Nr. 146, datë 2007 PËr miratimin e listës së kuqe të florës dhe faunëS
старонка3/3
Дата канвертавання24.04.2016
Памер152.41 Kb.
1   2   3

397. Coluber najadum Shigjeta e hollë LRcd

398. Coronella austriaca Gjarpri i zi LRnt

399. Elaphe longissima Bolla e shtëpisë EN

400. Elaphe quatuorlineata Bolla me katër vija CR

401. Elaphe situla Bolla laramane CR

402. Malpolon monspessulanus Biroja LRlc

403. Natrix natrix Gjarpri i ujit NE

404. Natrix tesellata Gjarpri i ujit NE

405. Telescopus fallax Gjarpri laraman LRlc

Fam. Typhlopidae

406. Tyflops vermicularis Gjarpri i verbër CR

Familja Viperidae

407. Vipera ammodytes Nëpërka LRnt

408. Vipera berus Nëpërka me lara e malit LRnt

409. Vipera ursinii Nëpërka e vogël e malit LRnt

SHPENDËT

RENDI PROCELLARIFORMES

Familja Procellaridae

410. Calonectris diomedea Lajmëtari i madh i furtunës EN

411. Puffinus yelkouan Lajmëtari i vogël i furtunës EN

412. Hydrobates pelagicus Zgalemi i vogël EN

RENDI PELECANIFORMES

Familja Phalocrocoracidae

413. Phalacrocorax aristotelis Karabullaku me çafkë EN

414. Phalacrocorax pygmeus Karabullaku i vogël CR

Familja Pelecanidae

415. Pelecanus crispus Pelikani kaçurrel CR

RENDI CICONIIFORMES

Familja Ardeidae

416. Botaurus stellaris Gakthi VU

417. Nycticorax nycticorax Capka e natës VU

418. Ardeola ralloides Capka e verdhë VU

419. Egretta garzetta Capka e bardhë e vogël VU

420. Egretta alba Capka e madhe e bardhë EN

421. Ardea cinerea Capka e përhime VU

422. Ardea purpurea Capke rrudhi EN

Familja Ciconiidae

423. Ciconia ciconia Lejleku CR

424. Ciconia nigra Lejleku i zi DD

Familja Threskiornithidae

425. Plegadis falcinellus Kojliku i zi EN

426. Platalea leucorodia Capka sqeplugë EN

RENDI ANSERIFORMES

Familja Anatidae

427. Anser albifrons Pata ballëbardhe VU

428. Anser erythropus Pata këmbëkuqe Ex

429. Branta ruficollis Pata e vogël laramane CR

430. Tadorna ferruginea Kuqaloshja Ex

431. Netta rufina Murrcaku LRcd

432. Aythya nyroca Kryekuqe e vogël CR

433. Mergus merganser Zhytësi i mesëm VU

434. Oxyura leucocephala Rosa kokëbardhë CR

RENDI ACCIPRITIFORMES

Familja Accipritidae

435. Pernis apivorus Huta grenxangrënëse EN

436. Milvus migrans Huta e zezë bishtgërshërë EN

437. Milvus milvus Huta bishtgërshërë e kuqërreme EN

438. Haliaeetus albicilla Shqiponja e detit CR

439. Gypaetus barbatus Shkaba mjekëroshe CR

440. Neophron percnopterus Kali i qyqes VU

441. Gyps fulvus Shkaba CR

442. Aegypius monachus Shkaba e zezë Ex

443. Circaetus gallicus Shqiponja gjarpërngrënëse VU

444. Circus aeruginosus Shqipja e kënetës VU

445. Circus cyaneus Shqipja e fushës EN

446. Circus macrourus Shqipja e stepave CR

447. Circus pygargus Shqipja e balltaqeve EN

448. Accipiter gentiles Gjeraqina VU

449. Accipiter nisus Gjeraqina e shkurtës EN

450. Accipiter brevipes Gjeraqina këmbëshkurtër CR

451. Buteo buteo Huta VU

452. Buteo rufinus Huta bishtbardhë CR

453. Buteo lagopus Huta me kalca CR

454. Aquila pomarina Shqiponja e vogël e rosave CR

455. Aquila clanga Shqiponja e madhe e rosave CR

456. Aquila heliaca Shqiponja perandorake CR

457. Aquila chrysaetos Shqiponja e maleve EN

458. Hieraaetus penatus Shqiponja e vogël EN

459. Hieraaetus fasciatus Shqiponja bishtvizuar EN

460. Pandion haliaetus Shqiponja peshkngrënëse VU

RENDI FALCONIFORMES

Familja Falconidae

461. Falco naumanni Skifteri kthetraverdhë VU

462. Falco tinnunculus Skifteri kthetrazi VU

463. Falco columbarius Skifteri i vogël VU

464. Falco subbuteo Skifteri i drurëve VU

465. Falco eleonorae Skifteri mbretëror CR

466. Falco biarmicus Skifteri i Mesdheut CR

467. Falco cherrug Skifteri i gjuetisë CR

468. Falco peregrinus Krahëthati VU

RENDI GALLIFORMES

Familja Tetraonidae

469. Bonasa bonasia Pula me çafkë CR

470. Tetrao tetrix Gjeli i egër bishtlirë Ex

471. Tetrao urogallus Gjeli i egër CR

Familja Phasianidae

472. Phasianus colchicus Fazani CR

Familja Rallidae

473. Porzana porzana Porzana pikaloshe DD

474. Porzana parva Porzana zogëzë DD

475. Porzana pusilla Porzana e vogël DD

476. Crex crex Mbreti i shkurtës VU

RENDI GRUIFORMES

Familja Otidae

477. Tetrax tetrax Pula e livadheve CR

478. Otis tarda Pula me mjekër DD

RENDI CHARADRIIFORMËS

Familja Haemotopodidae

479. Haematopus ostralegus Laraska e detit VU

480. Himantopus himantopus Kalorësi EN

Familja Recurivirostridae

481. Recurvirostra avosetta Sqepbiza EN

Familja Burhinidae

482. Burhinus oedicnemus Gjelaci symadh CR

Familja Glareolidae

483. Glareola pratincola Dallëndyshe deti VU

Familja Scolopacidae

484. Lymnocryptes minimus Shapka e vogël e ujit LRlc

485. Gallinago media Shapka e madhe e ujit CR

486. Numenius tenuirostris Kojliku sqephollë CR

Familja Laridae

487. Larus genei Pulëbardha rozë VU

488. Larus cachinnans Pulëbardha këmbëverdhë EN

Familja Sternidae

489. Sterna sandvicensis Sterni dimërak VU

490. Sterna hirundo Dallëndyshe e zakonshme deti EN

RENDI STRIGIFORMES

Familja Tytonidae

491. Tyto alba Kukuvajka mjekëroshe VU

Familja Strigidae

492. Bubo bubo Bufi CR

Familja Sittidae

493. Strix aluco Kukuvajka e pyjeve LRnt

494. Asio otus Bufi veshëgjatë LRnt

Familja Apodidae

495. Asio flammeus Bufi veshëshkurtër VU

RENDI CAPRIMULGIFORMES

Familja Caprimulgidae

496. Caprimulgus europaeus Dallëndyshe nate LRlc

RENDI APODIFORMES

Familja Apodidae

497. Apus apus Dejka LRcd

498. Apus pallidus Dejka e zbehtë LRcd

RENDI CORACIIFORMES

Familja Meropidae

499. Merops apiaster Gargulli EN

Familja Coraciidae

500. Coracias garrulous Grifsha e detit CR

Familja Upupidae

501. Upupa epops Pupëza VU

RENDI PICIFORMES

Familja Picidae

502. Jynx torquilla Qafëdredhësi LRnt

503. Picus canus Qukapiku i përhimë VU

504. Picus viridis Qukapiku i gjelbër LRlc

505. Dryocopus martius Qukapiku i zi LRlc

506. Dendrocopos leucotos Qukapiku larosh kurrizbardhë LRlc

RENDI PASSERIFORMES

Familja Motacillidae

507. Anthus trivialis Drenja e pyllit DD

Familja Bomycillidae

508. Bombycilla garrulous Cafkelore bishtverdhë DD

Familja Prunellidae

509. Prunella collaris Dredhuesi i alpeve DD

Familja Sylviidae

510. Locustella fluviatilis Bilbilthi i lumit DD

511. Locustella luscinioides Bilbilthi DD

512. Acrocephalus melanopogon Bilbilthi me mustaqe EN

513. Acrocephalus schoenobaenus Bilbilthi i zhukave EN

514. Acrocephalus palustris Bilbilthi i verdhemë DD

515. Acrocephalus scirpaceus Bilbilthi i kallamave LRnt

Familja Muscicapidae

516. Hippolais olivetorum Përqeshësi i madh i ullinjve DD

Familja Sittidae

517. Sylvia rueppellii Bilbilthi gushëzi DD

Familja Muscicapidae

518. Ficedula semitorquata Mizakapesi krahëvizuar DD

Familja Paridae

519. Parus palustris Trishtili i vogël i murrmë DD

Familja Timaliidae

520. Panurus biarmicus Trishtili me mustaqe LRnt

Familja Sittidae

521. Sitta eur opaea Zvarritësi i zakonshëm LRnt

Familja Tichodromadidae

522. Tichodroma muraria Zvarritësi krahëkuq EN

Familja Remizidae

523. Remiz pendulinus Kolovatësi VU

Familja Lannidae

524. Lanius minor Larashi i vogël ballzi DD

525. Lanius excubitor Larashi i madh i përhimë DD

Familja Passeridae

526. Petronia petronia Harabeli i gurëve DD

Familja Fringillidae

527. Loxia curvirostra Sqepkryqi DD

528. Pyrrhula pyrrhula Kuqalashi çafkëzi VU

Familja Emberizidae

529. Emberiza hortulana Cerla e kopshtit DD

GJITARËT

RENDI INSECTIVORA

Fam. Soricidae

530. Suncus etruscus Hundgjati i vogël dhëmb-bardhë DD

RENDI CHIROPTERA

MICROCHIROPTERA

Fam. Rhinolophidae

531. Rhinolophus blasii Lakuriq nate hund-patkua i Blasius-it LRnt

532. Rhinolophus euryale Lakuriq nate hund-patkua i Mesdheut VU

533. Rhinolophus ferrumequinum Lakuriq nate hund-patkua i madh LRcd

534. Rhinolophus hipposideros Lakuriq nate hund-patkua i vogël LRnt

Familja Vespertilionidae

535. Miniopterus schreibersi Lakuriq nate i Schreiber-it LRnt

536. Myotis bechsteinii Lakuriq nate i Bechsteini-it DD

537. Myotis capaccinii Lakuriq nate gishtgjatë LRcd

538. Myotis daubentoni Lakuriq nate i Daubenton-it LRcd

539. Myotis emarginatus Lakuriq nate i Geoffroy-it DD

540. Myotis nattereri Lakuriq nate i Natterer-it DD

541. Nyctalus leisleri Lakuriq nate i Leisler-it DD

542. Nyctalus noctula Noktule DD

543. Plecotus auritus Lakuriq nate veshgjatë i zakonshëm DD

544. Plecotus austriacus Lakuriq nate veshgjatë i hirtë DD

545. Vespertilio murinus Lakuriq nate dyngjyrësh DD

Familja Molossidae

546. Tadarida teniotis Lakuriq nate bishtlirë DD

RENDI RODENTIA

Familja Sciuride

547. Sciurus vulgaris Ketri LRnt

Familja Gliridae

548. Dryomys nitedula Gjumashi i pyllit DD

549. Glis glis Gjumashi i majmë, Geri LRlc

550. Muscardinus avellanarius Gjumashi i lajthisë DD

Familja Muridae

Microtinae

551. Microtus (Pitymys) felteni Miu i Felten-it LRnt

552. Microtus (Pitymys) thomasi Miu i Thomas-it LRnt

Spalacinae

553. Mus spicilegus (abbotti) Miu i stepës DD

RENDI CARNIVORA - FISSIPEDIA

Familja Ursidae

554. Ursus arctos Ariu i murrmë VU

Familja Canidae

555. Canis lupus Ujku LRnt

556. Canis aureus Çakalli VU

Familja Mustelidae

557. Lutra lutra Lutra VU

558. Meles meles Baldosa EN

559. Mustela erminea Nuse lale bisht-zezë EN

560. Mustela putorius Qelbësi EN

561. Martes foina Kunadhja (gushëbardhi) LRnt

562. Martes martes Zardafi (gushëverdhi) VU

Familja Felidae

563. Lynx lynx Rrëqebulli CR

564. Felis silvestris Macja e egër EN

RENDI PINNIPEDIA

Familja Phocidae

565. Monachus monachus Foka e Mesdheut CR

RENDI ARTIODACTYLA

Familja Suidae

566. Sus scrofa Derri i egër LRnt

Familja Bovidae

567. Bubalus bubalis Bualli CR

568. Rupicapra rupicapra Dhia e egër VU

Familja Cervidae

569. Cervus elaphus Dreri EX

570. Capreolus capreolus Kaprolli VU

RENDI CETACEA

ODONTOCETA

Familja Physeteridae

571. Physeter macrocephalus Kashaloti DD

Familja Ziphidae

572. Ziphius cavirostris Balena me sqep DD

Familja Delphinidae

573. Delphinus delphis Delfini VU

574. Tursiops truncates Deljini turishkurtër LRcd

575. Stenella coeruleoalba Delpjini me shirita DD
SHTOJCA 3

KATEGORITË E KËRCËNIMIT SIPAS IUCN-SË


Kategoria Kodi Përkufizimi

EX I zhdukur

EW I zhdukur si gjendje spontane ose të egër

CR I rrezikuar në mënyrë kritike

CR A1a Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, vrojtim i drejpërdrejtë

CR A1b Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, rënie/zvogëlim i përhapjes ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit

CR A1c Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, niveli aktual ose potencial i shfrytëzimit

CR A1d Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

CR A2b Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

CR A2c Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksoneve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, konkurrencës ose parazitëve

CR A2d Rënie e shpejtë >80% për 10 vjet, efektet e taksonëve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

CR B1 Prani e llojit në <100 km2

CR B2a Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në sipërfaqen e përhapjes së llojit

CR B2b Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në zonën e zënë prej llojit

CR B2c Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në madhësinë dhe cilësine e habitatit

CR B2d Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në numrin e lokalizimeve ose nënpopullatave

CR B2e Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar

CR B3a Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në sipërfaqen e përhapjes së llojit

CR B3b Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e zënë prej llojit

CR B3c Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në numrin e lokalizimeve ose nënpopullatave

CR B3d Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në numrin e individëve të maturuar

CR C1 <250 individë të maturuar

CR C2a <250 individë të maturuar, rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar dhe të strukturës së popullatës, e vrojtuar ose e pritur në formën e fragmentimit të rëndë >50 individë të maturuar

CR C2b <250 individë të maturuar, të gjithë individët riprodhues takohen në një nënpopullatë

CR D1 <50 individë të maturuar

CR D2


EN I rrezikuar

EN A1a Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, vrojtim i drejpërdrejtë

EN A1b Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet. Rënie/zvogëlim i përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit

EN A1c Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, niveli aktual ose potencial i shfrytëzimit

EN A1d Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksonëve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, konkurrencës ose parazitëve

EN A2b Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksonëve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

EN A2c Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksonëvë të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësave, konkurrencës ose parazitëve

EN A2d Rënie e shpejtë >50% për 10 vjet, efektet e taksonëve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

EN B1 Prani e llojit në <5000 km2

EN B2a Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në sipërfaqen e përhapjes së llojit

EN B2b Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në zonën e zënë prej llojit

EN B2c Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në madhësinë dhe cilësinë e habitatit

EN B2d Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në numrin e lokalizimeve ose nënpopullatave

EN B2e Prani e llojit në <5000 km2, rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar

EN B3a Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në sipërfaqen e përhapjes së llojit

EN B3b Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e zënë prej llojit

EN B3c Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e zënë prej llojit

EN B3d Prani e llojit në <5000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në numrin e individëve të maturuar

EN C1 <2500 individë të maturuar

EN C2a <2500 individë të maturuar, rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar dhe të strukturës së popullatës, e vrojtuar ose e pritur në formën e >250 individë të maturuar

EN C2b <2500 individë të maturuar, të gjithë individët riprodhues takohen në një nënpopullatë, të gjithë individët riprodhues takohen në një nënpopullatë

EN D1 <250 individë të maturuar

EN D2 -

VU I përkeqësuarVU A1a Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, vrojtim i drejpërdrejtë

VU A1b Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënie/zvogëlim i përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit

VU A1c Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, niveli aktual ose potencial i shfrytëzimit

VU A1d Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, efektet e taksonëve të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

VU A2b Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritshme në një të ardhme të afërt bazohet në rënie/zvogëlim i përhapjes, ose zonës së zënë nga lloji në fjalë, dhe/ose i cilësisë së habitatit

VU A2c Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritshme në një të ardhme të afërt bazohet në niveli aktual ose potencial i shfrytëzimit

VU A2d Rënie e shpejtë >50% për 20 vjet, rënia e pritshme në një të ardhme të afërt bazohet në efektet e taksonevë të introduktura, hibridizimit, sëmundjeve, ndotësve, konkurrencës ose parazitëve

VU B1 Prani e llojit në <20000 km2

VU B2a Prani e llojit në <20000 km2, rënie e vazhduar në sipërfaqen e përhapjes së llojit

VU B2b Prani e llojit në <20000 km2, rënie e vazhduar në zonën e zënë prej llojit

VU B2c Prani e llojit në <20000 km2, rënie e vazhduar në madhësinë dhe cilësinë e habitatit

VU B2d Prani e llojit në <20000 km2, rënie e vazhduar në numrin e lokalizimeve ose nënpopullatave

VU B2e Prani e llojit në <20000 km2, rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar

VU B3a Prani e llojit në <20000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në sipërfaqen e përhapjes së llojit

VU B3b Prani e llojit në <20000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e zënë prej llojit

VU B3c Prani e llojit në <20000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në zonën e zënë prej llojit

VU B3d Prani e llojit në <20000 km2, fluktacione (ulje-ngritje) të mëdha në numrin e individëve të maturuar

VU C1 <10000 individë të maturuar

VU C2a Rënie e vazhduar në numrin e individëve të maturuar dhe të strukturës së popullatës, e vrojtuar ose e pritur në formën e >1000 individë të maturuar

VU C2b <2500 individë të maturuar, të gjithë individët riprodhues takohen në një nënpopullatë, të gjithë individët riprodhues takohen në një nënpopullatë

VU D1 <1000 individë të maturuar

VU D2 <100 km2 ose <5 lokalizime

LR Rrezik i ulët

LRcd Rrezik i ulët i varur nga masat konservuese

LRnt Rrezik i ulët jo i varur nga masat konservuese

DD Të dhëna të pamjaftueshmeNE Jo i vlerësuar
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка