Názov druhu: mlok hrebenatý (Triturus cristatus) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
Дата канвертавання27.04.2016
Памер25.6 Kb.
Názov druhu: mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia

Rad: Urodela

Čeľaď: Salamandridae

Monotypický druh zaraďovaný do podrodu Neotriton. Poznáme ďalšie 3 príbuzné druhy (pôvodne považované za poddruhy T. cristatus). S T. dobrogicus na miestach kde sa prekrývajú areály rozšírenia môže vzácne hybridizovať.Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Európa – od Veľkej Británie až po východnú hranicu Európy (Ural), chýba na juhu Balkánskeho polostrova a v Maďarsku (možný výskyt na severovýchode Maďarska), na Pyrenejskom a Apeninskom poloostrove, v južnom Francúzku, Írsku.

- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa najmä v stredných polohách medzi 150 až 900 m n. m., najčastejšie od 250 do 600 m n. m.. Na hypsometricky nižších lokalitách najmä v styku s T. dobrogicus môže vytvárať hybridy (Slovenský kras, Rožňavská pahorkatina, juh Vihorlatu). Najhojnejší výskyt je po obvode karpatského oblúka (Ondavská vrchovina, Oravské vrchovina, Spišská Magura, Busov, Beskydské predhorie, Bukovské vrchy), kde kopíruje flyšové pásmo. Z jeho vonkajšej strany je oveľa hojnejší (ČR, PL, UKR). Do vnútra Karpát preniká kotlinami (Žilinská, Oravská, Turčianska, Liptovská, Košická kotlina), kde je jeho výskyt zriedkavý a vzácny a to najmä kôli nedostatku (izolácie) vhodných biotopov (Malá Fatra, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, Vihorlat, Rožňavská pahorkatina, Revúcka vrchovina, Slovenský raj).

Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné lokality sú stojaté, hlbšie (viac ako 1m) vodné nádrže, jazierka, jamy, močidlá a pod.. Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije v lesoch ale i v odlesnenej krajine, kde v okolí reprodukčnej lokality nachádza dostatok úkrytov pre skrytý spôsob terestrického života.

Status ohrozenosti druhu: EN

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24 / 2003 Z.z), Be2, HD2, HD4, E
2. Definovanie stavu


Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

dobrý

B

priemerný

C

nepriaznivý

populácia

veľkosť, hustota, dynamika populácie


počas akvatickej fázy života pravidelný výskyt na celej lokalite zaznamenávaný pri každej návšteve lokality úspešná pravidelná reprodukcia

počas akvatickej fázy života výskyt v menších počtoch, druh je zaznamenávaný nepravidelne, výkyvy početnosti, reprodukcia a larvy zriedkavé

počas akvatickej fázy života neprítomný, náhodný výskyt, veľmi vzácny výskyt, dlhodobo, výrazne sa znižujúca početnosť

štruktúra populácie


pravidelne zaznamenávané všetky vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané adultné jedince, larválne a subadultné jedince vzácne, zriedkavé

subadultné a larválne jedince nepozorované, dlhodobo absentujú

veľkosť, trend a kontinuita areálu


veľký, stabilný vo vnútri, alebo zväčšujúci sa areál na okraji celkového rozšírenia


nestabilný, pomaly sa zmenšujúci areál, okrajový pulzujúci areál na okraji geografického rozšírenia

malý, výrazne sa zmenšujúci, zanikajúci areál


prepojenosť / izolácia populácie


populácia v blízkosti ďalších populácií, vzájomná migrácia jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, čiastočná izolácia (prekážka, väčšia vzdialenosť) od ostatných populácií, vzájomná migrácia obmedzená

populácia izolovaná, žiadna migrácia

biotop

biotop adultov a subadultovdobrý stav optimálna veľkosť, pôvodný, alebo pôvodnému stavu podobný, nepôvodný – vhodný

suboptimálna veľkosť, nepôvodný, čiastočne nevyhovujúci


nevyhovujúci, malý, zničený


reprodukčné biotopy


stabilná, nevysychajúca reprodukčná lokalita, s pravidelnou úspešnou reprodukciou, pôvodné, neporušené


nedostatok vhodných biotopov, malá lokalita s obmedzenými podmienkami pre reprodukciu druhu, občasné vysychanie, nepôvodné - vhodné

reprodukčné biotopy nepôvodné, chýbajú alebo sú úplne nevyhovujúce, pravidelné vysychanie

ohrozenia

biotopy adultov a subadultov


neporušené lokality, alebo len mierne zásahy neovplyvňujúce existenciu druhu, v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodársky využívanej krajiny

časté narušenia, intenzívna poľnohospodárska, lesnícka, vodohospodárska činnosť, rekreačný tlak, nedostatok úkrytov

degradované, nevhodné, poľnohospodársky, chemicky poškodená krajina


reprodukčné lokality


lokality bez negatívnych vplyvov, s vyhovujúcim vodným režimom a kvalitou vody, v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodársky využívanej krajiny, nezarybnené

mierne obmedzenia, vodohospodársky regulovaný stav vody, čiastočné chemické znečistenie, eutrofizácia, intenzívna poľnohospodárska, lesnícka, vodohospodárska činnosť v blízkosti lokality, nezarybnené

veľmi poškodené, chemicky, znečistené, degradované, zarybnené3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich lokalít, bez vážnejších antropogénnych zásahov najmä do vodného režimu, ale i blízkeho okolia, ktoré by spôsobili zánik reprodukčných lokalít. Pre zachovanie druhu v niektorých oblastiach je potrebné už dnes budovať náhradné biotopy a to vyhĺbením vhodne situovaných hlbších jám (v blízkosti zanikajúcich lokalít) s dostatkom spodnej vody a bez ichtyofauny. V prípade vysádzania na nových lokalitách je nutné vypúšťať larválne štádiá (prenosom z bohatších, čo najbližších lokalít, alebo z  odchovov v umelých podmienkach). Mnohé lokality potrebujú právnu ochranu.


4. Monitoring: Pozorovanie aktívnych jedincov v akvatickej fáze života. Nočný odchyt a sčítavanie jedincov, za pomoci silnej lampy a ručnej sieťky, denný odchyt bagrovaním sieťkou, odchyt larválnych štádií ručnou sieťkou a ich determinácia (v oblastiach jednoznačného výskytu čistej populácie druhu (mimo oblasti styčných zón s T. dobrogicus), dokumentácia.


Spracoval:

Oponoval:

Ján Kautman

Peter Mikulíček


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка