Образ Богоматери Одигитрии в иконописи Ветки XVII-XIX веков
Дата канвертавання03.04.2016
Памер32.72 Kb.


РЕФЕРАТ
Ивановой Анны Михайловны

Тема: Образ Богоматери Одигитрии в иконописи Ветки XVII-XIX веков.

Ключевые слова: Ветка, старообрядческая икона, иконография, художественные особенности, Богоматерь Одигитрия.

Актуальность: научное исследование иконописных памятников культуры Ветки необходимо, так как ветковская иконописная школа, благодаря своим иконографическим и художественным особенностям, представляет значительное явление в истории русской и белорусской культур.

Цель дипломной работы – изучить иконографические и художественные особенности икон Богоматери Одигитрии в иконописи Ветки XVII-XIX веков на примере иконографических типов «Богоматерь Казанская», «Богоматерь Избавление от бед страждущих», «Богоматерь Троеручица», «Богоматерь Нечаянная радость», «Богоматерь Овсепетая», «Богоматерь Ченстоховская». Объект исследования – старообрядческие иконы, относящиеся к вышеупомянутым изводам, из собрания Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Ф. Г. Шклярова и других музеев. Предмет – новации, внесенные в данные изводы иконописцами Ветки. Методологической основой дипломной работы являются принципы анализа и сравнения, базирующиеся на изучении русских и ветковских икон вышеизложенных типов XVII-XIX веков.

Основные положения, выносимые на защиту. Происходила адаптация иконографических особенностей русских икон Богоматери Одигитрии к иконописной традиции Ветки. На основе русских иконописных памятников вышеупомянутых типов ветковские иконописцы создали уникальные по своим иконографическим и художественным особенностям иконы Богоматери Одигитрии.

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. Общий объем работы – 103 страницы. Из них: список источников и литературы – 4 (45 наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках – 3, приложения – 37 страниц.

РЭФЕРАТ
Івановай Ганны Міхайлаўны

Тэма: Вобраз Маці Божай Адзігітрыі ў іканапісу Веткі XVII-XIX стагоддзяў.

Ключавые словы: Ветка, стараверскі іканапіс, іканаграфія, мастацкія асаблівасці, Маці Божая Адзігітрыя.

Актуальнасць: навуковае даследаванне іканапісных помнікаў культуры Веткі неабходна, так як веткаўская іканапісная школа, дзякуючы сваім іканаграфічным і мастацкім асаблівасцям, уяўляе значную з’яву ў гісторыі рускай і беларускай культур.

Мэта дыпломнай працы – даследваць іканаграфічныя і мастацкія асаблівасці абразоў Маці Божай Адзігітрыі ў іканапісу Веткі XVII-XIX стагоддзяў на прыкладзе іканаграфічных тыпаў «Маці Божая Казанская», «Маці Божая Збавенне ад бед тых, хто пакутуе», «Маці Божая Трохручыца», «Маці Божая Неспадзяваная радасць», «Маці Божая Аўсепетая», «Маці Божая Чанстахоўская». Аб'ект даследавання – стараверскія абразы, якія адносяцца да вышэйзгаданых ізводаў, са збору Веткаўскага музея стараверства і народных традыцый імя Ф. Г. Шклярава і іншых музеяў. Прадмет – навацыі, унесеныя ў дадзеныя ізводы іканапісцамі Веткі. Метадалагічнай асновай дыпломнай працы з'яўляюцца прынцыпы аналізу і параўнання, якія базуюцца на вывучэнні рускіх і веткаўскіх ікон вышэйпададзеных тыпаў XVII-XIX стагоддзяў.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Адбывалася адаптацыя іканаграфічных асаблівасцяў рускіх абразоў Маці Божай Адзігітрыі да іканапіснай традыцыі Веткі. На аснове рускіх іканапісных помнікаў вышэйзгаданых тыпаў веткаўскія іканапісцы стварылі унікальныя па сваіх іканаграфічных і мастацкіх асаблівасцях іконы Маці Божай Адзігітрыі.

     Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з ўводзінаў, трох частак, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадаткаў. Агульны аб'ём працы – 103 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 4 (45 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, дадаткі – 37 старонак.
SUMMARY
Anna Ivanova

Theme: The image of Virgin Hodegetria in the icon-painting of Vetka .

Keywords: Vetka, old ritualistic icon, iconography, artistic features, Our Lady of Hodegetria.

Topicality: The scientific study of Vetka’s icon-painting monuments of culture is important because Vetka’s icon-painting school is a significant phenomenon in the history of the Russian and Belarusian cultures.

The aim of the undergraduate thesis is to examine iconographic and artistic features of the icons of Virgin Hodegetria in Vetka’s iconography of the XVII-XIX centuries using the example of iconographic types «Virgin Hodegetria of Kazan», «Our Lady of Deliverance of sufferers from misfortunes», «Virgin Hodegetria with Three Hands», «Our Lady of Unexpected Joy», «Our Lady Ovsepetaya», «Our Lady of Czestochowa». The object of the graduate work is old ritualistic icons related to the above mentioned iconographic versions from the collection of Vetka Museum of old belief and folk traditions named after F. G. Shklyarov and other museums, the subject is the innovations made by icon-painters of Vetka in these iconographic types. Methodological basis of the graduate work is the principles of analysis and comparison of the above mentioned types of Russia’s and Vetka’s icons of the XVII-XIX centuries.

The main provisions for defense. Adapts Iconographic peculiarities of Russian icons of Virgin Hodegetria were adapted to the iconographic traditions of Vetka. On the basis of Russian icon-painting monuments of the aforementioned types Vetka’s icon-painters created icons of Virgin Hodegetria unique in its iconographic and artistic features.

The structure and content of the undergraduate thesis. The paper consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of sources and appendices. Its total length is 103 pages: the bibliography is 4 pages (45 items), the abstract in Russian, Belarusian and English embrace 3 pages, the appendices – 37 pages.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка