Nr. 146, datë 2007 PËr miratimin e listës së kuqe të florës dhe faunëSстаронка1/3
Дата24.04.2016
Памер152.41 Kb.
#27581
  1   2   3
URDHËR

Nr.146, datë 8.5.2007


PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KUQE TË FLORËS DHE FAUNËS
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës dhe në zbatim të pikës 5 të nenit 22 të ligjit nr.587, datë 20.7.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit",
URDHËROJ:
1. Miratimin e listës së kuqe të florës dhe faunës shqiptare, përkatësisht sipas shtojcës 1 dhe shtojcës 2 që i bashkëlidhen këtij urdhri si pjesë e tij.

2. Statusi i kërcënimit për llojet e florës dhe faunës mbështetet në kategorizimin e IUCN-së, që jepet në shtojcën 3, që i bashkëlidhet këtij urdhri si pjesë e tij.

3. Drejtoria e Politikave të Mbrojtjes së Natyrës ndjek përfshirjen e listës së kuqe të florës dhe faunës në publikimin e ri të librit të kuq.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Politikave të Mbrojtjes së Natyrës, Drejtoria e Politikave të Pyjeve dhe Kullotave dhe Drejtoria e Koordinimit të Kontrollit.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I MJEDISIT, PYJEVE

DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

Lufter Xhuveli

SHTOJCA 1
LISTA E KUQE E FLORËS
Emri shkencor Emri i zakonshëm Statusi i kërcënimit

ALGA DETARE


RHODOPHYTA

Familja Ceramiaceae

1. Bornetia secundiflora VU D2

Familja Caulacanthaceae

2. Catenella caespitosa VU D2

Familja Rhodomellaceae

3. Digenea simplex VU D2

Familja Corallinaceae

4. Lithophyllum dentatum CR B2c

5. Lithophyllum byssoides

( L. lichenoides) EN B1

6. Lithophyllum trocanter CR B2c

7. Tenarea tortuosa CR B2c

PHAEOPHYTA

Familja Cladostephaceae

8. Cladostephus spongiosus f. hedwigoides EN D1

Familja Cystoseiraceae

9. Cystoseira amentacea var. spicata VU B2c

10. Cystoseira spinosa var. compressa (C. adriatica) VU D2

Familja Fucaceae

11. Fucus virsoides Fukus i Adriatikut CR B2c

CHLOROPHYTA

Familja Codiaceae

12. Codium decorticatum CR D1

Familja Polyphysaceae

13. Polyphysa parvula CR D1

KËRPUDHA

Familja Agaricaceae

14. Agaricus arvensis Barkuqja e borës VU B2c

Familja Amanitaceae

15. Amanita caesarea Veza e Çezarit EN C1

Familja Auriculariaceae

16. Auricularia auricula-judae Veshi i Judës VU A1a

Familja Bankeraceae

17. Sarcodon imbricatus Dhëmbëza EN D1

Familja Boletaceae

18. Boletus satanas Kërpudha e djallit LR nt

Familja Geastraceae

19. Myriostoma coliforme Poç piperi CR B2a

Familja Gomphaceae

20. Clavariadelphus truncatus Kupa CR C2a

Familja Hericiaceae

21. Hercium erinaceus Mjekra CR A1b

Familja Hymenochaetaceae

22. Onnia tomentosa Pushlore CR B1

Familja Lycoperdaceae

23. Calvatia utriformis Kërpudhë ujku CR D2

Familja Marasmiaceae

24. Omphalotus olearius Kërpudha e ullirit CR D1

Familja Phallaceae

25. Anthurus archeri Kërpudha yll EN A1b

26. Clathrus ruber Kërpudha e kuqe EN D1

Familja Pluteaceae

27. Volvariella bombycina Volvaria EN C1

Familja Pucciniaceae

28. Gymnosporngium clavariaeforme Ndryshku i dëllinjës VU B2c

Familja Russulaceae

29. Lactarius volemus Lopëza LR nt

Familja Sarcoscyphaceae

30. Sarcoscypha coccinea Kupëza VU D2

Familja Sclerodermataceae

31. Astraeus hygrometricus Ylli VU C2

Familja Scutigeraceae

32. Albatrellus pes-capre Këmbëdhi CR D1

BIMË ENESORE

Familja Aceraceae

33. Acer hyrcanum Panja e Hirkanisë EN A1a

Familja Adianthaceae

34. Adianthum capillus-veneris Adiantë VU A1b

Familja Alismataceae

35. Caldesia parnassifolia Kaldesia gjetheparnas VU A1b

36. Sagittaria sagittifolia Sagitarie gjetheshigjetake VU A1b

37. Baldellia ranunculoides Baldelë si zhabinë CR A1c

Familja Amaryllidaceae

38. Leucojum valentinum Bilbylbardhë e Vlorës CR A1c

39. Pancratium maritimum Zambak deti EN A1b

Familja Araceae

40. Dracunculus vulgaris Lulegjarpër i rëndomtë EN A1b

Familja Aristolochiaceae

41. Aristolochia sempervirens Petrik gjithmonë i gjelbër EN A1b

Familja Asclepiadaceae

42. Vincetoxicum huteri Qenmbytëse e huterit LR nt

Familja Aspidiaceae

43. Dryopteris filix-mas Fiermashkull LR cd

Familja Aspleniaceae

44. Phyllitis scolopendrium Tjegullore, skolopendër i rëndomtë VU A1b

Familja Berberidaceae

45. Gymnospermium shqipëtarum Lule helmi shqiptar CR A1a

46. Berberis vulgaris Mylqinë CR C2a

Familja Betulaceae

47. Betula pendula Mështeknë CR B2e

Familja Boraginaceae

48. Moltkia doerfleri Moltkë e Dërflerit LR nt

49. Alkanna corcyrensis Alkana e Korfuzit EN A1b

50. Alkanna scardica Alkana e Sharrit LR cd

51. Alkanna sandwithii Allkënë e Sandvithit CR A1a

52. Halacsya sendtneri Halace e Sendtnerit EN A1b

53. Symphytum officinale Kufilmë mjekësore VU A1b

54. Solenanthus scardicus Solenantë e Sharrit VU A1b

55. Solenanthus albanicus Solenantë e Shqipërisë VU A1b

Familja Butomaceae

56 Butomus umbellatus Bliqën VU A1b

Familja Campanulaceae

57. Campanula tymphaea Lulekambanë e Timfeut LR cd

58. Campanula haw kinsiana Lulekambanë e Havkinsit EN A1b

59. Campanula albanica Lulekambanë shqiptare EN A1b

60. Asyneuma comosiforme Asineumë balukengjashme EN A1b

61. Phyteuma pseudorbiculare Fiteumë e rrumbullakët e rreme LR nt

62. Edraianthus serpyllifolius Edraiant gjethelisre LR cd

63. Edraianthus wettsteinii Edraiant e vetshtainit EN A1b

Familja Capparaceae

64. Capparis spinosa Kaparinë me gjemba VU A1b

Familja Caprifoliaceae

65. Sambucus nigra Shtog i zi VU A1b

66. Sambucus racemosa Shtog i kuq VU A1b

67. Viburnum tinus Indës VU A1c

Familja Caryophyllaceae

68. Arenaria serpentini Arenaria e serpentinës CR A1b

69. Arenaria cretica Arenare e Kretës EN A1b

70. Cerastium grandiflorum Cerast lulemadhe EN A1b

71. Herniaria parnassica Herniarie e Parnasit EN A1b

72. Minuartia baldaccii Minuartie e Baldacit LR nt

73. Minuartia bosniaca Minuartie boshnjake LR nt

74. Minuartia velenovskyi Minuarite e Velenovskit CR a1B

75. Silene schwarzenbergeri Klokëz i Sfarcenbergerit VU A1b

76. Silene pindicola Klokëz e Pindit VU A1b

77. Silene macrantha Klokëz lulegjatë LR nt

78. Silene caesia Klokëz e kaltërreme DD

79. Silene tommassini Klokëz e Tomazinit EN A1b

80. Silene ungeri Klokëz e Hungarisë DD

81. Dianthus stribrnyi Karafil i Stribërnit DD

82. Dianthus viridescens Karafil gjelbërosh EN A1b

Familja Cistaceae

83. Cistus albanicus Mënishte shqiptare EN B2c

Familja Compositae

84. Omalotheca pichleri Omalotekë e Piklerit EN A1c

85. Aster albanicus Aster shqiptar EN A1b

86. Helichrysum plicatum Akës i palosur, trëndelinë EN A1b

87. Leontopodium alpinum Ylli alpin CR B2a

88. Achillea clusiana Barpezmi i Kluzit CR B3c

89. Achillea frasii Barpezmi i Frazit CR B3c

90. Achillea grandifolia Barpezmi gjethemadh CR B3c

91. Petasites doerfleri Llapua i Dërflerit EN A1b

92. Senecio thapsoides Pulith si flom LR nt

93. Carduus micropterus Freshkull flatravogël EN A1b

94. Carduus kerneri Freshkull e Kernerit EN A1b

95. Carduus cronicus Freshkull e Baldacit EN A1b

96. Carduus ramosissimus Freshkull degë-degë EN A1b

97. Serratula radiata Serratulë rrezore VU A1b

98. Centaurea spruneri Kokoçel i Sprunerit DD

99. Centaurea kosanini Kokoçel i Koshaninit EN A1b

100. Centaurea graeca Kokoçel i Greqisë EN A1b

101. Centaurea soskae Kokoçel i Soskut VU A1b

102. Centaurea zuccariniana Kokoçel i Zukarinit EN A1b

103. Centaurea deustiformis Kokoçel thëngjillor EN A1b

104. Centaurea haynaldii Kokoçel i Hainaldit CR A1b

105. Centaurea pindicola Kokoçel i Pindit EN A1b

106. Centaurea nicolai Kokoçel i Nikolait DD

107. Centaurea candelabrum Kokoçel si shandan EN A1b

108. Centaurea grisebachii Kokoçel i Grisebakut EN B2c

109. Centaurea macedonica Kokoçel i Maqedonisë DD

110. Cirsium boujartii Cirsë e Vetshtajnit EN B2c

111. Cirsium tymphaeum Cirsë timfe EN B2c

112. Scorzonera doria Skorzonerë e Dorias DD

113. Crepis geracioides Shmangë si kamaroshe VU A2b

114. Crepis bertiscea Shmangë bertisce VU A2b

115. Crepis albanica Shmangë shqiptare VU A2b

116. Crepis turcica Shmangë turke EN A1b

117. Crepis pantocsekii Shmangë e Pantoshekut DD

118. Crepis macedonica Shmangë maqedonase DD

119. Lactuca graeca Marule greke DD

120. Tanacetum cineraiifolium Karajpel lulepleshti VU A1a

Familja Corylaceae

121. Corylus colurna Llajthi e egër, lejthi stambolleshë EN A1b

Familja Crassulaceae

122. Sempervivum ciliosum Burgull qerpikor EN A1b

123. Sedum serpentini Rrushqyqe e serpentinit LR nt

Familja Cruciferae

124. Hutchinsia alpina Hutcinse alpine EN A1b

125. Malcolmia illyrica Malkolmë ilirike LR cd

126. Malcolmia bicolor Malkolmë dyngjyrëse EN A1b

127. Matthiola tricuspidata Pllatkë trithimthore EN A1b

128. Barbarea vulgaris Barbare e rëndomtë VU A1b

129. Barbarea balcana Barbare ballkanike EN A1b

130. Arabis allioni Arabëz e Alionit CR A1b

131. Arabis scopoliana Arabëz i Skopolit CR A1b

132. Arabis bryoides Arabëz myshkngjashëm CR A1b

133. Arabis serpillifolia Arabëz gjethelisër EN A1b

134. Aubrieta intermedia Aubrietë e ndërmjetme EN A1b

135. Lunaria telekiana Lunare e Telekit CR B2c

136. Alyssoides utriculata Alisoid qeskor LR cd

137. Alyssum bertolonii Sericë e Bertolonit LR cd

138 Alyssum markgrafii Sericë e Margrafit EN A1b

139. Alyssum smolikanum Sericë e Smolikanit EN A1b

140. Ptilotrichum cyclocarpum Ptilotrik frytrrotullar LR nt

141. Bornmuellera baldaccii Bornmuelerë e Baldacit EN A1b

142. Draba aspera Drabë e ashpër LR nt

143. Draba parnassica Drabë e Parnasit EN A1b

144. Draba korabensis Drabë e Korabit EN B2d

145. Thlaspi microphyllum Tlasp gjethevogël LR nt

146. Biscutella laevigata Biskutelë e lëmpitë VU A2b

147. Brassica incana Lakër thinjoshe VU A1b

148. Sinapis pubescens Sinap pushlor VU A1b

Familja Cupressaceae

149. Juniperus communis Dëllinjë e zezë VU A1b

150. Juniperus oxycedrus Dëllinjë e kuqe VU A1b

151. Juniperus foetidissima Bërshen, venjë e bardhë EN A1b

152. Juniperus excelsa Foje, venjë CR 1b

153. Juniperus ph oenicea Fidhës, venjë EN A1b

Familja Cyperaceae

154. Carex markgrafii Presje e Margrafit DD

155. Cladium mariscus Klad marisk VU A1b

Familja Dioscoreaceae

156. Dioscorea balcanica Groshë e egër EN A1b

Familja Dipsacaceae

157. Succisella petteri Sucizelë e Peterit DD

158. Scabiosa epirota Skabiozë e Epirit DD

159. Cephalaria pastricensis Cefalare e Pashtrikut EN A1b

160. Knautia visianii Knaute e Visianit DD

161. Knautia albanica Knaute shqiptare DD

162. Pterocephalus perennis Pterocefal shumëvjeçar LR nt

Familja Ephedraceae

163. Ephedra distachya Gjunjëz EN A1b

Familja Ericaceae

164. Arbutus andrachne Mëllagjer, shtopje, pllyskavec, kukumaçe VU A2b

165. Arctostaphylos uva-ursi Rrush arushe, rrush qeni, voese e egër LR cd

166. Arctostaphylos alpinus Rrush i alpeve, mollëzogu VU A2b

167. Vaccinium vitis-idaea Thrashegër e malit VU A1b

168. Vaccinium uliginosum Boronicë qeni, lëgjithe, begjithje VU A1c

Familja Euphorbiaceae

169. Euphorbia heldreichii Rriell i Heldrahit EN A1a

170. Euphorbia dendroides Rriell drungjashëm LR cd

Familja Fagaceae

171. Quercus ilex Ilqe, lëqeshtë, hilqe, lëqeshtë, ylnjë, ylqer EN A1b

172. Quercus robur Rrënjë, rrojzë, rrajë VU A1b

Familja Gentianaceae

173. Gentiana lutea Sanëz, bar zemre, ksanë, rahaven, veshsutë EN A1b

174. Gentiana pneumonanthe Gencianë e Nopces VU A1b

175. Gentiana dinarica Gencianë Dinarike DD

Familja Geraniaceae

176. Erodium guicciardii Erodë e Gicardit EN A1b

177. Geranium dalmaticum Kamaroshe e Dalmacisë LR nt

Familja Gesneriaceae

178. Ramonda serbica Ramondë e Serbisë VU A1b

Familja Gramineae

179. Sesleria wettsteinii Pirë e Vetshtajnit EN A1c

180. Sesleria robusta Pirë e Skënderbeut EN A1c

181. Desmazeria marina Desmazerë bregdetare VU A1b

182. Festucopsis serpentini Festukopsë e serpentinit NE

183. Ammophila arenaria Amofilë e ranishteve EN A1b

Familja Grossulariaceae

184. Ribes multiflorum Ribes shumëlulës EN A1b

Familja Guttiferae

185. Hypericum haplophylloides Lulebasani haplofil LR cd

186. Hypericum perforatum Lulebasani, balc, lulegjaku, bar i të premit EN A1b

Familja Hippocastanaceae

187. Aesculus hippocastanum Gështenjë kali, gështenjë e egër, ashër CR A1a

Familja Hippuridaceae

188. Hippuris vulgaris Hipur i rëndomtë VU A1b

Familja Hydrocharitaceae

189. Hydrocharis morsus-ranae Lapagreth VU A1b

Familja Iridaceae

190. Crocus dalmaticus Shafran i Dalmacisë LR cd

191. Crocus cvijicii Shafran i Cvijicit DD

192. Crocus scardicus Shafran i Sharrit LR cd

193. Crocus boryi Shafran i Borit LR cd

194. Gladiolus palustris Gladiolë moçalesh LR nt

Familja Juglandaceae

195. Juglans regia Arrë, kaçkë EN A1b

Familja Labiatae

196. Thymus teucroides Lisër arrsngjashëm DD

197. Micromeria parviflora Bishtmi lulevogël EN A1b

198. Micromeria myrtifolia Bishtmi gjethemërsinë DD

199. Teucrium arduini Arrs i Arduinit LR nt

200. Teucrium fruticans Arrs shkurrak VU A1a

201. Marrubium alternidens Marubë dhëmbkëmbyer LR nt

202. Marrubium cylleneum Marubë e Kilenës DD

203. Sideritis raeseri Çaj mali EN A1c

204. Phlomis herba-venti Bezgë bar-ere LR nt

205. Stachys menthifolia Sarushë gjethemendër LR nt

206. Stachys beckeana Sarushë e Bekut VU A1b

207. Stachys sericophylla Sarushë gjethemëndafshtë DD

208. Stachys maritima Sarushë bregdetare VU A1b

209. Stachys albanica Sarushë e Shqipërisë EN A1a

210. Stachys decumbens Sarushë e shtrirë EN A1b

211. Nepeta parnassica Nepetë e Parnasit LR nt

212. Nepeta spruneri Nepetë e Sprunerit LR nt

213. Ajuga piskoi Ajugë e Piskoit EN A1b

214. Satureja montana Trumzë, shtërmen VU A1c

215. Origanum vulgare Rigon i rëndomtë, çaj i egër, çaj bjeshke EN A1b

216. Salvia officinalis Sherbelë, gjumënesh, dunicë mali VU A1b

217. Salvia candidissima Sherbelë shumë e bardhë VU A1b

Familja Lauraceae

218. Laurus nobilis Dafinë, lar, defme, dhafnë, luvari EN A1b

Familja Leguminosae

219. Astragalus fialae Arithe e Fialës DD

220. Astragalus baldaccii Arithe e Baldacit CR A1b

221. Chamaecytisus tommasinii Kamecitizë e Tomazinit EN B2c

222. Genista hassertiana Gjineshtër e Hasertit NE

223. Petteria ramentacea Grill LR nt

224. Oxytropis purpurea Oksitropë e purpurt EN A1b

225. Oxytropis prenja Oksitropë e Prenjës LR cd

226. Trifolium pilczii Trifil i Pilcit LR nt

227. Trifolium wettsteinii Trifil i Vetshtajnit LR nt

228. Trifolium parnassi Trifil i Parnasit DD

229. Lotus cytisoides Thuepulë vjexhësngjashme EN A1b

Familja Liliaceae

230. Allium meteoricum Qepë meteorike EN A1b

231. Narthecium scardicum Nartecë e Sharrit VU A1b

232. Colchicum cupanii Xhërokull i Kupanit EN A1b

233. Colchicum pieperanum Xhërokull i Piperit EN A1b

234. Colchicum autumnale Xhërokull vjeshtor, luleshlline, lulepreshi EN A1b

235. Colchicum lingulatum Xhërokull me gjuhëz EN A1b

236. Tulipa sylvestris Tulipan pyjesh EN A1b

237. Fritillaria macedonica Fritilare maqedonase LR nt

238. Friti llaria messanensis Fritilare mesinezë CR A1b

239. Lilium albanicum Zambak shqiptar EN A1b

240. Lilium chalcedonicum Zambak kalcedon DD

241. Convollaria majalis Lot zoje, parlotë, lule Shëngjergji, drekëz CR B2c

242. Ruscus hypoglossum Rrushkull nëngjuhës VU A1b

Familja Loranthaceae

243.. Viscum album Veshtull, dishël, name, evull VU A1c

Familja Malvaceae

244. Malva nicaeensis Mëllagë e Nicës VU A1b

Familja Marsileaceae

245. Marsilea quadrifolia Marsilie katërgjethëse EN A1c

Familja Menyanthaceae

246. Menyanthes trifoliata Meniantë me tri gjethëza CR1b

247. Nymphoides peltata Nimfoidë shqytake VU A1b

Familja Nymphaeaceae

248. Nymphaea alba Lëkue i bardhë, lëkon i bardhë, lulebllate VU A1b

249. Nuphar lutea Lëkue i verdhë, bar i pezmës, bar i xhumit VU A1b

Familja Oleaceae

250. Jasminum fruticans Fule VU A1b

251. Forsythia europaea Boshtër, fyshtër, kashtrojë, shtogël NE

252. Fraxinus excelsior Frashër i zi, frashnjë, frasht CR A1b

Familja Ophioglossaceae

253. Botrychium lunaria Sefir, sefir si hënë EN A1b

Familja Orchidaceae

254. Orchis albanica Salep shqiptar EN A1b

255. Orchis provincialis Salep provincial LR cd

Familja Osmundaceae

256. Osmunda regalis Osmundë mbreterore EN A1b

Familja Paeoniaceae

257. Paeonia mascula Bozhure mashkull LR cd

Familja Papaveraceae

258. Chelidonium majus Tamlagjak, latrapec, bar jodi VU A1b

Familja Pinaceae

259. Picea abies Hormoq, çam, çetinë, harmoç CR A1b

260. Pinus sylvestris Hartinë CR A1b

261. Pinus peuce Arne, arn i bardhë, molikë, rrobull i bardhë EN A1b

Familja Plantaginaceae

262. Plantago reniformis Gjethedell si veshkë LR nt

Familja Plumbaginaceae

263. Limonium anfractum Fshesë dredhëse LR nt

264. Acantholimon albanicum Akantolimon shqiptar EN A1b

265. Goniolimon dalmaticum Goniolimon i Dalmacisë LR nt

Familja Polygalaceae

266. Polygala doerfleri Poligalë e Dërflerit EN A1a

Familja Polygonaceae

267. Polygonum albanicum Nejcë shqiptare EN A1a

Familja Polyphysaceae

268. Polyphysa parvula CR (D1)

Familja Posidoniaceae

269. Posidonia oceanica Posidone oqeanike VU A2d

Familja Primulaceae

270. Soldanella dimoniei Pratish i Dimoniet VU A1b

Familja Ranunculaceae

271. Trollius europaeus Trol europian VU A1b

272. Caltha palustris Lepushter VU A1b

273. Aconitum lamarckii Akonit i Lamarkit CR B1

274. Ranunculus hayekii Zhabinë e Hajekut CR B1

275. Ranunculus degenii Zhabinë e Degenit LR cd

276. Ranunculus brevifolius Zhabinë gjetheshkurtër VU A1b

277. Ranunculus lingua Zhabinë gjethegjuhe VU A1b

278. Ranunculus fontanus Zhabinë e krojeve VU A1b

279. Ranunculus wettsteinii CR B2a

280. Aquilegia amaliae Kanilqyqe e Amalisë CR A1b

281. Aquilegia dinarica Kanilqyqe Dinarike CR A1b

282. Pulsatilla halleri CR B2a

Familja Rhamnaceae

283. Rhamnus intermedius Pjerzë e ndërmjetme VU A1b

Familja Rosaceae

284. Rosa andegavensis Trëndafil i Andegavenës DD

285. Agrimonia eupatoria Rodhëz, kallar, podigë e egër LR cd

286. Malus florentina Mollë florentinë DD

287. Sanguisorba albanica Sanguisorbë shqiptare VU A1b

288. Sarcopoterium spinosum Dorëvatë CR A1c

289. Potentilla visianii Potentillë e Visianit VU A1b

290. Alchemilla albanica Alkemilë shqiptare EN A1b

291. Alchemilla catachnoa Alkemilë kataknoe EN A1b

292. Crataegus heldreichii Murriz i Heldraihit LR cd

293. Geum heterocarpum Mëlakë frytndryshme VU A1b

294. Prunus webbii Bajame e egër VU A1b

295. Prunus avium Qershi, qershi e butë, bjli, qurshi e butë VU A1b

Familja Rubiaceae

296. Asperula scutellaris Njëgjirë shqytake LR cd

297. Asperula chlorantha Njëgjirë e blertë EN A1b

298. Galium procurrens Ngjitëse e shpalosur LR nt

299. Galium intricatum Ngjitëse e ngatërruar CR A1b

300. Galium firmum Ngjitëse e qëndrueshme CR A1b

301. Galium degenii Ngjitëse e Degenit LR nt

302. Valantia aprica Valancie e shullerit VU A1b

Familja Rutaceae

303. Haplophyllum boissieranum Haplofil i Buasierit EN A1b

304. Dictamus albus Dishëll, lulemastikë, bar uzo, ndryshkull VU A1b

Familja Salicaceae

305. Salix fragilis Shelg i brishtë VU A1b

306. Salix hastata Shelg heshtak EN A1b

307. Salix waldsteiniana Shelg i Waldsteinit EN A1b

308. Salix triandra Shelg trithekës VU A1b

309. Salix reticulata Shelg i rrjetëzuar VU A1b

Familja Santalaceae

310. Thesium auriculatum Armirë me veshëza EN A1b

Familja Saxifragaceae

311. Saxifraga sedoides Iriqëz e fashitur VU A1b

312. Saxifraga scardica Iriqëz e Sharrit VU A1b

Familja Scrophulariaceae

313. Rhinanthus melampiroides Takllinë grurëzingjashëm EN A1a

314. Melampyrum heracleoticum Grurëzi i Heraklesë EN A1b

315. Melampyrum doerfleri Grurëzi i Dërflerit DD

316. Verbascum niveum Netull e bardhë bore DD

317. Verbascum guicciardii Netull e Gicardit EN A1b

318. Verbascum nicolai Netull e Nikollait EN A1b

319. Verbascum vandassi Netull e Vandasit EN A1b

320. Scrophularia bosniac a Sarushtë boshnjake LR nt

321. Digitalis lanata Luletogëzi leshtak, pleç gjaje LR cd

322. Wulfenia carinthiaca Vulfene e Karintisë VU A1b

323. Wulfenia baldaccii Vulfenie e Baldaçit VU A2c

324. Veronica saturejoides Veronikë trumzëngjashme VU A1b

325. Veronica thessalica Veronikë e Tesalisë DD

326. Pedicularis brachyodonta Pedikulare dhëmbëshkurtër LR cd

327. Pedicularis leucodon Pedikulare dhëmbëbardhë EN A1b

328. Pedicularis graeca Pedikulare greke LR cd

Familja Solanaceae

329. Lycium europaeum Harvalinë CR A1b

330. Atropa bella-donna Helmarinë, duhan i egër, zonjë e bukur CR B2c

331. Hyascyamus niger Matergonë e zezë, patlixhan i egër VU A1b

Familja Styracaceae

332. Styrax officinalis Ftua i egër VU A1c

Familja Taxaceae

333. Taxus baccata Tis, tam, dysne, urenjë, vejnë VU A1b

Familja Thymelaeaceae

334. Daphne gnidium Hollokuq LR cd

Familja Tiliaceae

335. Tilia platyphyllos Bli gjethegjerë, bli llapush, llukë, lipë CR A1c

Familja Trapaceae

336. Trapa natans Kacirom, arrë uji EN A1b

Familja Typhaceae

337. Typha shuttleworthi Shavar i Shutleurthit EN A1b

Familja Ulmaceae

338. Ulmus glabra Hithës, vidh mali, ulpti VU A1c

339. Celtis tourneforti Carac i Turnefortit VU

Familja Umbelliferae

340. Hydrocotile vulgaris Hidrokotil i rëndomtë VU A2b

341. Pimpinella serbica Pimpinelë e Serbisë LR nt

342. Oenanthe tenuifolia Luledhri gjethehollë VU A1b

343. Athamantha macedonica Atamantë e Maqedonisë EN A1b

344. Athamantha turbith Atamantë turbith EN A1b

345. Athamantha densa Atamantë e dendur EN A1b

346. Chaerophyllum coloratum Stërpujë e ngjyrosur EN B2c

347. Chaerophyllum heldreichii Stërpujë e Heldrahit VU A1b

348. Conium maculatum Kukutë e njollosur, magunë, kakudë EN A1b
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка