Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)Дата18.04.2016
Памер21.28 Kb.
#8080
Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp. heros)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)

Rad: Odonata (vážky)

Podrad: Anisoptera (šidla)

Čeľaď: Cordulegastridae (pásikavcovité)

Rozšírenie druhu:

- celkový areál: C. heros ssp. heros bol popísaný z typovej lokality Dolného Rakúska na základe typového materiálu z roku 1931 (Theischinger, 1979). Ďalšie lokality sú zo Štajerska, Burgenlandu (Rakúsko), severo-západného Maďarska, Bulharska a Dalmácie. Viac nálezov je z dunajských riečných ramien v okolí Viedne. Z Grécka je popísaná subspécia C. heros ssp. pelionensis.

- rozšírenie na Slovensku: Na základe doterajších známych údajov o výskyte C. heros sa Slovensko nachádza na severnej hranici známeho rozšírenia druhu, ktoré má v súčasnosti disjunktivný charakter. Zo Slovenska publikovali výskyt druhu Blaškovič, Šíbl, Bulánková (2003). Z územia Slovenska je známych 6 lokalít výskytu na Záhorí a v Malých Karpatoch (Lakšársky potok, Šaštínsky potok, Harmonia – Zámčisko, Šranek). Nálezy v počte 19 exempl. pochádzajú z rokov 1981 až 2002.

Hlavné biotopy výskytu:

Imágo:


C. heros osídľuje tečúce vody v nadmorskej výške 150-450 m n. m.. Na rozdiel od ostatných zástupcov rodu je ťažisko výskytu v nížinách na prietočných nezabahnených riečných ramenách, ale i lučných kanáloch. Brehové porasty sú zbytkami “mäkkého luhu” zväzu Salicion albae. Imága lovia nad lesnými cestami, oslnenými časťami brehov a vodnej hladiny. Pre odpočinok vyhľadávajú oslnenú vegetáciu nad vodnou hladinou.

Larva:


Druh preferuje tečúce vody II. rádu, skôr menšie (šírka do 3 m), s priemerne hlbokou vodou (± 0,8 až 1 m). Optimálna hĺbka vody pre larvy je od 5,5 cm do 20 cm. Druh je oligostenotermným živočíchom s teplotou vody od 0,0 do 18ºC, ročná hodnota pH je 6,6 až 8,5. Vývoj lariev trvá 4 až 5 rokov.

Status ohrozenosti druhu: -

V Chorvátsku je druh v kat. R (vzácny), v Slovinsku v kat. VU (zraniteľný).Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), 6b (24/2003 Z. z.) – celý rod, HD2, HD4, Be2
2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

B

C

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

veľkosť populácie* na lokalite

> 5 lariev /10m toku optimálneho biotopu C. heros

< 1 larva /10m toku optimálneho biotopu C. heros

nezaznamenaný nález exuvií, lariev alebo pozorovánie dospelcov v úseku 100 m toku optimálneho biotopu C. heros

trend početnosti populácie** na lokalite

výskyt druhu bez viacročnej výraznej zmeny početnosti

nepravidelný výskyt alebo početnosť mierne klesá

na úsekoch so zaznamenaným výskytom druhu je pozorovaný viacročný pokles početnosti jedincov

biotop

stav biotopu

nížinné toky II. rádu šírky do 4 m (šírka toku 0,5-3,5 m), piesčitý substrát, brehové porasty

sedimentácia hrubozrného dnového substrátu, dlhodobé zníženier rýchlosti pohybu vody, šírka toku 0,2-2,5 m

podstatné zmeny hydrológie vodného toku, regulácie, zmena substrátu dna, odstránenie brehových porastov, toky 3. a 4. rádu

vodný režim na lokalite (hodnotí sa v letnom období)

hĺbka vody 10-30 cm, teplota do 18 ºC, rýchlosť toku vody 2-10 cm/s, prietok 0,3-6 l/s

výrazne, krátkodobé zmeny vodnej hladiny, zhoršenie kvality vody o jeden sapróbny stupeň, hĺbka vody 30-70 cm, ročná teplota 5-20 ºC, prietok 0,1-3 l/s

trvalé podstatné sníženie vodnej hladiny, dlhodobá zmena prietoku vody, zhoršenie kvality vody, zvýšenie teploty vody, šírka koryta nad 10 m

ohrozenia

biotopu

riečný ekosystém je bez regulačných úprav, zachovalé brehové porasty,

legislatívna ochrana celého alebo podstatnej časti tokupo starších regulačných úpravach získavá tok prirodzený charakter, časti toku sú ovplyvnené vodnými stavbami, bodové znečistenie toku, krátkodobé zmeny prietoku a výšky vody, sedimentácia hlinitých a ílovitých častíc

likvidácia biotopu, skanalizovanie a opevnenie brehov a dna, budovanie vodných stavieb, trvalé zhoršenie kvality vody, zmena substrátu dna,

zmena rybej osádky* Pre prítoky Dunaja pri Viedni je z optimálneho biotopu C. heros uvádzaných 5 až 10 exempl. na 10 m toku.

** Pre hodnotenie trendu vývoja populácie C. heros na Slovensku nie sú údaje. Lang (2001) z 12 prítokov Dunaja uvádza za ročné odbobie nálezy 688 exempl. larev C. heros.
3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

- zachovať prirodzené úseky nížinných tokov II. rádu

- zachovať hydrologické pomery toku tak, aby nedochádzalo k zmene transportu splavenín a sedimentácii ílovitých, hlinitých častíc alebo usadzovaniu bahna

- eliminovať možnosť trvalej kvality vody (teploty)- zabezpečiť legislatívnu ochranu druhu a lokalít jeho výskytu
4. Monitoring:

Inventarizácia: Prieskum vhodných lokalít. Zaznamenať štandardné lokalitné údaje (súradnice lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické pomery). Získanie údajov o populácii (abundancia jedincov, zastúpenie samcov a samíc, larvy a exuvie).

- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na úsekoch brehov o dĺžke 100 m, možný odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou z úseku 10 m, determinácia na mieste a vypúšťanie.

Monitoring: Viacročný výskum, na trvalých úsekoch vybraných vodných tokov (Lakšársky potok, Vydrica, Šaštínsky potok) a dalších. Vzhľadom na dlhodobý vývoj lariev voliť napr. päťročný interval. Monitorovať v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.

- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie; (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou, determinácia na mieste a vypúšťanie. Druh je po zaškolení identifikovateľný bez nutnosti usmrtenia. Zber exuvií bez omedzenia.

- termín: Doporučené obdobie výskumu je V. až IX. mesiac. Získaný materiál (exuviá) deponovať na odbornom pracovisku, ktoré zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho sprístupnenie.


Spracoval:
Stanislav David
Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód
priaznivy stav -> Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка