Názov druhu: korytnačka močiarna (Emys orbicularis) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
Дата канвертавання19.04.2016
Памер28.69 Kb.
Názov druhu: korytnačka močiarna (Emys orbicularis)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Testudines

Čeľaď: Emydidae

Polytypický druh s viacerými poddruhmi. Na Slovensku žije nominotypický poddruhRozšírenie druhu:

- celkový areál: Európa – okrem Škandinávie, Britských ostrovov, Sicílie, Kréty, Cyprusu. Chýba na juhu Španielska a v Portugalsku. Juhovýchodná hranica rozšírenia je až v Pakistane a severovýchodnou hranicou je Kaspické a Aralské more. V strednej Európe je výskyt ostrovčekovitý, často veľmi vzácny a izolovaný. Mnohé populácie boli introdukované už v dávnejších dobách, ale i v súčasnosti. Z tohto dôvodu nevieme jednoznačne určiť autochtónnosť na niektorých lokalitách.

- rozšírenie na Slovensku: Slovenská populácia druhu leží vo vnútri areálu, v jeho severnej časti. Areál v strednej Európe je veľmi rozdrobený a početnosť vhodných lokalít je nízka a stále ubúda. Na Slovensku je v súčasnosti jediná lokalita s potvrdeným rozmnožovaním (NPR Tajba – Streda nad Bodrogom). V minulosti boli na východnom Slovensku známe lokality po celej východoslovenskej rovine na juh od Vihorlatu. Na strednom Slovensku sú ojedinelé pozorovania v oblasti Kiarovského močiara. Na západnom Slovensku bola v historických dobách korytnačka rozšírená najmä v Podunajsku a v alúviách väčších nížinných tokov. Dnes už existujú len jednotlivé záznamy o výskyte spravidla starších jedincov nejasného pôvodu (Holíč, Malé Leváre, Rusovce, Pusté Uľany, VN Sĺňava, Patince, Gbelce, Martovce). Nepôvodné populácie sú výsledkom reintrodukcie druhu na vytypovaných lokalitách (Prievaly, Podunajské Biskupice). Vyskytuje sa v nížinách do 200 m n. m.

Hlavné biotopy výskytu: Mŕtve ramená, väčšie zaplavené depresie, jazerá, kanály a pomalé vodné toky s bohatou vegetáciou, v ktorej blízkosti sa nachádza vhodná reprodukčná, piesčitá (sypká) lokalita, ktorá umožňuje zahrabať samici znášku.

Status ohrozenosti druhu: CR

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD2, HD4
2. Definovanie stavu


Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

dobrý

B

priemerný

C

nepriaznivý

populácia

veľkosť, hustota, dynamika populácie


druh je zaznamenávaný pri každej návšteve lokality, juvenilné jedince sú pravidelne zaznamenávané

druh je zaznamenávaný nepravidelne, v malých počtoch, reprodukcia zriedkavá

náhodný výskyt, druh na lokalite absentuje

štruktúra populácie


pravidelne zaznamenávané všetky vývojové štádiá


pravidelne zaznamenávané jedince spravidla len dospelé, juvenilné jedince zriedkavé alebo chýbajú

ojedinelé výskyty adultných jedincov, absencia výskytu


veľkosť, trend a kontinuita areálu


veľký, stabilný vo vnútri, alebo zväčšujúci sa areál na okraji celkového rozšírenia.

nestabilný, pomaly sa zmenšujúci areál, okrajový pulzujúci areál na okraji geografického, hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne sa zmenšujúci, degradovaný, zanikajúci, neexistujúci areál

prepojenosť / izolácia populácie


populácia v blízkosti ďalších populácií, vzájomná migrácia jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, čiastočná izolácia (prekážka, väčšia vzdialenosť) od ostatných populácií, vzájomná migrácia obmedzená

populácia izolovaná, žiadna migrácia

biotop

biotop adultov a subadultovdobrý stav optimálna veľkosť, pôvodný, alebo pôvodnému stavu podobný, nepôvodný – vhodný

suboptimálna veľkosť, nepôvodný, čiastočne nevyhovujúci


nevyhovujúci, malý, zničený, zaniknutý


reprodukčné biotopy


biotopy v optimálnej veľkosti a kvalite s pravidelne úspešnou reprodukciou, pôvodné, málo porušené, nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných, občasné kladisko, poškodené, malé, ohrozené, nedohľadané kladisko (prítomnosť juv. jedincov na lokalite), veľká vzdialenosť od miesta výskytu adultov

reprodukčné biotopy chýbajú alebo sú nevyhovujúce

ohrozenia

biotopy adultov a subadultov


neporušené lokality, alebo len mierne zásahy neovplyvňujúce existenciu druhu


časté antropogénne vplyvy: intenzívna lesnícka, poľnohospodárska činnosť v blízkom okolí, rekreačný tlak, vodohospodárske zásahy, úhyn na komunikáciách, vysychanie, nedostatok potravy

silné negatívne vplyvy, degradované, nevhodné biotopy


reprodukčné lokality


piesčité, vhodné biotopy bez negatívnych antropogénnych zásahov, nízky predačný tlak

malé lokality, menej vhodný substrát, veľký predačný tlak na znášku a juv. jedincov, antropogénna činnosť ovplyvňujúca stav a vhodnosť lokality

absolútny predačný tlak na znášku a juv. jedincov, likvidácia reprodukčnej lokality antropogénnou činnosťou

iné ohrozenia


žiadna introdukcia nepôvodných jedincov, žiaden odchyt na chovateľské účely

známy prípad introdukcie zvierat neznámeho pôvodu, alebo iných druhov korytnačiek, ojedinelý odchyt za účelom chovateľstva, občasný úhyn na komunikáciách

častý odchyt za účelom chovateľstva, introdukcia väčšieho počtu jedincov

neznámeho pôvodu a nepôvodných druhov, častý úhyn na komunikáciách
3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Záchrana druhu spočíva v absolútnej ochrane lokalít s prirodzeným výskytom druhu a v dôslednej ochrane akvatického i reprodukčného biotopu. V prípade NPR Tajba, ktorá je napájaná len zrážkovou vodou a hrozí jej postupné zazemnenie, alebo vyschnutie, bude potrebné zvážiť lokálne prehĺbenie lokality, prípadne v suchých rokoch doplnenie stavu vody napr. prečerpaním z neďalekého kanála. Dôsledne sa treba venovať a podporovať výskum druhu a čo najdôkladnejšie spoznať bionómiu jedincov tejto lokality, aby sa včas dalo zabrániť možným úhynom všetkých štádií. Je potrebné vyriešiť právnu ochranu reprodukčnej lokality. Znášky treba chrániť pred predačným tlakom (mechanicky, chemicky).

Na lokalitách kde sa nachádzajú posledné zvyšky starých populácií je potrebné urobiť dôsledný faunistický a terénny prieskum a prijať opatrenia na obnovu či záchranu lokality, prípadne vybudovať umelé kladiská a to vhodne orientovaným navozením piesku (sypkého substrátu), respektíve odtienením kladiska. Zabepečiť právnu ochranu biotopu a eliminovať rekreačný tlak. Na miestach s výskytom korytnačky uvažovať o obmedzení rybárskeho práva, respektíve o obmedzení rybolovných techník. Zároveň je potrebné zvážiť posilnenie lokality reintrodukciou zvierat z odchovnej stanice. Bude potrebné vytypovať nové, vhodné lokality pre možnú introdukciu druhu, ktorých vhodnosť musia posúdiť odborníci. Treba zabrániť introdukcii zvierat neznámeho pôvodu a zvierat patriacich k iným poddruhom či geografickým formám. Treba obmedziť vypúšťanie nepôvodných druhov korytnačiek, ktoré môžu byť donormi nových chorôb a parazitov.

 

4. Monitoring: Pozorovanie, sčítavanie, prípadný odchyt jedincov v pri slnení (najlepšie v prvé teplé, jarné dni) a fotodokumentácia jedincov. Na lokalitách s nepotvrdeným výskytom kladenie košových pascí. Sledovanie gravidných samíc a vyhľadávanie možnej reprodukčnej lokality (telemetria), dokumentácia.
Spracoval:

Oponoval:

Ján Kautman

Peter Mikulíček


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка