Opis modułu kształcenia nazwa przedmiotu: biologia kod przedmiotuДата19.04.2016
Памер77.9 Kb.
#12541
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa przedmiotu: BIOLOGIA

Kod przedmiotu:ISP4

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Wydział: Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność: IWŚiUO, IK, TMwIŚ

Poziom studiów: pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne

Rok: I, Semestr:1, 2

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 30; ćwiczenia audytoryjne - 15; ćwiczenia laboratoryjne: 15

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 4

Osoby prowadzące:

wykład: dr hab. inż. Henryk Kasza prof. ATH

inne formy zajęć: ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - dr inż. Ewa Jachniak,
1. Założenia i cele przedmiotu

Celem jest przekazanie studentom wiedzy o ogólnych procesach biologicznych zachodzących w środowisku. Po ukończeniu kursu (wykład + ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) studenci powinni: • posiadać ogólną wiedzę o Procaryota i Eucaryota;

 • rozpoznawać wybrane mikro- i makroorganizmy i znać ich rolę w biosferze;

 • posiadać wiedzę o sposobach odżywiania się organizmów;

 • posiadać wiedzę o anabolizmie i katabolizmie, w tym o fotosyntezie, oddychaniu tlenowym i beztlenowym, fermentacji;

 • umieć posługiwać się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej biologów, w tym mikroskopowania;

 • zdobyć umiejętność wykonywania preparatów świeżych i wykorzystania preparatów trwałych;

 • identyfikować podstawowe gatunki siedlisk leśnych i nieleśnych.

2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

wiedza ogólna wyniesiona ze szkoły średniej


3. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Godziny kontaktowe: uczestnictwo w zajęciach (wykłady + ćwiczenia)

60

Przygotowanie do zajęć audytoryjnych (w tym kolokwiów cząstkow.)

10

Opracowanie referatu

5

Przygotowanie zielnika

15

Przygotowanie laboratoryjnych sprawozdań

7

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych

8

Przygotowanie do egzaminu

15Suma godzin

120

Liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)

4


4. Wskaźniki sumaryczne

a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych • obecność na wykładach - 30h

 • obecność na zajęciach audytoryjnych - 15h

 • obecność na zajęciach laboratoryjnych - 15h

Razem:

30h + 15h + 15h = 60h, co odpowiada 2p. ECTS

b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym


 • obecność na zajęciach audytoryjnych - 15h

 • obecność na zajęciach laboratoryjnych - 15h

 • opracowanie referatu - 5h

 • przygotowanie zielnika - 15h

 • przygotowanie laboratoryjnych sprawozdań - 7h

 • przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych - 10h

 • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 8h

Razem:

15h + 15h +5h + 15h + 7h + 10h + 8h = 75h, co odpowiada 2 p. ECTS


5. Zakładane efekty kształcenia

Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

WIEDZA

P_W01

objaśnia podstawowe procesy biologiczne zachodzące w przyrodzie ożywionej i środowisku, a w szczególności:

 • budowę i rolę związków organicznych biorących udział w metabolizmie organizmów,

 • metabolizm energetyczny organizmów,

 • proces fotosyntezy, oddychania tlenowego, beztlenowego i fermentacji,

ekspresję materiału genetycznego,

IS1A_W02

IS1A_W04


P_W02

objaśnia klasyfikację i różnice budowy świata organizmów żywych

IS1A_W02

IS1A_W04


UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej biologów

IS1A_U02

IS1A_U04


P_U02

korzysta z dostępnej literatury (kluczy) do identyfikacji podstawowych gatunków siedlisk leśnych i nieleśnych

IS1A_U01

P_U03

rozpoznaje wybrane organizmy

IS1A_U09

IS1A_U10


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

chętny do pracy indywidualnej i w zespole

IS1A_K04

P_K02

świadomy zagrożeń świata organizmów żywych

IS1A_K03


6. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia

Numer

(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do form zajęć

Sposób oceny

WIEDZA

P_W01

objaśnia podstawowe procesy biologiczne zachodzące w przyrodzie ożywionej i środowisku, a w szczególności:

 • budowę i rolę związków organicznych biorących udział w metabolizmie organizmów,

 • metabolizm energetyczny organizmów,

 • proces fotosyntezy, oddychania tlenowego, beztlenowego i fermentacji,

 • ekspresję materiału genetycznego,

wykład

egzamin - pisemny

P_W02

objaśnia klasyfikację i różnice budowy świata organizmów żywych

wykład

egzamin - pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

P_U01

posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej biologów

ćwiczenia laboratoryjne

zaliczenie cząstkowych sprawozdań

P_U02

korzysta z dostępnej literatury (kluczy) do identyfikacji podstawowych gatunków siedlisk leśnych i nieleśnych

ćwiczenia laboratoryjne

oddanie zielnika

P_U03

rozpoznaje wybrane organizmy

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

sprawdzian pisemny (cząstkowy i końcowy)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01

chętny do pracy indywidualnej i w zespole

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

opracowanie referatu, zaliczenie sprawozdań

P_K02

świadomy zagrożeń świata organizmów żywych

ćwiczenia audytoryjne

sprawdzian pisemny (cząstkowy i końcowy)opracowanie referatu


7. Opis sposobu weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych dla przedmiotu efektów kształcenia

P_W01 - sprawdzian pisemny • Przykładowe pytanie: Przedstaw przebieg fazy świetlnej fotosyntezy

P_W02 - sprawdzian pisemny

 • Przykładowe pytanie: Przedstaw klasyfikację organizmów żywych z podziałem na domeny i królestwa

P_U01 - ocena sprawozdania

 • Przykład zadania do wykonania na ćwiczeniach i opisania w sprawozdaniu: Na podstawie mikroskopowych obserwacji wykonaj schematyczne rysunki poszczególnych rodzajów tkanek widocznych na przekrojach i dokonaj analizy porównawczej

P_U02 - ocena zielnika

 • Przy ocenie uwzględnia się poprawność oznaczenia gatunkowego zawartych w zbiorze okazów, bierze się też pod uwagę estetykę i jakość wykonania zielnika oraz liczbę okazów w zbiorze

P_K01 - obserwacja studenta pod kątem aktywności na ćwiczeniach i chęci współpracy z innymi uczestnikami zajęć

P_K02 - sprawdzian pisemny • Przykładowe pytanie: Wymień liczbę i opisz chronione gatunki paprotników w Polsce


8. Opis zasad zaliczania przedmiotu

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu po pozytywnym zdaniu egzaminu obejmującym wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów na podstawie kolokwiów, referatu, sprawozdań i oddanego zielnika. Dodatkowo pod uwagę również brane są: obecność na zajęciach, aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych, umiejętność wypowiadania się i wykorzystania terminologii naukowej.


9. Opis form zajęć

a) Wykłady

 Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia – definicja życia, cechy organizmów żywych, poziomy organizacji życia - 1 godz.

 2. Skład chemiczny organizmów – klasyfikacja składników chemicznych występujących w organizmach; skład pierwiastkowy organizmów; struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów - 5 godz.

 3. Budowa i fizjologia organizmów prokariotycznych i eukariotycznych – typy organizacji strukturalnej komórek; budowa komórki prokariotycznej, budowa komórki eukariotycznej, komórka roślinna, komórka zwierzęca, budowa i właściwości błon biologicznych, teorie eukariogenezy - 2 godz.

 4. Podstawy systematyki organizmów – definicja systematyki i taksonomii; definicja gatunku i cechy gatunku, pojęcie i budowa systemu klasyfikacyjnego organizmów; podstawy nomenklatury botanicznej i zoologicznej (nazewnictwo gatunków i innych jednostek taksonomicznych - 2 godz.

 5. Przegląd systemu organizmów żywych – podział i kryteria podziału organizmów na domeny i królestwa; ogólna charakterystyka i przegląd nadkrólestwa organizmów bezjądrowych (Procaryota); ogólna charakterystyka nadkrólestwa organizmów jądrowych (Eucaryota) - 4 godz.

 6. Przemiana materii i energii w organizmach (metabolizm energetyczny) – podstawowe pojęcia dotyczące metabolizmu (definicje metabolizmu, anabolizmu, katabolizmu, szlaku metabolicznego, cyklu metabolicznego, metabolitu pośredniego); energetyka reakcji biochemicznych; pojęcia i rodzaje enzymów oraz mechanizm katalizy enzymatycznej - 2 godz.

 7. Fotosynteza – ogólna charakterystyka i znaczenie - 3 godz.

 8. Proces utleniania biologicznego (oddychanie) – ogólna charakterystyka i znaczenie - 3 godz.

 9. Strategie metaboliczne organizmów – autotrofizm – organizmy autotroficzne i ich podział; heterotrofizm – organizmy heterotroficzne i ich podział. Miejsce i rola zwierząt w łańcuch pokarmowym - 2 godz.

 10. Rozmnażanie organizmów – podział komórki i jego typy; charakterystyka, rodzaje i znaczenie rozmnażania bezpłciowego; charakterystyka, rodzaje i znaczenie rozmnażania płciowego - 2 godz.

 11. Ekspresja materiału genetycznego – ogólna charakterystyka replikacji DNA i biosyntezy białka – pojęcie informacji genetycznej; przepływ informacji genetycznej w komórce; replikacja DNA – jej przebieg i znaczenie; przebieg transkrypcji i translacji; pojęcie i cechy kodu genetycznego - 2 godz.

 12. Krążenie pierwiastków w przyrodzie - rola mikroorganizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki i żelaza w przyrodzie - 2 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja komputerowa tekstowo-graficzna (wykresy, tabele, fotografie).

Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: pozytywny wynik egzaminu.

Forma i warunki zaliczenia: po zakończeniu wszystkich wykładów egzamin pisemny (ewentualnie ustny) z zakresu tematyki ww.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

- Czubaj A. (red.) (1999) - Biologia, Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa,

- Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. (2007) - Biologia, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa,
b) Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenie nr 1. 1 hZajęcia organizacyjne.

Program ćwiczeń i zakres przedmiotu, forma zajęć, warunki zaliczenia, literatura podstawowa; przydzielenie tematów referatów.

Ćwiczenie nr 2. 2 h

Charakterystyka wirusów i Procaryota.

Wirusy w świetle współczesnych badań naukowych (kompleks białkowo-nukleinowy, podwójna natura), znaczenie wirusów. Środowisko życia bakterii, ich budowa morfologiczna i anatomiczna, podstawowe procesy fizjologiczne, znaczenie w gospodarce i przyrodzie (m.in. rola w degradacji przedmiotów użytkowych i biomasy).

Ćwiczenie nr 3. 2 h

Charakterystyka plechowców.

Charakterystyka protistów roślinnych.

Glony jako zbiorcza grupa życiowa (Eucaryota): środowisko życia i podział systematyczny glonów, budowa morfologiczna i anatomiczna z uwzględnieniem stopnia organizacji plechy, czynności życiowe, znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce oraz bioindykacji.

Charakterystyka grzybów.

Grzyby – uzasadnienie odrębności systematycznej na wybranych przykładach klas (sprzężniaki, workowce, podstawczaki), środowisko życia, różnorodność form, podstawowe czynności życiowe, znaczenie grzybów w ekosystemach lądowych i wodnych (m.in. rola w degradacji przedmiotów użytkowych i biomasy).

Ćwiczenie nr 4. 2 hCharakterystyka mszaków i paprotników.

Mszaki – grupa przejściowa między plechowcami i organowcami, podział systematyczny i środowisko życia, budowa morfologiczna i anatomiczna na przykładzie mchu płonnika, czynności życiowe ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu cyklu rozwojowego. Paprotniki (typowe organowce) – systematyka i środowisko życia, rozmnażanie i rozwój paprotników jednakozarodnikowych na przykładzie paproci (narecznicy samczej), rozmnażanie paprotników różnozarodnikowych (Salwinia pływająca), porównanie cyklu rozwojowego mchu i paproci – wyciągnięcie wniosków.

Znaczenie mszaków i paprotników w przyrodzie i gospodarce.

Ćwiczenie nr 5. 2 hCharakterystyka nagonasiennych.

Rośliny nasienne - zróżnicowanie roślin nasiennych pod względem budowy morfologicznej i anatomicznej.

Cykl rozwojowy roślin nagonasiennych, charakterystyka gatunków, znaczenie w przyrodzie, gospodarce i bioindykacji.

Ćwiczenie nr 6. 2 hCharakterystyka okrytonasiennych.

Charakterystyka budowy morfologicznej i anatomicznej roślin okrytonasiennych, cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych, porównanie cyklu rozwojowego roślin nago- i okrytonasiennych, charakterystyka roślin jedno- i dwuliściennych. Znaczenie w przyrodzie, gospodarce i bioindykacji.

Ćwiczenie nr 7. 2 h

Państwa roślinne i krainy zoogeograficzne. Ochrona bioróżnorodności.

Podział świata roślin i zwierząt na regiony biogeograficzne.

Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt w Polsce.

Ochrona szaty roślinnej w Polsce. Podstawy ochrony gatunkowej roślin, gatunki roślin chronionych (drzewa, krzewy i krzewinki, rośliny zielne).

Ochrona świata zwierzęcego w Polsce. Wpływ działalności człowieka na życie fauny. Podstawy ochrony gatunkowej zwierząt, gatunki zwierząt chronionych (wymierające oraz zagrożone).

Ćwiczenie nr 8. 2 hZaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- prezentacja referatów (także w formie multimedialnej) przez studentów,

- weryfikacja i uzupełnienie informacji zawartych w referatach przez prowadzącego zajęcia,

- dyskusja na temat poruszanych zagadnień,

- poszerzanie wiedzy biologicznej zdobytej na zajęciach przy użyciu metod tradycyjnych (literatura fachowa, publikacje popularnonaukowe, czasopisma przyrodnicze, itp.) oraz nowoczesnych (internet, telewizyjne programy edukacyjne, telewizyjne kanały tematyczne).

Forma i warunki zaliczenia:

- opracowanie i wygłoszenie referatu,

- zaliczenie kolokwiów cząstkowych i kolokwium końcowego,

- obecność i aktywność na zajęciach.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):

 • Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika, tom pierwszy - Morfologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

 • Mizerski W. (red.): Tablice biologiczne, Wyd. ADAMANTAN, Warszawa 2008.

 • Dudkiewicz-Świerzyńska M., Olechnowicz-Gworek K., Wilk M.: Biologia. Matura 2011. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. OMEGA, 2010.


c) Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenie nr 1. 1 hZajęcia organizacyjne.

Program ćwiczeń i zakres przedmiotu, forma zajęć, warunki zaliczenia, literatura podstawowa.

Regulamin BHP.

Zasady i technika mikroskopowania.

Budowa mikroskopu świetlnego, zasady prawidłowego mikroskopowania, badanie ostrości obrazu mikroskopowego (zdolność rozdzielcza R = 1/sinα), obliczanie powiększenia uzyskiwanego w mikroskopie świetlnym, podział preparatów, technika wykonywania preparatów.

Ćwiczenie nr 2. 2 hKomórka – cytologia i tkanki – histologia.

Organelle komórkowe:

- Budowa i rozmieszczenie organelli komórkowych; obserwacje:


 • chloroplastów (różne kształty) na przykładzie pierwotka, skrętnicy, moczarki kanadyjskiej, pelargonii,

 • leukoplastów na przykładzie liścia trzykrotki, bulwy ziemniaka,

 • chromoplastów na przykładzie rozmazu z komórek miękiszowych owocu jarzębiny, pomidora, marchewki, kwiatu nagietka.

Właściwości żywej cytoplazmy (obserwacje):

- zjawisko ruchu cytoplazmy: rotacyjnego, pulsacyjnego i cyrkulacyjnego na przykładzie: moczarki kanadyjskiej, włoska nitki pręcika kwiatu trzykrotki,

- zjawisko plazmolizy i deplazmolizy na przykładzie komórek skórki liścia spichrzowego cebuli.

Obserwacje mikroskopowe wybranych tkanek roślinnych: • tkanka okrywająca – liść pelargonii, pokrzywy, lipy, bzu czarnego,

 • tkanka miękiszowa (m. in. miękisz spichrzowy, powietrzny) – liść fasoli, liść jabłoni, liść sosny, łodyga wywłócznika,

 • tkanka przewodząca (łodyga rozmarynu) i wzmacniająca (komórki kamienne – owoc gruszy, włókna – korzeń imbiru).

Obserwacje mikroskopowe wybranych tkanek zwierzęcych:

- preparaty wykonywane z sierści i piór zwierząt,

- preparaty trwałe, tzw. suche


 • tkanka łączna, np. krew żaby i człowieka,

 • tkanka nabłonkowa, np. nabłonek żaby,

 • tkanka nerwowa – mózg psa,

 • tkanka mięśniowa, np. mięsień gładki, prążkowany i sercowy.

Ćwiczenie nr 3. 2 h

Plechowce. Grzyby, porosty i protisty roślinne.

Morfologiczna i anatomiczna budowa grzybów. Obserwacje mikroskopowe pleśniaka, drożdży i grzybni grzybów kapeluszowych: (klasy: sprzężniaki, workowce, podstawczaki).

Budowa grzybni i owocników grzybów:

- budowa grzybni jedno- i wielokomórkowej • drożdże – plecha jednokomórkowa,

 • pleśniaki – plecha jednokomórkowa wielojądrowa (komórczak),

 • pieczarka – plecha rozgałęziona (strzępki), plecha wielokomórkowa.

Makroskopowa i mikroskopowa obserwacja budowy glonów jednokomórkowych, kolonijnych i wielokomórkowych, w tym:

- różnorodność kształtów i struktura plechy glonów (na przykładach: chlorelli, pierwotka – jako glony jednokomórkowe, skrętnicy – przykład kolonii luźnych komórek, toczka – kolonia zróżnicowana, gałęzatki – glon wielokomórkowy, morszczynu – glon wielokomórkowy),

- różne grupy glonów (okrzemki, zielenice, bruzdnice, eugleniny),

- morfologiczne zróżnicowanie plechy,

- struktura anatomiczna,

- różne formy chloroplastów.

Ćwiczenie nr 4. 2 h

Mszaki i paprotniki.

Przegląd porównawczy (mikroskopowy) przekrojów poprzecznych łodyżek mchu i łodyg paproci.

Obserwacje mikroskopowe:


 • łodyżki i listków gametofitu mszaków (mech płonnik) oraz zarodni na szczycie sporofitu (mech płonnik),

 • łodygi, zarodni oraz zarodników sporofitu paprotników (skrzyp polny, paprocie).

Obserwacje preparatów, wykonanie schematycznych rysunków; analiza porównawcza poszczególnych rodzajów tkanek widocznych na przekrojach.
Ćwiczenie laboratoryjne nr 5. 2 h

Budowa korzeni, łodyg i liści roślin nasiennych.

Systemy korzeniowe, strefy korzenia, budowa pierwotna i wtórna łodygi i korzenia. Funkcje korzenia i łodygi.

Obserwacje mikroskopowe:


 • korzenia (por, marchewka),

 • łodygi (łodyga jednoliściennych – kukurydza, kupkówka, łodyga dwuliściennych – kawa, geranium).

Typy ulistnienia, formy blaszki liściowej. Porównanie budowy morfologicznej i anatomicznej organów asymilacyjnych roślin okrytonasiennych i nagonasiennych. Funkcje liścia.

Obserwacje mikroskopowe przekroju poprzecznego: • liści nagonasiennych (sosna, świerk),

 • liści okrytonasiennych (klon zwyczajny, bez czarny, mniszek lekarski),

 • ogonka liściowego (fiołek, podagrycznik).

Ćwiczenie nr 6. 2 h

Budowa kwiatów i owoców roślin nasiennych.

Przekrój podłużny przez obupłciowe i jednopłciowe kwiaty roślin okrytonasiennych. Różne postaci kwiatów: promieniste, wargowe, motylkowe. Powstawanie nasion i owoców.

Obserwacje mikroskopowe:


 • słupków i pręcików (kwiat pelargonii, jaskra),

 • zalążni (kwiat tulipana),

 • zawiązków owoców śliwy, wiśni, gruszy,

 • owoców truskawki, ogórka, pomidora.

Ćwiczenie nr 7. 2 h

Systematyka roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.

Oznaczanie wg kluczy (aut. np.: Rostafiński, Szafer, Rutkowski) krajowych gatunków drzew i krzewów. Przynależność taksonomiczna gatunków.

Ćwiczenie laboratoryjne nr 8. 2 h

Oddanie oraz zaliczenie zielników i ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- egzekwowanie od studentów wiedzy teoretycznej, dotyczącej realizowanego zagadnienia, na podstawie podanej i zalecanej literatury oraz informacji pochodzących z wykładów i ćwiczeń audytoryjnych w zakresie przedmiotu Biologia,

- wykorzystanie rycin przedstawiających budowę morfologiczną i anatomiczną omawianych grup organizmów,

- wykorzystanie trwałych preparatów mikroskopowych,

- samodzielne wykonywanie preparatów świeżych przez studentów,

- samodzielne mikroskopowanie przez studentów,

- samodzielne wykonywanie przez studentów szkiców preparatów, wraz z opisem szczegółów dostrzeżonych w oparciu o literaturowe opracowania schematów budowy organizmów,

- poszerzanie wiedzy biologicznej zdobytej na zajęciach przy użyciu metod tradycyjnych (literatura fachowa, publikacje popularnonaukowe, czasopisma przyrodnicze, itp.) oraz nowoczesnych (internet, telewizyjne programy edukacyjne, telewizyjne kanały tematyczne).Forma i warunki zaliczenia:

- obecność oraz aktywny udział w zajęciach,

- zaliczenie kolokwiów,

- zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń,- oddanie i zaliczenie zielnika.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

 • Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika, tom pierwszy - Morfologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

 • Mizerski W. (red.): Tablice biologiczne, Wyd. ADAMANTAN, Warszawa 2008.

 • Dudkiewicz-Świerzyńska M., Olechnowicz-Gworek K., Wilk M.: Biologia. Matura 2011. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. OMEGA, 2010.

 • Gorczyński T. (red.): Ćwiczenia z botaniki. Wyd. PWN, Warszawa 1983.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка