Návrh metodiky monitorovania populácií a biotopov druhu európskeho významu Cordulegaster heros Theischinger, 1979 Synonymické menáДата18.04.2016
Памер268.5 Kb.
#8082
Návrh metodiky monitorovania populácií a biotopov druhu európskeho významu Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Synonymické mená:

-
Opis druhu

Najväčšia stredoeurópska vážka čo do rozpätia krídel, z čeľade pásikavcovitých (Cordulegastridae). Telo je dlhé približne 8 – 9,5 cm, bruško je valcovité, v strede zúžené a ku koncu kyjakovito rozšírené (hlavne samce). Dĺžka krídla okolo 4,5 – 5,8 cm. Oči sa na vrchu hlavy dotýkajú v jednom bode. Sfarbenie je čierne s nápadnou žltou kresbou, oči zelené.

Larva je v F-instare dlhá okolo 4 – 5 cm. Bočné tŕne na 8. a 9. článku sú vyvinuté. Maska je lyžicovitá, typická pre čeľaď.
Poznávacie znaky v teréne

Pre obidve pohlavia: Kresba na bočnej strane 1. článku bruška je trojuholníková, umiestnená na spodnej zadnej strane, plynulo nadväzuje na kresbu 2. článku. Škvrny na chrbtovej strane brušných článkov – predné sú veľké, na väčšine článkov splývajú do širokých žltých pásov, zadné sú malé, na zadných článkoch aj chýbajú. Predný žltý pás na boku hrude je na zadnej strane asi v polovici dĺžky ostro vykrojený. Možná zámena s C. bidentata – odlíšenie pomocou kresby na boku 1. bruškového článku (škvrna v hornej polovici článku) a kresby na dorzálnej strane bruška (len 1 pár škvŕn). Odlíšenie od C. boltoni (momentálne nie je potvrdený ako súčasť fauny SR, ale jeho výskyt nie je vylúčený) – kresba na boku hrude s plynulejším vykrojením, kresba na 1. článku v tvare „J“, škvrny na brušku 2 páry, predné len o málo väčšie ako zadné, spojené len na prvých článkoch.

Samce – podľa tvaru bruškových príveskov.

Larvy – bočné tŕne bruška sú malé (C. bidentata bez tŕňov, C. boltoni s väčšími tŕňmi), veľkosť (C. boltoni je asi o 10-20% menší) a tvaru análnej pyramídy (cerky, paraprokty a epiprokt sú kratšie, mohutnejšie, kužeľovité, pri C. boltoni sú štíhlejšie a majú zahnuté hroty).

Obrazová dokumentácia dostupná: Šácha et al., 2008 (www.vazky.sk/kluc.html)
Biotop a ekológia

Horské a podhorské potoky vo výške (zatiaľ zistené) do 500 m n. m., podľa Dolného et al. (2008) zatienené, podľa Dijkstru & Lewingtona (2006) v lesnej aj otvorenejšej krajine. Dno s pieskovými a bahnitými sedimentmi.

Larvy žijú zahrabané v jemnom sedimente, prezimujú, životný cyklus až do 5 rokov. Liahnutie v júni a júli, na stromoch, medzi koreňmi, aj na strmých častiach brehov, do výšky až okolo 1,5 m.

Doba letu imág trvá až do augusta. Maximum aktivity v denných hodinách (11 – 17). Kladenie vajíčok exofyticky do substrátu dna, len samica.


Rozšírenie

Endemit JV Európy s centrom areálu na Balkáne a ostrovčekovitým výskytom do strednej Európy (Rakúsko, ČR, SR).

Slovensko – zistené dve autochtónne populácie (juhozápadné Slovensko – Malé Karpaty, podhorie a Záhorie, juhovýchodné Slovensko – Revúcka vrchovina a Stolické vrchy). Možná je expanzia areálu.
Metodika monitoringu

Spôsob zakladania a fixácie TMP a TML

TML: Typický biotop druhu. GPS zameranie stredu a okrajových bodov TML (horný a spodný koniec, pri vetvení toku konce všetkých vetiev).

TMP: Vyznačenie (podľa potreby a možností farbou, zárezmi, charakteristickými terénnymi znakmi) a GPS zameranie koncových bodov TMP. Pri zakladaní viacerých TMP v jednej TML by TMP mali byť lokalizované tak, aby sa nedotýkali a náhodným spôsobom a pritom reprezentatívne pokrývali TML.


 1. Pri veľkosti TML do 250 m TMP nezakladať, monitoring vykonávať na celej TML.

 2. Pri veľkosti TML nad 250 m založiť 1 TMP 250 m na každého začatého 2,5 km TML, spolu max. 3 TMP.


Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie

Metóda A (preferovaná)

Zber exúvií na TMP v čase liahnutia. Na TMP je potrebné vyzbierať všetky viditeľné exúviá a tieto z lokality odniesť, aby neovplyvnili nasledujúcu kontrolu. Exúviá sa zbierajú na vhodných miestach na obidvoch brehoch do vzdialenosti, ako je potrebné (väčšinou do 1 m, pozor na vyššie umiestnené exúviá!).

Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet exúvií. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa počty jedincov z jednotlivých kontrol spočítajú.

Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie TMP na 100 m. V druhom kroku prepočítaním na veľkosť TML.

Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto z každej založenej TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto exúvia a makroskopických identifikačných znakov), zbierka exúvií.
Termín a frekvencia výskumu

Tri návštevy v rámci sezóny. Prvá kontrola v prvej dekáde júna, opakovanie vždy po 3 týždňoch. Termín výskumu je nutné prispôsobiť miestnym klimatickým a aktuálnym meteorologickým podmienkam (teplá / studená zima) tak, aby sa TML navštívili na začiatku, v strede a na konci očakávaného liahnutia.


Potrebné vybavenie

 • entomologická sieťka

 • mäkká a tvrdá pinzeta, nádoby na exúviá

 • malý ďalekohľad

 • GPS

 • fotoaparát

 • (alternatívne smartphone s rovnakými funkciami)

 • terénny zápisník a ceruzka

 • terénne oblečenie a obuv

 • binokulárna lupa, pomôcky na určovanie materiálu (Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol)

 • meracie pásmo

 • farba, sekerka alebo iné potreby na prípadné vyznačenie koncových bodov


Vysvetlivky k formuláru - Hodnotenie kvality biotopu

Rizikové faktory – bagrovanie, prehlbovanie toku, odvodňovanie alebo iná regulácia toku a súvisiace ničenie biotopu lariev, znečisťovanie vody. • dobrá kvalita – neprítomnosť rizikových faktorov

 • nevyhovujúca kvalita – prítomnosť aspoň jedného rizikového faktora, spolu pre všetky na celkovej maximálnej rozlohe 50% TML

 • zlá kvalita – prítomnosť aspoň jedného rizikového faktora, spolu pre všetky faktory na celkovej maximálnej ploche viac ako 50% TML


Hodnotenie stavu populácie

Pracovník hodnotí populáciu ako celok, tzn. vypíše 100% do príslušnej kolónky. Skúma sa celkový počet zaznamenaných exúvií na 100 m toku. • dobrá kvalita – 10 a viac ks

 • nevyhovujúca kvalita – do 10 ks

 • zlá kvalita – exúviá nezistené


Metóda B (doplnková)

Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie

Odlov lariev z jemných sedimentov dna na vhodnom mikrohabitate TML. V rámci každej TMP je odbery potrebné robiť na troch miestach so sumárnou dĺžkou 25 m.

Okamžitá veľkosť populácie TMP sa určí prepočtom na celkovú dĺžku TMP (zdesaťnásobenie). Celková veľkosť populácie TMP sa určí ako aritmetický priemer výsledkov všetkých kontrol TMP.

Veľkosť populácie TML sa určí stanovením aritmetického priemeru jednotlivých TMP a prepočtom na celkovú dĺžku TML.

Dokumentácia: fotodokumentácia ako metóda A, z každej TML 1 larva ako dokladový materiál. Ostatné larvy po výskume vypustiť.
Požiadavky na TMP

Ako metóda A.


Termín a frekvencia výskumu

Tri návštevy v rámci sezóny. Prvá v máji (ešte pred liahnutím, na začiatku mesiaca), druhá v auguste, tretia v októbri (koniec mesiaca).


Potrebné vybavenie

Ako metóda A + hydrobiologická sieťka alebo kuchynské sitko na odlov lariev a fotografické misky na triedenie materiálu.


Hodnotenie kvality biotopu

Ako metóda A.


Hodnotenie stavu populácie

Ako metóda A.


Uvedené obdobia monitorovania predstavujú najvhodnejšie odporúčané obdobia na výkon monitoringu v teréne. Aktuálne najvhodnejšie obdobie na výkon monitoringu sa môže líšiť od uvedeného obdobia v závislosti na rôznych faktoroch ako napr. klimatické a fenologické podmienky počas roka, hydrologické podmienky, aktuálny stav biotopov a TML ako celku, manažment/obhospodarovanie TML a pod. Mapovateľ pri voľbe najvhodnejšieho obdobia na výkon monitoringu na konkrétnej TML zohľadní tieto faktory tak, aby maximalizoval pravdepodobnosť pozitívneho nálezu predmetu monitoringu a v prípade pochybností konzultuje svoj postup s vedúcim skupiny, garantom príp. odborným koordinátorom monitoringu.
Špecifické situácie monitoringu

 1. Monitoring na jednej TML je potrebné robiť vždy rovnakou metódou. Z tohto dôvodu by mal zamestnanec zvážiť použitú metódu ešte pred prvým termínom výskumu.

 2. Možné ovplyvnenie početnosti (podhodnotenie veľkosti populácie) v metóde A meteorologickými javmi – prudké dažde, búrky. V poznámkach je vhodné uviesť, či v dňoch priamo predchádzajúcich kontrole taká udalosť zasiahla lokalitu.

 3. Dĺžka jednej generácie je dlhšia ako trvanie projektu monitoringu. To hypoteticky môže ovplyvniť jeho výsledky – v prípade, ak by početnosti jednotlivých kohort boli z hocijakého dôvodu zásadne odlišné. Trendy je možné vyhodnocovať v časovej škále minimálne 10 – 15 rokov.

 4. Ako doplnok k obidvom metódam je na lokalitách potrebné sledovať a zaznamenávať výskyt imág druhu.

 5. Do budúcnosti je vhodné zvážiť možnosť využitia značkovania a/alebo genetických analýz pri určení veľkosti populácie. Odber 1 nohy so svalovým tkanivom, konzervácia v 96% alkohole, genetická analýza, výpočet veľkosti populácie na základe genetickej variability.


Spracoval: Dušan Šácha, 8. marca 2013

Oponoval: doc. PaedDr. Stanislav David, Ph.D.

Úprava podľa pripomienok: Dušan Šácha, 18. apríla 2013


Kód TML: Vypĺňa KIMSKód a názov druhu: Vypĺňa KIMS

Meno mapovateľa: Vypĺňa KIMS

Plocha TML: Vypĺňa KIMS

Súradnice stredu TML: Vypĺňa KIMS

Názov lokality:Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML)

zlá:

nevyhovujúca:

Dátum:

Čas kontroly (od-do): -

Typ biotopu druhu (Kód podľa Katalógu biotopov, alebo opis):

dobrá:

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF)

% plochy

±Vplyv /

±Budúci vplyv

Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF)

Intenzita vplyvu

Vysoká/Stredná/Nízka

% plochy

±Vplyv /

±Budúci vplyv

Intenzita vplyvu

Vysoká/Stredná/Nízka

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (v % z celkovej plochy TML)

zlé:

nevyhovujúce:

dobré:

Kvalita populácie druhu na lokalite

zlá:

nevyhovujúca:

dobrá:

Počasie:

Názov súboru fotky TML:

Text k fotke:


Súradnice fotky (long./lat.): /Iné fotografie v rámci TML

Názov súboru fotky

Objekt fotenia

Názov súboru fotky

Objekt fotenia

Názov súboru fotky

Objekt fotenia
TMP (miesta samplingu) v rámci TML

č. TMP

Súradnice TMP (long./lat.)

Rozmery TMP (š. x d.) v m

Fixácia TMP

Názov súboru fotky


Poznámka:


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu

č. TMP

Početnosť v TMP

Početnosť v TML

Spôsob zberu

Charakteristika
Kód TML – kód v tvare “TML_XXXX_000”, kde XXXX predstavuje kód biotopu (podľa Príloh II, IV a V  Smernice o biotopoch), ktorý je predmetom monitorovania na TML, a 000 je poradové číslo TML pre daný biotop.

Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.


Kód a názov druhu – kód a plný názov uvedený v Prílohách II, IV a V Smernice o biotopoch.

Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.


Plocha TML – plocha v metroch štvorcových vyrátaná z GISu.

Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.


Meno mapovateľa – meno terénneho mapovateľa danej TML.

Pole je povinné. Pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.


Súradnice stredu TML – súradnice (zemepisná dĺžka x zemepisná šírka) stredu TML vyrátané z GISu v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.

Pole je povinné. Pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.


Dátum – dátum terénneho monitorovania.

Pole je povinné.


Čas kontroly – čas, odkedy dokedy bola vykonaná kontrola TML

Pole je povinné len pre výskum imág.


Názov lokality – ak je známy názov územia, v ktorom sa TML nachádza, tak zapíšeme názov lokality.

Pole nie je povinné.


Typ biotopu druhu (Kód podľa Katalógu biotopov, alebo opis): – kód biotopu podľa Katalógu biotopov (Stanová, Valachovič 2002) alebo jeho opis, ktorý je miestom výskytu a prežívania monitorovaného druhu.

Pole je povinné.


Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML) – pre každú z troch kategórií kvality biotopu („dobrá“, „nevyhovujúca“, „zlá“) stanovíme jej percentuálny podiel z celkovej plochy TML. Kvalita sa hodnotí na základe expertného odhadu.

Princípy hodnotenia sú uvedené v metodikách jednotlivých druhov.

Pole je povinné.
Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Ak sa na lokalite vyskytujú aktivity, alebo vieme o potenciálnych aktivitách ovplyvňujúcich lokalitu, tak tieto údaje sú povinné.

Princípy hodnotenia sú spoločné pre všetky druhy.

Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF) – zapisujeme kódy aktivít a ohrození uvedených v prílohe 2 tohto dokumentu, ktoré sa aktuálne, alebo potenciálne vyskytujú na ploche TML.

Miera vplyvu Vysoká/Stredná/Nízka – zapíšeme kategóriu miery vplyvu danej aktivity na TML

Hodnotenie miery vplyvu:

- vysoká: aktivita spôsobuje zánik vhodného biotopu na 50 a viac % plochy TML a tým priame riziko vyhynutia lokálnej populácie druhu

- stredná: aktivita spôsobuje zánik vhodného biotopu na menej ako 50% plochy TML alebo zhoršenie kvality biotopu do kategórie „nevyhovujúca“ na 50 a viac % plochy TML a tým zhoršenie výhľadu populácie druhu na stav nevyhovujúci

- nízka: aktivita nemá významný vplyv na biotop druhu alebo spôsobuje zhoršenie jeho kvality do kategórie „nevyhovujúca“ na menej ako 50% plochy TML a tým nespôsobuje významné zmeny populácie druhu

% plochy – percento plochy, ktoré je pod súčasným prípadne budúcim vplyvom danej aktivity

±Vplyv /±Budúci vplyv – Kategóriu „Vplyv“ (skratka „V“) zaznačíme vtedy, keď daná aktivita aktuálne ovplyvňuje TML. Ak sa jedná o negatívny vplyv, označíme to znamienkom mínus („-V“). V prípade, že ide o pozitívny vplyv, označíme ho znamienkom plus („+V“). Ak máme vedomosti o aktivitách, ktoré v budúcnosti môžu vplývať na TML, tak pre tieto aktivity zapíšeme kategóriu „Budúci vplyv“ (skratka „B“). Podobne „+B“ pre pozitívne potenciálne vplyvy a „-B“ pre negatívne.
Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (v % z celkovej plochy TML)

Pole je povinné.

Vyhliadky biotopu druhu hodnotíme ako celok, tzn. zapísaním hodnoty 100% do kategórie:

- dobré: ak žiadna negatívna aktivita nedosiahla úroveň „stredná“

- nevyhovujúce: ak aspoň jedna negatívna aktivita dosiahla úroveň „stredná“

- zlé: ak aspoň jedna negatívna aktivita dosiahla úroveň „vysoká“


Kvalita populácie druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML) – pre každú z troch kategórií kvality druhovej populácie („dobrá“, „nevyhovujúca“, „zlá“) stanovíme jej percentuálny podiel z celkovej plochy TML. Kvalita sa hodnotí na základe expertného odhadu podľa metodík jednotlivých druhov.

Pole je povinné.


Počasie – uvádzame jednu alebo viac kategórií počasia počas pobytu na TML, relevantné k použitej metóde monitoringu: slnečno, polojasno, polooblačno, oblačno, mrholenie, dážď, sila vetra (bezvetrie, slabý, čerstvý, silný), pocitovú teplotu (veľmi teplo, teplo, chladno, zima) alebo teplotu v °C ak vieme určiť.

Pole je povinné.


Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Pole je povinné.


Súradnice fotky (long./lat.) – GPS súradnice identifikujúce miesto, kde bola robená fotografia TML, zaznamenané v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.

Pole je povinné.


Text k fotke – Text bližšie opisujúci fotku.

Pole nie je povinné.


Iné fotografie v rámci TML

Priestor pre evidovanie ďalších relevantných fotografií z TML (napríklad fotografie druhu)Názov súboru fotky – názov súboru fotografie uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Objekt fotenia – heslovitý opis objektu fotenia
TMP (miesta samplingu) v rámci TML

V prípade, že identifikácia monitorovaných druhov sa nedeje na celej ploche TML, ale len na vybraných plochách (tzv. TMP), tak pre tieto plochy zapisujeme nasledovné povinné parametre:č. TMP – poradové číslo TMP v rámci TML.

Súradnice TMP (long./lat.) – GPS súradnice identifikujúce stred TMP zaznamenané v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.

Rozmery TMP (š. x d.) v m – Rozmery založenej TMP v tvare:

 • pri tečúcich vodách dĺžka alebo celková dĺžka (ak je viac ramien)

 • pri stojatých vodách šírka x dĺžka v metroch. Šírka je rozmer kratšej strany TMP, dĺžka je rozmer strany dlhšej.

Fixácia TMP – zapisujeme materiál, prípadne spôsob, akým fixujeme (označujeme) okrajové body líniových TMP, resp. rohové body plošných TMP. Príklad: zápis "bútľavá vŕba hore" znamená, že na fixovanie boli využité ľahko identifikovateľné terénne znaky, ktoré definujú horný koniec líniovej lokality. Zápis „drevené koly 1 m, na vrchu zafarbené reflexnou farbou – v rohoch“ označujú plošnú TML s fixovanými zlomovými bodmi obvodu.

Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS
Poznámka – priestor pre ďalšie relevantné doplňujúce informácie

Pole nie je povinné.


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Pre každú TML je potrebné zapísať názvy taxónov druhov identifikovaných pri zbere dát patriacich do rovnakej skupiny ako monitorovaný druh.

Do formulára sa početnosť cieľového druhu počas kontroly zaznamená v zmysle použitej metodiky. Pre ostatné taxóny sa uvedie sumárna početnosť.

Názov taxónu – platný názov taxónu – pole je povinné

č. TMP – číslo TMP, v ktorej bol druh zistený

Početnosť v TMP – početnosť taxónu len v rámci TMP, vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou (podľa metodiky) – pole je povinné v prípade založenia TMP

Početnosť v TML – početnosť taxónu k celej TML, vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou (podľa metodiky) – pole je povinné

Spôsob zberu – v zmysle metodiky monitoringu pre daný druh

Charakteristika – charakteristika nálezu druhu, ktorú vyberieme zo Zoznamu charakteristík nálezov zoologických druhov podľa ISTB (Príloha 3) – pole je povinné pre zoologické nálezy


Príloha 1. Zoznam použitých skratiek

Abnd – abundancia (pokryvnosť)

GPS - Global Positioning System - Globálny systém určenia polohy

KIMS – Komplexný informačný a monitorovací systém

long. – longitude – zemepisná dĺžka – x-ová súradnica

lat. – latitude – zemepisná šírka – y-ová súradnica

ŠDF – Štandardný dátový formulár území sústavy Natura 2000

TML – trvalá monitorovacia lokalita

TMP – trvalá monitorovacia plocha

WGS-84 - World Geodetic System 1984 - geodetický štandard súradnicového systému

Príloha 2. Zoznam aktivít a ohrození


A poľnohospodárstvo

A01 pestovanie

A02 zmena v spôsoboch obhospodarovania

A02.01 intenzifikácia poľnohospodárstva

A02.02 zmena plodiny

A02.03 premena travinnej vegetácie na ornú pôdu

A03 kosenie

A03.01 intenzívne kosenie alebo intenzifikácia

A03.02 neintenzívne kosenie

A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia

A04 pasenie

A04.01 intenzívne pasenie

A04.01.01 intenzívne pasenie - hovädzí dobytok

A04.01.02 intenzívne pasenie - ovce

A04.01.03 intenzívne pasenie - kone

A04.01.04 intenzívne pasenie - kozy

A04.01.05 intenzívne pasenie - zmiešaný dobytok

A04.02 neintenzívne pasenie

A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok

A04.02.02 neintenzívne pasenie - ovce

A04.02.03 neintenzívne pasenie - kone

A04.02.04 neintenzívne pasenie - kozy

A04.02.05 neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok

A04.03 opustenie pasenia, nedostatočné pasenie

A05 chov dobytka (bez pasenia)

A05.01 chov zvierat

A05.02 kŕmenie zvierat

A05.03 nedostatok chovu dobytka

A06.01 jednoročné plodiny pre produkciu potravy

A06.01.01 intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / intenzifikácia

A06.01.02 neintenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy

A06.03 produkcia bioplynu

A06.04 zrušenie pestovania plodín

A07 používanie pesticídov, hormónov a chemikálií

A08 hnojenie

A09 zavlažovanie

A10 zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy

A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a mladiny

A10.02 odstránenie kamenných stien a násypov

A11 poľnohospodárske aktivity nešpecifikované vyššie

B lesníctvo

B01 výsadba stromov

B01.01 výsadba stromov - pôvodné druhy

B01.02 výsadba stromov - nepôvodné druhy

B02 manažment lesa

B02.01 výsadba po rube

B02.01.01 výsadba po rube - pôvodné druhy

B02.01.02 výsadba po rube - nepôvodné druhy

B02.02 holorub

B02.03 odstránenie porastu

B02.04 odstránenie sušiny

B02.05 neintenzívne

B02.06 stenčovanie vrstvy lesa

B03 využitie bez výsadby

B04 používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve

B05 používanie hnojív

B06 pasenie v lese

B07 lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie

C baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie

C01 baníctvo a lomy

C01.01 ťažba piesku a štrku

C01.01.01 lomy

C01.01.02 odstraňovanie plážových sedimentov

C01.02 ťažba hliny a ílu

C01.03 ťažba rašeliny

C01.03.01 ručná ťažba rašeliny

C01.03.02 mechanické odstraňovanie rašeliny

C01.04 bane

C01.04.01 povrchové bane

C01.04.02 podzemné bane

C01.05 práce so soľou

C01.06 geotechnický prieskum

C01.07 baníctvo a ťažba nešpecifikované vyššie

C02 ťažba ropy, alebo plynu

C02.01 prieskumné vrty

C02.02 výrobné vrty

C02.05 vrtná loď

C03 využívanie obnoviteľných zdrojov energie

C03.01 výroba geotermálnej energie

C03.02 výroba solárnej energie

C03.03 výroba veternej energie

C03.04 prílivová energia

D doprava a komunikácie

D01 dopravné siete

D01.01 chodníky, poľné cesty, cyklotrasy

D01.02 cesty, rýchlostné komunikácie

D01.03 parkovacie miesta

D01.04 železnice

D01.05 most, viadukt

D01.06 tunel

D02 úžitkové vedenia

D02.01 elektrické a telefónne vedenie

D02.01.01 visuté elektrické a telefónne vedenie

D02.01.02 podzemné elektrické a telefónne vedenie

D02.02 potrubia

D02.03 komunikačné stožiare a antény

D02.09 iný spôsob transportu energie

D03 lodné cesty, prístavy, prístavné stavby

D03.01 prístavy

D03.01.01 kĺzačky

D03.01.02 turistické prístavy alebo rekreačné miesta

D03.01.03 rybárske prístavy

D03.01.04 priemyselné prístavy

D03.02 lodné cesty

D03.02.01 cesty nákladnej lodnej dopravy

D03.02.02 lodné trajekty (vysokorýchlostné)

D03.03 prístavné stavby

D04 letiská, letecké cesty

D04.01 letisko

D04.02 aerodrom, heliport

D04.03 letecké cesty

D05 vylepšený prístup na lokalitu

D06 iné spôsoby dopravy

E urbanizácia, sídla a rozvoj

E01 urbanizované územia a ľudské sídla

E01.01 súvislá urbanizácia

E01.02 nesúvislá urbanizácia

E01.03 rozptýlené osídlenie

E01.04 iné typy osídlenia

E02 priemyselné a obchodné plochy

E02.01 továrne

E02.02 sklady

E02.03 iné priemyselné/obchodné plochy

E03 vypúšťanie znečisťujúcich látok

E03.01 nakladanie s komunálnym odpadom

E03.02 nakladanie s priemyselným odpadom

E03.03 nakladanie s inertnými materiálmi

E03.04 iné vypúšťanie znečisťujúcich látok

E04 stavby, budovy v krajine

E04.01 poľnohospodárske stavby

E04.02 vojenské stavby

E05 skladovanie materiálov

E06 iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom

E06.01 demolície budov a stavieb

E06.02 rekonštrukcia, obnova budov

F využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo

F01 morský a sladkovodný chov rýb

F01.01 intenzívny chov rýb

F02.01 profesionálny pasívny rybolov

F02.01.01 rybolov na mieste

F02.01.02 rybolov so sieťami

F02.02 profesionálny aktívny rybolov

F02.02.02 rybolov s vlečnými sieťami

F02.03 rekreačný rybolov

F03 poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej)

F03.01 poľovníctvo

F03.01.01 škody spôsobené poľovnou zverou

F03.02 odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)

F03.02.01 zber (hmyz, plazy, obojživelníky)

F03.02.02 vyberanie hniezd

F03.02.03 kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo

F03.02.04 kontrola predátormi

F03.02.05 náhodný odchyt

F03.02.09 iné formy odchytu fauny

F04 zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne

F04.01 drancovanie floristických lokalít

F04.02 zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)

F04.02.02 ručný zber

F05 ilegálny zber / odchyt morskej fauny

F05.01 dynamit

F05.02 zber mušlí

F05.03 jedy

F05.04 pytliactvo

F05.05 streľba

F05.06 odber pre účely zberu

F05.07 iné

F06 poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie

F06.01 poľovná zver / chovná vtáčia stanica

G ľudské vplyvy

G01 outdoorové, športové a rekreačné aktivity

G01.01 potápanie

G01.01.01 motorizované potápanie

G01.01.02 bezmotorizované potápanie

G01.02 pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia

G01.03 motorizované zariadenia

G01.03.01 pravidelné motorizované riadenie

G01.03.02 off-road motorizované riadenie

G01.04 alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo

G01.04.01 alpinizus a skalolezectvo

G01.04.02 jaskyniarstvo

G01.04.03 rekreačné návštevy jaskýň

G01.05 lietanie, paragliding, lietanie balónov

G01.06 lyžovanie, skialpinizmus

G01.07 šnorchlovanie

G01.08 iné outdoorové a rekreačné aktivity

G02 športové a rekreačné štruktúry

G02.01 golfové ihrisko

G02.02 lyžiarske stredisko

G02.03 štadión

G02.04 okruh

G02.05 jazdiareň

G02.06 zábavný park

G02.07 ihrisko

G02.08 kemping

G02.09 pozorovanie prírody

G02.10 iné športové / rekreačné zariadenia

G03 informačné centrá

G04 vojenské využitie

G04.01 vojenská aktivita

G04.02 zrušenie využívania na vojenské účely

G05 iné ľudské vplyvy

G05.01 zošľapávanie, nadmerné využívanie

G05.02 pobrežná abrázia, mechanické porušovanie morského dna

G05.04 vandalizmus

G05.05 intenzívne upratovanie verejných pláží / čistenie pláží

G05.06 odstraňovanie stromov lemujúcich cesty z bezpečnostných dôvodov

G05.07 chýbanie nesprávne nastavených opatrení ochrany prírody

G05.08 zatvorenie jaskýň a galérií

G05.09 oplotenie

G05.10 zvýšené prehustenie lietadiel

G05.11 smrť alebo zranenie spôsobené zrážkou

H znečistenie

H01 znečistenie povrchových vôd

H01.01 znečistenie povrchových vôd priemyselnými podnikmi

H01.02 znečistenie povrchových vôd zvýšeným prietokom

H01.03 iné bodové znečistenie povrchových vôd

H01.04 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou

H01.05 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami

H01.06 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené dopravou a infraštruktúrou, ktorá nie je napojená na kanalizáciu

H01.07 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené opustenými priemyselnými lokalitami

H01.08 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené komunálnym odpadom a odpadovými vodami

H01.09 rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené inými vplyvmi

H02 znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje)

H02.01 znečistenie podzemných vôd spôsobené únikmi z kontaminovaných lokalít

H02.02 znečistenie podzemných vôd spôsobené únikmi zo skládky

H02.03 znečistenie podzemných vôd súvisiace s infraštruktúrou ropného priemyslu

H02.04 znečistenie podzemných vôd spôsobené únikom vody z baníctva

H02.06 rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami

H02.07 rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené

H02.08 rozptýlené znečistenie spôsobené urbanizmom

H03 znečistenie morskej vody

H03.01 ropné škvrny v mori

H03.02 únik toxických chemikálií z látok uskladnených v mori

H03.02.01 nesyntetická zložka znečistenia

H03.02.02 syntetická zložka znečistenia

H03.02.03 rádioaktívne znečistenie

H03.02.04 vplyv iných látok (napr. kvapalných, plynných)

H03.03 morské makro-znečistenie (napr. plastové tašky)

H04 znečistenie ovzdušia

H04.01 kyslý dážď

H04.02 vplyv nitrátov

H04.03 iné znečistenie ovzdušia

H05 znečistenie pôdy a pevný odpad

H05.01 odpadky a pevný odpad

H06 prírastok energie

H06.01 hluková záťaž

H06.01.01 podový zdroj, alebo nepravidelná hluková záťaž

H06.01.02 rozptýlená alebo pravidelná hluková záťaž

H06.02 svetelné znečistenie

H06.03 otepľovanie vodných telies

H06.04 elektromagnetické zmeny

H06.05 seizmické výbuchy

H07 iné formy znečistenia

I invazívne alebo inak problematické druhy

I01 druhové invázie

I02 problémové pôvodné druhy

I03 zavedenie genetického materiálu, GMO

I03.01 genetické znečistenie (fauna)

I03.02 genetické znečistenie (flóra)

J prirodzené zmeny systému

J01 požiar a potlačenie požiaru

J01.01 vyhorenie

J01.02 potlačenie prírodných požiarov

J01.03 nedostatok požiarov

J02 iné človekom vyvolané zmeny v hydrologických podmienkach

J02.01 zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

J02.01.01 poldre

J02.01.02 rekultivácie mokradí

J02.01.03 zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

J02.01.04 rekultivácia baní

J02.02 odstraňovanie sedimentov

J02.02.01 bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov

J02.02.02 pobrežné bagrovanie

J02.03 budovanie kanálov

J02.03.02 budovanie kanálov

J02.04 zmeny spôsobené záplavami

J02.04.01 záplavy

J02.04.02 nedostatok záplav

J02.05 zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

J02.05.01 modifikácie vo vodných prietokoch

J02.05.02 modifikácie v štruktúre vodných tokov

J02.05.03 modifikácie v stojatých vodách

J02.05.04 zásobárne vody

J02.05.05 malé vodné elektrárne

J02.11 smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín

J02.12 hrádze, upravené brehy všeobecne

J02.12.02 hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemských vodných systémoch

J02.14 zmenená kvalita vody spôsobená antropogénnymi zmenami salinity

J02.15 iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom

J03 iné zmeny ekosystému

J03.02.01 znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry

J03.02.02 znižovanie rozptylu

J03.02.03 znižovanie genetickej výmeny

J03.03 znižovanie, nedostatok v prevencii proti erózii

J03.04 aplikácia výskumu spôsobujúceho poškodzovanie

K prírodné biotické a abiotické procesy (okrem katastrof)

K01 abiotické (pomalé) prírodné procesy

K01.01 erózia

K01.02 zazemňovanie

K01.03 vysušovanie

K01.04 zavodňovanie

K01.05 zasoľovanie pôdy

K02 biologické procesy

K02.01 sukcesia

K02.02 akumulácia organického materiálu

K02.03 eutrofizácia (prirodzená)

K02.04 acidifikácia (prirodzená)

K03 medzidruhové vzťahy (fauna)

K03.01 súťaživosť (fauna)

K03.02 parazitizmus (fauna)

K03.03 začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)

K03.04 predátorstvo

K03.05 antagonizmus podnietený rozvojom druhov

K03.06 antagonizmus s domácimi zvieratami

K03.07 iné formy medzidruhovej súťaživosti

K04 medzidruhové vzťahy (flóra)

K04.01 súťaživosť (flóra)

K04.02 parazitizmus (flóra)

K04.03 začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)

K04.05 škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

K06 iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra)

L prírodné katastrofy

L01 sopečná aktivita

L02 prílivová vlna, tsunami

L03 zemetrasenie

L04 lavína

L05 zosuvy pôdy

L06 podzemné zosuvy

L07 búrky

L08 záplavy (prírodné procesy)

L09 prírodný požiar

L10 iné prírodné katastrofy

M klimatická zmena

M01 zmeny abiotických podmienok

M01.01 zmena teploty (napr. vzostup teploty a extrémy)

M01.02 suchá a nedostatok zrážok

M01.03 záplavy a vzostup zrážok

M01.04 zmeny pH

M01.05 zmeny prúdenia (sladkovodné, prílivové, oceánske)

M01.06 zmeny vlnenia

M01.07 zmeny hladiny mora

M02 zmeny biotických podmienok

M02.01 zmena biotopu

M02.02 desynchronizácia procesov

M02.03 vyhynutie druhov

M02.04 migrácia druhov

U neznáme ohrozenia

X žiadne ohrozenia

XE ohrozenia z území mimo EÚ

XO ohrozenia z území mimo členského štátu
Príloha 3. Zoznam charakteristík nálezov vážok

EXUVIUM – zvlečená kutikula, koža – Zvlečená kutikula, resp. koža. U hmyzu sa používa v prípade opustenia imágom. Použiteľné aj pre plazy.

IMAGO – imágo, dospelý jedinec – Posledné štádium vývoja s neurčeným pohlavím.

NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly – Negatívny výsledok kontroly výskytu daného druhu. V tomto prípade počet uveďte 0 (nula).

NYMFA – nymfa – Larválne štádium článkonožcov s nedokonalou premenou (napr. vážky, rovnokrídlovce, bzdochy, roztoče). Podobné imágu, líši sa veľkosťou.

PAR – pár dospelých jedincov – Pozorovanie páru dospelých jedincov (tandem).

PARENIE – párenie – Pozorovanie párenia (tandem v kopulácii).

VAJICKA – vajíčka – Nález vajíčok, napr. u bezstavovcov (resp. počet párov pozorovaných pri ovipozícii).

SAMEC – imágo samčieho pohlavia.

SAMICA – imágo samičieho pohlavia.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка