Я. А. Грэбеня А. У. Стэльмах. – Віцебск: Віцебск. Абл. Друк., 2012.- С. 55 - 59.

 10. Валодзіна, Т. В., Лобач, У. А. Лес у традыцыйнай карціне свету беларусаў Лепельшчыны / Т.В. Валодзіна, У. А. Лобач // V Лепельскія чытанні: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (21-22.ІХ. 2012., г. Лепель). – Віцебск, 2012. – С. 80 – 88.

 11. Лобач, У. А. некаторыя аспекты ментальнасці палачан XVI – XVII стст. (па матэрыялах пісьмовых крыніц) // http://www.arche.by/by/page/science/12011

 12. Лобач, У.А. Полацк у традыцыйнай карціне свету жыхароў вясковай акругі / У.А. Лобач // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-2 мая 2012 г.). – Мн.: Беларус. навука, 2012.- С.614-622.

 13. Łobač Uładzimir Images of Neighboring Peoples in the Traditional World Outlook of Belarusians / Uładzimir Łobač // Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs International Conference Papers. – Warsaw 2013. – P.42-55.

 14. Лобач, У.А. Культавыя крыніцы Беларускага Падзвіння: праблемы вывучэння і захавання / У.А. Лобач // Народная культура Віцебшчыны: вывучэнне, ахова і папулярызацыя. Матэрыялы навуковай канферэнцыі,  прысвечанай 165-годдзю з дня нараджэння М. Нікіфароўскага, 21 мая 2010 г.  – Мінск : Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці, 2012. С. 182-190.

 15. Лобач, У.А. “Полацкія лабірынты”: беларускі нацыянальны міф у нацыянальнай перспектыве / У.А. Лобач // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы УІ Міжнарод.навук. канф.(1-3 лістапада 2012) у 2 ч. Ч.1. – Полацк:НПГММЗ, 2013.- С.234 – 242.

 16. Лобач, У. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў / У. Лобач // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні. Навуковы зборнік. Вып. 1. – Мн.: Навука, 2014. – С. 58-91.

 17. Андриевская, С.В. Традиционные суеверия белорусов в современном семейном воспитании детей / С.В. Андриевская // Современная семья и проблемы семейного воспитания. Материалы международной научно-практической конференции в 2-х ч. Ч.1. – Могилёв: УО «Могилёвский государственный университет им. А. Кулешова», 2008г., стр. 371 – 375.

 18. Андриевская, С.В. Этнологическое изучение приёмов воспитания детей как направление краеведения / С.В. Андриевская // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (28-29 сакавіка 2008г.) Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна. – Брэст: “Альтэрнатыва,” 2008г. – С. 84 – 88.

 19. Андриевская, С.В. Изучение истории в ВУЗе как фактор политической социализации студентов / С.В. Андриевская // Социальные проблемы современной молодёжи: сборник материалов международной научно-практической конференции, 3-4 декабря 2008г., г. Магнитогорск / под ред. Ф. А. Мустаевой (отв.ред.), С.Н. Испуловой, Г.А. Кудрявцевой, О.Л. Потрикеевой. – Магитогорск: МаГУ, 2008. – С. 49 – 52.

 20. Андрыеўская, С.У. Традыцыйныя прыёмы гадавання дзяцей на Падзвінні / С.У. Андрыеўская // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных даследаванняў у г. Полацку): зб. навук. прац рэспубл. навук.-практ. семинара. – Полоцк, 20-21 ноября 2008г. / пад агульн. Рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 123 – 128.

 21. Андрыеўская, С. У. Міжэтнічныя ўплывы ў беларускай народнай цаццы / С.У. Андрыеўская // Романовские чтения V: Сборник трудов Международной науч. конференции – Могилёв: УО «Могилёвский государственный университет им. А.Кулешова», 2009. – С. 45 – 46.

 22. Андриевская, С.В. История Великой Отечественной войны как фактор формирования патриотизма у студентов / С.В. Андриевская // Віцебшчына ў 1941 – 1944гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009г. / Віцебскі дзяржаўны універсітэт; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава,” 2009. – С. 254 – 258.

 23. Андрыеўская, С.У. Камунікатыўнае канструяванне сацыяльнай прасторы ў традыцыйнай беларускай сям'і / С.У. Андрыеўская // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы IV Международной научной конференции, Минск, 3-5 декабря 2009г.: В 2 ч. Ч.1 / Отв. редакторы: Н.П. Баранова, А.М. Горлатов, С.М Прохорова. – Мн.: МГЛУ, 2009. – С. 144 – 146.

 24. Андрыеўская, С.У. Традыцыі сямейнага выхавання і побыт дзяцей на тэрыторыі беларускага Падзвіння: гістарыяграфія і крыніцы / С.У. Андрыеўская // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А: Гуманитарные науки. – №7. – 2009. – С. 71 – 74.

 25. Андриевская, С.В. Использование презентаций в педагогическом процессе высшей школы / С.В. Андриевская // Материалы международной научной конференции “Педагогика – XXI” (19.01.2010). Т.1. – Караганда: Центр гуманитарных исследований, 2010. – С. 122 – 125.

 26. Андриевская, С.В. Мультимедиа как средство повышения эффективности лекции / С.В. Андриевская // Проблемы подготовки режисёров мультимедиа: материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции, 26 марта 2010г. – Спб: СПбГУП, 2010. – С. 29 – 30.

 27. Андрыеўская, С.У. Культурны феномен жабрацтва ў традыцыйным беларускім грамадстве / С.У. Андрыеўская // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы международной научно-теоретической конференции, г. Минск, 28.04.2010 / Бел. гос. пед. ун - т им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.] – Минск: БГПУ, 2010. – С. 266 – 268.

 28. Андриевская, С.В. Гендерное измерение межпоколенных конфликтов / С.В. Андриевская, К.С. Макарчик // Научные стремления – 2010: Сборник материалов Республиканской научно-практической молодежной конференции с международным участием (1-3 ноября 2010, Минск) В 2 частях. Ч.1. / Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых учёных НАН Беларуси; редкол.: В.В. Казбанов [и др.] – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 150 – 154.

 29. Андриевская, С.В. Материнство в традиционном белорусском обществе как предмет исследования этнологии / Андриевская С.В. // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сб. материалов четвертой междунар. науч. конф. (28.10.10 – 29.10.10), г. Полоцк / Ред. М. Д. Путрова (и др.) – Новополоцк: ПГУ, 2010 – с. 55 – 58.

 30. Андриевская, С.В. Учебный курс “История Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны” как средство патриотического вопитания студентов вузов Беларуси / Андриевская С.В. // Уроки истории. Великая Отечественная война, история России и мира 20-21вв.: сборник трудов Четвёртой международной научно-практической конференции “Уроки истории Великая Отечественная и Вторая мировая войны, история России и мира 20-21 веков ” (8-9 апреля 2010г.), Санкт-Петербург, Россия / Под ред. А.П Кудинова. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2010. – С. 6 – 7.

 31. Андрыеўская, С.У. Палявыя даследаванні Падзвіння па этнаграфіі дзяцінства летам 2010г. / Андрыеўская С.У. // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А: Гуманитарные науки. – №1. – 2011 – С. 92 – 98.

 32. Андрыеўская, С.У. Жабрак у традыцыйнай культуры беларусаў Падзвіння кан. ХІХ – пач. ХХ ст. / Андрыеўская С.У. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, № 9 (Ч. 1. Исторические науки), 2011. – С. 49 – 53.

 33. Андриевская, С.В. Ценностные ориентации современной студенческой молодёжи / Андриевская С.В., Стрекач Я.В. // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: материалы III международной заочной научно-практической конференции. Часть I. (18 июля 2012г.) – Москва: Международный центр науки и образования, 2012. — С. 8 – 13.

 34. Аўсейчык, У. Я. Восеньскія Дзяды ў беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты / У. Я. Аўсейчык // Весн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2012. – №9. – С. 35–44.

 35. Аўсейчык, У.Я. Велікодна-радаўніцкая памінальная абраднасць беларусаў Падзвіння ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. / У.Я. Аўсейчык // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : бюлетэнь VІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 26–28 крас. 2013 г. / БДУКМ; рэдкал. : Языковіч В.Р. (адк. рэд.) [і інш]. – Мінск, 2013. – С. 115–117.

 36. Овсейчик, В.Е. Трансформация погребально-поминальной обрядности в советское время: пример белорусов Подвинья / В.Е. Овсейчик // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве: сб. статей / сост. А.С.Архипова. – М., 2013. – С. 170–177.

 37. Аўсейчык, У.Я. Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.07 / У.Я. Аўсейчык; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск, 2013. – 20 [1] с.

 38. Бабич, О.Ю. Бортничество и колодное пчеловодство в музейных коллекциях Беларуси / О.Ю. Бабич // Музеϊ та галереϊ в миській культурі: історія та сучасність: Матеріали навуковоϊ конференціϊ 19-21 квітня 2011 року. – Одеса, 2011. – С. 79-80

 39. Бабич, О.Ю. Гісторыя этнаграфічнага і фальклорнага вывучэння Падзвіння ў другой палове XX – пачатку XIX стагоддзя // Беларускае Падзвінне: Вопыт, Методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. Навук. Прац рэсп. Навук.-практ. Семінара, Полацк, 20-21лістап. 2008 г. / пад агульн. Рэд. Д.У.Дука, У.А.Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – 300 с. с.143-152.

 40. Бабіч, А.Ю. Культура лесакарыстання беларусаў Брэсцкага Палесся ў другой палове XX – пачатку XXI ст. / А.Ю. Бабіч // Роля традыцый народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі ; 24 верасня 2010 г., г. Іванава / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; гал. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. –С. 188-194.

 41. Бабіч, А.Ю. Лесакарыстанне ў традыцыйных уяўленнях беларусаў у XX – пачатку XXI ст. ст. / А.Ю. Бабіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 12 / Ін т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. - С. 249-253.

 42. Бабіч, А.Ю. “Лясныя прафесіі” ў традыцыйнай карціне свету беларусаў канца XIX – пачатку XXI ст.” / А.Ю. Бабіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 10 / Ін т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. - С. 289-297.

 43. Бабіч, А.Ю. “Лясны этыкет” у кантэксце традыцыйнай культуры беларусаў” / А.Ю. Бабіч // Романовские чтения – 7: сб. статей Международной науч. конференции / под. общ. ред. А.А. Воробьёва. – Могилёв: УО “МГУ им.А.А. Кулешова”, 2011. – С. 113-114.

 44. Бабіч, А.Ю. Прастора леса ў сістэме рэлігійных вераванняў беларусаў: гістарыяграфія праблемы / А.Ю. Бабіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – C.238-243.

 45. Бабич, О.Ю. Собирательство в системе традиционного лесопользования белорусов в начале XXI в. / О.Ю. Бабич // Тезисы IX Конгресса этнографов и антропологов России (г. Петрозаводск, 4 8 июля 2011 г.). - Петрозаводск, 2011. – С. 347.

 46. Бабич, О.Ю. Собирательство: утилитарно-прагматические и ритуально-магические аспекты / О.Ю. Бабич // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : 10-11 лістапада 2011 г., г. Мінск / гал.рэд. А.І. Лакотка; ІМЭФ НАНБ. Мінск: Права і эканоміка, 2011. – с. 219-222

 47. Бабіч, А.Ю. Традыцыі культуры лесакарыстання беларусаў у XX –пачатку XXI ст. : гістарыяграфія праблемы / А.Ю. Бабіч // Вестник Полоцкого государственного университета Серия А. Гуманитарные науки. – 2011. - №9. – С. 54 – 62

 48. Бабич, О.Ю. Трансформация традиционных представлений об охоте у белорусов на современном этапе / О.Ю. Бабич // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы IV Международной научно-практической конференции / Редкол.: О.А. Мазур, Т.Н. Рябченко, А.А. Шатохин: в 4 томах. – Невинномысск: НИЭУП, 2011. - Том II: История. Политология. Социологические науки. Философские науки. Психологические науки. Юридические науки. - С. 32-34.

 49. Бабіч, А.Ю. Трансфармацыя традыцыйных уяўленняў беларусаў пра паляванне на сучасным этапе / А.Ю. Бабіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21 – 23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. - С.124-130.

 50. Емельянчик, О.А. Антропоэкологическая характеристика населения Полоцка XVII-XVIII вв. / О.А. Емельянчик // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2010. – № 1 (55). – С. 12–18.

 51. Емельянчик, О.А. Смертность городского населения Беларуси XVII–XVIII вв. (по материалам погребений в Полоцке и Горах Великих) / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 5. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 251-266.

 52. Емельянчик, О.А. Краниологическая характеристика населения Полоцкой земли XI–XIV вв. по материалам курганных, грунтовых и жальничных погребений / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 5. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 238-250.

 53. Емельянчик, О.А. Анализ встречаемости скелетного индикатора анемии cribra orbitalia у населения Беларуси XI–XIX вв. / О.А. Емельянчик // Известия Национальной академии наук Беларуси. Сер. биол. наук. – 2010 – № 4. – С. 95–100.

 54. Емельянчик, О.А. Анализ показателей смертности и частот встречаемости индикатора анемии сribra orbitalia у населения Гор Великих XVII – XVIII вв. (по данным краниологии) // Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2012. – № 2 (35). – С. 13–20.

 55. Емельянчик, О.А. Комплексное антропологическое исследование материалов погребений XVII – XVIII вв. при монастыре бернардинцев в Минске // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 6. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2012. – С. 168–182.

 56. Емельянчик, О.А. Антропологический состав средневекового сельского населения Полоцкой земли по данным краниологии / О.А. Емельянчик // Вестник антропологии. Научный альманах. Вып. 22. / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Оргсервис., 2013. – С. 161-173.

 57. Емельянчик, О.А. Стресс и адаптация в древних популяциях // Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси / Л.И. Тегако, О.В. Марфина, Г.В. Скриган, О.А. Емельянчик; под ред. Л.И. Тегако. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 28-35.

 58. Емельянчик, О.А. Палеодемографические показатели у населения Беларуси (IX–XIX вв.) в контексте мировых данных // Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси / Л.И. Тегако, О.В. Марфина, Г.В. Скриган, О.А. Емельянчик; под ред. Л.И. Тегако. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 48-79.

 59. Емельянчик, О.А. Формирование антропологических особенностей населения Беларуси XI–XIX веков (по данным краниологии): автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.02 / О.А. Емельянчик; ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». – Минск., 2013. – 23 с.

 60. Мишина, В.И., Мишин, П.И. Вредоносная магия в белорусской свадьбе (вторая половина XIX – первая половина XX вв. / Живая Старина, 2012 г. - № 3. – с. 23-25.
 1. Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 2010. – № 25. – С. 271-275.
 1. Чараўко В.У. Матэрыялы да карты пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2010. – № 7. – С. 14-20.
 1. Чараўко, В.У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў: вызначэнне, структура і класіфікацыя / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1. – С. 24-27.
 1. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 379-383.
 1. Чараўко, В.У. Археалагічныя даследаванні на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна ў 2011 г. / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковых канферэнцый / Рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка, 2013. – С. 24-25.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Знешнія ўплывы ў фарміраванні матэрыяльнай культуры прывілеяваных саслоўяў Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / С.А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2008. — № 1. — С. 83—90.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Сістэма рацыянальнага гаспадарання ў рабоце Ганны Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» / С.А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2013. — № 9. — С. 2—6.
 1. Шидловский, С.О. Из проектов И. С. Аксакова по социокультурному обустройству Северо-Западного края Российской империи / С.О. Шидловский // Славяноведение. — 2013. — № 5. — С. 78—85.
 1. Чаквін, І. У., Шыдлоўскі, С. А. Генезіс, структура і функцыі сацыяльнай эліты / І. У. Чаквін, С. А. Шыдлоўскі // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 1. Культура сацыяльнай эліты ХІV — пачатку ХХ ст. / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка — Мінск : Беларуская навука, 2013. — С. 9—41.
 1. Шидловский, С.О. Эдуард Томаш Массальский о стратегиях эксплуатации белорусского крепостного крестьянства / С.О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2014. — № 1. — С. 57—60.


Список докладов на конференциях:


 1. Дук Д.У. А.М. Ляўданскі – пачынальнік полацкай археалогіі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 3–4.
 1. Дук Д.У. Ляпная кераміка і рэчавы комплекс вакольнага горада старажытнага Полацка (па выніках раскопак 2008 г.) // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 9–30.
 1. Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24–25 кастрычніка 2007 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2009. – С. 255–278.
 1. Дук Д.В. К итогам археологического надзора за строительными работами на территории Бельчицкого Борисоглебского монастыря в городе Полоцке в 2003 году // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 46: Архитектура и археология Древней Руси: материалы научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения М.К. Каргера (1903–1976) / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – С. 60–64.
 1. Дук Д.У. Крыўцоў пасад у сацыятапаграфічнай структуры Полацка ХІ – XVIII стст. // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага, 22–23 кастрыч. 2009 г., Віцебск / рэдкал.: Г.У. Савіцкі і [інш.]. – Мінск: Медысонт, 2010. – С. 34–39.
 1. Дук, Д.У. Жыццёвая прастора Полацка XVI – XVIII стст. / Д.У. Дук // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць (матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 19-20 лістапада 2009 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2010. – С. 53 – 96.
 1. Дук, Д.У. Культурны пласт Полацка ІХ – XVIIІ стст. і бытавая кераміка / Д.У. Дук // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – С. 47–54.
 1. Аўсейчык, У.Я. Стараверы Лепельшчыны ў ХІХ – пач. ХХ ст. / У.Я. Аўсейчык // ІІІ Лепельскія чытанні: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Лепель, 10 кастрычніка 2008 г. – Віцебск: РУП ГСУВО, 2008. – С. 44-47.
 1. Овсейчик, В.Е. Особенности этнокультурного взаимодействия русских старообрядцев и белорусского населения на Витебщине в XIX - начале XX вв. / В.Е. Овсейчик // Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (9 - 11 декабря 2008 г.) / под ред. Н. Ф. Беляевой. - Саранск, 2008. - С. 93 – 97
 1. Аўсейчык, У.Я. Народная медыцына старавераў Падзвіння (на аснове матэрыялаў палявых этнаграфічных даследаванняў) / У.Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістапада 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 132-136.
 1. Аўсейчык, У.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць як сфера міжэтнічнага і міжканфесійнага ўзаемадзеяння ў сучаснай вёсцы Беларускага Падзвіння (да пастаноўкі праблемы) / У.Я. Аўсейчык // III Машеровские чтения: материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / Вит.гос.ун-т.; редкол.: А.Л.Гладков (гл.ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. машерова», 2009. – История. Белорусская филология. Русская филология. С. 19–21.
 1. Емяльянчык В.А. Новыя матэрыялы па антрапалогіі вясковага насельніцтва Полацкай зямлі XIV-XVI ст. // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэр. Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. - Мінск: Беларус. навука, 2012. – С. 149-157.
 1. Мішына В.І. Структура і сімволіка традыцыйнага вясельнага абраду беларусаў цэнтральнага і заходняга Падзвіння ў 1930-1950-я гг. (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый ПДУ). // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у Полацку). – Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара. 20-21 лістапада 2008 г. – Наваполацк, ПДУ, 2009. - с. 231-236.
 1. Мішына В.І. Сімвалічныя аспекты традыцыйнага вясельнага абраду Лепельшчыны (канец ХІХ – пач. ХХ стст) / ІІІ Лепельскія чытанні: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. 10 кастрычніка 2008 г. - Лепель, 2008. – с. 125-128.
 1. Мішына В.І. Прыкметы і павер’і ў традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння (др. пал. ХІХ – перш. пал. ХХ ст). / ІІІ Машеровские чтения. Материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – История. Белорусская филология. Русская филология. – Витебск, 24-25 марта 2009 г. – Витебск, УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2009 – с. 93-95.
 1. Мишин П.И. Мировоззренческие основы примет и гаданий белорусов Подвинья // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у Полацку). – Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара. 20-21 лістапада 2008 г. – Наваполацк, ПДУ, 2009. - с. 227-230.
 1. Мишин П.И. Концепт пересечения дороги в традиционной картине мира белорусов: на примереодной магической практики (по материалам Лепельского района) / ІІІ Лепельскія чытанні: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. – 10 кастрычніка 2008 г. – Лепель, 2008. - с. 128-131.
 1. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў экспедыцыяй Полацкага дзяржаўнага універсітэта ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XVI (63) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 16 – 17 марта 2011 г., [г. Витебск]. В 2 т. Т. 1. – Витебск: ВГУ, 2011. – С. 463 – 464.
 1. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21-23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульнай рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – С. 130-134.
 1. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку 8-9 снежня 2011 г. – Полацк: НПГКМЗ, 2011. – С. 19-20.
 1. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) // В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28 – 29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. – Мінск : Медисонт, 2012. – С. 275-280.
 1. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г. / В.У. Чараўко // Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. – Полацк: НПГКМЗ, 2012. – С. 356-362.
 1. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) // В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28 – 29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. – Мінск : Медисонт, 2012. – С. 275-280.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага "Шляхціц Завальня", як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя беларускага Падзвіння ў першай палове ХІХ ст. / С.А. Шыдлоўскі. — Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20-21 лістап. 2008 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2009. — С. 287–290.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Матрыманіяльныя стратэгіі ў сістэме стратэгій адаптацыі беларускага прывілеяванага грамадства першай паловы ХІХ стагоддзя / С.А. Шыдлоўскі // Материалы Четвертой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения». — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 117—118.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Полацкі гістарычны наратыў на старонках часопісаў “Вестник Юго-Западной и Западной России” і “Вестник Западной России” К. Гаворскага / С.А. Шыдлоўскі. — Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф, Полацк, 21-23 красав. 2011 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2011. — Ч. 2. — С. 99–104.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Полацкія сюжэты ў заходнерускай версіі гісторыі Беларусі М.В. Каяловіча / С.А. Шыдлоўскі // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Матэрыялы международнай навуковай канферэнцыі. Полацк, 22—23 мая 2012 г. — Мн.: Беларуская навука, 2012. — С. 214—217.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Захаванне і пераапрацоўка малочнай прадукцыі ў памешчыцкіх гаспадарках Беларусі (ХІХ — пачатак ХХ ст.) / С.А. Шыдлоўскі // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): сб. науч. раб. III Международной научной конференции, Витебск, 2012 г. — Витебск : МИТСО, 2012. — С. 18—20.
 1. Шыдлоўскі, С.А. Падзеі Айчыннай вайны 1812 года на старонках мемуараў Э. Т. Масальскага / С.А. Шыдлоўскі // Отечественная война 1812 года в исторических судьбах и культурном наследии народов России и Европы: Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, Витебск, 28—29 ноября 2012 года. — Витебск : «Международный университет МИТСО», 2012. — С. 202—204.

 2. Шыдлоўскі, С. А. Гендарны падзел працы ў памешчыцкай гаспадарцы Беларусі ў ХХ ст. (на падставе работы Г. Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» і Л. Цверчакевіч «Курс гарадской і вясковай гаспадаркі для жанчын») / С. А. Шыдлоўскі // Материалы пятой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения». — Новополоцк : ПГУ, 2013. — С. 110—111.


Этнографические сборники
Лобач, У.А. Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У.А. Лобача.- Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – 368 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка