Názov druhu: mlok karpatský (Triturus montandoni) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhuДата27.04.2016
Памер22.83 Kb.
#40238
Názov druhu: mlok karpatský (Triturus montandoni)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia

Rad: Urodela

Čeľaď: Salamandridae

Monotypický druh patriaci do podrodu Paleotriton, v miestach vzácneho syntopického výskytu s T. vulgaris môže vzájomne hybridizovať.Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Európa – Karpatsko-sudetský endemit, ktorý sa vyskytuje v celých Karpatoch od Rumunska cez Ukrajinu po Poľsko a Slovensko. Najzápadnejší ostrovčekovitý výskyt sa nachádza mimo Karpát v sudetskej oblasti severovýchodných Čiech.

- rozšírenie na Slovensku: Slovenská populácia druhu leží v severozápadnej oblasti areálu. Vyskytuje sa najmä v stredných a vyšších polohách pohorí severu stredného a východného Slovenska. Jeho výskyt je viazaný na lesy najmä ihličiny a bučiny severných pohorí od Malej a Veľkej Fatry na východ (výskyt v oblasti Kysúc je pravdepodobný, zatiaľ nedoložený). Hypsometricky sa najčastejšie vyskytuje od 500 do 1000 m n. m. Do kotlín zostupuje neochotne a výskyt v otvorenej krajine je zriedkavý.

Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné lokality sú stojaté - jazierka, tajchy, jamy, ale najmä plytké mokrade, snehové mláky, periodické mláky a koľaje na lesných cestách. Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije hlavne v lesoch, kde nachádza vhodné podmienky pre terestrický spôsob života. V odlesnenej krajine sú jeho stavy nízke a spravidla sa z nej postupne vytráca. Výnimku tvoria napríklad rašeliniská Oravy alebo mokrade na väčších pasienkoch..

Status ohrozenosti druhu: VU

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24 / 2003 Z.z), HD2, HD4, Be2, E
2. Definovanie stavu


Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

dobrý

B

priemerný

C

nepriaznivý

populácia

veľkosť, hustota, dynamika populácie


počas akvatickej fázy života pravidelný výskyt na celej lokalite zaznamenávaný pri každej návšteve lokality úspešná pravidelná reprodukcia

počas akvatickej fázy života výskyt v menších počtoch, druh je zaznamenávaný nepravidelne, výkyvy početnosti, reprodukcia a larvy zriedkavé

počas akvatickej fázy života neprítomný, náhodný výskyt, veľmi vzácny výskyt, dlhodobo, výrazne sa znižujúca početnosť

veľkosť, trend a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, alebo zväčšujúci sa areál na okraji celkového rozšírenia

nestabilný, pomaly sa zmenšujúci areál,

pulzujúci areál na okraji geografického rozšíreniamalý, výrazne sa zmenšujúci, zanikajúci areál

prepojenosť / izolácia populácie


populácia v blízkosti ďalších populácií, vzájomná migrácia jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, čiastočná izolácia (prekážka, väčšia vzdialenosť) od ostatných populácií, vzájomná migrácia obmedzená

populácia izolovaná, žiadna migrácia

biotop

biotop adultov a subadultov


dobrý stav optimálna veľkosť, pôvodný, alebo pôvodnému stavu podobný, nepôvodný – vhodný

suboptimálna veľkosť, nepôvodný, čiastočne nevyhovujúci


nevyhovujúci, malý, zničený


reprodukčné biotopy


stabilná, nevysychajúca reprodukčná lokalita, s pravidelnou úspešnou reprodukciou, pôvodné, neporušené

nedostatok vhodných biotopov, malá lokalita s obmedzenými podmienkami pre reprodukciu druhu, občasné vysychanie, nepôvodné - vhodné

reprodukčné biotopy nepôvodné, chýbajú alebo sú úplne nevyhovujúce, pravidelné vysychanie

ohrozenia

biotopy adultov a subadultov


neporušené lokality, alebo len mierne zásahy neovplyvňujúce existenciu druhu, v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodársky využívanej krajiny.

časté narušenia, intenzívna poľnohospodárska, lesnícka, vodohospodárska činnosť, rekreačný tlak, nedostatok úkrytov

degradované, nevhodné, poľnohospodársky, chemicky poškodená krajina

reprodukčné lokality


lokality bez negatívnych vplyvov, s vyhovujúcim vodným režimom, a kvalitou vody, v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodársky využívanej krajiny, nezarybnené

mierne obmedzenia, vodohospodársky regulovaný stav vody, čiastočné chemické znečistenie, eutrofizácia, intenzívna poľnohospodárska, lesnícka, vodohospodárska činnosť v blízkosti lokality, nezarybnené

veľmi poškodené, chemicky, znečistené, degradované

zarybnené

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

V niektorých oblastiach by bolo vhodné obnoviť nedávno zaniknuté mokrade, kde ešte v okolí môže prežívať pôvodná populácia alebo vybudovať náhradné biotopy. Obmedziť reguláciu horských tokov a tak podporiť prirodzený vznik nových lokalít. Zabrániť veľkoplošnému odlesňovaniu a odvodňovaniu mokradí. Obmedziť zarybňovanie malých vodných plôch s výskytom druhu. Vysadenie novej populácie by sa malo uskutočniť vždy po dokonalom zvážení vhodnosti podmienok, prostredníctvom larválnych štádií z lokality v najbližšom okolí. Mnohé, najmä reprodukčné lokality a ich blízke okolie, potrebujú právnu ochranu.


4. Monitoring: Pozorovanie aktívnych jedincov v akvatickej fáze života. Nočný odchyt a sčítavanie jedincov, za pomoci silnej lampy a ručnej sieťky, denný odchyt bagrovaním sieťkou, odchyt larválnych štádií ručnou sieťkou ich determinácia, dokumentácia.


Spracoval:

Oponoval:

Ján Kautman

Peter Mikulíček

Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка