Нявызначаны інтэграл. Вызначаны інтэграл
Дата канвертавання01.05.2016
Памер27.08 Kb.
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь


Установа адукацыi

«Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт

імя Максіма Танка»
В.Р. Мядзведзева, I.Г. Пятроўская, Г.Я. Хурсевiч

ІНТЭГРАЛЬНАЕ ЗЛІЧЭННЕ

ФУНКЦЫІ АДНОЙ ЗМЕННАЙ.


НЯВЫЗНАЧАНЫ ІНТЭГРАЛ.

ВЫЗНАЧАНЫ ІНТЭГРАЛ.

Вучэбна-метадычны дапаможнік

Мінск 2009

УДК

ББК


М

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ ,

рэкамендавана секцыяй фiзiка-матэматычных i тэхнiчных навук

(пратакол № ад )Рэцэнзент:

кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, загадчык кафедры матэматыкi МГВРК В.Э. Жаўнерчык;

кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт кафедры матэматыкi БДПУ У.А. Шылiнец


В.Р. Мядзведзева, I.Г. Пятроўская, Г.Я. Хурсевiч

М Інтэгральнае злічэнне функцыі адной зменнай. Нявызначаны інтэграл. Вызначаны інтэграл: Вучэб.-метад.дапам. / В.Р. Мядзведзева, I.Г. Пятроўская, Г.Я. Хурсевiч. – Мн.: БДПУ, 2009. – с.

ISBN

Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў і падрыхтоўкі іх да практычных заняткаў, заліку і экзамену.Адрасаваны студэнтам фiзiка-матэматычных спецыяльнасцей БДПУ, выкладчыкам матэматычных дысцыплiн

УДК
ББК

ISBN

 В.Р. Мядзведзева, I.Г. Пятроўская, Г.Я. Хурсевiч, 2009

Вучэбнае выданне


Мядзведзева Вольга Рыгораўна,

Пятроўская Iрына Георгiеўна

Хурсевiч Галiна Яўгеньеўна


ІНТЭГРАЛЬНАЕ ЗЛІЧЭННЕ

ФУНКЦЫІ АДНОЙ ЗМЕННАЙ.


НЯВЫЗНАЧАНЫ ІНТЭГРАЛ.

ВЫЗНАЧАНЫ ІНТЭГРАЛ.
Вучэбна-метадычны дапаможнік
Карэктар
Тэхничкая рэдагаванне i камп’ютэрная вёрска

Падпісана ў друк 2009. Фармат 60841/16. Папера афсетная. Гарнiтура Times.

Друк Riso. Ум. друк. арк. . Ул.-выд. арк. .Тыраж 100 экз. Заказ .

Выдавец i палiграфiчнае выкананне:

Установа адукацыi «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт

імя Максіма Танка».

ЛИ № 02330/0133496 ад 01.04.04.

ЛП № 02330/0131508 ад 30.04.04.220050, Мiнск, Савецкая, 18.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка